Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗ.  Μέ απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, από το 1968 και κάθε χρόνο, κατά τη Β΄εβδομάδα των Νηστει ῶ ν, η Ἀ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗ.  Μέ απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, από το 1968 και κάθε χρόνο, κατά τη Β΄εβδομάδα των Νηστει ῶ ν, η Ἀ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗ

2  Μέ απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, από το 1968 και κάθε χρόνο, κατά τη Β΄εβδομάδα των Νηστει ῶ ν, η Ἀ ποστολική Διακονία διοργανώνει τήν Εβδομάδα Εξωτερικής Ιεραποστολής.  Ἡ « Εβδομάδα » αρχίζει την Κυριακή της Ὀ ρθοδοξίας, οπότε γιορτάζεται ο θρίαμβος της ἀ ληθινής πίστης, καί έχει σκοπό νά τονίσει τήν αναγκαιότητα του έργου της Ὀ ρθόδοξης Ἐ ξωτερικής Ἱ εραποστολής, νά παρουσιάσει τήν προσφορά της Ἐ κκλησίας της Ἑ λλάδος στό έργο του ε ὐ αγγελισμού των ἐ θνών καί νά συγκεντρώσει τά ἀ ναγκαία μέσα γιά τή συνέχεια της προσπάθειας α ὐ τής.

3  Γιά νά πετύχει τό σκοπό α ὐ τό τό Γραφε ῖ ο Ἐ ξωτερικ ῆ ς Ἱ εραποστολ ῆ ς ἑ τοιμάζει κάθε χρόνο συμβολικό ἔ ντυπο ὑ λικό, τό ὁ πο ῖ ο στέλνει ἔ γκαιρα σέ ὄ λες τίς Μητροπόλεις τ ῆ ς χώρας, προκειμένου νά διοργανωθο ῦ ν ἐ κδηλώσεις ἱ εραποστολικο ῦ ἐ νδιαφέροντος.  Τήν Κυριακή τ ῆ ς Ὀ ρθοδοξίας ο ἱ πιστοί σέ ὅ λους τούς ναούς τ ῆ ς χώρας καλο ῦ νται νά συνεισφέρουν γιά τήν ὀ ρθόδοξη ἱ εραποστολή. Τό προϊόν τ ῆ ς δισκοφορίας α ὐ τής ἀ ποτελεί βασικό ἔ σοδο γιά τήν ο ἰ κονομική κάλυψη τ ῶ ν πολλ ῶ ν ἀ ναγκ ῶ ν τ ῆ ς ἱ εραποστολικής προσπάθειας τ ῆ ς Ἐ κκλησίας μας, ἡ ὁ ποία μέ συνέπεια καί ἀ πόλυτη ἀ φοσίωση στόν προτρεπτικό λόγο το ῦ Χριστο ῦ « Πορευθέντες ο ὖ ν μαθητεύσατε πάντα τά ἔ θνη … » φροντίζει νά ἀ κουστε ῖ τό μήνυμα το ῦ Ε ὐ αγγελίου στίς ἐ σχατιές το ῦ κόσμου.

4  Ἡ ἐ ξέλιξη το ῦ ἱ εραποστολικο ῦ ἔ ργου, συνδέεται ἀ ναπόσπαστα μέ τήν α ὐ θόρμητη ἔ κφραση τ ῶ ν φιλάδελφων α ἰ σθημάτων μας πρός τούς νεόφυτους ἀ δελφούς μας στήν Ὀ ρθοδοξία. Πρέπει δέ νά ἔ χουμε πίστη ὅ τι « Θεο ῦ ἐ σμέν συνεργοί » στό ἔ ργο τ ῆ ς ἱ εραποστολ ῆ ς, γιά τό ὁ πο ῖ ο χρειάζεται πολλή προσευχή, ε ἰ λικρινής συμβολή καί πρόθυμη συμπαράσταση σέ ὅ σους κοπιάζουν καί μοχθο ῦ ν. Ἐ με ῖ ς « φυτεύομεν καί ποτίζομεν. Ὁ Θεός α ὐ ξάνει ».

5  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.


Κατέβασμα ppt "ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗ.  Μέ απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, από το 1968 και κάθε χρόνο, κατά τη Β΄εβδομάδα των Νηστει ῶ ν, η Ἀ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google