Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης Συνηρημενα Β΄ταξησ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης Συνηρημενα Β΄ταξησ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης Συνηρημενα Β΄ταξησ

2 ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ἐποίουν ἐποίεις ἐποίει ἐποιοῦμεν ἐποιεῖτε ἐποίουν ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ποιῶ ποιεῖς ποιεῖ ποιοῦμεν ποιεῖτε ποιοῦσι ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ποιήσω ποιήσεις ποιήσει ποιήσομεν ποιήσετε ποιήσουσι ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἐποίησα ἐποίησας ἐποίησε ἐποιήσαμεν ἐποιήσατε ἐποίησαν ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ πεποίηκα πεποίηκας πεποίηκε πεποιήκαμεν πεποιήκατε πεποιήκασι ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ἐπεποιήκειν ἐπεποιήκεις ἐπεποιήκει ἐπεποιήκεμεν ἐπεποιήκετε ἐπεποιήκεσαν

3 ὁ ποιῶν τοῦ ποιοῦντος τῷ ποιοῦντι τὸν ποιοῦντα (ὦ) ποιῶν οἱ ποιοῦντες τῶν ποιούντων τοῖς ποιοῦσι τοὺς ποιοῦντας (ὦ) ποιοῦντες ἡ ποιοῦσα τῆς ποιούσης τῇ ποιούσῃ τὴν ποιοῦσαν (ὦ) ποιοῦσα αἱ ποιοῦσαι τῶν ποιουσῶν ταῖς ποιούσαις τὰς ποιούσας (ὦ) ποιοῦσαι τὸ ποιοῦν τοῦ ποιοῦντος τῷ ποιοῦντι τὸ ποιοῦν (ὦ) ποιοῦν τὰ ποιοῦντα τῶν ποιούντων τοῖς ποιοῦσι τὰ ποιοῦντα (ὦ) ποιοῦντα ΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ

4 ΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ὁ ποιήσων τοῦ ποιήσοντος τῷ ποιήσοντι τὸν ποιήσοντα (ὦ) ποιήσων οἱ ποιήσοντες τῶν ποιησόντων τοῖς ποιήσουσι τοὺς ποιήσοντας (ὦ) ποιήσοντες ἡ ποιήσουσα τῆς ποιησούσης τῇ ποιησούσῃ τὴν ποιήσουσαν (ὦ) ποιήσουσα αἱ ποιήσουσαι τῶν ποιησουσῶν ταῖς ποιησούσαις τὰς ποιησούσας (ὦ) ποιήσουσαι τὸ ποιῆσον τοῦ ποιήσοντος τῷ ποιήσοντι τὸ ποιῆσον (ὦ) ποιῆσον τὰ ποιήσοντα τῶν ποιησόντων τοῖς ποιήσουσι τὰ ποιήσοντα (ὦ) ποιήσοντα

5 ΜΕΤΟΧΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ὁ ποιήσας τοῦ ποιήσαντος τῷ ποιήσαντι τὸν ποιήσαντα (ὦ) ποιήσας οἱ ποιήσαντες τῶν ποιησάντων τοῖς ποιήσασι τοὺς ποιήσαντας (ὦ) ποιήσαντες ἡ ποιήσασα τῆς ποιησάσης τῇ ποιησάσῃ τὴν ποιήσασαν (ὦ) ποιήσασα αἱ ποιήσασαι τῶν ποιησασῶν ταῖς ποιησάσαις τὰς ποιησάσας (ὦ) ποιήσασαι τὸ ποιῆσαν τοῦ ποιήσαντος τῷ ποιήσαντι τὸ ποιῆσαν (ὦ) ποιῆσαν τὰ ποιήσαντα τῶν ποιησάντων τοῖς ποιήσασι τὰ ποιήσαντα (ὦ) ποιήσαντα

6 ΜΕΤΟΧΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ὁ πεποιηκώς τοῦ πεποιηκότος τῷ πεποιηκότι τὸν πεποιηκότα (ὦ) πεποιηκώς οἱ πεποιηκότες τῶν πεποιηκότων τοῖς πεποιηκόσι τοὺς πεποιηκότας (ὦ) πεποιηκότες ἡ πεποιηκυῖα τῆς πεποιηκυίας τῇ πεποιηκυίᾳ τὴν πεποιηκυῖαν (ὦ) πεποιηκυῖα αἱ πεποιηκυῖαι τῶν πεποιηκυιῶν ταῖς πεποιηκυίαις τὰς πεποιηκυίας (ὦ) πεποιηκυῖαι τὸ πεποιηκός τοῦ πεποιηκότος τῷ πεποιηκότι τὸ πεποιηκός (ὦ) πεποιηκός τὰ πεποιηκότα τῶν πεποιηκότων τοῖς πεποιηκόσι τὰ πεποιηκότα (ὦ) πεποιηκότα

