Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόδρομες εκπαιδευτικές κινήσεις για το περιβάλλον

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόδρομες εκπαιδευτικές κινήσεις για το περιβάλλον"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόδρομες εκπαιδευτικές κινήσεις για το περιβάλλον
Αρχική σύλληψη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Αναφορά στις πρόδρομες εκπαιδευτικές κινήσεις για το περιβάλλον.

2 Δεκαετία 1960: Αρχική σύλληψη Π.Ε.: εκπαίδευση τεχνικών και ειδικών για την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας. Ανάπτυξη των περιβαλλοντικών επιστημών. Ανάπτυξη του σύγχρονου περιβαλλοντικού κινήματος.

3 δεκαετία του 1970 το σύγχρονο περιβαλλοντικό κίνημα τη διεύρυνε τα όρια και την έννοια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στοχεύει σε θεμελιώδεις αλλαγές στις περιβαλλοντικές στάσεις, συμπεριφορές και αξίες τους.

4 Τέλος 19ου αιώνα: Εκπαιδευτικές κινήσεις γύρω από το περιβάλλον. Κριτήρια περισσότερο εκπαιδευτικά αλλά και περιβαλλοντικά. Όχι ευδιάκριτα όρια μεταξύ περιβαλλοντικών, εκπαιδευτικών και άλλων στόχων.

5 Πρόδρομες εκπαιδευτικές κινήσεις για το περιβάλλον
Η "Εκπαίδευση για τη Διατήρηση", πλημμύρες 1930 ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από την προστασία και τη διατήρηση των φυσικών συστημάτων, των διαφόρων ειδών, καθώς και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.

6 Η "Προοδευτική Κίνηση στην Εκπαίδευση",
αλληλοσύνδεση εκπαίδευσης και κοινωνίας. (ενεργός συμμετοχή στη μάθηση, ολιστική προσέγγιση, ριζοσπαστικοί στόχοι για κοινωνική αλλαγή) Η "Μελέτη της Φύσης" και οι "Αγροτικές Σπουδές", ενασχόληση των μαθητών με τη φύση και την αγροτική ζωή. Σκοπός: κατανόηση και εκτίμηση της ομορφιάς, της φύσης και ανάπτυξη σεβασμού για τη φύση, μέσα από την άμεση επαφή με το φυσικό περιβάλλον.

7 Η "Μελέτη Πεδίου", ιδέες της διατήρησης και προστασίας της φύσης μέσα από επιτόπια μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος. Η "Εκπαίδευση έξω από το σχολείο", κάθε εκπαιδευτική διαδικασία εκτός των σχολικών αιθουσών. Στόχος: άμεση γνωριμία με τη φύση και η απόκτηση εμπειριών μέσα και από το φυσικό περιβάλλον.

8 Εκπαίδευση Έξω από το Σχολείο
Δεν αφορούσε κάποιο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Αφορούσε περισσότερο τον τρόπο προσέγγισης παρά τον σκοπό ή το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας Ο βασικός σκοπός της ΕΕΣ είναι να παρέχει να παρέχει εποικοδομητικές εμπειρίες, τόσο στο φυσικό όσο και στο δομημένο περιβάλλον, οι οποίες συμπληρώνουν και επεκτείνουν τη διδασκαλία στην αίθουσα

9 Γένεση και εξέλιξη της Π.Ε.
Γένεση της Π.Ε. Αναφορά στους γνωστότερους σταθμούς στην ιστορία της Π.Ε. Ανάλυση της Συνόδου Κορυφής στο Γιοχάνεσμπουργκ.

10 1960 – 1970: γένεση της Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσα από το διεθνές περιβαλλοντικό κίνημα. 1948, Παρίσι: πρώτη αναφορά της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από τον Thomas Pritchard, σε διάσκεψη της Παγκόσμιας Ένωσης για τη Προστασία της Φύσης (IUCN).

11 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: μετάφραση του αγγλικού “Environmental Education”.

