Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση – Επιμέλεια: Επικ. Καθηγήτρια Χάρη Σβαλίγκου Aκαδημαϊκό έτος 2011-2012 www.jour.auth.gr.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση – Επιμέλεια: Επικ. Καθηγήτρια Χάρη Σβαλίγκου Aκαδημαϊκό έτος 2011-2012 www.jour.auth.gr."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση – Επιμέλεια: Επικ. Καθηγήτρια Χάρη Σβαλίγκου Aκαδημαϊκό έτος 2011-2012 www.jour.auth.gr

2 Οι απόφοιτοι του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ. έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

3 Το Σεπτέμβριο του 2005 τέθηκε σε εφαρμογή το νέο, ριζικά αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος που προβλέπει τις εξής δύο βασικές κατευθύνσεις: α.Δημοσιογραφία και β.Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Σε ό,τι αφορά τις μεταπτυχιακές σπουδές, από το ακαδημαϊκό έτος 2002/3 το Τμήμα συμμετέχει στο Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών", μαζί με άλλα Τμήματα του Α.Π.Θ., του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

4 Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών Για να επιτύχει το σκοπό της πληρέστερης ειδίκευσης το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οργανώνεται σε τρεις επιμέρους κατευθύνσεις: Α. Δικτυακή υπολογιστική - Ηλεκτρονικό Εμπόριο Β. Νοήμονα συστήματα Γ. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ήχου και της εικόνας για την εκπαίδευση και την παραγωγή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας Α.Π.Θ. Γενικό Τμήμα Α.Π.Θ.Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ. Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.Τμήμα Λογιστικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ.Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

5 Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών Το Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός νέου διεπιστημονικού πεδίου μεταπτυχιακών σπου- δών, το οποίο διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα της σύγκλισης επι- στημονικών κλάδων που σχετίζονται με τη θεωρία και τις εφαρμογές προηγμένων συστημάτων υπολογιστών και επικοινωνιών. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών με στόχο τη δημιουργία ενός ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογική εξέλιξη, να στελεχώνει τις επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών και να αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης – κατάρτισης του υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου.

6 Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε του Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 το δικό του Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/1992. Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ. απονέμει τους εξής τίτλους: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) α. στη Δημοσιογραφία και τα Νέα Μέσα Επικοινωνίας, β. στην Επικοινωνία και τον Πολιτισμό. Διδακτορικό Δίπλωμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. Αντικείμενο και σκοποί Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε είναι η μελέτη, η έρευνα και η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα πεδία της Δημοσιογραφίας και της Επικοινωνίας, με δύο ειδικεύσεις:  Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα Επικοινωνίας  Επικοινωνία και Πολιτισμός.

7 Βασικός γενικός στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σύγχρονες γνώσεις που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκπαίδευση και αποτελεσματική αξιοποίηση των σύγχρονων επικοινωνιακών τεχνολογιών, καθώς και να καλλιεργήσει σε αυτούς τις δημιουργικές και διανοητικές ικανότητες που απαιτεί μια καινοτομική και κοινωνικά υπεύθυνη επαγγελματική δραστηριότητα. Και οι δύο ειδικεύσεις αποβλέπουν επίσης στην ανάπτυξη των κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου και γενικότερα για ερευνητική δραστηριότητα στα πεδία της επικοινωνίας, της δημοσιογραφίας, της επικοινωνιακής και πολιτισμικής πολιτικής. Οι γενικοί σκοποί του Προγράμματος είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στα πεδία της Δημοσιογραφίας και της Επικοινωνίας, η ανάπτυξη της έρευνας στα επιστημονικά αυτά πεδία, και η παροχή αντίστοιχης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών σε επιστημονικά και διοικητικά στελέχη μεταπτυχιακού επιπέδου.

8 Οι ειδικοί σκοποί της ειδίκευσης «Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα Επι- κοινωνίας» είναι η παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης, τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού χαρακτήρα για την οργάνωση, τη λειτουργία, την έρευνα και το ρόλο της Δημοσιογραφίας (έντυπης, ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής και διαδικτυακής) στο περιβάλλον των Νέων Μέσων Επικοινωνίας με στόχο την κατάρτιση στελεχών για απασχόληση σε μέσα μαζικής επικοινωνίας, πρακτορεία ειδήσεων, γραφεία τύπου, και γενικότερα στην παραγωγή και διακίνηση ειδησεο- γραφικής ύλης. Οι ειδικοί σκοποί της ειδίκευσης «Επικοινωνία και Πολιτισμός» είναι η παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης, τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού χαρακτήρα, για την αλληλεπίδραση επικοινωνίας και πολιτισμού, τις μεθόδους έρευνας επικοινωνίας και την άσκηση επικοινωνιακής και πολιτισμικής πολιτικής, με στόχο την κατάρτιση στελεχών για απασχόληση σε επικοινωνιακούς και πολιτισμικούς οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, σε μέσα μαζικής επικοινωνίας και στην ευρύτερη οπτικο-ακουστική βιομηχανία, σε θεσμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής ανάπτυξης, σε πο- λιτισμικά και μορφωτικά ιδρύματα, σε φορείς έρευνας κοινής γνώμης και διαφήμισης.

9 Δομή σπουδών Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι τέσσερα διδακτικά εξάμηνα, από τα οποία το τέταρτο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, έκτασης 20.000 λέξεων περίπου. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία σε εννέα (9) συνολικά εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα, εκ των οποίων τα 3 είναι υποχρεωτικά, και τα υπόλοιπα επιλεγόμενα. Βασικά κοινά χαρακτηριστικά και στις δύο ειδικεύσεις είναι η εκμάθηση της ερευνητικής μεθοδολογίας (ποσοτικής και ποιοτικής), η διεπιστημονική προσέγγιση και η δυνατότητα των φοιτητών να διαμορφώσουν προσωπικά μονοπάτια σπουδής, επιλέγοντας τα μαθήματα που ανταποκρίνονται καλύτερα στα ενδιαφέροντά τους.

