Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

14 Ιουνίου 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007–2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "14 Ιουνίου 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007–2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 14 Ιουνίου 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007–2013

2 Περιεχόμενα παρουσίασης Διαδικασία Κατάρτισης ΕΣΠΑ - ΕΠ. Κυριότερες Εισροές. Δομή και περιεχόμενο ΕΣΠΑ. Βασικές επιλογές αναπτυξιακής πολιτικής. Συνάφεια με τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πολιτική Συνοχής - Συμβολή στους στόχους του ΕΠΜ και στην ΣτΛ. Επιχειρησιακά Προγράμματα. Συστήματα Διαχείρισης & Ελέγχου.

3 Κατάρτιση ΕΣΠΑ -ΕΠ Αποστολή της 1ης Εγκυκλίου - Ιούνιος 2004. 2η Εγκύκλιος (Οκτώβριο 2004) Περιελάμβανε το προγραμματικό πλαίσιο της περιόδου 2007-2013, τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες για την κατάρτιση των κατευθύνσεων της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο του 1ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου (Ιούλιος 2005) διαμορφώθηκαν και υπεβλήθησαν στο ΥΠΟΙΟ 42 επικαιροποιημένες συνοπτικές προτάσεις από Υπουργεία /Περιφέρειες / άλλους φορείς, µε κωδικοποίηση των προτεραιοτήτων τους. Στο 2ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο (∆εκέµβριος 2005), παρουσιάστηκε προσχέδιο του ΕΣΠΑ προς σχολιασμό. Στο 3ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο (Ιούνιος 2006) παρουσιάστηκε επικαιροποιηµένο προσχέδιο του ΕΣΠΑ προς σχολιασμό. Στο 4ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο (Οκτώβριος 2006) παρουσιάστηκαν προτάσεις σχετικά µε τα ΣΔΕ, το ενδεικτικό πλαίσιο κριτηρίων διαχειριστικής επάρκειας των δυνητικών δικαιούχων και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού. Επίσημη έγκριση ΕΣΠΑ – Μάρτιος 2007. Επίσημη υποβολή ΕΠ – Μάρτιος 2007.

4 Κυριότερες εισροές ΕΣΠΑ Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Δεκέμβριος 2005). Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση. Στρατηγική της Λισσαβώνας. Οι κατευθύνσεις της «∆ιυπουργικής Επιτροπής Συντονισμού και Χάραξης Πολιτικής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2007-2013». Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2005-2008 Στατιστικά δεδομένα των υπηρεσιών της ΕΕ που αφορούν στη χωρική επιλεξιμότητα των Περιφερειών (Eligibility statistics). 1η Έκθεση Γενικής Μελέτης Προοπτικών Ανάπτυξης της Ελλάδας, Frontier Economics, Σεπτέμβριος 2005. Παραδοτέα 5 Θεματικών Μελετών. Προτάσεις Υπουργείων & Περιφερειών – Αποτελέσματα Αναπτυξιακών Συνεδρίων..

5 Δομή και περιεχόμενο ΕΣΠΑ Κοινωνικοοικονομική Ανάλυση. Αναπτυξιακή Στρατηγική. Συνέπεια με πολιτική συνοχής και ΣτΛ. Διάρθρωση ΕΣΠΑ σε ΕΠ. Προσθετικότητα. Μηχανισμοί Συντονισμού.

6 Βασικές επιλογές αναπτυξιακής πολιτικής «η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, η διατήρηση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης και η αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του µέσου κοινοτικού όρου για την τόνωση της απασχόλησης, την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισµούς. Η στρατηγική εστιάζει: στην προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας καθώς και στη διασύνδεσή τους, στην επένδυση σε βιώσιμες υποδομές, στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στην αναβάθμιση του θεσμικού περιβάλλοντος.

7 Θεματικές Προτεραιότητες ΕΣΠΑ 1.Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η αύξηση της παραγωγικότητας Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας. 2.Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία. Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικό παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην οικονομία της γνώσης. Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη συστηματική χρήση των ΤΠΕ στους τομείς κοινωνικής και οικονομικής δραστηριοποίησης. Αναπτυξιακές Προτεραιότητες

8 3. Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των επιχειρήσεων. Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση. Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης. Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου συστήματος Υγείας, που θα προσφέρει ποιοτικές και εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας. Η ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες (ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή). 4. Θεσμικό Περιβάλλον Η βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και η αποτελεσματική εφαρμογή τους για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής δράσης.

9 Αναπτυξιακές Προτεραιότητες 5. Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπο επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης. Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας. Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας με γνώμονα την αειφορία Η αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος Η άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας.