12 Γνωστότεροι Σταθμοί στην Ιστορία της Π.Ε.
1948 Παρίσι Διάσκεψη IUCN 1949 Ίδρυση IUCN 1970 Νεβάδα Π.Ε. στο σχολικό πρόγραμμα 1972 Στοκχόλμη Το Περιβάλλον του Ανθρώπου (ΟΗΕ) 1975 Βελιγράδι Θεσμοθέτηση προγραμμάτων UNEP, IEEP. Διεθνές εργαστήριο Π.Ε. 1977 Τιφλίδα Α’ Κυβερνητική Διάσκεψη για την Π.Ε. 1987 Μόσχα Π.Ε. και Κατάρτιση (UNESCO,UNEP) 1992 Ρίο Περιβάλλον και Ανάπτυξη 1997 Θεσσαλονίκη Περιβάλλον και Κοινωνία 2002 Γιοχάνεσμπουργκ Αειφόρος Ανάπτυξη

13 Διάσκεψη για τη Βιόσφαιρα 1968 στο Παρίσι
διατυπώνεται το αίτημα για ανάπτυξη διδακτικού υλικού, το οποίο θα σχετίζεται με τη μελέτη του περιβάλλοντος σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, για προώθηση της τεχνικής εκπαίδευσης και αναθέρμανση της παγκόσμιας γνώσης γύρω από τα περιβαλλοντικά προβλήματα.

14 Διάσκεψη της Στοκχόλμης, 1972
«Διακήρυξη για το Περιβάλλον του Ανθρώπου» ανάγκη θέσπισης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση της συνεχούς υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Η UNESCO σε συνεργασία με το U.N.E.P. οργάνωσε το Διεθνές Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Ε.Ρ.). Οι βασικοί στόχοι του Ι.Ε.Ε.Ρ. αφορούν τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων απαραίτητων για την ανάπτυξη ενός διεθνούς προγράμματος στον τομέα της ΠΕ, την προώθηση της έρευνας, τον σχεδιασμό καινούριων μεθόδων, διδακτικού υλικού και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον τομέα του περιβάλλοντος, την κατάρτιση εκπαιδευτικών και ερευνητών την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη του ΟΗΕ για την ανάπτυξη προγραμμάτων ΠΕ.

15 Συνέδριο του Βελιγραδίου
πρώτη αντιμετώπιση των οικολογικών προβλημάτων στη ρίζα τους και διαμορφώθηκε το εννοιολογικό πλαίσιο και οι κατευθυντήριοι άξονες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Χάρτα του Βελιγραδίου

16 Συνέδριο του Βελιγραδίου-συναντήσεις στα πλαίσια του I.E.E.P.
εμπλουτίστηκαν οι προτάσεις του Συνεδρίου του Βελιγραδίου και οργανώθηκαν οι στρατηγικές για την εφαρμογή της ΠΕ σε τοπικό επίπεδο με βάση τις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες και Προτάθηκε η ενίσχυση των τοπικών δικτύων ανταλλαγής ιδεών και πληροφοριών για την ΠΕ. Επιτεύχθηκε ο προσανατολισμός των ληπτών αποφάσεων και των περιβαλλοντικών εκπαιδευτών στις αρχές και τη μεθοδολογία της ΠΕ.

17 Η Διάσκεψη της Τιφλίδας
τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν Τα περιβαλλοντικά προβλήματα στις σύγχρονες κοινωνίες Η στρατηγική και η μεθοδολογία ανάπτυξης της ΠΕ, όπου και ουσιαστικά καθορίστηκε η πορεία της ΠΕ.

18 Η Διάσκεψη της Τιφλίδας
Η ΠΕ υιοθετείται ως μια διαδικασία, η οποία βοηθά στην κατανόηση της αλληλεξάρτησης κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών παραγόντων, παρέχει την ικανότητα συμμετοχής στα άτομα και στις κοινωνικές ομάδες στη προσπάθεια για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και προσδίδει στους συμμετέχοντες νέους τρόπους συμπεριφοράς, περιβαλλοντικά πιο υπεύθυνους

19 Η Διάσκεψη της Τιφλίδας
Προτάθηκε η άποψη ότι η ΠΕ πρέπει να απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και να εντάσσεται σε όλα τα επίπεδα της τυπικής όσο και της άτυπης εκπαίδευσης. Ακόμη, σημειώνεται ότι για την ανάπτυξη της ΠΕ απαιτείται η αξιοποίηση του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, όλων των μορφών εξωσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

20 Η Διάσκεψη της Τιφλίδας
Στη Διάσκεψη της Τιφλίδας διατυπώνονται οι σκοποί, οι στόχοι και οι κατευθυντήριες αρχές της ΠΕ, προσδιορίζεται η φύση της και οι άξονες δράσης, συντάσσεται, δηλαδή, το βασικό θεωρητικό πλαίσιο της ΠΕ.