7 ποιῶ ποιῇς ποιῇ ποιῶμεν ποιῆτε ποιῶσι ποιήσω ποιήσῃς ποιήσῃ ποιήσωμεν ποιήσητε ποιήσωσι πεποιηκώς ὦ πεποιηκώς ᾖς πεποιηκώς ᾖ πεποιηκότες ὦμεν πεποιηκότες ἦτε πεποιηκότες ὦσι ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

8 ποιοίην / ποιοῖμι ποιοίης / ποιοῖς ποιοίη / ποιοῖ ποιοῖμεν ποιοῖτε ποιοῖεν ποιήσοιμι ποιήσοις ποιήσοι ποιήσοιμεν ποιήσοιτε ποιήσοιεν ποιήσαιμι ποιήσαις / ποιήσειας ποιήσαι / ποιήσειε / ποιήσειεν ποιήσαιμεν ποιήσαιτε ποιήσαιεν / ποιήσειαν πεποιηκώς εἴην πεποιηκώς εἴης πεποιηκώς εἴη πεποιηκότες εἴημεν / πεποιηκότες εἶμεν πεποιηκότες εἴητε / πεποιηκότες εἶτε πεποιηκότες εἴησαν / πεποιηκότες εἶεν ΕΥΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

9 ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ - ποίει ποιείτω - ποιεῖτε ποιείτωσαν / ποιούντων - ποίησον ποιησάτω - ποιήσατε ποιησάντων / ποιησάτωσαν - πεποιηκώς ἴσθι πεποιηκώς ἔστω - πεποιηκότες ἔστε πεποιηκότες ἔστων / ἔστωσαν / ὄντων ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ

10 ποιεῖν ποιήσειν ποιῆσαι πεποιηκέναι ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ

11 ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ἐποιούμην ἐποιοῦ ἐποιεῖτο ἐποιούμεθα ἐποιεῖσθε ἐποιοῦντο ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ποιοῦμαι ποιεῖ / ποιῇ ποιεῖται ποιούμεθα ποιεῖσθε ποιοῦνται ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ποιήσομαι ποιήσει / ποιήσῃ ποιήσεται ποιησόμεθα ποιήσεσθε ποιήσονται ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἐποιησάμην ἐποιήσω ἐποιήσατο ἐποιησάμεθα ἐποιήσασθε ἐποιήσαντο ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ πεποίημαι πεποίησαι πεποίηται πεποιήμεθα πεποίησθε πεποίηνται ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ ἐπεποιήμην ἐπεποίησο ἐπεποίητο ἐπεποιήμεθα ἐπεποίησθε ἐπεποίηντο ΠΑΘ.ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ποιηθήσομαι ποιηθήσει / ποιηθήσῃ ποιηθήσεται ποιηθησόμεθα ποιηθήσεσθε ποιηθήσονται ΠΑΘ.ΑΟΡΙΣΤΟΣ ἐποιήθην ἐποιήθης ἐποιήθη ἐποιήθημεν ἐποιήθητε ἐποιήθησαν

12 ὁ ποιούμενος τοῦ ποιουμένου τῷ ποιουμένῳ τὸν ποιούμενον (ὦ) ποιούμενε οἱ ποιούμενοι τῶν ποιουμένων τοῖς ποιουμένοις τοὺς ποιουμένους (ὦ) ποιούμενοι ἡ ποιουμένη τῆς ποιουμένης τῇ ποιουμένῃ τὴν ποιουμένην (ὦ) ποιουμένη αἱ ποιούμεναι τῶν ποιουμένων ταῖς ποιουμέναις τὰς ποιουμένας (ὦ) ποιούμεναι τὸ ποιούμενον τοῦ ποιουμένου τῷ ποιουμένῳ τὸ ποιούμενον (ὦ) ποιούμενον τὰ ποιούμενα τῶν ποιουμένων τοῖς ποιουμένοις τὰ ποιούμενα (ὦ) ποιούμενα ΜΕΤΟΧΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ

13 ΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ὁ ποιησόμενος τοῦ ποιησομένου τῷ ποιησομένῳ τὸν ποιησόμενον (ὦ) ποιησόμενε οἱ ποιησόμενοι τῶν ποιησομένων τοῖς ποιησομένοις τοὺς ποιησομένους (ὦ) ποιησόμενοι ἡ ποιησομένη τῆς ποιησομένης τῇ ποιησομένῃ τὴν ποιησομένην (ὦ) ποιησομένη αἱ ποιησόμεναι τῶν ποιησομένων ταῖς ποιησομέναις τὰς ποιησομένας (ὦ) ποιησόμεναι τὸ ποιησόμενον τοῦ ποιησομένου τῷ ποιησομένῳ τὸ ποιησόμενον (ὦ) ποιησόμενον τὰ ποιησόμενα τῶν ποιησομένων τοῖς ποιησομένοις τὰ ποιησόμενα (ὦ) ποιησόμενα

