Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το κόστος ποιότητας στην μεταλλουργία Ανδρίτσος Δημήτριος Διπλωματική εργασία ΑΘΗΝΑ 2002.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το κόστος ποιότητας στην μεταλλουργία Ανδρίτσος Δημήτριος Διπλωματική εργασία ΑΘΗΝΑ 2002."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Το κόστος ποιότητας στην μεταλλουργία Ανδρίτσος Δημήτριος Διπλωματική εργασία ΑΘΗΝΑ 2002

3 Το κίνητρο και οι στόχοι της εργασίας  Κίνητρο: - Η δομή και οι απαιτήσεις του νέου ISO 9001:2000 για το κόστος ποιότητας  Στόχοι: - Η αναγνώριση των στοιχείων του κόστους ποιότητας που ταιριάζουν στο μεταλλουργικό εργοστάσιο - Η κατασκευή αλγορίθμων για τον υπολογισμό των στοιχείων του κόστους ποιότητας

4 ΜΕΡΟΣ Α΄ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Η ΤΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

5 Ορισμός της ποιότητας  Ποιότητα σημαίνει ότι το προϊόν εκπληρώνει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών – Μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς  Ποιότητα σημαίνει έλλειψη ελαττωμάτων στο τελικό προϊόν – Έλεγχος κόστους παραγωγής

6 Το νέο ISO 9001:2000  Διαχείριση αντί διασφάλιση ποιότητας  Συμπληρωματικό με την εφαρμογή προτύπων για τα διάφορα προϊόντα  Αναγκαιότητα ο προσδιορισμός κόστους απόδοσης ποιότητας

7 Η πυραμίδα της έγγραφης τεκμηρίωσης

8 ΙΝΤΡΑΜΕΤ Ένα πραγματικό παράδειγμα εγχειριδίου διασφάλισης ποιότητας

9 ΜΕΡΟΣ Β΄ Το κόστος ποιότητας: Ένα από τα βασικά εργαλεία της διαχείρισης ποιότητας

10 Το κόστος ποιότητας  Τι είναι κόστος ποιότητας  Ποιοι επηρεάζουν την δημιουργία και το μέγεθος του κόστους ποιότητας  Κατηγορίες του κόστους ποιότητας  Συλλογή των απαραίτητων δεδομένων  Χρήσεις του κόστους ποιότητας

11 Τι είναι το κόστος ποιότητας  Δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός  BS4778-Part 2: «Τα έξοδα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την πρόληψη και την αποτίμηση ελαττωμάτων συν τις εσωτερικές και εξωτερικές αποτυχίες»

12 Ποιοι επηρεάζουν την δημιουργία και το μέγεθος του κόστους ποιότητας  Άτομα από το εσωτερικό του οργανισμού  Άτομα από το εξωτερικό του οργανισμού

13 Κατηγορίες του κόστους ποιότητας  Ανάλογες με τον ορισμό που δίνεται στο κόστος ποιότητας  Πιο δημοφιλής κατηγοριοποίηση: πρόληψη – αποτίμηση - αποτυχία

14 Η προσέγγιση PAF  Κόστος πρόληψης:Το κόστος οποιασδήποτε ενέργειας που στοχεύει στη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης μη συμμόρφωσης ή ελαττώματος  Κόστος αποτίμησης:Το κόστος της αξιολόγησης του επιπέδου της επιτευχθείσας ποιότητας  Κόστος αποτυχιών: Το κόστος που εμφανίζεται σε έναν οργανισμό εξ’ αιτίας ελαττωμάτων ή μη συμμορφώσεων

15 Η συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για τον υπολογισμό του κ.π.  Αναλύσεις των μισθολογίων  Εξοδα παραγωγής  Εξοδα για το scrap (όπου υπάρχουν)  Εξοδα συντήρησης  Έμμεσα έξοδα τμήματος παραγωγής  Αρχεία επιθεωρήσεων και ελέγχων  Αρχεία μη συμμορφώσεων

16 Χρήσεις του κόστους ποιότητας  Προώθηση της ποιότητας ως επιχειρηματικής παραμέτρου  Διευκόλυνση της μέτρησης της απόδοσης των προγραμμάτων βελτίωσης  Οργάνωση και έλεγχος

17 ΜΕΡΟΣ Γ΄ Η γραμμή παραγωγής του μεταλλουργικού εργοστασίου και παράμετροι του κόστους ποιότητας

18 Μια βασική διαφοροποίηση στις μεταλλουργικές γραμμές παραγωγής  Υπαρξη scrap ως απορριπτέου προϊόντος  Ανακύκλωση του μη συμμορφούμενου προϊόντος

19 Η γραμμή παραγωγής της εταιρείας «Λάρκο»  1 η φάση: Προετοιμασία του μεταλλουργικού μίγματος  2 η φάση: Η περιστροφική κάμινος  3 η φάση: Η ηλεκτροκάμινος  4 η φάση: Ο μεταλλάκτης

20

21 Η γραμμή παραγωγής της εταιρείας ΙΝΤΡΑΜΕΤ  Συγκολλήσεις τυπωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων

22 Γραμμή παραγωγής των through-hole PCB Μπάνιο κράματος κασσιτέρου Έλεγχος Αποθήκευση

23 Γραμμή παραγωγής των surface-mount PCB Φούρνος Έλεγχος Αποθήκευση

24 Xαρακτηριστικά της γ.π. στο μεταλλουργικό εργοστάσιο  Η πολύπλοκη φύση της γ.π.  Η εξάρτηση της απόδοσης από τις δυνατότητες του εξοπλισμού  Η σημασία του σχεδιασμού στην ποιότητα  Ο ρόλος της μέτρησης  Το μη συμμορφούμενο προϊόν απορρίπτεται ή ανακυκλώνεται

25 Το κόστος πρόληψης  Μηχανική ποιότητας και διεργασιών  Σχεδιασμός/Ανάπτυξη των μετρήσεων και του μετρητικού εξοπλισμού  Διακρίβωση και συντήρηση του μετρητικού εξοπλισμού  Διασφάλιση ποιότητας προμηθευτή  Εκπαίδευση γύρω από την ποιότητα

26 Το κόστος αποτίμησης  Εργαστηριακός έλεγχος αποδοχής των εισερχόμενων πρώτων υλών  Επιθεωρήσεις, έλεγχοι και υλικά ελέγχων  Δοκιμή απόδοσης του τελικού προϊόντος  Αξιολόγηση του αποθεματικού  Κόστος διαχείρισης εγγράφων του σ.π.

27 Το κόστος εσωτερικών αποτυχιών  Scrap (όπου εφαρμόζεται)  Επιδιόρθωση και επανεργασία  Επανεπιθεώρηση και επανέλεγχος  Σφάλμα προμηθευτή  Νεκρός χρόνος  Αλλαγές στον σχεδιασμό της γ.π.  Υποβάθμιση προϊόντος

28 Το κόστος εξωτερικών αποτυχιών  Διαχείριση παραπόνων  Υποστήριξη προϊόντος  Χειρισμός επιστρεφόμενου προϊόντος  Πρόστιμα – Εγγυήσεις

29 ΜΕΡΟΣ Δ΄ Αλγόριθμοι υπολογισμού στοιχείων του κόστους ποιότητας

30 Αλγόριθμοι υπολογισμού  Το κόστος του scrap  Το κόστος ανακύκλωσης  Το κόστος αποτυχίας της γραμμής παραγωγής

31 Το κόστος του scrap  Το κόστος παραγωγής μη συμμορφούμενου προϊόντος συν το κόστος της πρώτης ύλης  Τα διαφυγόντα κέρδη της επιχείρησης λόγω δέσμευσης της γ.π. για την παραγωγή μη συμμορφούμενου προϊόντος  Το κόστος απόρριψης

32 Ο αλγόριθμος C a1 = N a1 (C p + C m ) + N a1 (P s – C p – C m ) + C w ~ N a1 P s

33 Το κόστος ανακύκλωσης  Το κόστος παραγωγής μη συμμορφούμενου προϊόντος συν το κόστος της πρώτης ύλης  Τα διαφυγόντα κέρδη της επιχείρησης λόγω της δέσμευσης της γ.π.  Το κόστος ανακύκλωσης

34 Ο αλγόριθμος C a2 = N a2 (C p + C m ) + N a2 (P s – C p – C m ) + N a2 C p = = N a2 (P s + C p )

35 Το κόστος αποτυχίας της γραμμής παραγωγής  Οφείλεται στα έκτακτα σταματήματα, στον κακό σχεδιασμό της γραμμής παραγωγής, σε εγγενείς ατέλειες της παραγωγικής μεθόδου  Διακρίνεται από την απόκλιση της αναμενόμενης απόδοσης της γραμμής παραγωγής και της πραγματικά επιτευχθείσας  Ουσιαστικά αποτελεί διαφυγόντα κέρδη

36 Οι αλγόριθμοι Το κόστος αποτυχίας της γ.π. = (Ν n – N r )(P s – C p – C m ) Το κόστος του νεκρού χρόνου = (t/T)N n (P s – C p – C m )

37 Ένα πραγματικό παράδειγμα

38 Οι τρείς διαφορετικές περιπτώσεις της παραγωγικότητας Μη αποδεκτό κόστος ποιότητας Αδιάφορο κόστος ποιότητας Αποδεκτό κόστος ποιότητας Παραγωγικότητα Χρόνος

39 Η σημασία της επιλογής του χρονικού διαστήματος παρακολούθησης

40 Συμπερασματικά  Οι προταθέντες αλγόριθμοι αποτελούν προσεγγιστικά εργαλεία υπολογισμού για κάποια από τα στοιχεία του κ.π.  Έχει πολύ μεγάλη σημασία η επιλογή του χρονικού διαστήματος παρακολούθησης  Βασίζονται σε παραδοχές που θα πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση

41 ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "Το κόστος ποιότητας στην μεταλλουργία Ανδρίτσος Δημήτριος Διπλωματική εργασία ΑΘΗΝΑ 2002."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google