21 Διεθνές Συνέδριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Μόσχα, 1987)
παρουσιάζεται μια διεθνής στρατηγική για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και κατάρτιση, αναγνωρίζεται η Διακήρυξη της Τιφλίδα όσον αφορά τους σκοπούς, τους στόχους και τις κατευθυντήριες αρχές ως το βασικό πλαίσιο για όλες τις βαθμίδες της τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης

22 Διεθνές Συνέδριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Μόσχα, 1987)
επαναπροσδιορίζεται η έννοια της ανάπτυξης και καθιερώνεται ο όρος "βιώσιμη ανάπτυξη» αναγνωρίζεται η συμβολή της ΠΕ στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης, ορίζεται η Περιβαλλοντική Επικοινωνία και παρουσιάζεται ως αναγκαία η κατάρτιση ειδικών σε περιβαλλοντικά θέματα.

23 Διεθνές Συνέδριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Μόσχα, 1987)
δίνεται έμφαση στο ρόλο της μη-τυπικής εκπαίδευσης, τονίζεται η ανάγκη κατάρτισης ειδικευμένου προσωπικού για την τυπική και μη-τυπική ΠΕ και υπογραμμίζεται η χρήση των Μ.Μ.Ε, των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας, των μουσείων, καθώς και η διοργάνωση ειδικών εκθέσεων, διαλέξεων και εκδρομών για την εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού σε σχέση με το περιβάλλον

24 Διεθνής Διάσκεψη για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη
επαναπροσδιορίζεται η σχέση περιβάλλοντος και ανάπτυξης και συντάσσεται η Agenda 21 το κεφάλαιο 36 της Agenda 21 περιλαμβάνει όλες τις δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση και τον επαναπροσανατολισμό της προς την κατεύθυνση της αειφορικής ανάπτυξης, τη προώθηση της ενημέρωσης του κοινού και της επαγγελματικής κατάρτισης

25 Διεθνής Διάσκεψη για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη
ενθαρρύνεται η χρήση των ΜΜΕ για τους στόχους της ΠΕ ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της Διάσκεψης στο Ρίο, ήταν ότι η εκπαίδευση για το περιβάλλον και την ανάπτυξη πρέπει να ενσωματωθεί ως ένα σημαντικό και ουσιώδες κομμάτι της τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης

26 Περιβάλλον και Κοινωνία: Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για τη Διατηρησιμότητα
Στη διάσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε μια αναθεώρηση της διαδικασίας της Π.Ε. έτσι, ώστε να εντοπιστούν τα λάθη εκείνα που εμπόδισαν την επιτυχία των στόχων της ΠΕ Τα κύρια λάθη που επισημάνθηκαν ήταν η ελλιπής και κακή ΠΕ των ίδιων των εκπαιδευτικών, καθώς και η μαζική παραγωγή ενημερωτικών πακέτων και φυλλαδίων για τα περιβαλλοντικά θέματα, χωρίς όμως αυτά να στηρίζονται από ένα σωστό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα ΠΕ

27 Περιβάλλον και Κοινωνία: Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για τη Διατηρησιμότητα
απαλοιφή του όρου ‘Περιβαλλοντική Εκπαίδευση’ και αντικατάσταση του από τον όρο ‘Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη’

28 Περιβάλλον και Κοινωνία: Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για τη Διατηρησιμότητα
διατυπώνεται ότι ο επαναπροσανατολισμός της εκπαίδευσης προς την αειφορία πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα της τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και προτείνεται η κατάρτιση σχεδίων δράσης, με συγκεκριμένους στόχους και στρατηγικές για την τυπική, μη-τυπική και άτυπη ΠΕ. έγινε αντιληπτή η ανάγκη για μια ουσιαστική ΠΕ των εκπαιδευτικών, σε όλα τα επίπεδα και για μια αξιολόγηση της προσφερόμενης γνώσης γύρω από τα περιβαλλοντικά θέματα.

29 2002 Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική)
2002 Γιοχάνεσμπουργκ (Νότια Αφρική) 26 Αυγούστου - 4 Σεπτεμβρίου 2002. Παγκόσμια σύνοδος κορυφής των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε.), για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Έντονη αναφορά στις έννοιες: “συμμετοχή του κοινού” και ”συμμετοχή της νεολαίας” Καλύτερος τρόπος εφαρμογής της Agenda 21, από τις κυβερνήσεις και τους συμμετέχοντες. Μείωση της παγκόσμιας φτώχειας και προστασία του περιβάλλοντος.

30 Συμπεράσματα Συνόδου (βασικές εκβάσεις και επιτυχίες):
Βιώσιμη ανάπτυξη: κεντρικό στοιχείο της διεθνούς ημερήσιας διάταξης. Σφαιρική δράση για την καταπολέμηση της φτώχειας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Κατανόηση της βιώσιμης ανάπτυξης και των σύνδεσμων μεταξύ της ένδειας, του περιβάλλοντος και της χρήσης των φυσικών πόρων.

