Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός
7 Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακός Λογισμός

2 7.1 Σχεσιακή Άλγεβρα Σχεσιακή Άλγεβρα (1) Ορίζει ένα σύνολο πράξεων που εφαρμόζονται είτε σε μια είτε σε περισσότερες σχέσεις. Μοναδιαία (πράξη που εφαρμόζεται σε μια σχέση) Δυαδική (πράξη που εφαρμόζεται σε δυο σχέσεις) Επιστρέφουν μια σχέση

3 7.1 Σχεσιακή Άλγεβρα Παράδειγμα (1)

4 Βασικές πράξεις της σχεσιακής άλγεβρας
7.1.1 Θεμελιώδεις Πράξεις Βασικές πράξεις της σχεσιακής άλγεβρας

5 7.1.1 Θεμελιώδεις Πράξεις Επιλογή (Select) Χρησιμοποιείται για την επιλογή πλειάδων που ικανοποιούν μια λογική συνθήκη.

6 Επιλογή (Select) παραδείγματα
7.1.1 Θεμελιώδεις Πράξεις Επιλογή (Select) παραδείγματα 1. Τα στοιχεία του συνδρομητή όπου κωδικός = 12. 2. Οι γνωστικές περιοχές που έχουν λιγότερους από 5 συνδρομητές ή περισσότερους από 50.

7 7.1.1 Θεμελιώδεις Πράξεις Προβολή (Project) Μπορούμε να απομονώσουμε συγκεκριμένες στήλες (χαρακτηριστικά) ενός πίνακα. Π.χ. Θέλουμε τα χαρακτηριστικά όνομα και τηλέφωνο για όλες τις γραμμές του πίνακα Συνδρομητής.

8 Προβολή (Project) παραδείγματα
7.1.1 Θεμελιώδεις Πράξεις Προβολή (Project) παραδείγματα Θέλουμε το όνομα και το τηλέφωνο των Συνδρομητών των οποίων ο κωδικός είναι μεγαλύτερος από 20. Απαλοιφή διπλοτύπων

9 Καρτεσιανό Γινόμενο (Cartesian Product) (1)
7.1.1 Θεμελιώδεις Πράξεις Καρτεσιανό Γινόμενο (Cartesian Product) (1) Εφαρμόζεται σε δύο πίνακες. Το αποτέλεσμα του καρτεσιανού γινομένου είναι όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί γραμμών των δυο πινάκων.

10 Καρτεσιανό Γινόμενο (Cartesian Product) (2)
7.1.1 Θεμελιώδεις Πράξεις Καρτεσιανό Γινόμενο (Cartesian Product) (2)

11 Καρτεσιανό Γινόμενο (Cartesian Product) (3)
7.1.1 Θεμελιώδεις Πράξεις Καρτεσιανό Γινόμενο (Cartesian Product) (3) Π.χ. Θέλουμε να προσδιορίσουμε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς μεταξύ συνδρομητών και γνωστικών περιοχών. Ο τελικός πίνακας που θα προκύψει να έχει ως χαρακτηριστικά τα κλειδιά των πινάκων, όνομα του συνδρομητή και τον τίτλο της γνωστικής περιοχής.

12 7.1.1 Θεμελιώδεις Πράξεις Μετονομασία (Rename) Η πράξη της μετονομασίας δηλώνεται με το σύμβολο ’ρ’ και παίρνει ως όρισμα μία έκφραση σχεσιακής άλγεβρας. Η πράξη συναντάται σε δύο μορφές: α) ρ χ (E) όπου η έκφραση E επιστρέφεται με όνομα χ, και β) ρ χ(α,β,γ) (E) όπου η έκφραση E επιστρέφεται με όνομα χ και τα χαρακτηριστικά ονοματίζονται α, β και γ αντιστοίχως (μπορεί να υπάρχουν περισσότερα χαρακτηριστικά).

13 7.1.1 Θεμελιώδεις Πράξεις Ένωση (Union) Η ένωση δύο πινάκων συμβολίζεται με U και ο παραγόμενος πίνακας περιέχει τις γραμμές των δύο πινάκων. Για να λειτουργήσει η πράξη της ένωσης πρέπει οπωσδήποτε να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: Ο αριθμός των χαρακτηριστικών των δύο πινάκων πρέπει να είναι ίδιος, και Τα πεδία ορισμού των αντίστοιχων χαρακτηριστικών των δύο πινάκων πρέπει να είναι ίδια.