14 ΜΕΤΟΧΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ὁ ποιησάμενος τοῦ ποιησαμένου τῷ ποιησαμένῳ τὸν ποιησάμενον (ὦ) ποιησάμενε οἱ ποιησάμενοι τῶν ποιησαμένων τοῖς ποιησαμένοις τοὺς ποιησαμένους (ὦ) ποιησάμενοι ἡ ποιησαμένη τῆς ποιησαμένης τῇ ποιησαμένῃ τὴν ποιησαμένην (ὦ) ποιησαμένη αἱ ποιησάμεναι τῶν ποιησαμένων ταῖς ποιησαμέναις τὰς ποιησαμένας (ὦ) ποιησάμεναι τὸ ποιησάμενον τοῦ ποιησαμένου τῷ ποιησαμένῳ τὸ ποιησάμενον (ὦ) ποιησάμενον τὰ ποιησάμενα τῶν ποιησαμένων τοῖς ποιησαμένοις τὰ ποιησάμενα (ὦ) ποιησάμενα

15 ΜΕΤΟΧΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ὁ πεποιημένος τοῦ πεποιημένου τῷ πεποιημένῳ τὸν πεποιημένον (ὦ) πεποιημένε οἱ πεποιημένοι τῶν πεποιημένων τοῖς πεποιημένοις τοὺς πεποιημένους (ὦ) πεποιημένοι ἡ πεποιημένη τῆς πεποιημένης τῇ πεποιημένῃ τὴν πεποιημένην (ὦ) πεποιημένη αἱ πεποιημέναι τῶν πεποιημένων ταῖς πεποιημέναις τὰς πεποιημένας (ὦ) πεποιημέναι τὸ πεποιημένον τοῦ πεποιημένου τῷ πεποιημένῳ τὸ πεποιημένον (ὦ) πεποιημένον τὰ πεποιημένα τῶν πεποιημένων τοῖς πεποιημένοις τὰ πεποιημένα (ὦ) πεποιημένα

16 ποιῶμαι ποιῇ ποιῆται ποιώμεθα ποιῆσθε ποιῶνται ποιήσωμαι ποιήσῃ ποιήσηται ποιησώμεθα ποιήσησθε ποιήσωνται πεποιημένος ὦ πεποιημένος ᾖς πεποιημένος ᾖ πεποιημένοι ὦμεν πεποιημένοι ἦτε πεποιημένοι ὦσι ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΠΑΘ.ΑΟΡΙΣΤΟΣ ποιηθῶ ποιηθῇς ποιηθῇ ποιηθῶμεν ποιηθῆτε ποιηθῶσι

17 ποιοίμην ποιοῖο ποιοῖτο ποιοίμεθα ποιοῖσθε ποιοῖντο ποιησοίμην ποιήσοιο ποιήσοιτο ποιησοίμεθα ποιήσοισθε ποιήσοιντο ποιησαίμην ποιήσαιο ποιήσαιτο ποιησαίμεθα ποιήσαισθε ποιήσαιντο πεποιημένος εἴην πεποιημένος εἴης πεποιημένος εἴη πεποιημένοι εἴημεν / εἶμεν πεποιημένοι εἴητε / εἶτε πεποιημένοι εἴησαν / εἶεν ΕΥΚΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΠΑΘ.ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ποιηθησοίμην ποιηθήσοιο ποιηθήσοιτο ποιηθησοίμεθα ποιηθήσοισθε ποιηθήσοιντο ΠΑΘ.ΑΟΡΙΣΤΟΣ ποιηθείην ποιηθείης ποιηθείη ποιηθείημεν / ποιηθεῖμεν ποιηθείητε / ποιηθεῖτε ποιηθείησαν / ποιηθεῖεν

18 ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ - ποιοῦ ποιείσθω - ποιεῖσθε ποιείσθων / ποιείσθωσαν - ποίησαι ποιησάσθω - ποιήσασθε ποιησάσθων / ποιησάσθωσαν - πεποίησο πεποιήσθω - πεποίησθε πεποιήσθων / πεποιήσθωσαν ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΠΑΘ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ - ποιήθητι ποιηθήτω - ποιήθητε ποιηθέντων / ποιηθήτωσαν

19 ποιεῖσθαι ποιήσεσθαι ποιήσασθαι πεποιῆσθαι ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ποιηθήσεσθαι ΠΑΘ.ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ποιηθῆναι ΠΑΘ.ΑΟΡΙΣΤΟΣ


Κατέβασμα ppt "Γραμματική της αρχαίας ελληνικής Γλώσσης Συνηρημενα Β΄ταξησ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google