31 Αποτελεσματικότερη εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης από τις κυβερνήσεις.
Κρίσιμα στοιχεία των διαπραγματεύσεων: ενέργεια και υγιεινή. Ίδρυση ενός Διεθνούς Ταμείου Αλληλεγγύης για την εξόντωση της φτώχειας. Ειδική προσοχή και υποστήριξη από τη διεθνή κοινότητα για την Αφρική (UN/DESA, 2002).

32 Πέντε βασικοί θεματικοί άξονες στο Σχέδιο Εφαρμογής:
καταπολέμηση της φτώχειας και αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος, αλλαγή των μη αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης, προστασία των φυσικών πόρων και αποτελεσματική χρήση και διαχείρισή τους (αρχή της αειφορίας), παγκοσμιοποίηση σε συνδυασμό με την αειφόρο ανάπτυξη και αναδιαμόρφωση διεθνούς θεσμικής αρχιτεκτονικής στους τομείς προστασίας του περ/ντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

33 Αποτυχίες - ελλείψεις:
Αναγνώριση της ανάπτυξης και των περιβαλλοντικών προβλημάτων από τις κυβερνήσεις, αλλά αδυναμία επικύρωσης των υπαρχουσών προσπαθειών και προσεγγίσεων. Απουσία νέων υποχρεώσεων και καινοτόμου σκέψης. Οι κυβερνήσεις δεν παρείχαν την κατεύθυνση ή την καθοδήγηση για μια βιώσιμη προοπτική ανάπτυξης.

34 Επιτυχίες: Αποφάσεις σχετικά με:
δημόσια υγεία, αναγνώριση δικαιωμάτων και ρόλων των κοινοτήτων στη διαχείριση των φυσικών πόρων, επανεξέταση της αρχής της πρόσβασης και ενσωμάτωσης της ηθικής στην εφαρμογή της Agenda 21, την αποδοχή διαχωρισμού της οικονομικής ανάπτυξης από την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την προώθηση των βασικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών στη βιώσιμη ανάπτυξη.

35 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Η ΠΕ σαν όρος τουλάχιστον, φάνηκε να λείπει από τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής, σαν τομέας δεν εμφανίζεται πουθενά πλάι στα μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας, και σαν μηχανισμός αντιμετώπισης δεν προτάθηκε ποτέ στα συμπεράσματα της Διάσκεψης. Το Γιοχάνεσμπουργκ κατάφερε να καταλήξει στο συμπέρασμα της ανάγκης για δράση, χωρίς να αναφέρει τη γνώση και την εκπαίδευση ενός συγκεκριμένου είδους.

36 Ορισμός της Π.Ε. Ορισμός, στόχοι, χαρακτηριστικά και θεματολογία της Π.Ε.. Κατευθυντήριεςαρχές για τα προγράμματα Π.Ε.. Εσφαλμένες αντιλήψεις για την Π.Ε..

37 1970, Νεβάδα: πρώτος ορισμός της Π.Ε.:
«Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι η διαδικασία, που οδηγεί, με την αναγνώριση αξιών και τη διασαφήνιση εννοιών, στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των στάσεων που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση της συσχέτισης ανθρώπου, πολιτισμού, και βιοφυσικού περιβάλλοντος. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση συνεπάγεται, επίσης, άσκηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη διαμόρφωση ενός κώδικα συμπεριφοράς του κάθε ατόμου ξεχωριστά γύρω από τα προβλήματα που αφορούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος» (I.U.C.N. 1970).

38 1977, Τυφλίδα της Γεωργίας. Διευκρινίζονται οι έννοιες, οι στόχοι, οι αρχές της Π.Ε. Και δίνεται ο ακόλουθος ορισμός: «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι μια διαδικασία διαμόρφωσης ενός παγκόσμιου πληθυσμού, που να είναι ενήμερος και να ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και τα προβλήματά του και να έχει τη γνώση, τις δεξιότητες, τις στάσεις και τη διάθεση να εργάζεται ατομικά και συλλογικά, για την επίλυση τρεχόντων περιβαλλοντικών προβλημάτων και πρόληψη νέων» (UNESCO, 1978).

39 Διάσκεψη Βελιγραδίου: Στόχοι της Π.Ε.
Διάσκεψη Βελιγραδίου: Στόχοι της Π.Ε. Συνειδητοποίηση: Κατανόηση του περιβάλλοντος ως ενιαίο σύνολο, των προβλημάτων του και τον καθοριστικό ρόλο του ανθρώπου στην επίλυση τους. Γνώση: κατανόηση του περιβάλλοντος στο σύνολο του, τα προβλήματα του, το ρόλο του ανθρώπου μέσα σε αυτό και την ευθύνη των ενεργειών του γι' αυτό. Στάσεις: κοινωνικές αξίες, ζωηρό ενδιαφέρον και διάθεση για ενεργό συμμετοχή στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος.

