Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. L’introduzione della scrittura in Grecia: breve storia dell’alfabeto.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. L’introduzione della scrittura in Grecia: breve storia dell’alfabeto."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1. L’introduzione della scrittura in Grecia: breve storia dell’alfabeto

2 Lingua: facoltà universale innata, propria della specia umana, di sviluppare e apprendere specifici codici di lingua Scrittura: un sistema che permette di fissare su di un supporto tangibile il linguaggio articolato ed il pensiero umano in modo sufficientemente non ambiguo  Linguaggio → scrittura → alfabeto → stampa → televisione Lingua e scrittura

3 Logogrammi/ideogrammi = segni corrispondenti a parole (oggetti o concetti) → centinaia di segni Scrittura ‘pittografica’/ideografica Geroglifico egiziano (hieros = ‘sacro’ e glyphos = ‘incisione’)

4 Sillabogrammi = segni corrispondenti a sillabe (consonante + vocale; vocale semplice) → ca. 90-100 segni (sillabogrammi)  Scrittura logo-sillabica (o sillabico-logografica): sillabogrammi + logogrammi Scrittura sillabica Lineare B cretese.1 o-u-ru-to, o-pi-a2-ra, e-pi-ko-wo,.2 ma-re-wo, o-ka, o-wi-to-no,.3 a-pe-ri-ta-wo, o-re-ta, e-te-wa, ko-ki-jo,.4 su-we-ro-wi-jo, o-wi-ti-ni-jo, o-ka-ra3 VIR 50.5 vacat.6 ne-da-wa-ta-o, o-ka, e-ke-me-de,.7 a-pi-je-ta, ma-ra-te-u, ta-ni-ko,.8 a2-ru-wo-te, ke-ki-de, ku-pa-ri-si-jo VIR 20.9 vacat.10 a3-ta-re-u-si, ku-pa-ri-si-jo, ke-ki-de VIR 10.11 me-ta-qe, pe-i, e-qe-ta, ke-ki-jo,.12 a-e-ri-qo-ta, e-ra-po, ri-me-ne,.a o-wi-.13 o-ka-ra, -to-no VIR 30 ke-ki-de-qe, a- pu2-ka-ne,.14. VIR 20 me-ta-qe, pe-i, a3-ko-ta, e-qe- ta,.15 vacat

5 Segni corrispondenti a singoli suoni (consonanti o vocali) → ca. 20-30 segni  Corrispondenza univoca tra segno (grafema) e suono (fonema): ad un singolo segno corrisponde un singolo suono → massima semplicità e massima precisione The invention of the Greek alphabet, as opposed to all previous systems … constituted an event in the history of human culture (Eric A. Havelock) Scrittura alfabetica Alfabeto greco, latino, italiano, ecc.

6 I Greci e la scrittura Lettera di Preto (Iliade VI, 168-171): “Ucciderlo no, non volle: pudore n’avea nel cuore. In Licia invece inviato, a lui diede segni luttuosi, in pieghe di tavole scritti ( σήματα λυγρ ὰ, γράψας ἐ ν πίνακι πτυκτ ῷ ), gran copia di male; mostrarli al proprio parente gli impose, perché ne morisse”. Anassimandro di Mileto ed Ecateo di Mileto (VI sec. a.C.): la scrittura proviene dall’Egitto Teoria dei Pelasgi ‘letterati’ Inventori mitostorici dell’alfabeto Palamede argivo Prometeo le Muse ispirate da Zeus Ermete Danao Cadmo

7 I Fenici e la scrittura Erodoto V, 58: Ο ἱ δ ὲ Φοίνικες ο ὗ τοι ο ἱ σ ὺ ν Κάδμ ῳ ἀ πικόμενοι, τ ῶ ν ἦ σαν ο ἱ Γε ϕ υρα ῖ οι, ἄ λλα τε πολλ ὰ ο ἰ κήσαντες ταύτην τ ὴ ν χώρην ἐ σήγαγον διδασκάλια ἐ ς το ὺ ς ῞ Ελληνας κα ὶ δ ὴ κα ὶ γράμματα, ο ὐ κ ἐ όντα πρ ὶ ν ῞ Ελλησι ὡ ς ἐ μο ὶ δοκέειν, πρ ῶ τα μ ὲ ν το ῖ σι κα ὶ ἅ παντες χρέωνται Φοίνικες· μετ ὰ δ ὲ χρόνου προβαίνοντος ἅ μα τ ῇ ϕ ων ῇ μετέβαλον κα ὶ τ ὸ ν ῥ υθμ ὸ ν τ ῶ ν γραμμάτων. Περιοίκεον δέ σ ϕ εας τ ὰ πολλ ὰ τ ῶ ν χώρων το ῦ τον τ ὸ ν χρόνον ‘Ελλήνων ῎ Ιωνες· ο ἳ παραλαβόντες διδαχ ῇ παρ ὰ τ ῶ ν Φοινίκων τ ὰ γράμματα, μεταρρυθμίσαντές σ ϕ εων ὀ λίγα ἐ χρέωντο, χρεώμενοι δ ὲ ἐϕ άτισαν, ὥ σπερ κα ὶ τ ὸ δίκαιον ἔϕ ερε ἐ σαγαγόντων Φοινίκων ἐ ς τ ὴ ν ‘Ελλάδα, ϕ οινικήια κεκλ ῆ σθαι. → Stabilitisi in questa regione [scil. la Beozia] introdussero fra i Greci, insieme a varie altre innovazioni, le lettere – credo che i Greci in precedenza non le avessero –, inizialmente quelle in uso fra tutti i Fenici; col passare del tempo però cambiarono la struttura delle lettere in concomitanza col cambio di lingua. A quell’epoca erano insediati attorno a loro, per la maggior parte del territorio, gli Ioni: questi, carpite ai Fenici le lettere, ne cambiarono una piccola parte e ne fecero uso; nell’utilizzarle stabilirono di chiamarle‘fenicie’, come era naturale fare, visto che furono dei Fenici a introdurle in Grecia.

