Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στο OpenGL 1. Graphics API v.s. Application API Graphics API –Λογισμικό για χειρισμό υλικού γραφικών. –Παρέχει τις συναρτήσεις χαμηλού επιπέδου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στο OpenGL 1. Graphics API v.s. Application API Graphics API –Λογισμικό για χειρισμό υλικού γραφικών. –Παρέχει τις συναρτήσεις χαμηλού επιπέδου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στο OpenGL 1

2 Graphics API v.s. Application API Graphics API –Λογισμικό για χειρισμό υλικού γραφικών. –Παρέχει τις συναρτήσεις χαμηλού επιπέδου για απευθείας πρόσβαση στο υλικό. OpenGL / Direct3D Application API –Λογισμικό υψηλού επιπέδου για ανάπτυξη εφαρμογών Game Engine, VR tools… 2

3 Τι κάνει το OpenGL –Σχεδιάζει πρωταρχικά σχήματα (σημείο, γραμμή, πολύγωνο) –Λειτουργίες πινάκων –Διαγράφει κρυμμένες επιφάνειες –Φωτεινότητα και σκίαση –Texture mapping –Λειτουργίες με Pixel –GPU υπολογισμούς. 3

4 OpenGL διαδικασία 4 OpenGL εντολές Command Buffer Μετασχηματισμός και Φωτισμός Rasterization Frame Buffer pixel λειτουργίες

5 OpenGL Διαδικασία 5 Vertex Data Pixel Data Display List Evaluators Vertex Operations and Primitive Assembly Pixel Operations Rasterization Texture Assembly Fragment Operations Frame Buffer

6 frame buffers Ο buffer είναι περιοχή μνήμης στο υλικό για συγκεκριμένο σκοπό. Ένα OpenGL σύστημα μπορεί να χειριστεί τέσσερεις buffers: –Buffer χρώματος –Buffer βάθους (Z-Buffer) –Buffer σχεδίου –Buffer συγκέντρωσης 6

7 GLUT (OpenGL Utility Toolkit) Ένα παραθυρικό σύστημα ανεξάρτητων εργαλείων που καλύπτει την πολυπλοκότητα των διαφορετικών ΑΡΙ σύστημα παραθύρων. Παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες: –Αρχικοποίηση και δημιουργία παράθυρου –Χειρισμό παραθύρων και γεγονότα εισόδου –Σχέδιο πρωταρχικών τρισδιάστατων αντικείμενων –Τρέξιμο προγράμματος 7

8 Που βρίσκουμε το GLUT Win32: –http://www.xmission.com/~nate/glut.htmlhttp://www.xmission.com/~nate/glut.html Linux: –http://www.mesa3d.org/http://www.mesa3d.org/ Resources: –http://www.opengl.org/resources/libraries/glut.htmlhttp://www.opengl.org/resources/libraries/glut.html Tan-Chi Ho, CGGM Lab., Dep. of CSIE, NCTU 8

9 1o εργαστήριο #include void GL_display() { glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0); glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); glColor3f(1.0, 1.0, 1.0); glutSolidCube(1.0); glFlush(); } void GL_reshape(GLsizei w, GLsizei h) { glViewport(0, 0, w, h); glMatrixMode(GL_PROJECTION); glLoadIdentity(); glOrtho(-2.0f, 2.0f, -2.0f, 2.0f, -2.0f, 2.0f); glMatrixMode(GL_MODELVIEW); glLoadIdentity(); } 9

10 1o εργαστήριο void main(void) { glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB); glutCreateWindow("Sample"); glutDisplayFunc(GL_display); glutReshapeFunc(GL_reshape); glutMainLoop(); } 10

11 1o εργαστήριο 11

12 Links Web –OpenGL http://www.opengl.org http://oss.sgi.com/projects/ogl-sample/registry/ –Useful Sites NeHe’s OpenGL Tutorials NVidia’s developer web 12


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στο OpenGL 1. Graphics API v.s. Application API Graphics API –Λογισμικό για χειρισμό υλικού γραφικών. –Παρέχει τις συναρτήσεις χαμηλού επιπέδου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google