10 Χρηματοδοτική Κατανομή

11 Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Χωρικές Προτεραιότητες:  Βιώσιµη αστική ανάπτυξη.  Ανάπτυξη της υπαίθρου.  Διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία.

12 Συνάφεια με τις Πολιτική Συνοχής και ΣτΛ Το ΕΣΠΑ θα αποτελέσει (όπως και το Γ’ ΚΠΣ) ένα σημαντικό μέσο για την προώθηση των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής της Λισσαβώνας στην Ελλάδα Οι προτεινόμενες προτεραιότητες του ΕΣΠΑ βρίσκονται σε πλήρη εναρμόνιση µε τις ΚΣΚΓ, το σύνολο των οποίων εξυπηρετούνται μέσα από τις θεματικές και χωρικές του προτεραιότητες και εξειδικεύονται στα επιμέρους ΕΠ. Οι παρεμβάσεις του ΕΣΠΑ θα έχουν άμεση και σημαντική συμβολή στις προτεραιότητες του ΕΠΜ (αύξηση της παραγωγικότητας, βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αύξηση της απασχόλησης). Η 1η προτεραιότητα του ΕΠΜ (αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και εξασφάλιση της µακροχρόνιας βιωσιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών) αποτελεί προϋπόθεση για την εξασφάλιση ενός αξιόλογου αναπτυξιακού αποτελέσµατος µέσω του ΕΣΠΑ. Οι υιοθετούµενες στο ΕΣΠΑ προτεραιότητες για το ανθρώπινο κεφάλαιο ευρίσκονται σε αρμονία µε τις προτεραιότητες του ΕΠΜ, έχουν κοινή επικέντρωση στην αύξηση της παραγωγικής απασχόλησης, µέσω βελτίωσης του ανθρώπινου κεφαλαίου και της προσαρμογής στις νέες συνθήκες. Η περιβαλλοντική διάσταση και οι προτεραιότητες του Γκέτεμποργκ ενσωματώνονται επαρκώς σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας του ΕΣΠΑ αλλά και ως Στρατηγική αντικατοπτρίζονται μονοσήμαντα σε διακριτό άξονα («Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη»).

13 Επιχειρησιακά Προγράμματα Οκτώ (8) Τομεακά ΕΠ, o ΕΠ «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» o ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» o ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» o ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» o ΕΠ «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δημόσιας Διοίκησης» o ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» o ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» o ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Eφαρμογής» πέντε (5) Περιφερειακά ΕΠ (Μακεδονίας – Θράκης, Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου, Αττικής), δώδεκα (12) ΕΠ Εδαφικής Συνεργασίας.

14 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Π. ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Π. ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΠ ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Λειτουργική Συσχέτιση ΣΔΕ

15 Αρμόδιοι Φορείς Παρακολούθηση Παρακολούθηση  Διάσκεψη Προέδρων Επιτροπών Παρακολούθησης ΕΠ ΕΣΠΑ – ΠΑΑ – ΕΠ.ΑΛ.  Επιτροπή Παρακολούθησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Διαχείριση Διαχείριση  Εθνική Αρχή Συντονισμού.  Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠ.  Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης. Διαχείριση χρηματοροών Διαχείριση χρηματοροών  Αρχή Πιστοποίησης. Εξωτερικός έλεγχος Εξωτερικός έλεγχος  Αρχή Ελέγχου. Άλλοι Φορείς Άλλοι Φορείς  Διαχειριστική Αρχή Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.  Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.  Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας.  Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.  Δήμος Α.Ε.

16 Παρακολούθηση Διάσκεψη Προέδρων Επιτροπών παρακολούθησης ΕΠ – ΠΑΑ – ΕΠ.ΑΛ. Στόχος Στόχος  Η παρακολούθηση της εκπλήρωσης των στόχων των Ταμείων και των ΕΠ. Προεδρεύει ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Προεδρεύει ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Μέλη Μέλη  Οι πρόεδροι των Επιτροπών Παρακολούθησης των ΕΠ – ΠΑΑ – ΕΠΑΛ.  Εκπρόσωποι της Αρχής Συντονισμού, Αρχής Πιστοποίησης, Αρχής Ελέγχου.  Οι Γ.Γ των Περιφερειών και των Υπουργείων.  Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, της ΚΕΔΚΕ, της ΕΝΑΕ, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας, Μ.Κ.Ο.  Αντιπροσωπεία της Ε.Ε χωρίς δικαίωμα ψήφου.