40 Δεξιότητες: απαραίτητες δεξιότητες για επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Ικανότητα Αξιολόγησης: αξιολόγηση περιβαλλοντικών παραμέτρων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως προς οικολογικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, αισθητικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες. Συμμετοχή: αίσθηση ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον και επιτακτικότητα δραστηριοποίησης για την επίλυση των προβλημάτων του.

41 Διάσκεψη Τυφλίδας – Χαρακτηριστικά της Π. Ε.
Διάσκεψη Τυφλίδας – Χαρακτηριστικά της Π. Ε. Προσανατολισμός στη λύση των προβλημάτων Διεπιστημονική προσέγγιση Ενσωμάτωση της εκπαίδευσης στην κοινωνία ή το άνοιγμα του σχολείου στη ζωή Διαρκής χαρακτήρας

42 Διάκριση Π.Ε., σύμφωνα με τη Διάσκεψη της Τυφλίδας:
Εκπαίδευση για το ευρύ κοινό: παρέχεται σε κάθε ηλικία και σε όλα τα επίπεδα σχολικής εκπαίδευσης, σε διδασκόμενους και διδάσκοντες και στο πλαίσιο διαφόρων εξωσχολικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε νέους και ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

43 Εκπαίδευση ιδιαιτέρων επαγγελματικών κλάδων
σε όσους οι δραστηριότητες και η επιρροή έχουν σημαντική επίδραση στο περιβάλλον. Συμμετοχή ποικίλων επιπέδων τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Επιμόρφωση ειδικών επαγγελματιών και επιστημόνων εργαζόμενους σε εξειδικευμένα προβλήματα του περιβάλλοντος. Παροχή διεπιστημονικής διάστασης από τους επιστήμονες.

44 Κατευθυντήριες αρχές σύμφωνα με τη Διάσκεψη της Τυφλίδας
Κάθε πρόγραμμα ΠΕ πρέπει Να θεωρεί το περιβάλλον στο σύνολο του φυσικό και ανθρωπογενές, τεχνολογικό και κοινωνικό (οικονομικό, πολιτικό, τεχνολογικό, ιστορικό-πολιτισμικό, ηθικό, αισθητικό) Να αποτελεί συνεχή και δια βίου διαδικασία, που θα ξεκινά από την προσχολική ηλικία, θα συνεχίζεται σε όλα τα στάδια της σχολικής και εξωσχολικής εκπαίδευσης

45 Κατευθυντήριες αρχές σύμφωνα με τη Διάσκεψη της Τυφλίδας
Να υιοθετεί μια διεπιστημονική προσέγγιση, που χρησιμοποιώντας τις γνώσεις κάθε επιστημονικού τομέα να καθιστά δυνατή μια ολιστική και ισορροπημένη προοπτική Να εξετάζει τα κύρια περιβαλλοντικά θέματα από τοπική, εθνική, περιφερειακή και διεθνή σκοπιά, ώστε οι μαθητές να εμβαθύνουν στις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν σε άλλες γεωγραφικές περιοχές

46 Κατευθυντήριες αρχές σύμφωνα με τη Διάσκεψη της Τυφλίδας
Να επικεντρώνεται στις τρέχουσες και μελλοντικές καταστάσεις του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική τους διάσταση Να επιμένει στην αξία και αναγκαιότητα μιας τοπικής, εθνικής και διεθνούς συνεργασίας με στόχο την αποτροπή και την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

47 Κατευθυντήριες αρχές σύμφωνα με τη Διάσκεψη της Τυφλίδας
Να μελετά συστηματικά τις περιβαλλοντικές πλευρές των σχεδίων ανάπτυξης και οικονομικής μεγέθυνσης Να διευκολύνει τη συμμετοχή των διδασκομένων στον προγραμματισμό των μαθησιακών τους εμπειριών και να τους δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις και να αποδέχονται τις συνέπειες τους

48 Κατευθυντήριες αρχές σύμφωνα με τη Διάσκεψη της Τυφλίδας
Να συσχετίζει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, τη γνώση, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και την αποσαφήνιση των αξιών, απευθυνόμενη σε κάθε ηλικία, δίνοντας όμως ιδιαίτερη έμφαση στην ευαισθητοποίηση των νέων ως προς τα περιβαλλοντικά προβλήματα που εντοπίζονται στην κοινότητα τους Να βοηθά τους διδασκόμενους να ανακαλύπτουν τα συμπτώματα και τις πραγματικές αιτίες των περιβαλλοντικών προβλημάτων

