Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΟΥΣΙΚΗ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΠ ΠΟΠ ΡΟΚ ΡΟΚ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΛΑΙΚΑ ΛΑΙΚΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΟΥΣΙΚΗ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΠ ΠΟΠ ΡΟΚ ΡΟΚ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΛΑΙΚΑ ΛΑΙΚΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΟΥΣΙΚΗ

2 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΠ ΠΟΠ ΡΟΚ ΡΟΚ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΛΑΙΚΑ ΛΑΙΚΑ

3 Ετυμολογία Η λέξη μουσική, σύμφωνα με τα γραπτά των αρχαίων ελλήνων ποιητών και φιλοσόφων παράγεται από το «Μούσα». Η λέξη μουσική, σύμφωνα με τα γραπτά των αρχαίων ελλήνων ποιητών και φιλοσόφων παράγεται από το «Μούσα». Το Μούσα πάλι, παράγεται από το μαούσα = Μούσα. Το «μα» είναι ρίζα του ρήματος μάω-μω = επινοώ ή ψάχνω ή ζητώ διανοητικά. Το Μούσα πάλι, παράγεται από το μαούσα = Μούσα. Το «μα» είναι ρίζα του ρήματος μάω-μω = επινοώ ή ψάχνω ή ζητώ διανοητικά.

4 Μούσες Οι μούσες στην αρχαία ε ε ε ε ε λλλλ λλλλ ηηηη νννν ιιιι κκκκ ήήήή μ μ μ μ υυυυ θθθθ οοοο λλλλ οοοο γγγγ ίίίί αααα είναι εννέα α α α α α ρρρρ χχχχ αααα ίίίί εεεε ςςςς θθθθ εεεε όόόό ττττ ηηηη ττττ εεεε ςςςς. Ο Α Α Α Α Α ππππ όόόό λλλλ λλλλ ωωωω νννν αααα ςςςς ήταν ο ηγέτης τους (Απόλλων Μουσηγέτης). Τα ονόματά τους είναι: Κ Κ αααα λλλλ λλλλ ιιιι όόόό ππππ ηηηη ( εεεε ππππ ιιιι κκκκ ήήήή π π π π οοοο ίίίί ηηηη σσσσ ηηηη) Ε Ε υυυυ ττττ έέέέ ρρρρ ππππ ηηηη ( μμμμ οοοο υυυυ σσσσ ιιιι κκκκ ήήήή) Κ Κ λλλλ εεεε ιιιι ώώώώ ( ιιιι σσσσ ττττ οοοο ρρρρ ίίίί αααα) Ε Ε ρρρρ αααα ττττ ώώώώ ( λλλλ υυυυ ρρρρ ιιιι κκκκ ήήήή π π π π οοοο ίίίί ηηηη σσσσ ηηηη) Μ Μ εεεε λλλλ ππππ οοοο μμμμ έέέέ νννν ηηηη ( ττττ ρρρρ αααα γγγγ ωωωω δδδδ ίίίί αααα) Π Π οοοο λλλλ ύύύύ μμμμ νννν ιιιι αααα ( ύύύύ μμμμ νννν οοοο ιιιι) Τ Τ εεεε ρρρρ ψψψψ ιιιι χχχχ όόόό ρρρρ ηηηη ( χχχχ οοοο ρρρρ όόόό ςςςς) Θ Θ άάάά λλλλ εεεε ιιιι αααα ( κκκκ ωωωω μμμμ ωωωω δδδδ ίίίί αααα) Ο Ο υυυυ ρρρρ αααα νννν ίίίί αααα ( αααα σσσσ ττττ ρρρρ οοοο νννν οοοο μμμμ ίίίί αααα)

5 ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Λέγεται η Δυτικοεορωπαική Μουσική παραγωγή Λέγεται η Δυτικοεορωπαική Μουσική παραγωγή εκτείνεται σε μια αρκετή μεγάλη περίοδο, περίπου από το έτος 470 μέχρι και τη σύγχρονη εποχή. εκτείνεται σε μια αρκετή μεγάλη περίοδο, περίπου από το έτος 470 μέχρι και τη σύγχρονη εποχή.

6 ΠΟΠ χαρακτηρίζονται ελαφριές μορφές ξένης μουσικής, χαρακτηρίζονται ελαφριές μορφές ξένης μουσικής, ή αντίστοιχες ελληνικές δημιουργίες πάνω στα ίδια πρότυπα ρυθμού ή αντίστοιχες ελληνικές δημιουργίες πάνω στα ίδια πρότυπα ρυθμού δεν θα πρέπει όμως να συγχέεται με την αντίστοιχη ελληνική μουσική. δεν θα πρέπει όμως να συγχέεται με την αντίστοιχη ελληνική μουσική.

7 ΛΑΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ Λαϊκό τραγούδι ονομάζεται το τραγούδι των Ελλήνων δοσμένο σε Ελληνική γλώσσα που είναι εναρμονισμένο στο ύφος της ελληνικής αστικής μουσικής. Λαϊκό τραγούδι ονομάζεται το τραγούδι των Ελλήνων δοσμένο σε Ελληνική γλώσσα που είναι εναρμονισμένο στο ύφος της ελληνικής αστικής μουσικής. Τόσο από την αρχαιότητα όσο και μεταγενέστερα μετά το τέλος της δεκαετίας του 1950 όταν μια νέα γενιά μουσικών αναπτύχθηκε. Τόσο από την αρχαιότητα όσο και μεταγενέστερα μετά το τέλος της δεκαετίας του 1950 όταν μια νέα γενιά μουσικών αναπτύχθηκε.


Κατέβασμα ppt "ΜΟΥΣΙΚΗ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΠ ΠΟΠ ΡΟΚ ΡΟΚ ΚΛΑΣΙΚΗ ΚΛΑΣΙΚΗ ΛΑΙΚΑ ΛΑΙΚΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google