Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μακροχρόνια Ε π αγγελματική Μόρφωση Κονδυλάκης Χαρίδημος Α.μ 1119.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μακροχρόνια Ε π αγγελματική Μόρφωση Κονδυλάκης Χαρίδημος Α.μ 1119."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μακροχρόνια Ε π αγγελματική Μόρφωση Κονδυλάκης Χαρίδημος Α.μ 1119

2 Εισαγωγή ► Ολοένα και περισσότερο αναγκαία η μακροχρόνια απόκτηση γνώσεων ► Αναζήτηση περισσότερων (και ευέλικτων) τρόπων διδασκαλίας που θα απευθύνονται σε κοινό από διαφορετικά μέρη και με διαφορετικές γνώσεις

3 Εισαγωγή (2) ► Η παραδοσιακή διδασκαλία από απόσταση δεν είναι αρκετή γιατί δεν στηρίζεται -Στην αλληλεπίδραση -Στην άμεση επικοινωνία ► Η γρήγορη ανάπτυξη της τεχνολογίας προσφέρει νέους τρόπους.....

4 Μια π ρώτη π ροσ π άθεια... ► Η διδασκαλία του θέματος «Διαχείριση Μολυσμένων Τόπων» αφού πρώτα διδάχτηκε με τον παραδοσιακό τρόπο της διάλεξης. ► Στη συνέχεια ανασχεδιάστηκε ώστε να ανταποκρίνεται σε ένα ευρύτερο κοινό

5 Υ π όβαθρο Ένας Επαγγελματίας Πρέπει ► Να έχει γνώσεις -θεωρητικές-Πρακτικές-Τεχνικές ► Να μπορεί να χειριστεί πρωτόγνωρα προβλήματα

6 Υ π όβαθρο (2) Ειδικότερα ένας περιβαλλοντολόγος ► Πρέπει να κινείται ανάμεσα σε αλληλοσυγκρουόμενα συστήματα αξιών ► Να έχει περίπλοκες επιστημονικές γνώσεις ► Οι δεξιότητες/γνώσεις να συνδέονται στενά με την υλοποίηση

7 Υ π όβαθρο (3) Η διδασκαλία με βάση ένα πρόβλημα στοχεύει -Να συνδέσει τις γνώσεις με την εφαρμογή τους στον πρακτικό τομέα -Να αναπτύξει την κριτική ικανότητα -Να κάνει ικανούς τους μαθητές να μαθαίνουν χωρίς την παρουσία καθηγητή χωρίς την παρουσία καθηγητή -Να κάνει τα μαθήματα πιο ενδιαφέροντα

8 Α π αιτήσεις ► Να μπορεί να διδαχθεί από απόσταση ► Να ενθαρρύνει την εκμάθηση ► Να συνδέει το «μέρος με το όλο» ► Να μετουσιώνει την γνώση σε πράξη που να εφαρμόζεται στον πραγματικό κόσμο

9 Στόχος της π ροσ π άθειας Η προσφορά επιστημονικής γνώσης πάνω στο συγκεκριμένο θέμα της «διαχείρισης ενός μολυσμένου τόπου» που θα οδηγήσει σταδιακά στην κατανόηση του προβλήματος και στην λήψη καίριων αποφάσεων.... Η προσφορά επιστημονικής γνώσης πάνω στο συγκεκριμένο θέμα της «διαχείρισης ενός μολυσμένου τόπου» που θα οδηγήσει σταδιακά στην κατανόηση του προβλήματος και στην λήψη καίριων αποφάσεων....

10 Το θέμα ► Διδάχτηκε σε ένα πλήθος από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς μαθητές με διαφορετικά υπόβαθρα σπουδών και γνώσεων ► Σαν συνέπεια … πολυδιάστατη κατανόηση του Θέματος ανάλογα με τις γνώσεις- εμπειρίες του κάθε σπουδαστή

11 Σχεδιασμός ► Η διδασκαλία χωρίστηκε σε 3 μέρη ξεκινώντας από τα απλές πληροφορίες στην αρχή και καταλήγοντας στην ευρύτερη θέαση όλων των παραγόντων ► Υπήρξε προσομοίωση, για να μπορέσουν οι φοιτητές να εφαρμόσουν στην πράξη τις ικανότητές τους ► Κάθε ενότητα στηριζόταν στο δίκτυο

