Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΛΙΩΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ. Οι π άγοι της δυτικής Ανταρκτικής λιώνουν σήμερα με ταχύτερο ρυθμό α π' ό, τι είχε π αρατηρηθεί το 2010, σύμφωνα με τις έρευνες π ου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΛΙΩΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ. Οι π άγοι της δυτικής Ανταρκτικής λιώνουν σήμερα με ταχύτερο ρυθμό α π' ό, τι είχε π αρατηρηθεί το 2010, σύμφωνα με τις έρευνες π ου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΛΙΩΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ

2 Οι π άγοι της δυτικής Ανταρκτικής λιώνουν σήμερα με ταχύτερο ρυθμό α π' ό, τι είχε π αρατηρηθεί το 2010, σύμφωνα με τις έρευνες π ου έκανε ο Ευρω π αϊκός Οργανισμός Διαστήματος. Σύμφωνα με την έκθεση π ου π αρουσίασε ο ΕΟΔ, μετά α π ό τρία χρόνια ερευνών π ου βασίστηκαν στις π αρατηρήσεις του δορυφόρου CryoSat, οι π άγοι αυτής της π εριοχής χάνουν π ερί π ου 150 κυβικά χιλιόμετρα α π ό τον όγκο τους κάθε χρονο. Η π αρατηρούμενη μείωση του π άγου ενδέχεται να οφείλεται είτε στο ε π ιταχυνόμενο λιώσιμό του είτε στο γεγονός ότι ο δορυφόρος κάνει π ιο ακριβείς μετρήσεις σε σχέση με το π αρελθόν.

3 O CryoSat μας ε π ιτρέ π ει να ε π ιτηρούμε τις π αράκτιες π εριοχές και το υψόμετρο της Ανταρκτικής, κάτι π ου δεν μ π ορούσαν να κάνουν τα π αλαιότερα εργαλεία π ου είχαμε στη διάθεσή μας. Φαίνεται ότι οι π εριοχές αυτές είναι κρίσιμης σημασίας για τον καθορισμό της συνολικής εικόνας. Οι ε π ιστήμονες π αρατηρούν με ιδιαίτερη π ροσοχή το λιώσιμο των π άγων στην Ανταρκτική και τη Γροιλανδία, κυρίως λόγω των ε π ι π τώσεων π ου έχει το φαινόμενο αυτή στην άνοδο της στάθμης των θαλασσών. Η στάθμη των θαλασσών ανεβαίνει ε π ίσης α π ό το λιώσιμο άλλων ογκο π άγων και λόγω της θερμικής διαστολής π ου π ροκαλείται α π ό την υ π ερθέρμανση των υδάτων των ωκεανών. Η μέση στάθμη αυξήθηκε κατά 19 εκατοστά α π ό το 1901 έως το 2010, δηλαδή κατά 1,7 χιλιοστά ετησίως. Τα τελευταία τριάντα χρόνια όμως η άνοδος ήταν π ιο έντονη, αφού έφτασε τα 3,2 χιλιοστά τον χρόνο.

4 ΕΙΚΟΝΕΣ !!!

5

6

7

8

9 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΚΟΥ


Κατέβασμα ppt "ΛΙΩΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ. Οι π άγοι της δυτικής Ανταρκτικής λιώνουν σήμερα με ταχύτερο ρυθμό α π' ό, τι είχε π αρατηρηθεί το 2010, σύμφωνα με τις έρευνες π ου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google