Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ψηφιακή αναπαράσταση των Προπυλαίων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ψηφιακή αναπαράσταση των Προπυλαίων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ψηφιακή αναπαράσταση των Προπυλαίων
Διαφάνειες Τ. Γιακουμάτου Επιμορφώτρια ΤΠΕ

2 Τα Προπύλαια οικοδομήθηκαν μεταξύ 437 και 432 π.Χ.
σε σχέδια του αρχιτέκτονα Μνησικλή.

3 Αρχιτέκτων Μνησικλής Ο Μνησικλής αποδείχθηκε αντάξιος του Ικτίνου καθώς το έδαφος και η διαμόρφωση του χώρου δημιούργησαν δυσκολότατα αρχιτεκτονικά προβλήματα.

4 Αναπαράσταση

5 Μέρη των Προπυλαίων Κεντρικό τμήμα ΠΡΟΠΥΛΟ
δύο δωρικές εξάστυλες προσόψεις 5 πύλες κεντρική μεγαλύτερη εσωτερική υποστύλωση με ιωνικούς κίονες (συνδυασμός ρυθμών)

6 Βόρεια πτέρυγα ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
Η βόρεια πτέρυγα είχε στους τοίχους ζωγραφικούς πίνακες ή τοιχογραφίες και γι΄αυτό ονομάστηκε Πινακοθήκη.

7 Ψηφιακή αναπαράσταση Πινακοθήκης

8 Στα Προπύλαια κατέληγε η Ιερά οδός

9 εορτής των Παναθηναίων
Κάπου εδώ στέκονταν οι Αθηναίοι κατά τη διάρκεια της εορτής των Παναθηναίων

10 Η οροφή των Προπυλαίων είχε μαρμάρινα φατνώματα
(κοίλα τετράγωνα με ζωγραφική διακόσμηση)

11 σίμη Παρατηρούμε τα τρίγλυφα (διακρίνονται από τα τρία
κάθετα στοιχεία) Οι μετόπες είναι οι πλάκες ανάμεσα στα τρίγλυφα. Συχνά είναι διακοσμημένες. σταγόνες

12 Ξύλινοι δοκοί στήριξης στην οροφή Εσωτερικό ΝΔ πλευράς

13 Ημιτελής βάση δωρικού κίονα διακρίνονται οι ραβδώσεις

14 Δωρικό κιονόκρανο. Πολλά κτίρια της Ακρόπολης
συνδυάζουν τον Ιωνικό και τον Δωρικό ρυθμό άβακας εχίνος

15 Ημιτελή δάπεδα στη ΝΔ πλευρά των Προπυλαίων. Τα Προπύλαια
δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ. Διακρίνονται οι βάσεις των ιωνικών κιόνων που περιστοίχιζαν την Ιερά Οδό.

16 Αναπαράσταση διακοσμημένου ιωνικού κιονοκράνου
Διακρίνονται και τα φατνώματα της οροφής έλικες

17 Οροφή Πινακοθήκης & λεπτομέρεια υδρορροής
Οροφή Πινακοθήκης & λεπτομέρεια υδρορροής

18 Μία ευχετήρια κάρτα του 19ου αι
Μία ευχετήρια κάρτα του 19ου αι. δείχνει τα Προπύλαια πριν την αποκατάσταση του 20ου αι.

19 Μπορείτε να εντοπίσετε τα μέρη των Προπυλαίων στο παρακάτω σχέδιο ;

20 Τι πληροφορίες μπορείτε να εξάγετε από τις σωζόμενες πηγές;
Παυσανίας Ι, 22, 4-5 Πλουτάρχου Περικλής, 13 Αρποκρατίωνα Λεξικό λήμμα Προπύλαια

21 Παυσανίας Αττική, Ι, 22: 4-5 ™j d t¾n ¢krÒpol…n ™stin œsodoj m…a: ˜tšran d oÙ paršcetai p©sa ¢pÒtomoj oâsa kaˆ te‹coj œcousa ™curÒn. t¦ d propÚlaia l…qou leukoà t¾n Ñrof¾n œcei kaˆ kÒsmJ kaˆ megšqei tîn l…qwn mšcri ge kaˆ ™moà proe‹ce. t¦j mn oân e„kÒnaj tîn ƒppšwn oÙk œcw safîj e„pe‹n e‡te oƒ pa‹dšj e„sin oƒ Xenofîntoj e‡te ¥llwj ™s eÙpršpeian pepoihmšnai: tîn d propula…wn ™n dexi´ N…khj ™stˆn 'Aptšrou naÒj. ™nteàqen ¹ q£lass£ ™sti sÚnoptoj kaˆ taÚtV r…yaj A„geÝj ˜autÕn æj lšgousin ™teleÚthsen. ¢n»geto mn g¦r ¹ naàj mšlasin ƒst…oij ¹ toÝj pa‹daj fšrousa ™j Kr»thn QhseÝj d_œplei g¦r tÒlmhj ti œcwn ™j tÕn M…nw kaloÚmenon taàron_prÕj tÕn patšra pro- e‹pe cr»sesqai to‹j ƒst…oij leuko‹j Àn Ñp…sw plšV toà taÚrou krat»saj: toÚtwn l»qhn œscen 'Ari£dnhn ¢fVrhmšnoj: ™ntaàqa A„geÝj æj eden ƒst…oij mšlasi t¾n naàn komizomšnhn oŒa tÕn pa‹da teqn£nai dokîn ¢feˆj aØtÕn diafqe…retai:

