Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Παρλακίδου Παρθένας ΘΕΜΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης: Ελένη Ταρατόρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε Επιβλέπουσα Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης Χρυσή Βιτσιλάκη Καθηγήτρια Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ Μέλος Πανεπιστημίου Αιγαίου Δημήτριος Χατζηδήμου Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Μέλος Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ρόδος, 2012

2 Εισαγωγή Στόχος: Ανάλυση του τρόπου επιλογής των διευθυντών διαχρονικά, οι ρόλοι και το έργο των διευθυντών από την οπτική των εκπαιδευτικών. Θεωρητικό μέρος: διασαφήνιση βασικών εννοιών, αναφορά στην εκπαιδευτική νομοθεσία και στη νομοθεσία για τις επιλογές των διευθυντών, οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας, ο θεσμός και ο ρόλος του/της διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας, προγενέστερες έρευνες και γενικές διαπιστώσεις Εμπειρικό μέρος: στόχοι και υποθέσεις της έρευνας, μέθοδος, ερευνητικά εργαλεία, στατιστική επεξεργασία, ανάλυση των ευρημάτων της ποσοτικής έρευνας, έλεγχος των υποθέσεων, παράθεση συμπερασμάτων και διατύπωση προτάσεων.

3 Διασαφήνιση Εννοιών (1)
Σχολική Μονάδα/ Σχολείο : Κοινωνικό σύστημα, λαμβάνει πόρους από το περιβάλλον ,από το μετασχηματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας παράγει εγγράμματους/μορφωμένους μαθητές. Αποτελεί ανοιχτό σύστημα, αλληλεπιδρά με το περιβάλλον, θέτει στόχους και προσπαθεί να τους υλοποιήσει. Σχολική Διεύθυνση: Διακεκριμένη λειτουργία της σχολικής μονάδας, πρώτη βαθμίδα της σχολικής διοίκησης Διοίκηση: Λειτουργική διαδικασία, περιλαμβάνει πέντε στάδια (προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση, συντονισμός, έλεγχος). Εκπαιδευτική Διοίκηση: Σύστημα δράσης, ορθολογική χρήση των διαθέσιμων πόρων για πραγματοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων. Το έργο εκφράζεται από τα ηγετικά στελέχη της εκπαίδευσης

4 Διασαφήνιση Εννοιών (2)
Ηγεσία: Διοίκηση, διεύθυνση, όραμα, κατεύθυνση για μακροπρόθεσμη επίτευξη των στόχων του οργανισμού. Ο ηγέτης καθοδηγεί, παίρνει πρωτοβουλίες, οραματίζεται, δημιουργεί, καινοτομεί, βελτιώνει το έργο της εκπαιδευτικής μονάδας, τον ακολουθούν πρόθυμα και εθελοντικά Εκπαιδευτική Ηγεσία: Τύπος ηγεσίας, ο ρόλος της διεύθυνσης και διοίκησης είναι υποστηρικτικός, υποβοηθητικός. Εστιάζει στις συμπεριφορές των εκπαιδευτικών με βασική κατεύθυνση την επιρροή Τύποι Ηγεσίας στην Εκπαίδευση: εκπαιδευτική, διοικητική ή διαχειριστική, μετασχηματιστική, ηθική, συμμετοχική και ενδεχομενική ηγεσία

5 Εκπαιδευτική Νομοθεσία (1)
Διάταγμα 21ης Νοεμβρίου 1833 & Νόμος 6ης Φεβρουαρίου 1834 (ΕτΚ 11/ ) «περί δημοτικών σχολείων» Νόμος ΒΤΜΘ’/1895 (ΦΕΚ37/ , τ. Α’) «περί της στοιχειώδους ή δημοτικής εκπαιδεύσεως» Ν. 4397/1929 (ΕτΚ 309/Α’/ ) «περί στοιχειώδους εκπαιδεύσεως» Ν. 4379/1964 (ΦΕΚ 182/ ) «Περί Οργανώσεως και Διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως» (Δωρεάν Παιδεία) Ν. 309/ 1976 (ΦΕΚ 100/ ) «Περί οργανώσεως και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως» (Δημοτική Γλώσσα) Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/ ) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160/ ) «Εκλογή διδακτικού προσωπικού των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Ωράριο διδασκαλίας)