14 Ένωση (Union) παράδειγματα
7.1.1 Θεμελιώδεις Πράξεις Ένωση (Union) παράδειγματα 1) Ενδιαφερόμαστε για τις γνωστικές περιοχές των οποίων ο αριθμός συνδρομητών είναι μικρότερος από 5 ή μεγαλύτερος από 50 2) Ενδιαφερόμαστε για τα ονόματα των συνεδρίων και των περιοδικών που υπάρχουν καταχωρημένα στη ΒΔ της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης

15 Διαφορά Συνόλων (Set - Difference)
7.1.1 Θεμελιώδεις Πράξεις Διαφορά Συνόλων (Set - Difference) Η πράξη της διαφοράς χρησιμοποιείται για να απομονώσει τις γραμμές ενός πίνακα, οι οποίες δεν ανήκουν σε κάποιον άλλο πίνακα. Η πράξη είναι ακριβώς ίδια με τη διαφορά συνόλων και συμβολίζεται με το σήμα της αφαίρεσης -

16 Τομή Πινάκων (Intersection)
7.1.2 Άλλες Πράξεις Τομή Πινάκων (Intersection) .

17 Φυσική Σύνδεση (Natural Join)
7.1.2 Άλλες Πράξεις Φυσική Σύνδεση (Natural Join)

18 Φυσική Σύνδεση (Natural Join)
7.1.2 Άλλες Πράξεις Φυσική Σύνδεση (Natural Join)

19 7.1.2 Άλλες Πράξεις Σύνδεση – θ (θ - Join)

20 Εξωτερική Σύνδεση (Outer Join)
7.1.2 Άλλες Πράξεις Εξωτερική Σύνδεση (Outer Join)

21 Ημισύνδεση (Semijoin)
7.1.2 Άλλες Πράξεις Ημισύνδεση (Semijoin)

22 Εκχώρηση (Assignment)
7.1.2 Άλλες Πράξεις Εκχώρηση (Assignment) Η πράξη της εκχώρησης επιτρέπει τη χρήση μεταβλητών για την αποθήκευση των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων των πράξεων. Οι μεταβλητές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ορίσματα σε επόμενες πράξεις. Έστω ότι ζητούμε τις γραμμές του πίνακα Πρακτικά Συνεδρίου οι οποίες ικανοποιούν τη συνθήκη χώρα=’Ελλάδα’ και ημερομηνία>’1/1/2000’.

23 7.1.2 Άλλες Πράξεις Διαίρεση (Division)

24 Έχει αποδειχθεί ότι οι δυο γλώσσες είναι ισοδύναμες.
7.2 Σχεσιακός Λογισμός Ο σχεσιακός λογισμός(relational calculus) είναι μια γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν εναλλακτική λύση της σχεσιακής άλγεβρας. Έχει αποδειχθεί ότι οι δυο γλώσσες είναι ισοδύναμες. Δυο εναλλακτικές μορφές Σχεσιακός λογισμός πλειάδων Σχεσιακός λογισμός πεδίου

25 Ένα ερώτημα στο σχεσιακό ορισμό πλειάδων εκφράζεται ως:
Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων Ένα ερώτημα στο σχεσιακό ορισμό πλειάδων εκφράζεται ως: Η κάθε μεταβλητή στη λογική έκφραση Ε(t)αναφέρεται σε πλειάδες πινάκων. Μεταβλητή είναι ελεύθερη ή δεσμευμένη

26 7.2.1 Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων
Μια έκφραση σχεσιακού λογισμού απαρτίζεται από ατομικές μονάδες οι οποίες μπορεί να είναι:

27 7.2.1 Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων

28 Για τις εκφράσεις σχεσιακού λογισμού ισχύουν οι εξής ταυτότητες:
Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων Για τις εκφράσεις σχεσιακού λογισμού ισχύουν οι εξής ταυτότητες:

29 Παραδείγματα ερωτημάτων (1)
Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων Παραδείγματα ερωτημάτων (1) 1. Να βρεθούν οι γνωστικές περιοχές που έχουν τουλάχιστον ένα συνδρομητή.

30 Παραδείγματα ερωτημάτων (2)
Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων Παραδείγματα ερωτημάτων (2) 2. Να βρεθούν τα άρθρα που έχουν δημοσιευθεί στο συνέδριο με κωδικό 1 ή στο συνέδριο με κωδικό 2. 3. Να βρεθούν τα άρθρα που έχουν δημοσιευθεί και σε περιοδικό και σε πρακτικά συνεδρίου.

