Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Διδασκαλία της Αγγλικής σε Μικρά Παιδιά Πράξη «ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Διδασκαλία της Αγγλικής σε Μικρά Παιδιά Πράξη «ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Διδασκαλία της Αγγλικής σε Μικρά Παιδιά Πράξη «ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ» κωδ. MIS 299506, 299512 & 299514

2 To Έργο  Το Έργο με τίτλο «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία» είναι μια Πράξη που ανήκει στην κατηγορία «Εφαρμογή ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους.  Το πρόγραμμα εντάσσεται στις δράσεις της Πράξης «Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία».

3 Δράσεις του έργου Σχεδιασμός και εκπόνηση curriculum, καθώς επίσης syllabuses και μαθησιακού υλικού (ενιαίο) για την Α’ και τη Β’ δημοτικού. Επίσης αφορά το σχεδιασμό και εκπόνηση εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής πύλης. Επιμόρφωση για την εφαρμογή του ΠΕΑΠ, η οποία αφορά στην παραγωγή επιμορφωτικού υλικού, την εκπαίδευση και επιμόρφωση συνεργατών που θα επιμορφώσουν τους Εκπαιδευτικούς Αγγλικής που θα υλοποιήσουν το ΠΕΑΠ. Αξιολόγηση του ΠΕΑΠ, η οποία αφορά στην συγκέντρωση στοιχείων που θα επιτρέψουν την επιστημονικά τεκμηριωμένη αξιολόγηση του προγράμματος και της εφαρμογής του. Η αξιολόγηση θα είναι τα πρώτα δύο χρόνια εφαρμογής του ΠΕΑΠ (2010-2012) εσωτερική και τον τρίτο χρόνο (2010-13) εξωτερική.

4 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Έργου 2010-2011 : Εκπόνηση προγράμματος, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και ενιαία εφαρμογή του ΠΕΑΠ στην Α’ και Β’ τάξη του δημοτικού (σε 800 ολοήμερα σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Πρόγραμμα Σπουδών). Σχεδιασμός της επιμόρφωσης, ενημέρωση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών που υλοποιούν το ΠΕΑΠ, εκπαίδευση επιμορφωτών και πολλαπλασιαστών. 2011-2012: Πειραματική εισαγωγή της Αγγλικής στην Β’ τάξη (950 περίπου σχολείων) και διαφοροποιημένη εφαρμογή του ΠΕΑΠ (ανάπτυξη syllabuses και εκπαιδευτικού υλικού για την Α’ και Β’ τάξη του δημοτικού). Ενημέρωση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών που υλοποιούν το ΠΕΑΠ, συνεχιζόμενη εκπαίδευση επιμορφωτών. Εκπόνηση της εκπαιδευτικής πύλης του ΠΕΑΠ. Εσωτερική αξιολόγηση του Έργου. 2012-2013: Γενικευμένη εφαρμογή του ΠΕΑΠ σε Α’ και Β’ δημοτικού. Ενημέρωση και επιμόρφωση όλων των Εκπαιδευτικών Αγγλικής, εξωτερική αξιολόγηση του Έργου. Παρακολούθηση της γενικευμένης εφαρμογής του ΠΕΑΠ, όπου θα κληθούν οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν και να κατασκευάσουν διαθεματικές δραστηριότητες (σε συνεργασία με καθηγητές ειδικότητας και με δασκάλους της τάξης).

5 Ένας χρόνος ΠΕΑΠ: Τι υλοποιήθηκε…  Σχεδιάστηκε και αναρτήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό στην ιστοσελίδα του ΠΕΑΠ (http://rcel.enl.uoa.gr/englishinschool)  Ενημερώθηκαν/ επιμορφώθηκαν Σχολικοί Σύμβουλοι Αγγλικής και εκπαιδευτικοί  Αξιολογήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό, αναμορφώθηκε και ήδη έχει αναρτηθεί διαφοροποιημένο για την Α΄ και Β΄ δημοτικού.  Πραγματοποιήθηκε η συγγραφή πιλοτικού βιβλίου για τη Γ’ Δημοτικού  Εξειδικευμένη επιμόρφωση 15 συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών τάξης διάρκειας 3 μηνών (Ιούνιος-Αύγουστος 2011) στη διδασκαλία της Αγγλικής σε μικρές ηλικίες.

6 Ένας χρόνος ΠΕΑΠ: Τι διερευνήθηκε…  Συγκεντρώθηκαν δεδομένα που αφορούν συνολικά 1110 εκπαιδευτικούς αγγλικής ανά την επικράτεια (καθώς και άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες, όπως διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι Αγγλικής και γονείς). Συγκεκριμένα…..  Στην αρχή της σχολικής χρονιάς διερευνήθηκε μέσω ερωτηματολογίου το προφίλ 897 εκπαιδευτικών που δίδασκαν τάξεις ΠΕΑΠ (πχ. πληροφορίες για σπουδές, χρόνια προϋπηρεσίας, διδακτική εμπειρία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την γνώμη τους για την εισαγωγή των αγγλικών στην Α’ και Β΄ δημοτικού.)  Συγκεντρώθηκαν στοιχεία για το προφίλ 1135 εκπαιδευτικών ανά την Ελλάδα κατά την διάρκεια επιμορφωτικών συναντήσεων που πραγματοποίησαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι.