6 Εκπαιδευτική Νομοθεσία (2)
Ν. 3075/2002 (ΦΕΚ 297/ ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» (επίδομα θέσης ευθύνης) Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/ ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία …» Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233/ ) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλε διατάξεις» (Κατάργηση γραφείων) Προεδρικό Διάταγμα 201/1998 (ΦΕΚ 161/ ) «Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων» Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1/ ) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης …» Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/105657/Δ1/ (ΦΕΚ 1340, τ.Β’) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων, των διευθυντών…»

7 Επιλογές Διευθυντών Σχολικών Μονάδων- Νομοθεσία
Ν. 2043/1992 (ΦΕΚ 79/ ) & Ν. 1566/1985 Π.Δ. 398/1995 (ΦΕΚ 223/ )- Επιλογές 1997 Π.Δ. 25/2002 (ΦΕΚ 20/ )- Επιλογές 2002 Ν. 3467/ 2006 (ΦΕΚ 128/ )- Επιλογές 2007 Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/ )- Επιλογές 2011 Συνδυασμός με συμπληρωματικές αποφάσεις και εγκυκλίους.

8 Οργάνωση και Διοίκηση της Σχολικής Μονάδας
Το Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει και υλοποιεί τους σκοπούς και τους στόχους στο χώρο της εκπαίδευσης (σχολείο- εκπαιδευτική διοίκηση ως συστηματική διαδικασία) Ως βασική μονάδα εκτελεστικής λειτουργίας στο χώρο της εκπαίδευσης προβαίνει σε εκπαιδευτικές σε εκπαιδευτικές (μετα)ρυθμίσεις για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, χαράσσοντας πολιτική (εκπαιδευτική πολιτική) Ο/Η διευθυντής/ντρια παίζει βασικό ρόλο στο σχολείο, ως ηγέτης ασκεί διοίκηση και φροντίζει για την οργάνωση

9 Διοίκηση ΑνθρωπίνουΔυναμικού(Δ. Α. Π. ) & Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ
Διοίκηση ΑνθρωπίνουΔυναμικού(Δ.Α.Π.) & Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) Η Δ.Α.Π. αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως «πολύτιμο περιουσιακό αγαθό», ως δυναμικό στοιχείο του οργανισμού. Μετέχει στη χάραξη στρατηγικής με έμφαση στην ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού (διαρκής εξέλιξη και βελτίωση γνώσεων, ικανοτήτων) και διασφάλιση κατάλληλου προσωπικού Η Δ.Ο.Π. διασφαλίζει την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, της οικονομίας και της κοινωνίας. Η διασφάλιση της ποιότητας είναι μια εξελικτική πορεία με ευρύτερες προοπτικές μέσω management και συνδέεται με την επιμόρφωση των διευθυντικών στελεχών, τη συλλογική εργασία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση

10 Η γυναίκα στη διοίκηση του σχολείου
Το σχολείο, ως μικρογραφία της κοινωνίας, αναπαράγει κοινωνικές ανισότητες και την ανδρική ηγεμονία, μέσα από στερεότυπα για τους ρόλους των φύλων που οδηγούν στην απομάκρυνση από την οικονομική, κοινωνική και πολιτική ένταξη και συμμετοχή Οριζόντιος και κάθετος έμφυλος επαγγελματικός διαχωρισμός Μειωμένη παρουσία γυναικών στη σχολική διοίκηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, υποεκπροσωπούνται σε θέσεις διοικητικής ευθύνης- «αποκλείονται», με εξαίρεση την υποδιεύθυνση Υποεκπροσώπηση σε σχολικές μονάδες της Εύβοιας και στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας

11 Λόγοι αποκλεισμού της γυναίκας
Υποχρεώσεις στα πλαίσια του στερεοτυπικού παραδοσιακού ρόλου τους Ιδεολογική ταύτιση των θέσεων εξουσίας με το ανδρικό πρότυπο Έμμεσες και άμεσες διακρίσεις στην αναπαραγωγή έμφυλης ανισότητας που συντηρούν τα στερεότυπα των φύλων Εσωτερικά εμπόδια (ατομικές διαφορές), χαμηλό προφίλ, έλλειψη φιλοδοξιών, αυτοπεποίθησης και έμπνευσης Εξωτερικά εμπόδια (κοινωνικές- οργανωτικές δομές), φανερή ή συγκαλυμμένη διάκριση φύλου. Σύνδεση με το εκπαιδευτικό σύστημα, τον τρόπο διοίκησής του και το γραφειοκρατικό χαρακτήρα του Κριτήρια επιλογής διευθυντών, νομοθεσία, μεροληπτική στάση των συμβουλίων- σύνθεση συμβουλίων (Π.Υ.Σ.Π.Ε. Εύβοιας)