12 . ► Οι ασκήσεις σχεδιάστηκαν έτσι ώστε η γνώση να επιτυγχάνεται μέσα από  Αναφορές γραμμένες στα βιομηχανικά πρότυπα  Ανάπτυξη τρόπων σκέψης  Ανάθεση ποικίλων ρόλων  Ομαδική η ατομική εργασία

13 Τρό π ος Μετάδοσης Γνώσης ► Επιλέχτηκε το διαδίκτυο γιατί  Προσέφερε ευελιξία  Ήταν ανεξάρτητο ώρας και τοποθεσίας  Πρόσβαση σε περιβάλλοντα εκμάθησης που υποστήριζαν σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία  Ποικιλία πηγών πληροφόρησης

14 Τα δικτυακά μαθήματα ε π ιτυγχάνουν όταν ► Είναι καλά δομημένα ► Εκπαιδεύουν και τους μαθητές και το προσωπικό στη χρήση νέων τεχνολογιών ► Υπάρχει ποικιλία στα μέσα επικοινωνίας ► Αναπτύσσουν προσεγγίσεις που ταιριάζουν στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή

15 Μέρος 1 Είδη μόλυνσης και π αράγοντες ε π ηρεασμού ► Στο μέρος αυτό ζητήθηκε από τους μαθητές να συντάξουν αναφορά για ένα πρόβλημα σχετικά με μολυσμένους τόπους ► Πληροφορίες για το περιεχόμενο και τη δομή της υπήρχαν στο δίκτυο ► Εκεί ταξινομήθηκαν και οι αναφορές με αποτέλεσμα κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να δει ποικίλες απόψεις

16 Μέρος 2 ο ► Σκοπός ήταν η ανάπτυξη της συλλογικότητας και της ομαδικής εργασίας ► Ζητήθηκε από ομάδες μαθητών να συντάξουν επιστημονική αναφορά για ένα πιο πολύπλοκο πρόβλημα μόλυνσης ► Οι διάφορες εργασίες και εδώ δημοσιεύτηκαν στο δίκτυο και ο καθένας μπορούσε να δει και άλλες απόψεις

17 Μέρος 3 ο ► Σκοπός  Συνεργατικότητα  Διάλογος για την εξεύρεση λύσεων  Συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών  Ικανότητα για λήψη αποφάσεων  Αναγνώριση των πολιτικών,κοινωνικών,οικονομικών,επιστημονικών διαστάσεων του προβλήματος

18 Μερος 3 ο (2) ► Εδώ έγινε προσομοίωση ενός μολυσμένου τόπου για 6 βδομάδες και κάθε μαθητής ανέλαβε ένα ρόλο ► Οι επικοινωνίες μεταξύ των μελών έγιναν ηλεκτρονικά εκτός από 2 προσωπικές συναντήσεις οι οποίες όμως μπορούσαν να γίνουν και με τηλεδιάσκεψη

19 Α π οτελέσματα (χωρίς σύγκριση με προηγούμενα ) Από το 1 μέρος: Όλοι όσοι υπέβαλλαν αναφορές φάνηκε οτι είχαν καταλάβει ικανοποιητικά το θέμα και τις επιστημονικές απόψεις που τους δόθηκαν.40% των μαθητών έδειξε υψηλή κατανόηση του θέματος Όλοι όσοι υπέβαλλαν αναφορές φάνηκε οτι είχαν καταλάβει ικανοποιητικά το θέμα και τις επιστημονικές απόψεις που τους δόθηκαν.40% των μαθητών έδειξε υψηλή κατανόηση του θέματος

20 ► Από το 2 μέρος: 55% των μαθητών κατάλαβε πάρα πολύ καλά την διαχείριση ενός μολυσμένου τόπου ενώ όλοι κατάφεραν να συλλάβουν τις βασικές έννοιες ► Από το 3 μέρος: Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στις προσωπικές συναντήσεις έδειξαν την ικανότητα να γενικεύσουν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης και να ενστερνιστούν τις αρχές λήψης αποφάσεων Όλοι όσοι παρευρέθηκαν στις προσωπικές συναντήσεις έδειξαν την ικανότητα να γενικεύσουν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης και να ενστερνιστούν τις αρχές λήψης αποφάσεων

