Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. Ποιοτική Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης στην Κύπρο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. Ποιοτική Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης στην Κύπρο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1. Ποιοτική Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης στην Κύπρο
Διαφοροποίηση των μεθόδων διδασκαλίας Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ένταξή τους στη διδασκαλία Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών -Σε θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής (τρόποι με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί η επιμόρφωση) -στη χρήση των Η.Υ. και άλλων πολυμέσων στη διδασκαλία Παναγιώτα Παρασκευά, ΕΔΕ Αγαπητοί συνάδελφοι, Είναι πλέον αποδεκτό ότι η ποιότητα του εκπαιδευτικού επηρεάζει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Τα προσόντα και η πείρα του εκπ. έχουν άμεση επίδραση πάνω στα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών. Η αναβάθμιση, λοιπόν, της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των εκπ. έχει άμεση και θετική επίδραση πάνω στην ποιότητα της εκπαίδευσης κάθε εκπαιδευτικού συστήματος. Έργο της επιμόρφωσης είναι η συνεχής ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, ώστε να παραμένει σύγχρονος και αποτελεσματικός και να ανταποκρίνεται στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις του επαγγέλματος.

2 2. Προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο
Πίεση για εξασφάλιση αυστηρών ακαδημαϊκών επιπέδων και αποτελεσμάτων Ένταξη των νέων τεχνολογιών στα εκπαιδευτικά προγράμματα Αυξανόμενη πολιτιστική ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού , Οι ποικίλες καινούργιες προκλήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης όπως οι πιο πάνω έχουν οδηγήσει:

3 3. Αποτελέσματα προκλήσεων
Ανάγκη για ενίσχυση: - των γνώσεων των εκπαιδευτικών - των διδακτικών δεξιοτήτων τους Ανάδυση της έννοιας της συνεχούς, δια βίου επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών Σε πολλές χώρες έχουν εισαχθεί υποχρεωτικά προγράμματα δια βίου επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδ. Τα οποία προϋποθέτουν:

4 4. Χαρακτηριστικά προγραμμάτων επιμόρφωσης
Σύγκλιση θεωρίας, πρακτικής και έρευνας Αλληλεπίδραση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς Ανατροφοδότηση των διαφόρων προγραμμάτων επιμόρφωσης Η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπ. στην Ε.Ε έχει ιδιαίτερη σημασία και έχει προταθεί ως βασικός δείκτης βελτίωσης της εκπαίδευσης

5 5. Η Ευρωπαϊκή προοπτική Μάιος του 2000: «Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών» ένα ς από τους 16 δείκτες ποιότητας της εκπαίδευσης Ιούνιος 2002: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών» ένας από τους 15 δείκτες για συμμετοχή στη δια βίου εκπαίδευση Ιούλιος 2003: «Ποσοστό των εκπαιδευτικών και επιμορφωτών σε συνεχόμενη επιμόρφωση» προτάθηκε ως δείκτης για να καταστεί η Ε.Ε η πιο ανταγωνιστική και δυναμική κοινωνία της Γνώσης. Μάρτιος 2005: Στα πλαίσια του στρατηγικού προγράμματος «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» στόχος να γίνει η μάθηση πιο ελκυστική Για να ανταποκριθούν οι εκπ. στις απαιτήσεις του νέου τους ρόλου, γίνονται εισηγήσεις για χάραξη συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πολιτικής σε κάποιες χώρες της Ε.Ε. Το 2005 τέθηκε ο στόχος “making learning more attractive” σε μια προσπάθεια η ΕΕ να καταστήσει τους πολίτες της μετόχους στην κοινωνία της γνώσης, με επαρκές επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων δια βίου μάθησης.

6 6. Κυπριακός χώρος Η επίσημη επιμόρφωση στην Κύπρο προσφέρεται από:
ΠΙΚ -προαιρετικά σεμινάρια στο ΠΙΚ -προαιρετικά σεμινάρια στις σχολικές μονάδες -υποχρεωτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς που έχουν προαχθεί -προϋπηρεσιακά υποχρεωτικά σεμινάρια

7 7. συνέχεια… Επιθεωρητές (συνέδρια και δειγματικά μαθήματα)
Επιθεωρητές (συνέδρια και δειγματικά μαθήματα) -περιφερειακό επίπεδο -επίπεδο σχολικής μονάδας -επίπεδο συνεργασίας με συμβούλους μαθημάτων (Μαθηματικών, Η.Υ. Ειδικών μαθημάτων κ.ά.) Τα σεμινάρια αυτά έχουν κυρίως συμβουλευτικό χαρακτήρα. Στην Κύπρο υπάρχει ανεπάρκεια στο υφιστάμενο σχήμα επιμόρφψσης όπως φαίνεται από αναφορές:

8 8. Ανεπάρκεια στο σχήμα επιμόρφωσης
UNESCO, 1997 Χαραλάμπους & Μιχαηλίδου,2001 ΠΟΕΔ, 2004 (Διακινησιακή επιτροπή ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης) Επιτροπή για την Εκπαιδευτική Μεταρρυθμιση,2004 Τα πιο πάνω δεδομένα σηματοδοτούν την αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού ενός σχεδίου ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης για μια συνεχή ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

9 9. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
Στήριξη των εθνικών προτεραιοτήτων (κρατική πολιτική) Εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών αναγκών των σχολικών μονάδων (σχολική ανάπτυξη και πραγματικότητα) Ανταπόκριση στις αναπτυξιακές ανάγκες των εκπαιδευτικών (προσωπική ανάπτυξη) Προώθηση της μάθησης των μαθητών Παραδοσιακά η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών φιλοδοξεί να υπηρετεί: (βλέπε πάνω 3 πρώτα σημεία). Σήμερα έχει προστεθεί και το 4ο σημείο. Όταν η επαγγελματική ανάπτυξη έχει συνάφεια με τις ανάγκες(επικεντρώνεται στις ανάγκες) των εκπαιδευτικών θα είναι αποτελεσματική. Στην Κύπρο η προσφερόμενη επαγγ. ανάπτ. λειτουργεί χωρίς τη διάγνωση των ατομικών αναγκών και των αναγκών των σχ. μονάδων με αποτέλεσμα οι επιδράσεις της όποιας επιμ. δραστηριότητας να μην αξιοποιούνται αποτελεσματικά.

10 10. Αποτελέσματα έρευνας Σε ποιες δραστηριότητες επιμόρφωσης συμμετείχαν κατά το σχ.έτος : Σεμινάρια Επιθεωρητών 53% (εργάσιμο χρόνο) Συνέδρια % (εθελοντική βάση) Σεμινάρια ΠΙΚ, 23% (εθελοντική βάση) ΠΙΚ, Λευκωσία, Ιούνιος 2005 Έχει διεξαχθεί μία έρευνα από το ΠΙΚ τον Ιούνιο του 2005, που έχει χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε, για τη διάγνωση των αναγκών των εκπαιδευτικών της Κύπρου σε σχέση με την παροχή ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης.(Σχόλια αποτελεσμάτων)

11 11. Θεματικές κατευθύνσεις
Κίνητρα μαθητών για μάθηση Χρήση Η.Υ. στη διδασκαλία Ποιότητα στην εκπαίδευση Νέες μέθοδοι και μορφές διδασκαλίας Εκπ. καινοτομίες και νέα εκπ. προγράμματα Άλλα θέματα (διοίκησης, ειδικοτήτων, ειδικής Αγωγής, ξένων γλωσσών, διαπολιτισμική αγωγή, συνεργασία με γονείς) Ο βαθμός ικανοποίησης των εκπ. από τις επιμορφ. Δραστηριότητες τους φαίνεται από τις απαντήσεις τους αρκετά ικανοποιητικός. Από ένα κατάλογο πιθανών θεμάτων προέκυψαν ότι ενδιαφέρουν τους εκπ. περισσότερο τα ακόλουθα κατά σειρά προτεραιότητας:

12 12.Συμμετοχή εκπαιδευτικών
Ποιοι οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την εμπλοκή των εκπ. σε επιμορφωτικά προγράμματα: Προσωπική ανάγκη για βελτίωση Απόκτηση καλύτερων προσόντων (αναφέρονται πρώτα στο προσωπικό επίπεδο ) Ανάπτυξη της σχολικής μονάδας

13 13.Κίνητρα για συμμετοχή στην επιμόρφωση
Μείωση διδακτικού χρόνου Υποτροφίες Σύνδεση με προαγωγές Μισθολογική αύξηση Ποιες ομάδες πρέπει να συμμετέχουν στην επιμόρφωση; Όλες οι ομάδες πρέπει να τυγχάνουν συστηματικής επιμόρφωσης. Ωστόσο μεγαλύτερη ανάγκη έχουν οι νεοεισερχόμενοι στο επάγγελμα.

14 14. Μορφές επιμόρφωσης Εργαστήρια Σειρές μαθημάτων μικρής διάρκειας
Ανταλλαγή εμπειριών Συνέδρια Συμβουλευτικές υπηρεσίες και στήριξη στο διδακτικό έργο Το ενδιαφέρον τους για τα εργαστήρια δείχνει και την αναγκαιότητα για έμφαση στις βιωματικές μορφές μάθησης, με αυξημένα επίπεδα αλληλεπίδρασης. Σαν χώρος έχει προτιμηθεί από την πλειοψηφία των εκπ. η σχολική μονάδα και ύστερα οποιοσδήποτε άλλος και σαν χρόνος ο εργάσιμος χωρίς να αποκλείεται και ο ελεύθερος χρόνος του απογεύματος. Όπως φάνηκε και από προηγούμενη διαφάνεια οι εκπ. θεωρούν ότι τα αποτελέσματα της επιμόρ. είναι η προσωπική τους ανάπτυξη σε δεξιότητες, γνώσεις και πρακτικές και σε δεύτερη μοίρα η ανάπτυξη της σχ. μονάδας που θα αποτελέσει συνακόλουθο.

