Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Α Ρ Χ ΑΙ Ο Κ ΕΙ Μ Ε Ν Ο Τ Ο Υ Σ Ο Λ Ω Ν Α Ε ἰ μέλλουσιν ἡ μ ῖ ν ἐ νθένδε ε ἴ τε ἀ ποδιδράσκειν, ε ἴ θ’ ὅ πως δε ῖ ὀ νομάσαι το ῦ το, ἐ λθόντες ο ἱ νόμοι.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Α Ρ Χ ΑΙ Ο Κ ΕΙ Μ Ε Ν Ο Τ Ο Υ Σ Ο Λ Ω Ν Α Ε ἰ μέλλουσιν ἡ μ ῖ ν ἐ νθένδε ε ἴ τε ἀ ποδιδράσκειν, ε ἴ θ’ ὅ πως δε ῖ ὀ νομάσαι το ῦ το, ἐ λθόντες ο ἱ νόμοι."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Α Ρ Χ ΑΙ Ο Κ ΕΙ Μ Ε Ν Ο Τ Ο Υ Σ Ο Λ Ω Ν Α Ε ἰ μέλλουσιν ἡ μ ῖ ν ἐ νθένδε ε ἴ τε ἀ ποδιδράσκειν, ε ἴ θ’ ὅ πως δε ῖ ὀ νομάσαι το ῦ το, ἐ λθόντες ο ἱ νόμοι κα ὶ τ ὸ κοιν ὸ ν τ ῆ ς πόλεως ἐ πιστάντες ἔ ροιντο· Ε ἰ πέ μοι, ὦ Σώκρατες, τ ὶ ἐ ν ν ῷ ἔ χεις ποιε ῖ ν; Ἄ λλο τι ἤ τούτ ῳ τ ῷ ἔ ργ ῳ ᾧ ἐ πιχειρε ῖ ς διανο ῇ τούς τε νόμους ἡ μ ᾶ ς ἀ πολέσαι κα ὶ σύμπασαν τ ὴ ν πόλιν τ ὸ σ ὸ ν μέρος; Ἤ δοκε ῖ σοι ο ἷ όν τε ἔ τι ἐ κείνην τ ὴ ν πόλιν ε ἶ ναι κα ὶ μ ὴ ἀ νατετράφθαι, ἐ ν ᾗ ἄ ν α ἱ γενόμεναι δίκαι μηδ ὲ ν ἰ σχύωσιν ἀ λλ ὰ ὑ π ὸ τ ῶ ν ἰ διωτ ῶ ν ἄ κυροί τε γίγνωνται κα ὶ διαφθείρωνται; Τί ἐ ρο ῦ μεν, ὦ Κρίτων, πρ ὸ ς τα ῦ τα κα ὶ ἄ λλα τοια ῦ τα; Πολλ ὰ γ ὰ ρ ἄ ν τις ἔ χοι, ἄ λλως τε κα ὶ ῥ ήτωρ, ε ἰ πε ῖ ν ὑ π ὲ ρ τούτου το ῦ νόμου ἀ πολλυμένου ὅ ς τ ὰ ς δίκας τ ὰ ς δικασθείσας προστάτει κυρίας ε ἶ ναι. Ἤ ἐ ρο ῦ μεν πρ ὸ ς α ὐ το ὺ ς ὅ τι « Ἠ δίκει γ ὰ ρ ἡ μ ᾶ ς ἡ πόλις κα ὶ ο ὐ κ ὀ ρθ ῶ ς τ ὴ ν δίκην ἔ κρινεν; Τα ῦ τα ἤ τι ἐ ρο ῦ μεν;

2

3 ΜΕΤ ΑΦΡ ΑΣΗ ΑΡΧ ΑΙΟ Υ ΚΕΙ ΜΕΝ ΟΥ Τι θα πούμε, Κρίτωνα, σ’ αυτά και σ’ άλλα παρόμοια; Γιατί πολλά θα μπορούσε κάποιος να πει, κι ιδιαίτερα ένας ρήτορας Για να υπερασπιστεί αυτό το νόμο που κινδυνεύει να καταλυθεί ο οποίος ορίζει οι δικαστικές αποφάσεις να έχουν κύρος. Ή θα πούμε σ’ αυτούς ότι «επειδή μας αδικούσε η πόλη και δεν έκρινε δίκαια τη δίκη»; Αυτά θα πούμε ή κάτι άλλο;

4

5 Η ΚΥΡΙ Α ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑ ΣΤΗ Κατά το Σωκράτη, η κύρια αποστολή του δικαστή είναι να δικάζει δίκαια τον κατηγορούμενο χωρίς αυτός να τον παρακαλεί για την αθωότητά του, αλλά να του εξηγεί και να τον πείθει. Γιατί ο δικαστής πρέπει να κρίνει τον κατηγορούμενοσύμφωνα με τους νόμους και δεν πρέπει να απονέμει τη δικαιοσύνη κάνοντάς του χάρη. Και επιπροσθέτως, έχει ορκιστεί ότι θα δικάζει σύμφωνα με τους νόμους.