12 Ο Θεσμός και ο Ρόλος του/της Διευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας
Καθιερώνεται νομοθετικά με το νόμο ΒΤΜΘ’/1985 Το δημοτικό σχολείο «διευθύνει ο κατά βαθμόν ανώτερος διδάσκαλος ή εν τη υπηρεσία αρχαιότερος μεταξύ των ισοβαθμίων…» Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, θέτει υψηλούς στόχους, εξασφαλίζει προϋποθέσεις για την επίτευξή τους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα, συντονίζει το έργο και ελέγχει την πορεία του, ρόλος πολύπλευρος και πολυσήμαντος Βρίσκεται στην κατώτερη βαθμίδα της διοικητικής οργάνωσης της εκπαίδευσης, είναι συνδετικός ο ρόλος του/της με τα ανώτερα ηγετικά στελέχη και τους υφισταμένους του/της

13 Διοικητικές Δραστηριότητες (1)
Ενέργειες που πρέπει να κάνει και ο τρόπος με τον οποίο θα ανταποκριθεί στους ρόλους που απαιτούνται για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου Οργάνωση: καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων και αξιοποίηση του χρόνου Εποπτεία: επικεφαλής του σχολείου, ευθύνη για την τήρηση των νόμων, εγκυκλίων, υπηρεσιακών εντολών και εφαρμογή των αποφάσεων. Επιδεξιότητα στην επικοινωνία και αρκετή υπομονή Συντονισμός: ενοποίηση των επιμέρους ενεργειών σε μια ολότητα για την εκτέλεση μιας συλλογικής εργασίας

14 Διοικητικές Δραστηριότητες (2)
Άτυπη Εκπαίδευση εκπαιδευτικών: ανάπτυξη διδακτικού προσωπικού, μετάδοση γνώσεων και ικανοτήτων, παροχή υποστήριξης, ενθάρρυνσης, καθοδήγησης Διδασκαλία: ως εκπαιδευτικός ηγέτης, έχει εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας- διδακτικά καθήκοντα Ρύθμιση Λειτουργικών Ζητημάτων: γνώση και εφαρμογή των διατάξεων που ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία του σχολείου Εκπροσώπηση του σχολείου: συνεργάζεται με τα ανώτερα επίπεδα της διοίκησης, τους γονείς, την τοπική κοινότητα και τους φορείς, μετέχει στα όργανα λαϊκής συμμετοχής, στο Σχολικό Συμβούλιο, στη Σχολική Επιτροπή και στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

15 Καθήκοντα και Αρμοδιότητες (1)
Σύλλογος Διδασκόντων: η συνεργασία είναι βασική επιδίωξη και συμβάλλει στη δημιουργία ενός ανοικτού κλίματος, εξασφάλιση αγαστής συνεργασίας στο χώρο του σχολείου Σχολικοί Σύμβουλοι και Διευθυντής Εκπαίδευσης: απαραίτητη η συνεργασία για την ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας Μαθητές: συνεργασία με τις μαθητικές κοινότητες σε κλίμα κατανόησης και υπευθυνότητας, διαμόρφωση φιλικού παιδαγωγικού κλίματος, ανάπτυξη κοινωνικότητας για ομαλή ένταξη στο οργανωμένο κοινωνικό σύνολο

16 Καθήκοντα και Αρμοδιότητες (2)
Τοπικοί Σύλλογοι και Φορείς: δημιουργία δικτύων αμφίδρομης επικοινωνίας με γονείς και κηδεμόνες, με όμορες σχολικές μονάδες και φορείς της τοπικής κοινωνίας για το συμφέρον των μαθητών Συνεργασία Σχολείου- Οικογένειας: αποτελεί καθοριστική συνιστώσα της ποιότητας της εκπαίδευσης κάθε σχολικής μονάδας, δημιουργία συστήματος ανοικτής επικοινωνίας με ορισμό των ρόλων και των δυο πλευρών Συνεργασία Σχολείου- Φορέων Τοπικής Κοινωνίας: επίλυση προβλημάτων, συνεργασία με τη δημοτική ή κοινοτική αρχή, την εκκλησία, παραγωγικές μονάδες και εθελοντές κοινωνικού έργου με στόχο την εξυπηρέτηση της αγωγής και εκπαίδευσης των παιδιών, να συναναπτύσσονται και να συνεξελίσσονται ως αναπόσπαστα κομμάτια