7 Ένας χρόνος ΠΕΑΠ: Τι διερευνήθηκε…  Διερευνήθηκε το προφίλ των σχολικών μονάδων μέσω διαδικτυακών ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι διευθυντές των σχολείων ΠΕΑΠ. Αυτοί παρείχαν πληροφορίες για τα σχολεία τους, τους δασκάλους και τους μαθητές τους. Τα στοιχεία αξιοποιήθηκαν σε έκθεση που συντάχθηκε από την Ομάδα Εργασίας του ΠΕΑΠ.  Διερευνήθηκαν οι στάσεις και οι απόψεις 7250 γονέων των οποίων τα παιδιά παρακολουθούσαν τάξεις ΠΕΑΠ (εκ των οποίων έχουν αναλυθεί μέχρι στιγμής τα 1917 ερωτηματολόγια). Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν από τους Σχολικούς Συμβούλους.

8 Ένας χρόνος ΠΕΑΠ: Τι αξιολογήθηκε…  Στα μέσα της χρονιάς 2010-2011, ακολούθησε η αποτίμηση του εκπαιδευτικού υλικού από 175 εκπαιδευτικούς μέσω ερωτηματολογίων που διανεμήθηκαν από τους Σχολικούς Συμβούλους. Οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν το εκπαιδευτικό υλικό και κατέγραψαν την εμπειρία τους. Η Ομάδα Έργου συνέταξε έκθεση αναφοράς η οποία δόθηκε στην συγγραφική ομάδα και χρησίμευσε στην αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Επίσης έγινε βιντεοσκόπηση υποδειγματικών διδασκαλιών σε πραγματική τάξη.  Με το τέλος της σχολικής χρονιάς 2010-2011, επιχειρήθηκε η συνολική αποτίμηση του Έργου μέσω διαδικτυακών ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από 405 εκπαιδευτικοί. Συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για την εμπειρία τους, την συνεργασία τους με τους συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων, το μαθητικό δυναμικό τους και τις σχολικές μονάδες που εργάστηκαν). Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν για την περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση του ΠΕΑΠ.

9 Τι προγραμματίζεται για την φετινή χρονιά …  Επιμόρφωση των επιμορφωτών Α (που θα λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές) καθώς και των «νέων» και «παλαιών» εκπαιδευτικών Αγγλικής της Α’ και Β’ Δημοτικού των 800 ολοήμερων σχολείων στην εφαρμογή του αναμορφωμένου μαθησιακού υλικού για την Α’ δημοτικού και του νέου μαθησιακού υλικού για την Β’ δημοτικού. Η επιμόρφωση θα συνεχίζεται και με οργανωμένο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  Επεξεργασία του μαγνητοσκοπημένου υλικού από την ομάδα έργου με σκοπό την αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική τηλεόραση.  Συνέχιση της επιμόρφωσης συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών τάξης στο σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού για την Α’ και Β’ Δημοτικού και στην αξιολόγηση της εφαρμογής του στη τάξη.  Επιμόρφωση συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών τάξης στις αρχές της προσέγγισης «Μάθηση μέσω Σχεδιασμού» και στη παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού με τη προσέγγιση αυτή.

10 Τι προγραμματίζεται για την φετινή χρονιά …  Περαιτέρω παρακολούθηση και αναμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού της Β’ τάξης.  Αξιολόγηση βιβλίου της Γ’ τάξης και των συνακόλουθων διδακτικών πρακτικών ώστε να αναμορφωθεί καταλλήλως.  Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Β’ δημοτικού θα δοκιμάζονται πιλοτικά και στη Γ’ τάξη του δημοτικού όπου σήμερα δίνονται βιβλία του εμπορίου.  Διερεύνηση του προφίλ των εκπαιδευτικών της φετινής σχολικής χρονιάς, μέσω νέων δομημένων ερωτηματολογίων τα οποία θα κληθούν να συμπληρώσουν όσοι διδάσκουν τάξεις ΠΕΑΠ.

11 Τι προγραμματίζεται να διερευνηθεί την φετινή χρονιά…  Διερεύνηση στάσεων των γονιών των μαθητών που ξεκίνησαν αγγλικά στα 800 σχολεία πριν και μετά την εισαγωγή της.  Ανίχνευση απόψεων των νέων εκπαιδευτικών σχετικά με απόψεις πριν και μετά την εισαγωγή του ΠΕΑΠ με τελικό στόχο την ενημέρωσή τους για τις θετικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η εκμάθηση της ξένης γλώσσας σε μικρή ηλικία.  Έρευνα και σε αλλόγλωσσους μαθητές με σκοπό να εντοπιστούν οι στρατηγικές εκμάθησης που χρησιμοποιούν για την τρίτη γλώσσα τους.

12 Η δική σας συμβολή  Η συνεργασία σας είναι για μας ιδιαίτερα πολύτιμη. Η επιτυχία του ΠΕΑΠ βασίζεται και στην συμμετοχή των εκπαιδευτικών.  Έχετε ενεργό ρόλο στην συνεχή συνδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού και στην εφαρμογή του ΠΕΑΠ.  Για πρώτη φορά στην ελληνική δημόσια εκπαίδευση ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται στις ανάγκες των παιδιών και οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν και τελικά να το συνδιαμορφώνουν.


Κατέβασμα ppt "Η Διδασκαλία της Αγγλικής σε Μικρά Παιδιά Πράξη «ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Η ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google