22 Λεξικό του Αρποκρατίωνα
PropÚlaia taàta: Dhmosqšnhj Filippiko‹j. dÚnatai mn dei- ktikîj lšgesqai ¤te Ðrwmšnwn tîn propula…wn ¢pÕ tÁj PuknÕj bšltion d ¢naforikîj ¢koÚein: ™pˆ g¦r tîn p£nu gnwr…mwn oÛtw lšgein e„èqasin. ™n goàn tù kat' A„sc…nou aÙtÕj Ð Dhmosqšnhj fhsˆn "½reto S£turon toutonˆ tÕn kwmikÕn Øpokrit»n." perˆ d tîn propula…wn tÁj ¢kropÒlewj æj ™pˆ EÙqumšnouj ¥rcontoj o„kodome‹n ½rxanto 'Aqhna‹oi Mnhsiklšouj ¢rcitektonoàntoj ¥lloi te ƒstor»kasi kaˆ FilÒcoroj ™n tÍ d' ™n a/ perˆ tÁj 'Aq»nhsin ¢kropÒlewj meq' ›tera kaˆ taàt£ fhsin "™n œtesi mn e/ pantelîj "™xepoi»qh t£lanta d ¢nhlèqh disc…lia ib/: pšnte d pÚlaj ™po…"hsan di' ïn e„j t¾n ¢krÒpolin e„s…asin."

23 Πλουτάρχου Περικλής 13 'AnabainÒntwn d tîn œrgwn Øperhf£nwn mn megšqei morfÍ d' ¢mim»twn kaˆ c£riti tîn dhmiourgîn ¡millwmšnwn Øperb£llesqai t¾n dhmiourg…an tÍ kallitecn…v m£lista qaum£sion Ãn tÕ t£coj. ïn g¦r ›kaston Uonto polla‹j diadoca‹j kaˆ ¹lik…aij mÒlij ™pˆ tšloj ¢f…xesqai taàta p£nta mi©j ¢kmÍ polite…aj ™l£mbane t¾n suntšleian. ka…toi potš fasin 'Agaq£rcou toà zwgr£fou mšga fronoàntoj ™pˆ tù tacÝ kaˆ ρvd…wj t¦ zùa poie‹n ¢koÚsanta tÕn Zeàxin e„pe‹n: "™gë d' ™n pollù crÒnJ." ¹ g¦r ™n tù poie‹n eÙcšreia kaˆ tacÚthj oÙk ™nt…qhsi b£roj œrgJ mÒnimon oÙd k£llouj ¢kr…beian Ð d' e„j t¾n gšnesin tù pÒnJ prodaneisqeˆj crÒnoj ™n tÍ swthr…v toà genomšnou t¾n „scÝn ¢pod…dwsin. Óqen kaˆ m©llon qaum£zetai t¦ Periklšouj œrga prÕj polÝn crÒnon ™n Ñl…gJ genÒmena. k£llei mn g¦r ›kaston eÙqÝj Ãn tÒt' ¢rca‹on ¢kmÍ d mšcri nàn prÒsfatÒn ™sti kaˆ neourgÒn: oÛtwj ™panqe‹ kainÒthj ¢e… tij ¥qikton ØpÕ toà crÒnou diathroàsa t¾n Ôyin ésper ¢eiqalj pneàma kaˆ yuc¾n ¢g»rw katamemeigmšnhn tîn œrgwn ™cÒntwn.

24 Διαδικτυογραφία http://www.reconstructions.org http://propylaea.org

25 Paton, J.M., ed. 1927. The Erechtheum. Cambridge.
Βιβλιογραφία W.B. Dinsmoor, Jr, The Propylaia to the Athenian Akropolis 1: The Predecessors (Princeton: ASCSA, 1980) H. Eiteljorg, II, The Entrance to the Athenian Acropolis Before Mnesicles (AIA monographs ns 1; Boston, 1993) Bundgaard, J.A Mnesikles: a Greek architect at work. Copenhagen. Dinsmoor, William Bell Attic building accounts: III. The Propylaea. American Journal of Archaeology 17 (3): Hellström, P The planned function of the Mnesiklean Propylaia. Opuscula Atheniensia 17: Holland, L.B Erechtheum papers, I, II, III. American Journal of Archaeology 28: 1-23, , Meritt, Benjamin D Greek inscriptions. The American excavations in the Athenian Agora: Thirteenth report. Hesperia 7 (1): (esp. pp ). Paton, J.M., ed The Erechtheum. Cambridge. Stevens, G.P The Pericleian entrance court of the acropolis of Athens. Hesperia 5: Tomlinson, Richard A The sequence of construction of Mnesikles' propylaia. Annual of the British School at Athens 85: Travlos, PDA,

26 Η συγκεκριμένη παρουσίαση δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα «Διαδίκτυο και Διδασκαλία» url: την 11/2/03


Κατέβασμα ppt "Ψηφιακή αναπαράσταση των Προπυλαίων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google