8 Diodoro Siculo, Bibliotheca storica V, 58, 2: il re fenicio Cadmo dedicò un lebete bronzeo con “lettere fenicie” nel santuario di Atena a Lindos  ‘Cronaca di Lindo’ (99 a.C.): elenco di oggetti votivi dedicati e depositati nel santuario di Atena Lindia a Rodi – Lindos II 1, n° 2B, ll. 15-17: Κ ά δμος λ έ βητα χ ά [λ]κεον φοινικικο ῖ ς γρ ά μμα|σι ἐ πιγεγραμμ έ νον, ὡ ς ἱ στορε ῖ Πολ ύ ζα|λος ἐ ν τ ᾶ ι δ τ ᾶ ν ἱ στορι ᾶ ν) Dirae Theiae (Teo, Asia Minore – ca. 480-450) - Syll 3 38, ll. 37 sgg. ὃ ς ἂ ν ταστήλας : ἐ ν ἧ ισιν ἡ παρ ὴ : γέγραπται : ἢ κατάξει : ἢ ϕ οινικήια : ἐ κκόψε[ι :] ἢ ἀϕ ανέας ποιήσει : κε̃νον ἀ πόλλυσθαι : κα ὶ α ὐ τ ὸ ν : κα ὶ γένος [τ ὸ κένο.] ( Chi distrugga le stele sulle quali è scritta la maledizione, o ne elimini lettere o ne renda impossibile la visione, perisca assieme alla sua progenie) Epigrafe su mitra bronzea (Lyttos, Creta – fine VI sec. a.C.): phoinikastes, phoinikazein Epigrafe di Mitilene (Lesbo) – III sec. a.C.: phoinikographos Plutarco, Quaest. conv. 738 F: phoinikeia Tacito, Annales 11, 14: gli inventori della scrittura furono gli Egizi; i Fenici la diffusero

9 Nascita ed evoluzione dei sistemi scrittori IV millennio a.C. (Mesopotamia): uso della scrittura per funzioni commerciali (palline iscritte) – forma di ‘protoscrittura’ III millennio a.C.– (Egitto): geroglifico egiziano (scrittura ‘pittografica’) → alcuni segni esprimevano consonanti (da una a tre) → NB: gli Egizi di fatto avevano già una forma di alfabeto (solo consonantico), ma non lo usarono mai. III millennio a.C.– (Mesopotamia): cuneiforme (scrittura sillabico-logografica) → alcuni segni esprimevano sillabe (sillabogrammi)  Ca. 1900 a.C. o poco dopo (area siro-palestinese): primo ‘alfabeto’ (solo consonantico) = ‘West Semitic script’

10 Il primo ‘alfabeto’ (‘West Semitic script’) Attestato per la prima volta in Egitto Inventato da genti di lingua semitica (‘Cananei’), provenienti dall’area siro-palestinese (forse mercenari impiegati nell’esercito del faraone) Ca. 30 segni con valore esclusivamente consonantico  Prime esperienze di scrittura alfabetica (consonantica): Iscrizioni ‘protosinaitiche’ (monte Sinai) (ca. XVIII-XVII sec. a.C.) Iscrizioni ‘protocananee’ (ca. XVII-XII sec. a.C.)

11

12 Dai geroglifici all’alfabeto  Principio acrofonico: ad ogni segno viene assegnato un valore fonetico corrispondente al primo suono della parola rappresentata (schematicamente) da quel segno → Sorta di ‘traduzione’ semitica dei segni egiziani: es., in egiziano una linea ondulata indicava l’acqua; in semitico acqua si dice “mêm”; la linea ondulata assume il valore di “m”, che è il primo suono (consonantico) della parola “acqua” TrascrizioneNome (significato della lettera) Segno protosinaitico mmêm (acqua)

13  Ca. XI sec. a.C.: la lingua espressa dalla ‘scrittura semitica occidentale’ è ormai riconoscibile come ‘fenicia’ → alfabeto fenicio = 22 segni Alfabeto fenicio Ca. X sec. a.C.: adattamento dell’alfabeto fenicio per esprimere la lingua ebraica e la ligua aramaica

14

15 La diffusione dell’alfabeto fenicio  Diffusione dell’alfabeto fenicio nel bacino del Mediterraneo e verso Occidente (lungo le rotte commerciali) Cipro, Creta, la Sardegna e la Spagna presentano iscrizioni fenicie che si datano al IX sec. a.C. IX sec. a.C.: fondazione di Cartagine → VI sec. a.C.: scrittura punica (Africa settentrionale, Spagna, Sardegna) → dopo il 146 a.C.: scrittura neo-punica (nelle colonie cartaginesi) IX/VIII sec. a.C.: trasmissione dell’alfabeto fenicio ai Greci più antiche iscrizioni fenicie in Grecia: IX sec. a.C. più antiche iscrizioni greche (alfabetiche): VIII sec. a.C. Alfabeti ‘occidentali’: etrusco e latino

16 La rete commerciale dei Fenici

17


Κατέβασμα ppt "1. L’introduzione della scrittura in Grecia: breve storia dell’alfabeto."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google