49 Κατευθυντήριες αρχές σύμφωνα με τη Διάσκεψη της Τυφλίδας
Να τονίζει την πολυπλοκότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων και συνεπώς την ανάγκη ανάπτυξης κριτικής σκέψης και ικανοτήτων για την επίλυση προβλημάτων Να χρησιμοποιεί τους διάφορους εκπαιδευτικούς χώρους και ευρεία ποικιλία εκπαιδευτικών προσεγγίσεων για τη διδασκαλία και τη μάθηση σχετικά με το περιβάλλον και από το περιβάλλον, με κατάλληλη έμφαση στις πρακτικές δραστηριότητες και τις προσωπικές εμπειρίες

50 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

51 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης
09/04/2017 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης Η σχέση της ΠΕ με την Βιώσιμη Ανάπτυξη Τι είναι Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Διαφορές ΠΕ και ΕΑΑ 09/04/2017 51 51

52 09/04/2017 ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να στερεί το δικαίωμα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες “Ο όρος «Αειφόρος ή βιώσιμη ανάπτυξη» αναφέρθηκε για πρώτη φοράτο 1972 Υπό στην διάσκεψη της Στοκχόλμης. Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης υποδηλώνει ότι η μακροχρόνια αποτελεσματική ανάπτυξη τόσο για τις αναπτυγμένες όσο και για τις αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να βασίζεται σε τρεις διακριτούς πυλώνες: την προστασία του περιβάλλοντος, την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η Διάσκεψη της Στοκχόλμης υπογράμμισε την σημασία του περιβάλλοντος, η Διάσκεψη του Ρίο συνέδεσε την προστασία του περιβάλλοντος με την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ενώ οι Μεγάλες Διασκέψεις των Η.Ε. (Major UN Conferences) που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1990, ενσωμάτωσαν την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης στις δικές τους στρατηγικές και πολιτικές. Βασική αρχή της «Αειφόρου ή βιώσιμης ανάπτυξης» , είναι η ανάπτυξη εκείνη, που θα επιτρέπει την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών, δίχως να συμβιβάζονται οι ανάγκες των μελλοντικών γενεών για ανάπτυξη, με την όσο το δυνατόν πλήρης ενσωμάτωση του περιβάλλοντος στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η αειφόρος ανάπτυξη είναι μια οικονομικό-κοινωνική διαδικασία ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια της οποίας, γίνεται προσπάθεια αρμονικής σύνδεσης οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντολογικών στόχων της κοινωνίας σε ένα ισορροπημένο πλαίσιο, με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, και την χρησιμοποίηση όσο των δυνατόν πιο φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων.” 09/04/2017 52 52

53 ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Προτείνεται η δραστηριοποίηση για τη διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος όχι σε βάρος της οικονομίας, αλλά σε αρμονία με αυτή. 09/04/2017 53

54 ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1. Μοντέλο της προτεινόμενης ανάπτυξης : «…το κλειδί για την εξάλειψη της φτώχειας βρίσκεται στην ανάπτυξη της βιομηχανίας και γι' αυτό οι υπό ανάπτυξη χώρες πρέπει να εκβιομηχανιστούν.» 2. ΠΟΛΥΣΗΜΟΣ ΟΡΟΣ 09/04/2017 54

55 ΠΕ & Eκπαίδευση για την Αειφορία
1992 Rio τονίστηκε η αλληλεξάρτηση ανάμεσα στην ευημερία του Ανθρώπου και την ευημερία του περιβάλλοντος… Εκεί συνδέθηκε για πρώτη φορά ο όρος περιβαλλοντική εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη…

56 η εκπαίδευση για βιωσιμότητα εστιάζεται στο:
να κάνει ικανούς τους ανθρώπους να κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση όλης της ζωής στον πλανήτη και τις επιπτώσεις που έχουν οι ενέργειες και οι αποφάσεις τους, τόσο τώρα όσο και στο μέλλον στους φυσικούς πόρους, στην παγκόσμια και τοπική κοινότητα και γενικά στο όλο περιβάλλον, να αυξήσει την ενημέρωση των ανθρώπων για τις οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δυνάμεις που προάγουν ή εμποδίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και να αναπτύξει την ενημέρωση, την επάρκεια, τις κατάλληλες στάσεις και αξίες των ανθρώπων,

57 η εκπαίδευση για βιωσιμότητα εστιάζεται στο:
να τους κάνει ικανούς να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και να τους βοηθήσει να εργαστούν για ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο μέλλον. Ιδιαίτερα να τους κάνει ικανούς να συνδυάζουν περιβαλλοντικές και οικονομικές αποφάσεις.