15 15. Συμπεράσματα έρευνας 1. Θεσμοθέτηση της επιμόρφωσης των εκπ. σε νομοθετικό πλαίσιο 2. Παροχή της επιμόρφωσης σε εργάσιμο χρόνο 3. Ποικιλία παροχέων και συντονιστικός φορέας 4. Επιμόρφωση με επίκεντρο τη σχολική μονάδα 5. Διασφάλιση ποιότητας 6. Συστηματική διάγνωση επιμ. αναγκών 7. Ποικιλία θεματικών προσανατολισμών Προβληματισμοί: Η έρευνα στοχεύει στη βελτίωση των συστημάτων ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπ. Η έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο διαγνωστικό εργαλείο για την αναδόμηση του σχήματος της επιμόρφωσης. Συμπεράσματα: Σχόλια:1. Η κυπριακή νομοθεσία κάνει γενική αναφορά στην πιθανότητα οι εκπ. να κληθούν να παρακολουθήσουν σειρά σεμιναρίων για να βελτιώσουν την ικανότητά τους και να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων επιθυμούν να μείνει ο θεσμός σε εθελοντική βάση. Μια μειοψηφία εισηγούνται να γίνει υποχρεωτικός ο θεσμός και να συνδέεται με αυξήσεις και προαγωγές.7. Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από το πρώτο θέμα «Τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση», οι ανάγκες των εκπ σε θέματα όπως οι νέες μορφές διδ οι εκπ καινοτομίες και οι νέες τεχνολογίες ενισχύουν την άποψη ότι οι εκπ της Κύπρου προσανατολίζονται σε αλλαγές και έχουν θετικές στάσεις έναντι σε νέες ιδέες.

16 16. Συνέχεια ... 8. Έμφαση στην εκμάθηση δεξιοτήτων και ανάπτυξη κριτικών εκπαιδευτικών 9. Συστηματική επιμόρφωση για όλους 10.Εναλλακτικές μορφές επαγγ. ανάπτυξης 11.Αποτελεσματικότητα επιμ. και σύνδεση με τη σχολική βελτίωση 12.Μεγιστοποίηση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών 8. Οι εκπ της Κύπρου έδειξαν ότι είναι προσανατολισμένοι σε μοντέλα επιμ που αναπτύσσουν και δεξιότητες διδ και εκπ φιλοσοφία εφαρμογής και όχι σε μοντέλα που επικεντρώνονται στην απόκτηση ακαδημαϊκών, θεωρητικών γνώσεων 9. Διαφοροποίηση περιεχομένου ανάλογα με τον πληθυσμό 10. Εργαστήρια, σειρές μαθημάτων, ανταλλαγές εμπειριών, συνέδρια, στήριξη στο διδ έργο, έρευνες: Να ανταποκρίνονται στις ατομικές ανάγκες του εκπ και στις ανάγκες της σχ μονάδας. 11. Η επαγγ βελτίωση αποκτά νόημα μόνο σε σχέση με την ποιοτική βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 12. Να δοθούν κίνητρα όπως μείωση διδ χρόνου ή μόρια για σκοπούς προαγωγής.

17 17. Εισηγήσεις Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες:
- να γίνονται σε εργάσιμο χρόνο - να περιλαμβάνουν τους εκπ της ίδιας σχολικής μονάδας ή περιφέρειας - να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για εφαρμογές στην πράξη

18 18. Επίλογος Υπάρχει αναγκαιότητα αναθεώρησης των υφιστάμενων πρακτικών και προαγωγής ενός σύγχρονου συστήματος συνεχούς ενδ επιμόρφωσης που να προσανατολίζεται τόσο στους παροχείς όσο και στους δέκτες της επιμόρφωσης. Η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών καθίσταται αναγκαίο χαρακτηριστικό της ποιότητας κάθε εκπαιδευτικού συστήματος, αφού οι γνώσεις συνεχώς πολλαπλασιάζονται και η τεχνολογική επανάσταση εισέβαλε στην εκπαίδευση. Συζήτηση: Πώς μπορούμε να οργανώσουμε για φέτος επιμ δραστηριότητες για προώθηση νέων μεθοδολογικών προσεγγίσεων και εισαγωγή της τεχνολογίας στη διδακτική διαδικασία;


Κατέβασμα ppt "1. Ποιοτική Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης στην Κύπρο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google