Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

μικρός (pequeño) μικρότερος (más pequeño que) μικρότατος (pequeñísimo) νεός (joven) νεώτερος (más joven que) νεώτετος * (jovencísimo)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "μικρός (pequeño) μικρότερος (más pequeño que) μικρότατος (pequeñísimo) νεός (joven) νεώτερος (más joven que) νεώτετος * (jovencísimo)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 μικρός (pequeño) μικρότερος (más pequeño que) μικρότατος (pequeñísimo) νεός (joven) νεώτερος (más joven que) νεώτετος * (jovencísimo)

3 Mt 10:15 ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν, ἀ νεκτότερον ἔ σται γ ῇ Σοδόμων κα ὶ Γομόρρων ἐ ν ἡ μέρ ᾳ κρίσεως ἢ τ ῇ πόλει ἐ κείν ῃ. TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción ἀ νεκτότερον ἔ σται

4 Mt 10:15 ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν, ἀ νεκτότερον ἔ σται γ ῇ Σοδόμων κα ὶ Γομόρρων ἐ ν ἡ μέρ ᾳ κρίσεως ἢ τ ῇ πόλει ἐ κείν ῃ. TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción ἀ νεκτότερον SNN ἀ νεκτός más tolerable ἔ σται

5 Mt 10:15 ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν, ἀ νεκτότερον ἔ σται γ ῇ Σοδόμων κα ὶ Γομόρρων ἐ ν ἡ μέρ ᾳ κρίσεως ἢ τ ῇ πόλει ἐ κείν ῃ. TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción ἀ νεκτότερον SNN ἀ νεκτός más tolerable ἔ σται FAI3S ε ἰ μί será

6 Mt 10:15 ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν, ἀ νεκτότερον ἔ σται γ ῇ Σοδόμων κα ὶ Γομόρρων ἐ ν ἡ μέρ ᾳ κρίσεως ἢ τ ῇ πόλει ἐ κείν ῃ. TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción ἀ νεκτότερον SNN ἀ νεκτός más tolerable ἔ σται FAI3S ε ἰ μί será En verdad les digo: será más tolerable (el castigo) para la tierra de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para aquella ciudad.

7 Mt 10:15 ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν, ἀ νεκτότερον ἔ σται γ ῇ Σοδόμων κα ὶ Γομόρρων ἐ ν ἡ μέρ ᾳ κρίσεως ἢ τ ῇ πόλει ἐ κείν ῃ. TiempoVozModoPersonaNúmeroGéneroCasoForma léxicaTraducción ἀ νεκτότερον SNN ἀ νεκτός más tolerable ἔ σται FAI3S ε ἰ μί será En verdad les digo: será más tolerable (el castigo) para la tierra de Sodoma y Gomorra en el día del juicio que para aquella ciudad.

8 La comparación Donde el español usa la palabra “que” en una comparación, el griego utiliza: 1) el genitivo de comparación o 2) ἤ (“o”) seguido por el otro miembro de la comparación en el mismo caso.

9 La comparación 1) el genitivo de comparación

10 La comparación 1) el genitivo de comparación μείζονα τούτων ποιήσει hará cosas más grandes que éstas

11 La comparación 2) ἤ (“o”) seguido por el otro miembro de la comparación en el mismo caso.

12 La comparación 2) ἤ (“o”) seguido por el otro miembro de la comparación en el mismo caso. ἠ γάπησαν ο ἱ ἄ νθροποι μ ᾶ λλον τ ὸ σκότος ἤ τ ὸ φ ῶ ς Los hombres amaron más la oscuridad que la luz.

13 La comparación 2) ἤ (“o”) seguido por el otro miembro de la comparación en el mismo caso. ἠ γάπησαν ο ἱ ἄ νθροποι μ ᾶ λλον τ ὸ σκότος ἤ τ ὸ φ ῶ ς Los hombres amaron más la oscuridad que la luz.

14 Mt 11:11 ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν· ο ὐ κ ἐ γήγερται ἐ ν γεννητο ῖ ς γυναικ ῶ ν μείζων Ἰ ωάννου το ῦ βαπτιστο ῦ · ὁ δ ὲ μικρότερος ἐ ν τ ῇ βασιλεί ᾳ τ ῶ ν ο ὐ ραν ῶ ν μείζων α ὐ το ῦ ἐ στιν.

15 μέγας (positivo) > μείζων (comparativo)

16 Mt 11:11 ἀ μ ὴ ν λέγω ὑ μ ῖ ν· ο ὐ κ ἐ γήγερται ἐ ν γεννητο ῖ ς γυναικ ῶ ν μείζων Ἰ ωάννου το ῦ βαπτιστο ῦ · ὁ δ ὲ μικρότερος ἐ ν τ ῇ βασιλεί ᾳ τ ῶ ν ο ὐ ραν ῶ ν μείζων α ὐ το ῦ ἐ στιν. En verdad les digo: no ha sido levantado entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño del reino de los cielos, es mayor que él.

17 Ef. 3:8 ἐ μο ὶ τ ῷ ἐ λαχιστοτέρ ῳ πάντων ἁ γίων ἐ δόθη ἡ χάρις α ὕ τη, το ῖ ς ἔ θνεσιν ε ὐ αγγελίσασθαι τ ὸ ἀ νεξιχνίαστον πλο ῦ τος το ῦ Χριστο ῦ

18 A mí el más pequeño de los pequeños de todos los santos, fue dada esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo.