17 Παρακολούθηση Διάσκεψη Προέδρων Επιτροπών παρακολούθησης ΕΠ – ΠΑΑ – ΕΠ.ΑΛ. Αρμοδιότητες Αρμοδιότητες  Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των προγραμμάτων και τη συμβολή τους στους στόχους του ΕΣΠΑ.  Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των εφαρμοζόμενων πολιτικών και διαμορφώνει προτάσεις για τον συντονισμό και την εφαρμογή τους.  Παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών για τη διασφάλιση του συντονισμού και τη συμπληρωματικότητα των δράσεων των Δ.Τ με το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ.  Αποφασίζει για την ετήσια στρατηγική πολιτικής (Πρόγραμμα ενεργειών ειδικών υπηρεσιών).

18 Παρακολούθηση Επιτροπή Παρακολούθησης Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Η προεδρία ασκείται διαδοχικά από τους Γενικούς Γραμματείς των διοικητικών περιφερειών που καλύπτει γεωγραφικά το πρόγραμμα (ξεκινώντας από αυτόν που εκπροσωπεί την μικρότερη πληθυσμιακά περιφέρεια). Η προεδρία ασκείται διαδοχικά από τους Γενικούς Γραμματείς των διοικητικών περιφερειών που καλύπτει γεωγραφικά το πρόγραμμα (ξεκινώντας από αυτόν που εκπροσωπεί την μικρότερη πληθυσμιακά περιφέρεια). Ενίσχυση του ρόλου της μέσω: Ενίσχυση του ρόλου της μέσω:  Δικτύωσης των μελών για την άμεση και συχνή επικοινωνία με την Διαχειριστική Αρχή.  Ενημέρωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω συνοπτικής αναφοράς, σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος και τις προγραμματιζόμενες ενέργειες (π.χ. ενεργοποίηση δράσεων).  Έγκαιρης ενημέρωσης σχετικά με θέματα που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος.  Έγκαιρης και ουσιαστικής ενημέρωσης πριν τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης.

19 Διαχείριση Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΥΠΟΙΟ) Η Αρχή Συντονισμού μεταξύ άλλων:  Βασικός συνομιλητής με Ε.Ε.  Συντονίζει τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των ΕΠ.  Έχει την ευθύνη για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.  Παρακολουθεί την τήρηση των δεσμεύσεων για την προσθετικότητα.  Διαμορφώνει προτάσεις για τη διαχείριση του αποθεματικού για απρόβλεπτα.  Έχει την ευθύνη για την κωδικοποίηση των κανόνων επιλεξιμότητας.  Συντάσσει τις εκθέσεις στρατηγικής παρακολούθησης του ΕΣΠΑ.  Εξασφαλίζει το συντονισμό μεταξύ των ΕΠ και της συνδρομής των Δ.Τ, του ΕΓΤΑΑ του ΕΑΤ και των παρεμβάσεων της ΕΤΕπ.

20 Διαχείριση Διαχειριστική Αρχή (ΔΑ)  Αναδιαρθρώνονται και συγχωνεύονται οι ΔΑ που προβλέπονταν από τον ν.2860/2000 προκειμένου να αναλάβουν και αρμοδιότητες συντονισμού ή/και διαχείρισης ή/και εφαρμογής πράξεων των ΕΠ.  Μία ΔΑ για κάθε Τομεακό ΕΠ.  Συνίσταται στο ΥΠΟΙΟ Ειδική Υπηρεσία Υποστήριξης, με σκοπό την παροχή οριζόντιας υποστήριξης προς τις ΕΥΔ.

21 Διαχείριση Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης Ορισμός ΕΦΔ Ορισμός ΕΦΔ  Ο φορέας ο οποίος αναλαμβάνει μέρος των καθηκόντων της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. ενεργώντας σε σχέση με δικαιούχους. Ενδιάμεσοι φορείς δύναται να είναι: Ενδιάμεσοι φορείς δύναται να είναι:  ΕΥΔ, ΝΠΔΔ, Δημόσια Υπηρεσία, το οποίο ασκεί αρμοδιότητες διαχείρισης.  Για διαχείριση πράξεων κρατικών ενισχύσεων μπορούν να οριστούν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

22 Διαχείριση Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης Στην περίπτωση που ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης είναι και δικαιούχος πράξεων των οποίων η διαχείριση του έχει ανατεθεί, οι ρυθμίσεις για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν επαρκή διάκριση αρμοδιοτήτων στο εσωτερικό του. Στην περίπτωση που ο ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης είναι και δικαιούχος πράξεων των οποίων η διαχείριση του έχει ανατεθεί, οι ρυθμίσεις για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις θα πρέπει να διασφαλίζουν επαρκή διάκριση αρμοδιοτήτων στο εσωτερικό του. Η διαχειριστική αρχή του ΕΠ συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΕΦΔ. Η διαχειριστική αρχή του ΕΠ συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων των ΕΦΔ.