21 Αλληλε π ίδραση και Ε π ικοινωνία των μαθητών ► Σκόπευε να αναπτύξει την συνεργασία, την ικανότητα λήψης αποφάσεων,την υπευθυνότητα ► Η ανάλυση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων έδειξε ότι όλοι οι συμμετέχοντες έμειναν μέσα στα όρια του ρόλου τους,γνωρίζοντας τις «επαγγελματικές» τους ευθύνες

22 Συνέχεια.... ► Οι μαθητές πραγματοποίησαν επιστημονική έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα ► Αλλά από ότι φάνηκε η προσομοίωση ήταν περισσότερο επιτυχής στην ανταλλαγή των γνώσεων που οι μαθητές ήδη είχαν παρά στην απόκτηση νέων.

23 Αντα π όκριση... (Δείκτης επιτυχίας του προγράμματος) ► Οι μαθητές  Εκτίμησαν την ευελιξία του δικτύου  Βρήκαν τις διαδικασίες ενδιαφέρουσες  Έγιναν πιο ανεξάρτητοι στη διαδικασία της μάθησης  Αναγνώρισαν την προσομοίωση ως διδακτική εμπειρία  Θεώρησαν ότι πολλές απόψεις πάνω στις αναφορές ήταν λανθασμένες

24  Μερικοί ένιωσαν την ανάγκη για προσωπική επαφή μια και τους δυσκόλεψε αρκετά η ασύγχρονη επικοινωνία  Συνειδητοποίησαν την αναγκαιότητα της επικοινωνίας και της συνεργασίας  Το μέγεθος της προσομοίωσης κούρασε τους μαθητές  Εξέφρασαν την επιθυμία άμεσης αξιολόγησης της προσπάθειας τους μια και ο καθηγητής λόγω των πολλών μελών αργούσε να ασχοληθεί με τον καθένα

25 Συμ π έρασμα ► Παρ’ όλο που δεν ήταν αναμενόμενο οι μαθητές να αποκτήσουν τις ίδιες γνώσεις με την παραδοσιακή διδασκαλία τα κατάφεραν μελετώντας ασύγχρονα το θέμα ► Η προσέγγιση πέτυχε σε μεγάλο βαθμό αυτά που ήθελε  Ευελιξία  Αλληλεπίδραση ανάμεσα στους μαθητές

26  Προσέφερε σε μαθητές με διαφορετικά υπόβαθρα, επιστημονικές γνώσεις και εξοικείωση με ηλεκτρονικά μέσα  Ανέπτυξε εμπειρική απρόσωπη γνώση  Έδωσε στους μαθητές δικό τους χώρο ανάπτυξης  Ανέπτυξαν πειθαρχία  Το πρόγραμμα τους έκανε ικανούς να συνεχίσουν να μαθαίνουν χωρίς εξωτερική παρέμβαση στη μετέπειτα ζωή τους

27 Μελλοντικές κατευθύνσεις  Η ηλεκτρονική μόρφωση ασκεί πιέσεις σε διαφορετικά επίπεδα μόρφωσης  Απαιτείται κατάλληλη,συχνή και αξιοκρατική αξιολόγηση  Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στην ομάδα  Νέες τεχνικές προσφοράς γνώσεων, «παροχής εμπειριών»

28

29 Θέματα Συζήτησης ► Μπορεί μια τέτοια προσπάθεια να πραγματοποιηθεί και στον τόπο μας ► Τι αποτελέσματα περιμένετε να έχει ► Καλύτερος τρόπος διδασκαλίας ποιος είναι ► Υπάρχει η ανάλογη υποδομή στην Ελλάδα ► Πως αυτή θα επηρέαζε την μακροχρόνια προσπάθεια μόρφωσης ► Τελικά είναι εφικτή η μακροχρόνια απόκτηση επαγγελματικών γνώσεων


Κατέβασμα ppt "Μακροχρόνια Ε π αγγελματική Μόρφωση Κονδυλάκης Χαρίδημος Α.μ 1119."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google