Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στο OpenGL.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στο OpenGL."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στο OpenGL

2 Graphics API v.s. Application API
Λογισμικό για χειρισμό υλικού γραφικών. Παρέχει τις συναρτήσεις χαμηλού επιπέδου για απευθείας πρόσβαση στο υλικό. OpenGL / Direct3D Application API Λογισμικό υψηλού επιπέδου για ανάπτυξη εφαρμογών Game Engine, VR tools…

3 Τι κάνει το OpenGL Σχεδιάζει πρωταρχικά σχήματα (σημείο, γραμμή, πολύγωνο) Λειτουργίες πινάκων Διαγράφει κρυμμένες επιφάνειες Φωτεινότητα και σκίαση Texture mapping Λειτουργίες με Pixel GPU υπολογισμούς.

4 Μετασχηματισμός και Φωτισμός
OpenGL διαδικασία OpenGL εντολές Command Buffer Μετασχηματισμός και Φωτισμός Rasterization pixel λειτουργίες Frame Buffer

5 Vertex Operations and Primitive Assembly
OpenGL Διαδικασία Vertex Operations and Primitive Assembly Vertex Data Evaluators Fragment Operations Display List Frame Buffer Rasterization Texture Assembly Pixel Data Pixel Operations

6 frame buffers Ο buffer είναι περιοχή μνήμης στο υλικό για συγκεκριμένο σκοπό. Ένα OpenGL σύστημα μπορεί να χειριστεί τέσσερεις buffers: Buffer χρώματος Buffer βάθους (Z-Buffer) Buffer σχεδίου Buffer συγκέντρωσης

7 GLUT (OpenGL Utility Toolkit)
Ένα παραθυρικό σύστημα ανεξάρτητων εργαλείων που καλύπτει την πολυπλοκότητα των διαφορετικών ΑΡΙ σύστημα παραθύρων. Παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες: Αρχικοποίηση και δημιουργία παράθυρου Χειρισμό παραθύρων και γεγονότα εισόδου Σχέδιο πρωταρχικών τρισδιάστατων αντικείμενων Τρέξιμο προγράμματος

8 Tan-Chi Ho, CGGM Lab., Dep. of CSIE, NCTU
Που βρίσκουμε το GLUT Win32: Linux: Resources: Tan-Chi Ho, CGGM Lab., Dep. of CSIE, NCTU

9 1o εργαστήριο #include <GL/glut.h> void GL_display() { glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0); glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); glColor3f(1.0, 1.0, 1.0); glutSolidCube(1.0); glFlush(); } void GL_reshape(GLsizei w, GLsizei h) glViewport(0, 0, w, h); glMatrixMode(GL_PROJECTION); glLoadIdentity(); glOrtho(-2.0f, 2.0f, -2.0f, 2.0f, -2.0f, 2.0f); glMatrixMode(GL_MODELVIEW);

10 1o εργαστήριο void main(void) { glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB); glutCreateWindow("Sample"); glutDisplayFunc(GL_display); glutReshapeFunc(GL_reshape); glutMainLoop(); }

11 1o εργαστήριο

12 Links Web OpenGL Useful Sites http://www.opengl.org
Useful Sites NeHe’s OpenGL Tutorials NVidia’s developer web


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στο OpenGL."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google