17 Ικανότητες και Δεξιότητες
Οι δεξιότητες διακρίνονται σε φυσικές (φυσιολογικές, κινητικές, ψυχολογικές) και ψυχικές (πνευματικές, ηθικές). Βελτίωση με εκπαίδευση και εξάσκηση και συνδυασμό προσωπικών παραγόντων Οι βασικές ικανότητες των ηγετικών στελεχών είναι οι τεχνικές (εμπεριέχει μέθοδο, διαδικασία ή τεχνική), οι ανθρώπινες (ικανότητα συνεργασίας) και οι νοητικές δεξιότητες (αλληλεξάρτηση λειτουργιών) Οι δεξιότητες που αφορούν την αποτελεσματικότητα και την απόδοση του ηγετικού στελέχους ταξινομούνται στην ικανότητα του συνεργάζεσθαι, την επαγγελματική ικανότητα και την αντιληπτική ικανότητα

18 Σχολικό κλίμα- Ανάληψη καινοτόμων δράσεων- Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
Το σχολικό κλίμα δίνει στη σχολική μονάδα την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα της, τη διαφοροποιεί από τις άλλες σχολικές μονάδες, είναι η «προσωπικότητα» του σχολείου Απαραίτητη η διαμόρφωση ανοικτού- ευνοϊκού κλίματος για την ποιότητα των εργασιών και την αποδοτικότητα των εκπαιδευτικών και η ανάληψη καινοτόμων δράσεων από το διευθυντή Ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. σε επίπεδο διδασκαλίας και στη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών. Απαραίτητη η θετική στάση και επιμόρφωση του προσωπικού και η οργανωσιακή υποστήριξη

19 Ο Νέος Ρόλος του/της Διευθυντή/ντριας
Το εκπαιδευτικό μας σύστημα χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό, ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας, αναποτελεσματικότητα και περιφερειακές ανισότητες Επιδίωξη είναι η αυτονόμηση της σχολικής μονάδας και η μετατροπή της σε φορέα γόνιμης υποδοχής και συνδιαμόρφωσης της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής Αναβάθμιση του ρόλου του/της διευθυντή/ντριας, νέες αρμοδιότητες των καταργηθέντων γραφείων εκπαίδευσης, εξορθολογισμός των σχέσεων ευθύνης και εξουσίας, άρση της επικάλυψης αρμοδιοτήτων, βελτίωση άσκησης διοικητικού έργου, ενίσχυση θεσμών στήριξης εκπαιδευτικού έργου, απαλλαγή διευθυντή/ντριας από διδακτικά καθήκοντα, αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού και προώθηση καινοτόμων δράσεων

20 Έννοια και Περιεχόμενο Αξιολόγησης
Η εκπαιδευτική αξιολόγηση συνδέεται με την αναγκαιότητα για συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης Έννοια πολυσήμαντη, διαδικασία συστηματικής συλλογής και ανάλυσης δεδομένων για τον εντοπισμό στοιχείων. Βασικά στοιχεία το αντικείμενο και υποκείμενο της αξιολόγησης Μοντέλα ταξινόμησης βάσει κατευθύνσεων στην εκπαίδευση είναι το τεχνοκρατικό (μηχανισμός ελέγχου των στόχων και των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας) και το ανθρωπιστικό- πλουραλιστικό μοντέλο αξιολόγησης (αλληλεπιδράσεις συμμετεχόντων και νοήματα)

21 Είδη, Μορφές και Τύποι Αξιολόγησης
Ανάλογα με το σκοπό, τη χρήση των αποτελεσμάτων, τα υποκείμενα και αντικείμενα, τη διάρκεια κ.α. Διαγνωστική, διαμορφωτική ή συνεχής και τελική ή αθροιστική αξιολόγηση Ποσοτική και ποιοτική (περιγραφική) απόδοση της αξίας της αξιολόγησης Εξωτερική (επιθεώρηση) και εσωτερική (ιεραρχική, συλλογική ή αυτοαξιολόγηση) αξιολόγηση ως γενικός τύπος ανάλογα με τη θέση του φορέα που την εκτελεί Το ενδιαφέρον διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα στρέφεται στην εσωτερική αξιολόγηση και κυρίως στην αυτοαξιολόγηση