58 ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
στην ενημέρωση, στην ευαισθητοποίηση, στην αλλαγή αξιών, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη διαμόρφωση κατάλληλης συμπεριφοράς. 09/04/2017 58

59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΕΜΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 09/04/2017 59

60 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Η ΕΑΑ είναι μια δια βίου διαδικασία που ξεκινά από τη παιδική ηλικία μέχρι την ανώτατη εκπαίδευση των ενηλίκων, επεκτείνεται πέρα από τη τυπική εκπαίδευση και περιλαμβάνει εκπαιδευτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων, την επαγγελματική εκπαίδευση, την επιμόρφωση των εκπαιδευτών, τη διαρκή εκπαίδευση των ειδικών και των ληπτών αποφάσεων (UN, ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL, 2005). 09/04/2017 60

61 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ UNECE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΑ – ΔΕΚΑΕΤΙΑ 2005-2015
Να εξασφαλίσει πολιτικά, ρυθμιστικά και λειτουργικά πλαίσια υποστήριξης της ΕΑΑ. Να προωθήσει την ΕΑΑ μέσω της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης. Να εξοπλίσει τους εκπαιδευτικούς με την ικανότητα να συμπεριλάβουν στη διδασκαλία τους την ΕΑΑ. Να εξασφαλίσει ότι τα αναγκαία για την ΕΑΑ εργαλεία και υλικά είναι προσιτά. Να προωθήσει την έρευνα και την ανάπτυξη της ΕΑΑ. Να ενισχύσει τη συνεργασία για την ΕΑΑ σε όλα τα επίπεδα μέσα στην περιοχή της UNECE. 61

62 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΑΑ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 62

63 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕ ΚΑΙ ΕΑΑ ΠΕ ΕΑΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΝΩΣΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΡΙΖΑ ΤΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΕΙΦΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 09/04/2017 63

64 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕ ΚΑΙ ΕΑΑ ΠΕ ΕΑΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ
(ΠΡΟΒΛΗΜΑ Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗΣ) ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΑΞΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ, ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΑΞΙΩΝ, ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 09/04/2017 64

65 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕ ΚΑΙ ΕΑΑ ΠΕ ΕΑΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΩΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΕΠΕΙ ΝΑ «ΔΙΩΡΘΩΘΟΥΝ» ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ Η ΝΑ ΣΚΕΠΤΟΝΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΦΟΡΕΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΕ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 09/04/2017 65

66 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕ ΚΑΙ ΕΑΑ ΠΕ ΕΑΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΗ Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΙΔΕΩΝ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ 09/04/2017 66

67 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕ ΚΑΙ ΕΑΑ ΠΕ ΕΑΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ - ΠΛΗΡΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟ - ΜΑΘΗΤΗ 09/04/2017 67

68 Η Μυθολογία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

69 1. Η ΠΕ δεν είναι συνώνυμη με την οικολογία
Η Οικολογία ορίζει ένα επιστημονικό πεδίο αλληλοεξαρτώμενων σχέσεων μεταξύ των φυτών, των ζώων και του γύρω τους περιβάλλοντος. Η ΠΕ χρησιμοποιεί το γνωστικό πεδίο της οικολογίας με απώτερο σκοπό την διαμόρφωση υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.

70 2. Η ΠΕ δεν είναι συνώνυμη με την εκπαίδευση εκτός τάξεως
χρησιμοποιεί την εκπαίδευση εκτός τάξεως, σαν ένα από τα εργαλεία για την διαδικασία της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των εκπαιδευομένων.

71 3. Η ΠΕ δεν καλύπτει τα πάντα για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής
Τότε κινδυνεύει να είναι μία ουτοπία χωρίς ελπίδα για ουσιαστική παρέμβαση στη διαμόρφωση ενός περιβαλλοντικού ήθους. Προσπαθώντας να καλύψουμε τα πάντα και για όλους, το πιο πιθανό είναι ότι αγνοούνται οι βασικές υποσχέσεις της ΠΕ.

72 3. Η ΠΕ δεν καλύπτει τα πάντα για το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής
Η προώθηση μιας άναρχης και ανοργάνωτης διδασκαλίας δεν επαινείται από το πεδίο της ΠΕ. Αντιθέτως, απαιτείται δομημένη διδασκαλία και οργάνωση κατάλληλου προγράμματος από τους εκπαιδευτικούς.