23 Διαχείριση ΠΕΠ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠ: Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΕΠ:  Υφίστανται οι αρμοδιότητες της περιόδου 2000 - 2006.  Εξετάζει τη διαχειριστική επάρκεια των δικαιούχων.  Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού.

24 Διαχείριση Χρηματοροών Αρχή Πιστοποίησης Ως Αρχή Πιστοποίησης ορίζεται η ειδική υπηρεσία Αρχής Πληρωμής του ΚΠΣ, των ΚΠ και του Ταμείου Συνοχής. Ως Αρχή Πιστοποίησης ορίζεται η ειδική υπηρεσία Αρχής Πληρωμής του ΚΠΣ, των ΚΠ και του Ταμείου Συνοχής. Βασική αρμοδιότητα η εξασφάλιση χρηματοδοτικών ροών από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ Βασική αρμοδιότητα η εξασφάλιση χρηματοδοτικών ροών από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ Μεταξύ άλλων, η Αρχή Πιστοποίησης αναλαμβάνει την:  κατάρτιση και υποβολή πιστοποιημένων δηλώσεων δαπανών και αιτήσεων πληρωμών στην Επιτροπή,  πιστοποίηση δήλωσης δαπανών,  διασφάλιση ότι έχει λάβει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις επαληθεύσεις και τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν,  τήρηση μητρώου δαπανών που υποβάλλονται στην Επιτροπή,  τήρηση μητρώου ποσών που μπορούν να ανακτηθούν και ποσών που αποσύρονται.

25 Εξωτερικός Έλεγχος Αρχή Ελέγχου Αρχή Ελέγχου όλων των ΕΠ ΕΣΠΑ και ΕΤΑ ορίζεται η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ). Αρχή Ελέγχου όλων των ΕΠ ΕΣΠΑ και ΕΤΑ ορίζεται η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ). Βασική αρμοδιότητα η επαλήθευση αποτελεσματικής λειτουργίας ΣΔΕ. Βασική αρμοδιότητα η επαλήθευση αποτελεσματικής λειτουργίας ΣΔΕ. Διαμόρφωση στρατηγικής ελέγχων για κάθε Ε.Π και πραγματοποίηση ελέγχων σε κατάλληλο δείγμα. Διαμόρφωση στρατηγικής ελέγχων για κάθε Ε.Π και πραγματοποίηση ελέγχων σε κατάλληλο δείγμα. Στα πλαίσια της στρατηγικής ελέγχου προβλέπεται:  Υποβολή ετήσιας έκθεσης ελέγχου στην Επιτροπή, με τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργήθηκαν και τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στο ΣΔΕ.  Ετήσια γνωμοδότηση για την αποτελεσματικότητα του ΣΔΕ ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα, νομιμότητα και κανονικότητα των δηλούμενων δαπανών.  Δήλωση μερικού κλεισίματος, η οποία αξιολογεί την νομιμότητα και την κανονικότητα των σχετικών δαπανών.

26 Διαχειριστική Επάρκεια Δικαιούχων Θα σχεδιαστεί ελληνικό πρότυπο ή τεχνική προδιαγραφή με τις αρχές και τις απαιτήσεις του συστήματος διοίκησης και διαχείρισης έργων του ΕΣΠΑ, για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας. Η εφαρμογή του θα ισχύσει μετά την 1/1/2009. Μέχρι την εφαρμογή του, η επάρκεια θα επιβεβαιώνεται από ΕΥΔ. Σε περίπτωση μη επάρκειας, δύναται να μεταβιβαστεί η δυνατότητα υλοποίησης σε άλλο φορέα.