22 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου και Σχολικής Μονάδας
Αποτίμηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του σχολείου, απόδοση αξίας στο παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο Η εσωτερική αξιολόγηση οδηγεί σε βελτίωση της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού συστήματος συνολικά. Διαδικασία αυτογνωσίας και αυτοσυνειδησίας, μοναδική για κάθε σχολείο Η σύζευξη εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης είναι θετική, καθώς εμπλουτίζει με στοιχεία και τις δυο, ώστε να δώσουν εγκυρότερα αποτελέσματα Στη σχολική μονάδα αξιολογείται η πορεία της διοικητικής λειτουργίας της Ενοχοποίηση της διαδικασίας και της ίδιας της λέξης, λόγω σύνδεσής της με διοικητικό έλεγχο και πειθάρχηση σε κανόνες

23 Προγενέστερες Έρευνες στην Ελλάδα
Παπαναούμ, (1992)- Έργο διευθυντών πανελλαδικά Ράπτης & Βιτσιλάκη (2007)- Προφίλ διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πανελλαδικά Saitis & Eliophotou (2004)- Αποτελεσματικότητα σχολικής ηγεσίας (εν ενεργεία και εν δυνάμει εκπαιδευτικών) Saiti (2007)- Ικανοποίηση εργασίας εκπαιδευτικών (13 Νομοί Ελλάδας) Χατζηπαναγιώτου (2003)- Συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων και εκτέλεσης αποφάσεων Saiti & Mixopoulos (2004)- Αναγκαιότητα διοικητικής κατάρτισης υποδιευθυντών/ντριών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (13 Νομοί Ελλάδας)

24 Στόχοι και Υποθέσεις της Έρευνας
Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί ο ρόλος του/της διευθυντή/ντριας, η συμπεριφορά του/της, η ανάγκη βελτίωσής του/της και προσαρμογής του/της στις σύγχρονες ανάγκες, η ανάλυση της επίδρασης της συμπεριφοράς του/της στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών και στη λειτουργία των σχολικών μονάδων συνολικά Υπάρχουν διαφορές στον τρόπο που κάθε εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται το ρόλο του/της διευθυντή/ντριας, ανάλογα με τις γνώσεις, τις εμπειρίες, την ψυχοσύνθεσή του/της και το χαρακτήρα του/της, ως άνθρωπος και ως εκπαιδευτικός

25 Μεθοδολογία της Έρευνας (1)
Τεχνική του ερωτηματολογίου (22 ερωτήσεις) Δημογραφικά στοιχεία (5 ερωτήσεις) Μορφή ηγεσίας, συμπεριφορά διευθυντή/ντριας, επίδραση στην ικανοποίηση της εργασίας και στη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου (1η Θεματική) Αναγκαιότητα δημιουργίας συστημάτων επικοινωνίας, βαθμός σημαντικότητας ενεργειών και χαρακτηριστικών διευθυντή/ντριας (2η Θεματική) Αξιοπιστία κατά την επιλογή και τα κίνητρα διεκδίκησης θέσης διευθυντή/ντρια (3η Θεματική) Λόγοι υποεκπροσώπησης γυναικών (4η Θεματική) Ανάγκη επιμόρφωσης, ενδιαφέρον (5η Θεματική) Αξιολόγηση, αναγκαιότητα και επιθυμία (6η Θεματική) Προτάσεις για βελτίωση της αποτελεσματικότητας του έργου των διευθυντών

26 Μεθοδολογία της Έρευνας (2)
Ερωτήσεις κλειστού τύπου Δείγμα 340 εκπαιδευτικοί δημοτικών σχολείων Εύβοιας Μάρτιος- Απρίλιος 2012 Διασφάλιση εγκυρότητας και αξιοπιστίας Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση μέσω SPSS

27 Ανάλυση συχνοτήτων των χαρακτηριστικών των Υποκειμένων
340 υποκείμενα της έρευνας, 148 ποσοστό 43,5% άντρες και το 56,5% (192) γυναίκες εκπαιδευτικοί Ηλικία: ηλικιακό γκρουπ από ετών αποτελεί ποσοστό 22,1%, από το 19,4%, από το μεγαλύτερο ποσοστό 45,9% και τέλος άνω των 50 ετών το μικρότερο ποσοστό 12,6% Οικογενειακή κατάσταση: ποσοστό 63,8% έγγαμοι (217 άτομα), 29,4% άγαμοι (100 άτομα) και 6,8% (23 άτομα) διαζευγμένοι/σε χηρεία Χρόνια υπηρεσίας: 12 έως 19% , με 6-10 έτη υπηρεσίας (66 άτομα) το υψηλότερο ποσοστό 19,4% και με έτη υπηρεσίας (41 άτομα) ως το χαμηλότερο ποσοστό 12,1% Τίτλοι σπουδών: μετεκπαίδευση το 14,4%, δεύτερο πτυχίο το 14,1%, μεταπτυχιακό το 11, 5%, ενώ διδακτορικό έχουν μόλις 2 άτομα, ποσοστό 0,6%