6

7 Η ΑΡΝΗ ΣΗ ΤΟΥ ΣΩΚΡ ΑΤΗ Ο Σωκράτης αρνείται να ικετεύσει τους δικαστές για την αθώωση του, γιατί αν προσπαθούσε να τους πείσει παρασύρ o ντας τους με τις παρακλήσεις του, αν και είχαν δώσει όρκο, θα τους δίδασκε να μην πιστεύουν ότι υπάρχουν θεοί.

8

9 Η ΑΠΟ ΨΗ ΤΟΥ ΣΩΚ ΡΑΤ Η ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝ ΑΤΟ Σύμφωνα με την άποψη του Σωκράτη, υπάρχουν δύο είδη θανάτου, όταν ο νεκρός δεν αισθάνεται τίποτα και όταν η ψύχη ταξιδεύει σε έναν άλλο τόπο. Ο ίδιος χαρακτηρίζει το θάνατο θαυμάσιο κέρδος, καθώς δεν λειτουργεί καμία αίσθηση αλλά μοιάζει σαν ύπνος χωρίς όνειρα.

10 Η ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ Ο Σωκράτης, απευθύνεται στους δικαστές λέγοντας τους να κρίνουν αυστηρά τους γιούς του (όταν γίνουν έφηβοι) να τους τιμωρήσουν, αν νομίζουν ότι νοιάζονται περισσότερο για τα χρήματα και όχι για την αρετή.

11 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ Σύμφωνα με το κείμενο, o Σωκράτης αναδεικνύεται νομοταγής και φιλό- νομος, διότι θέλει να εφαρμόζεται η δικαιοσύνη στην πολιτεία και δεν θέλει να δημιουργούνται αυθαιρεσίες. Δηλαδή, είναι ένας υπεύθυνος και ευσυνείδητος πολίτης, ο οποίος ξέρει να σέβεται και να εκτιμά τους κανόνες και τους νόμους της πολιτείας.

12 ΠΡΟΤ ΑΣΕΙΣ ΜΕ ΛΕΞΕΙ Σ ΟΜΟ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΛΕΞΗ Σ ''ΝΟΜ ΟΣ'' Για να εξασφαλιστεί αρμονία και ισορροπία μέσα στην πόλη, οι πολίτες οφείλουν να είναι νομοταγείς. Οι καλοί νομοθέτες φροντίζουν για τηνευδαιμονία των πολιτών. Κάθε δημοκρατική πολιτεία οφείλει να κατανέμει τα αξιώματα με βάση αξιοκρατικά κριτήρια. Έργο της νομοθεσίας είναι η διαφύλαξη της τάξης και της ισορροπίας μέσα στην πόλη.

13 ΠΑΡ ΑΓΩ ΓΕΣ ΛΕΞ ΕΙΣ λέξεις της αρχαίας ελληνικής παράγωγες λέξεις στη νέα ελληνική αποδιδράσκειν απόδραση, δράστης, δράση, δραπέτευση η πόλις πολίτευμα, πολίτης, πολιτεία, πολιτικός τάς δίκας δίκαιος, δικαιοσύνη, δικαστήριο προστάττει προσταγή, τάγμα, ταγός, τακτικός, τάξη ανατετράφθαιτροπή, ανατροπή, τρόπος, τρόπαιο

14 ΟΝΟ ΜΑΤΑ ΣΥΜ ΜΕΤΕ ΧΟΝΤ ΩΝ  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΦΩΤΕΙΝΗ  ΕΥΘΥΜΙΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΚΑΡΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΚΕΦΟΥΜΑΡΙΝΑ


Κατέβασμα ppt "Α Ρ Χ ΑΙ Ο Κ ΕΙ Μ Ε Ν Ο Τ Ο Υ Σ Ο Λ Ω Ν Α Ε ἰ μέλλουσιν ἡ μ ῖ ν ἐ νθένδε ε ἴ τε ἀ ποδιδράσκειν, ε ἴ θ’ ὅ πως δε ῖ ὀ νομάσαι το ῦ το, ἐ λθόντες ο ἱ νόμοι."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google