27 Άξονας Προτεραιότητας 1 Μέτρο 1 : Οδικοί Άξονες - Λιμάνια Μέτρο 2 : Λοιπές Μεταφορικές Υποδομές

28 Άξονας Προτεραιότητας 2 Μέτρο 1 : Πολιτισμός Μέτρο 2 : Τουρισμός Μέτρο 3 : Ανάδειξη Αρχαίας Ολυμπίας Μέτρο 4 : Πάτρα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2006

29 Άξονας Προτεραιότητας 3 Μέτρο 1 : Ενίσχυση των Ιδιωτικών Παραγωγικών επενδύσεων Μέτρο 2 : Βελτίωση των Βιομηχανικών Υποδομών Μέτρο 3 : Στήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Μέτρο 4 : Διασύνδεση Έρευνας & Παραγωγής – Προώθηση της Καινοτομίας

30 Άξονας Προτεραιότητας 4 Μέτρο 1 : Υγεία – Πρόνοια Μέτρο 2 : Εκπαίδευση Μέτρο 3 : Περιβάλλον Μέτρο 4 : Αστικές Υποδομές Μέτρο 5 : Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας – ΕΤΠΑ Μέτρο 6 : Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας - ΕΚΤ

31 Άξονας Προτεραιότητας 5 Μέτρο 1 : Ενδυνάμωση και ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης Μέτρο 2 : Ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού Μέτρο 3 : Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης

32 Άξονας Προτεραιότητας 6 Μέτρο 1 : Διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων - Εγγειες βελτιώσεις Μέτρο 2 : Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Μέτρο 3 : Δράσεις Στήριξης - Ανάπτυξη δικτύων για την Γεωργική Οικονομία και τον Αγροτικό Πληθυσμό Μέτρο 4 : Αγροτικές υποδομές Μέτρο 5 : Διαχείριση και προστασία δασικών οικοσυστημάτων Μέτρο 6 : Προστασία του Περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την δασοκομία, τη γεωργία, την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων Μέτρο 7 : Αλιεία Μέτρο 8 : Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Μέτρο 9 : Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού της υπαίθρου Μέτρο 10 : Aνάπτυξη ορεινών και ημιορεινών περιοχών, βελτίωση του οικιστικού ιστού σε οικισμούς της υπαίθρου Μέτρο 11 : Στήριξη της επιχειρηματικότητας σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές Μέτρο 12 : Συγκρότηση ορεινών κέντρων- Βελτίωση ποιότητας ζωής Μέτρο 13 : Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στα πλαίσια των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων

33 Άξονας Προτεραιότητας 7 Μέτρο 1 : Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ Μέτρο 2 : Τεχνική Βοήθεια ΕΓΤΠΕ Μέτρο 3 : Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ Μέτρο 4 : Μελέτες Ωρίμανσης και Προετοιμασίας

34 Διϋπουργική Επιτροπή Κοινοτικών Προγραμμάτων Αποτελείται από τους : Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών Υπουργό Ανάπτυξης Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Υπουργό ΕΣΔΔΑ (σύμφωνα με το προσχέδιο Νόμου για τη Διαχείριση και την Εφαρμογή των Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων 2007-2013) Συμμετέχει ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.

35 Επιτροπή Παρακολούθησης Ε.Π. Πρόεδρος είναι ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας που εποπτεύει τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. Στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα προεδρεύουν εκ περιτροπής οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών του Ε.Π. Συμμετέχει ο Γ.Γ. Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ΥΠΟΙΟ. Μέλη με δικαίωμα ψήφου : Εκπρόσωποι της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π., της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, της Αρχής Πιστοποίησης Εκπρόσωποι των Ενδιάμεσων Φορέων διαχείρισης του Ε.Π. Εκπρόσωποι Δημόσιων Αρχών και Ειδικών Υπηρεσιών Συντονισμού αρμόδιων για θέματα Απασχόλησης, Περιβάλλοντος, Κρατικών Ενισχύσεων, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης, Δημόσιας Διοίκησης, Πολιτισμού και Ισότητας. Εκπρόσωποι της ΕΝΑΕ και ΚΕΔΚΕ Εκπρόσωποι Οικονομικών και Κοινωνικών Εταίρων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου Εκπρόσωποι της Αρχής Ελέγχου, της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

36 Επιτροπή Διάσκεψης Προέδρων (Ε.ΔΙ.Π.) Πρόεδρος της Ε.ΔΙ.Π. είναι ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας αρμόδιος για θέματα Κοινοτικών Προγραμμάτων. Συμμετέχουν : Οι πρόεδροι των Επιτροπών Παρακολούθησης των Ε.Π. Εκπρόσωποι του ΥΠΟΙΟ Εκπρόσωποι της Κεντρικής Αρχής Συντονισμού Εκπρόσωποι της Αρχής Πιστοποίησης Εκπρόσωποι των αρμόδιων Υπουργείων Αντιπρόσωποι των Οικονομικών & Κοινωνικών Εταίρων, ΟΤΑ Α και Β βαθμού, της Γραμματείας Ισότητας και αντιπροσωπευτικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων


Κατέβασμα ppt "14 Ιουνίου 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007–2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google