28 Ανάλυση συσχετίσεων ατομικών χαρακτηριστικών και θεματικών- Συμπεράσματα (1)
Μορφή ηγεσίας: 81,8% δημοκρατική- συμμετοχική Όλες οι προτάσεις που καθιστούν έναν διευθυντή/ντρια αποτελεσματικό/ή είναι εξίσου σημαντικές και εφαρμόζονται από την πλειοψηφία των διευθυντών Η συμπεριφορά του/της διευθυντή/ντριας επιδρά πολύ στην ικανοποίηση της εργασίας Άσκηση διδακτικού έργου από τους διευθυντές (55% συμφωνούν) Πολύ σημαντική η δημιουργία αποτελεσματικών συστημάτων επικοινωνίας Ο τρόπος επιλογής των διευθυντών δεν είναι αξιόπιστος 59,4%, ενώ μόλις το 40,6% πιστεύει ότι είναι αξιόπιστος

29 Ανάλυση συσχετίσεων ατομικών χαρακτηριστικών και θεματικών- Συμπεράσματα (2)
Κυριότερος λόγος ανάληψης και διεκδίκησης θέσης διευθυντή σχολικής μονάδας είναι η υλοποίηση αλλαγών στον εκπαιδευτικό χώρο (39,1%) και λιγότερο τα οικονομικά κίνητρα (28,5%) Η απουσία εκπροσώπησης του γυναικείου φύλου στη σχολική διοίκηση οφείλεται στο φόβο και το άγχος από τη σύγκρουση των ρόλων και λιγότερο στη μεροληπτική στάση των συμβουλίων επιλογής απέναντι στις γυναίκες. Οι άνδρες θεωρούν ότι υπάρχει έλλειψη αυτοπεποίθησης, ενώ γυναίκες μεροληπτική στάση των συμβουλίων επιλογής απέναντί τους Ο/Η διευθυντής/ντρια πρέπει να συνεχίζει να επιμορφώνεται σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης. Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν λάβει τέτοιου είδους επιμόρφωση, αλλά θα τους ενδιέφερε αρκετά

30 Ανάλυση συσχετίσεων ατομικών χαρακτηριστικών και θεματικών- Συμπεράσματα (3)
Η αξιολόγηση αφορά την αποτίμηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του σχολείου και οι εκπαιδευτικοί θα επιθυμούσαν να αξιολογηθούν. Οι εκπαιδευτικοί με 5-10 έτη υπηρεσίας (45,5%) δεν επιθυμούν να αξιολογηθούν, ενώ οι άνω των 16 ετών επιθυμούν Τα προβλήματα διοίκησης και ηγεσίας είναι από τα σημαντικότερα της ελληνικής εκπαίδευσης Η τοποθέτηση σε διευθυντικές θέσεις σύμφωνα με τα προσόντα των υποψηφίων και η επιλογή με αντικειμενικά κριτήρια είναι σημαντικές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου και λιγότερο η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Οι γυναίκες επιθυμούν την ενίσχυση του ρόλου τους από πλευράς κύρους και διοικητικής στήριξης

31 Προτάσεις Επιμόρφωση και πιστοποίηση διευθυντών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης Αξιοκρατική επιλογή των στελεχών, αντικειμενική μοριοδότηση των προσόντων τους και προώθησή τους σε θέσεις στελεχών βάσει ηγετικών ικανοτήτων Ενίσχυση του έργου των διευθυντών από διοικητικής πλευράς και παροχή συνεχούς επιμόρφωσης Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και της πορείας της διοικητικής λειτουργίας με αντικειμενικά κριτήρια και διερεύνηση των βαθμών επαγγελματικής ικανοποίησης των διευθυντών και εκπαιδευτικών για πρόληψη Αυτονόμηση της σχολικής μονάδας, αναβάθμιση του ρόλου του διευθυντή, απομάκρυνση από τα γραφειοκρατικά πρότυπα Αλλαγές στα κατώτερα στρώματα της διοικητικής ιεραρχίας Ερευνητικά πορίσματα να ληφθούν υπόψη από την Πολιτεία

32 Ευχαριστώ για την προσοχή σας…
Ευχαριστώ για την προσοχή σας…


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google