31 Παραδείγματα ερωτημάτων (3)
Σχεσιακός Λογισμός Πλειάδων Παραδείγματα ερωτημάτων (3) 4. Να βρεθούν οι συνδρομητές που έχουν συνδρομή στη γνωστική περιοχή Βάσεις Δεδομένων ή στη γνωστική περιοχή Κβαντική Φυσική. Όπου t, s, u: μεταβλητές πλειάδας για τους πίνακες Συνδρομητής, Γνωστική_Περιοχή, Συνδρομή αντιστοίχως.

32 Ένα ερώτημα εκφράζεται ως εξής.
Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου Σε αντίθεση με το σχεσιακό λογισμό πλειάδων ο σχεσιακός λογισμός πεδίου χρησιμοποιεί μεταβλητές πεδίου οι οποίες παίρνουν τιμές από ένα συγκεκριμένο πεδίο ορισμού. Ένα ερώτημα εκφράζεται ως εξής.

33 7.2.2 Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου

34 7.2.2 Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου

35 7.2.2 Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου
Παραδείγματα (1) Να βρεθούν οι γνωστικές περιοχές που έχουντουλάχιστον ένα συνδρομητή. Οπου a, b, c μεταβλητές πεδίου οι οποίες λαμβάνουν τιμές απο τα πεδία ορισμού των χαρακτηριστικών κωδικός, τίτλος και αριθμός_συνδρομητών αντιστοίχως.

36 7.2.2 Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου
Παραδείγματα (2) 2. Να βρεθούν τα άρθρα που έχουν δημοσιευθεί στο συνέδριο με κωδικό 1 ή στο συνέδριο με κωδικό 2. Έστω χ1, ... , χ12 μεταβλητές πεδίου οι οποίες λαμβάνουν τιμές από τα πεδία ορισμού των χαρακτηριστικών της σχέσης Άρθρο με τη σειρά που αναγράφονται στο σχήμα της σχέσης (χ1=κωδικός, χ2=τίτλος κλπ)

37 7.2.2 Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου
Παραδείγματα (3) 3. Να βρεθούν τα άρθρα που έχουν δημοσιευθεί και σε περιοδικό και σε πρακτικά συνεδρίου. Έστω χ1, ... , χ12 μεταβλητές πεδίου οι οποίες λαμβάνουν τιμές από τα πεδία ορισμού των χαρακτηριστικών της σχέσης Άρθρο με τη σειρά που αναγράφονται στο σχήμα της σχέσης (χ1=κωδικός, χ2=τίτλος κλπ)

38 7.2.2 Σχεσιακός Λογισμός Πεδίου
Παραδείγματα (4) 4. Να βρεθούν οι συνδρομητές που έχουν συνδρομητή στη γνωστική περιοχή Βάσεις Δεδομένων ή στη γνωστική Περιοχή Κβαντική Φυσική.

39 Παραδείγματα

40 Παραδείγματα

41 Παραδείγματα

42 Σύνοψη Η σχεσιακή άλγεβρα και ο σχεσιακός λογισμός αποτελούν ισχυρά μαθηματικά εργαλεία με τα οποία μπορούμε να εκτελούμε πράξεις σε ένα σύνολο σχέσεων. Η σχεσιακή άλγεβρα ορίζει ένα σύνολο πράξεων που εφαρμόζονται σε μία ή περισσότερες σχέσεις. Οι θεμελιώδεις πράξης της σχεσιακής άλγεβρας είναι οι: επιλογή, προβολή, καρτεσιανό γινόμενο, μετονομασία, ένωση και διαφορά. Ωστόσο, ορίζονται και επιπλέον πράξεις που είναι οι: τομή, φυσική σύνδεση, σύνδεση θ, αριστερή εξωτερική σύνδεση, δεξιά εξωτερική σύνδεση, αριστερή ημισύνδεση, δεξιά ημισύνδεση και εκχώρηση. Ο σχεσιακός λογισμός αποτελεί μία γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά της σχεσιακής άλγεβρας. Έχει αποδειχθεί ότι οι δύο γλώσσες είναι ισοδύναμες, με την έννοια ότι τα ερωτήματα που απαντώνται από την πρώτη γλώσσα μπορούν να απαντηθούν και με τη δεύτερη, και αντιστρόφως. Ο σχεσιακός λογισμός έχει δύο μορφές: α) σχεσιακός λογισμός πλειάδων και β) σχεσιακός λογισμός πεδίου.


Κατέβασμα ppt "Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google