73 4. Η ανθρωπιστική προσέγγιση στα περιβαλλοντικά θέματα μπορεί να εξισωθεί με την ελευθερία των εκπαιδευομένων Η ανθρωπιστική προσέγγιση στα περιβαλλοντικά θέματα είναι μια στάση απέναντι στους άλλους ανθρώπους, ένας τρόπος σκέψης και επικοινωνίας και όχι διδακτική προσέγγιση.

74 5. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έρευνες χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση
Εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι δεν είναι εκπαιδευμένοι σωστά, κάθε άλλο μπορούν να εμπλακούν στην έρευνα των περιβαλλοντικών θεμάτων και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να καταλήξουν σε αξιόλογες επιλογές, αν η κριτική τους αξιολόγηση δεν είναι σωστά επεξεργασμένη.

75 6. Μην ανησυχείτε όλα θα πάνε καλά
Η τεχνολογία και η επιστήμη μπορούν να διαχειριστούν τις λύσεις όλων των περιβαλλοντικών προβλημάτων Είναι θλιβερό γιατί έτσι παραγκωνίζεται η αναγκαιότητα για ανάπτυξη υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και αγνοείται η συμβολή επιστημόνων και διανοουμένων, που με κόπο αφύπνισαν τις κοινωνίες μας ως προς την ευθύνη όλων μας για τις περιβαλλοντικές επιλογές μας

76 7. Οι μόνοι που μπορούν να διδάξουν ΠΕ είναι οι εκπαιδευτικοί των Φυσικών Επιστημών
Αποκλείεται έτσι η κοικωνικοπολιτισμική φύση των περιβαλλοντικών θεμάτων Μια συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων μπορεί να είναι πιο αποδοτική

77 8. Οι Περιβαλλοντικοί εκπαιδευτές εφαρμόζουν αυτά που διδάσκουν
Θεωρητικά κάτι τέτοιο θα έπρεπε να ισχύει σε κάποιο βαθμό Οι πρακτικές των εκπαιδευτικών έρχονται σε αντίθεση με αυτά που διδάσκουν

78 9. Ο καθένας μπορεί να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα ΠΕ
10. Τα διαισθητικά προγράμματα είναι επιθυμητά 11. Ο καθένας μπορεί να αξιολογήσει τα προγράμματα ΠΕ

79 12. Όταν τα προγράμματα ΠΕ αξιολογούνται είναι γενικά καλά
Το γεγονός ότι, όλοι θεωρούν ότι είναι ικανοί να είναι περιβαλλοντικοί εκπαιδευτές, να διαμορφώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα και να αξιολογούν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, είναι καταστρεπτικό και φυσικά εξηγεί τα χαμηλά επίπεδα επιτυχίας πολλών προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Υπάρχει πληθώρα εκπαιδευτικού υλικού για το οποίο δεν έχουν γίνει η κατάλληλες έρευνες που να αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά του

80 12. Όταν τα προγράμματα ΠΕ αξιολογούνται είναι γενικά καλά
Αν και οι στρατηγικές και τα εργαλεία που οδηγούν στην ανάπτυξη περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς είναι γνωστά δεν εφαρμόζονται Υπάρχει εμφανής τάση να προσφέρονται γνώσεις οι οποίες είναι γνωστό ότι δεν οδηγούν σε αλλαγή στάσεων και στη συνέχεια σε δράση

81 13. Είναι ευθύνη του περιβαλλοντικού εκπαιδευτή να διδάξει τις κατάλληλες αξίες
Δεν είναι αποδεκτό να διδάσκονται οι αξίες Πρέπει να διδάσκονται τρόποι αναγνώρισης των αξιών των εμπλεκομένων σε κάθε περιβαλλοντικό ζήτημα Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορεί να οδηγηθούν σε ανάλυση και αλλαγή των προσωπικών τους αξιών

82 13. Είναι ευθύνη του περιβαλλοντικού εκπαιδευτή να διδάξει τις κατάλληλες αξίες
Η έρευνα που έχει γίνει τα τελευταία 20 χρόνια έχει αποδείξει ότι η ΠΕ, όταν είναι κατάλληλα σχεδιασμένη, μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους στο να αποκτήσουν περιβαλλοντικές αξίες και να αναπτύξουν τις κατάλληλες στάσεις, και ότι όταν αυτά αποκτηθούν τείνουν να διαρκούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα


Κατέβασμα ppt "Πρόδρομες εκπαιδευτικές κινήσεις για το περιβάλλον"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google