19 Nom εἷςεἷςμίαμία ἕνἕν Gen ἑνόςἑνόςμι ᾶ ς ἑνόςἑνός Dat ἑνίἑνί μι ᾷἑνίἑνί Acu ἕ ναμ ί αν ἕνἕν

20 δ ύ ο : dos (dativo – δυσι)

21 Nom τρε ῖ ς τρία Gen τρι ῶ ν Dat τρίσιν Acu τρε ῖ ς τρία

22 πέντε : cinco (5) ἑ πτά : siete (7) δώδεκα : doce (12)

23 Lc 9:1 Συγκαλεσάμενος δ ὲ το ὺ ς δώδεκα ἔ δωκεν α ὐ το ῖ ς δύναμιν κα ὶ ἐ ξουσίαν ἐ π ὶ πάντα τ ὰ δαιμόνια κα ὶ νόσους θεραπεύειν

24 Y reuniendo a los doce, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades.

25 πρ ῶ τος, -η, -ον : primero δεύτερος, -α, -ον : segundo τρίτος, -η, -ον : tercero

26 Nom ο ὐ δείςο ὐ δεμίαο ὐ δέν Gen ο ὐ δενόςο ὐ δεμι ᾶ ςο ὐ δενός Dat ο ὐ δενίο ὐ δεμι ᾷ ο ὐ δενί Acu ο ὐ δέναο ὐ δεμίανο ὐ δέν

27 244. ἀ πόλλυμι, ἀ πολέσω o ἀ πολ ῶ, ἀ πώλεσα: destruir, matar (act); perecer morir (med) (90) 245. ἐ ρωτάω: preguntar (63) 246. δοκέω, δόξω, ἔ δοξα, δέδογμαι, ἐ δόχθην: pensar, parecer (62)

28 247. ε ἷ ς, μία, ἕ ν: uno (344) 248. δύο: dos (135) 249. τρε ῖ ς, τρία: tres (68) 250. πέντε: cinco (38) 251. ἑ πτ ὰ : siete (88) 252. δώδεκα: doce (75)

29 253. ο ὐ δείς, ο ὐ δεμία, ο ὐ δέν: nada, nadie, ninguno (234) 254. μηδείς, μηδεμία, μηδέν: nada, nadie, ninguno (90) 255. ὥ στε: de tal modo que, que, para, por tanto (83)

30 256. ἔ ξω: fuera, sin (63) 257. γραμματεύς, -έως ὁ : escriba (63) 258. ὄ ρος, ὄ ρους τό: monte, colina (63) 259. θέλημα, -ματος τό: voluntad, deseo (62)

31

32 Jn 6:8 λέγει α ὐ τ ῷ ε ἷ ς ἐ κ τ ῶ ν μαθητ ῶ ν α ὐ το ῦ, Ἀ νδρέας ὁ ἀ δελφ ὸ ς Σίμωνος Πέτρου, Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, PAI3S 3SMDMN

33 Jn 3:2 ο ὗ τος ἦ λθεν πρ ὸ ς α ὐ τ ὸ ν νυκτ ὸ ς κα ὶ ε ἶ πεν α ὐ τ ῷ, Ῥ αββί, ο ἴ δαμεν ὅ τι ἀ π ὸ θεο ῦ ἐ λήλυθας διδάσκαλος· ο ὐ δε ὶ ς γ ὰ ρ δύναται τα ῦ τα τ ὰ σημε ῖ α ποιε ῖ ν ἃ σ ὺ ποιε ῖ ς, ἐὰ ν μ ὴ ᾖ ὁ θε ὸ ς μετ ʼ α ὐ το ῦ. A2AI3S Éste vino a él de noche y le dijo, “Rabí, sabemos que de Dios has venido como maestro, porque nadie puede estas señas hacer – las que tú haces, si no está Dios con él. A2AI3SR2AI1P ο ἶ δα - R2 de ὁ ράω RAI2S MN P M / D I3S PANPAI2S PAS3S

34 1 Co. 1:25 ὅ τι τ ὸ μωρ ὸ ν το ῦ θεο ῦ σοφώτερον τ ῶ ν ἀ νθρώπων ἐ στ ὶ ν κα ὶ τ ὸ ἀ σθεν ὲ ς το ῦ θεο ῦ ἰ σχυρότερον τ ῶ ν ἀ νθρώπων. [ ἀ σθεν ὲ ς : débil; σοφός: sabio; ἰ σχυρός: fuerte] Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. SNN SNN – Comp. SNN

35 1 Cor. 8:6 ἀ λλ ʼ ἡ μ ῖ ν ε ἷ ς θε ὸ ς ὁ πατ ὴ ρ ἐ ξ ο ὗ τ ὰ πάντα κα ὶ ἡ με ῖ ς ε ἰ ς α ὐ τόν, κα ὶ ε ἷ ς κύριος Ἰ ησο ῦ ς Χριστ ὸ ς δι ʼ ο ὗ τ ὰ πάντα κα ὶ ἡ με ῖ ς δι ʼ α ὐ το ῦ. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien son todas las cosas y nosotros en/para él existimos, y hay un solo Señor, Jesucristo, por quien todas las cosas existen y nosotros por él existimos.

36 Juan 1:18 θε ὸ ν ο ὐ δε ὶ ς ἑ ώρακεν (ha visto) πώποτε (nunca)· μονογεν ὴ ς (único, unigénito) θε ὸ ς ὁ ὢ ν (que está) ε ἰ ς τ ὸ ν κόλπον (κόλπος: seno) το ῦ πατρ ὸ ς ἐ κε ῖ νος ἐ ξηγήσατο ( ἐ ξηγέομαι: dar a conocer, revelar). Nadie nunca ha visto a Dios; el unigénito Dios que está en el seno del Padre, él se ha revelado. AMI3S

37


Κατέβασμα ppt "μικρός (pequeño) μικρότερος (más pequeño que) μικρότατος (pequeñísimo) νεός (joven) νεώτερος (más joven que) νεώτετος * (jovencísimo)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google