Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση του κράτους Όροι κλειδιά της ενότητας  Πρόνοια  π ρονοιάριοι  ανάκτηση εδαφών  α π οκατάσταση βυζαντινής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση του κράτους Όροι κλειδιά της ενότητας  Πρόνοια  π ρονοιάριοι  ανάκτηση εδαφών  α π οκατάσταση βυζαντινής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση του κράτους Όροι κλειδιά της ενότητας  Πρόνοια  π ρονοιάριοι  ανάκτηση εδαφών  α π οκατάσταση βυζαντινής κυριαρχίας  α π όκρουση Πατζινακών και Κουμάνων  μάχη Μυριοκεφάλου  εξισλαμισμός Μικράς Ασίας

2 α. Κατάσταση της αυτοκρατορίας Αλέξιος Κομνηνός, ιδρυτής δυναστείας (1081 – 1118) Ε π ιθέσεις εχθρών : Νορμανδοί ακτές Η π είρου Κουμάνοι – Πατζινάκες λεηλασίες στα Βαλκάνια Σελτζούκοι Τούρκοι κατακτούν μέρος της Μ. Ασίας Παράσταση του αυτοκράτορα Αλέξιου Α ' Κομνηνού (1081- 1118), ιδρυτή της δυναστείας των K ομνηνών. Citta del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana

3 Η βυζαντινή αυτοκρατορία την ε π οχή των Κομνηνών

4 β. Εσωτερική π ολιτική ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Παραχώρηση π ρονομίων στους ευγενείς ( ισόβια αγροκτήματα και φορολογικά έσοδα ) με αντάλλαγμα π αροχή στρατιωτικών υ π ηρεσιών Προνοιάριοι ή Στρατιώτες : οι ευγενείς π ου έ π αιρναν π ρονόμια Α π οτέλεσμα : Οι ευγενείας έγιναν η άρχουσα τάξη και οι αγρότες βυθίστηκαν στην αθλιότητα Παράσταση στρατιωτών. Λε π τομέρεια μικρογραφίας α π ό Οκτάτευχο, 13 ος αιώνας. Αγιον Όρος, Μονή Βατο π εδίου

5 γ. Εξωτερικές ε π ιτυχίες Αλέξιος Α΄ (1081 – 1118)  Ανάκτηση εδαφών και σημαντικών π όλεων στη δυτική Μ. Ασία ( Νίκαια, Σμύρνη, Σάρδεις, Έφεσος ), με τη βοήθεια των σταυροφόρων.  Α π αλλαγή ( με δι π λωματία και π όλεμο ) α π ό τους Κουμάνους και τους Πατζινάκες.

6 Ιωάννης Κομνηνός (1118 – 1143)  Μικρά Ασία : Κατάκτηση κρατιδίων και της συριακής Αντιόχειας.  Βαλκάνια : Κυριαρχία στους Σέρβους και κηδεμονία στους Ούγγρους. Ο αυτοκράτορας Ιωάννης Β ' Κομνηνός Λε π τομέρεια ψηφιδωτής π αράστασης α π ό το υ π ερώο της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινού π ολη.

7 Μανουήλ Α΄ Κομνηνός ( 1143-1180)  Εσωτερική π ολιτική : Ακολουθεί φιλοδυτική π ολιτική ( Λατίνοι )  Εξωτερική π ολιτική : Ειρήνη με Ούγγρους Τα π είνωση Σέρβων Εκστρατείες εναντίον Σελτζούκων Τούρκων Ο αυτοκράτορας Μανουήλ Α ' Κομνηνός (1143-1180). Μικρογραφία χειρογράφου, 12 ος αιώνας. Citta del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana Οι Βυζαντινοί κατόρθωσαν στα χρόνια του Μανουήλ Α ' Κομνηνού (1143-1180) να υ π οτάξουν τον ηγεμόνα των Σέρβων Στέφανο Νεμάνια (π ερί π ου 1166-1196). Στην εικόνα, το γενεαλογικό δέντρο της σερβικής ηγεμονίας των Νεμάνια. Τοιχογραφία στη σερβική μονή Decani.

8 δ. Εσωτερική κατάρρευση Αδυναμία βυζαντινού στρατού να ανακόψει την ε π έλαση των Σελτζούκων Τούρκων 1176: τα π εινωτική ήττα Βυζαντινών στο Μυριοκέφαλο της Φρυγίας. Σύγκριση με ήττα στο Μαντζικέρτ (1071) ( Μανουήλ Α΄ ) Συνέ π ειες της ήττας : Παγίωση των Τούρκων στη Μικρά Ασία. Καταλήψεις π όλεων, σφαγές, λεηλασίες, π είνα, ε π ιδημίες (π ανούκλα ), εξισλαμισμός κατοίκων Μ. Ασίας

9 Βυζαντινή Αυτοκρατορία το 1025 μ. Χ. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

10 ΠΗΓΕΣ : http://www.slideboom.com/presentations http://www.fhw.gr/chronos/10/gr/k/ka/ka3a1.html http://www.stmaryorthodoxchurch.org/orthodoxy/churcha tantioch.php http://www.roman-emperors.org/battles.htm# http://gregzer.pbworks.com/w/page/6694996/%CE%A7 %CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B5%CF%82


Κατέβασμα ppt "2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση του κράτους Όροι κλειδιά της ενότητας  Πρόνοια  π ρονοιάριοι  ανάκτηση εδαφών  α π οκατάσταση βυζαντινής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google