Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 1 ο Τρίμηνο 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 1 ο Τρίμηνο 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 1 ο Τρίμηνο 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS)

2 Αποτελέσματα Ομίλου – Α’ Τρίμηνο 2 ποσά σε € εκ20052004μεταβολή Κύκλος Εργασιών109,5116,6-6,0% Μικτά Αποτελέσματα14,720,7 Λοιπά Έσοδα (Έξοδα)0,21,8 Έξοδα Διοίκησης & Διάθεσης6,35,1 Αποτελέσματα Συγγενών Εταιριών2,62,6-0,3 Κέρδη Εκμετάλλευσης11,217,1 Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα-1,1-0,5 Κέρδη πρό Φόρων10,116,6-38,8% Φόροι Περιόδου3,74,3 Καθαρά Κέρδη Περιόδου6,412,3 Δικαιώματα Μειοψηφίας0,0 Καθαρά Κέρδη Μετόχων6,412,3-47,9% EBITDA13,820,5-32,8%

3 Ισολογισμός Ομίλου – Α’ Τρίμηνο 3 ποσά σε € εκ3/200512/2004 Πάγιο Ενεργητικό142,0139,9 Αποθέματα31,888,9 Απαιτήσεις235,4199,7 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού29,30,0 Διαθέσιμα35,2 Σύνολο Ενεργητικού473,7463,7 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις5,1 Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός114,465,0 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις166,9212,7 Καθαρή Θέση187,3180,9 Σύνολο Παθητικού473,7463,7 Καθαρός Δανεισμός79,229,5

4 Ταμειακές Ροές Ομίλου – Α’ Τρίμηνο 4 ποσά σε € εκ20052004 Κέρδη πρό Φόρων10,116,5 Αποσβέσεις2,63,4 Προβλέψεις0,0-0,1 Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα1,10,5 Μεταβολή Κεφαλαίου Κίνησης-33,5-22,6 Πληρωμή Τόκων-1,3-0,7 Καταβολή Φόρων-12,7-11,0 Λειτουργικές Ροές-33,7-13,8 Επενδυτικές Ροές-4,4-1,6 Χρηματοικονομικές Ροές38,214,7 Συνολική Ταμειακή Ροή0,0-0,7 Διαθέσιμα -Αρχή Περιόδου35,254,6 Διαθέσιμα -Τέλος Περιόδου35,253,9

5 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων Άγγελος Κιοσκλής Φραγκοκκλησιάς 9, 151 25, Μαρούσι τηλ 210-6185592, τηλ. κέντρο 210-6185500 κιν. 6947-909049, fax 210-6185698 email akiosklis@jp-avax.gr


Κατέβασμα ppt "Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ 1 ο Τρίμηνο 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google