10 Διαδικασία Εισαγωγής Κάθε έτος εισάγονται στο Π.Μ.Σ. τριάντα (30) σπουδαστές, δέκα πέντε (15) σε κάθε ειδίκευση, ενώ ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για την εισαγωγή αλλοδαπών φοιτητών που κατέχουν πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας (έως 4). Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Δημοσιογραφίας ή Επικοινωνίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και των αντίστοιχων Τμημάτων και Σχολών της αλλοδαπής, καθώς επίσης και πτυχιούχοι ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών (σε αναλογία 30%), αλλά και θετικών και τεχνολογικών επιστημών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (σε αναλογία 10%). Η προκήρυξη του ΠΜΣ γίνεται στα τέλη κάθε εαρινού εξαμήνου, και περιλαμβάνει τον ορισμό της ύλης των εισαγωγικών εξετάσεων. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά τους (βιογραφικό, αντίγραφο πτυχίου, πιστοποιητικό επάρκειας σε μια τουλάχιστον διεθνή γλώσσα, συστατικές επιστολές) το πρώτο 10ήμερο του Σεπτέμβρη, και ακολούθως εξετάζονται σε δύο μαθήματα. Η αξιολόγησή τους ολοκληρώνεται με συνέντευξη. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση όλων των παραπάνω προσόντων και κριτηρίων, και κυρίως της εξέτασης (50%) και του βαθμού πτυχίου (25%).

11 Πρόγραμμα Σπουδών Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξετασθεί με επιτυχία σε εννέα (9) εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα {σύνολο είκοσι επτά (27) διδακτικές μονάδες ή ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS)}, δηλαδή τρία μαθήματα στο Α’ εξάμηνο {εννέα (9) δ.μ. ή τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS)}, τρία στο Β’ εξάμηνο {εννέα (9) δ.μ. ή τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS)} και τρία μαθήματα στο Γ’ εξάμηνο (εννέα (9) δ.μ. τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS)}, και να συγγράψει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία κατά το Δ’ εξάμηνο, το θέμα της οποίας ορίζεται στο τέλος του τρίτου εξαμήνου. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε έξι (6) δ. μ. ή τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) {σύνολο τριάντα τρεις (33) δ.μ. ή εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS)}. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και αντιστοιχεί σε τρεις (3) δ.μ. ή δέκα (10) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η παρακολούθηση των μαθημάτων από τους φοιτητές είναι υποχρεωτική. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία βαθμολογείται από τριμελή επιτροπή, που αποτελείται από τον επιβλέποντα καθηγητή και δύο άλλα μέλη ΔΕΠ του ίδιου ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η ως άνω επιτροπή ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

12 Το Τμήμα προσφέρει υποχρεωτικά τουλάχιστον πέντε (5) μεταπτυχιακά μαθήματα για το Α’ εξάμηνο, ήτοι ένα (1) υποχρεωτικό κοινό και για τις δύο ειδικεύσεις και από δύο (2) υποχρεωτικά ανά ειδίκευση, έξι (6) επιλογής ανά ειδίκευση για το Β’ και έξι (6) επιλογής ανά ειδίκευση για το Γ’ εξάμηνο του Π.Μ.Σ. Οι φοιτητές μπορούν, με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ να παρακολουθήσουν μέχρι δύο (2) συνολικά μεταπτυχιακά μαθήματα επιλογής ή υποχρεωτικά στην άλλη ειδίκευση του Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της ημεδαπής ή άλλων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή να παρακολουθήσουν μέχρι τέσσερα (4) συνολικά μεταπτυχιακά μαθήματα της ίδιας ή συναφούς ειδίκευσης σε αναγνωρισμένο ίδρυμα της ημεδαπής ή ομοταγές αναγνωρισμένο ίδρυμα της αλλοδαπής. Για την αναγνώριση των μαθημάτων αυτών ισχύουν τα νόμιμα μέσα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κινητικότητας σπουδαστών.

13 Ειδίκευση Δημοσιογραφίας και Νέων Μέσων Επικοινωνίας Υποχρεωτικά  Μεθοδολογία Έρευνας Ι (διδάσκοντες Τ.Δουλκέρη, Α.Γαρδικιώτης)  Θεωρία και πρακτική σύγχρονης Δημοσιογραφίας (διδάσκουσα Α.Παναγωταρέα)  Τεχνολογία Νέων Μέσων Επικοινωνίας (διδάσκοντες Α.Βέγλης, Γ.Καλλίρης) Επιλογής  Η Δημοσιογραφία στο σινεμά (διδάσκουσα Α.Παναγιωταρέα)  Εξωτερικές ειδήσεις, διεθνείς σχέσεις και Μ.Μ.Ε.(διδάσκων Χ.Φραγκονικολόπουλος)  Δημοσιογραφία και οικοδόμηση ειρήνης (διδάσκων Χ.Φραγκονικολόπουλος)  Σχεδίαση, παραγωγή και διαχείριση Νέων Μέσων (διδάσκων Α.Βέγλης)  Διαδικτυακό Ραδιόφωνο (διδάσκοντες Γ.Καλλίρης, Χ.Δημούλας)  Διαδικτυακή Τηλεόραση (διδάσκοντες Γ.Καλλίρης, Χ.Δημούλας)  Ιστορία του Ελληνικού Τύπου, Η Ελληνική Ιστορία στον Τύπο (διδάσκων Γ.Λυβάνιος)  Κοινωνιολογία της Δημοσιογραφίας (διδάσκων Β. Νόττας)

14 Επιλογής (συνέχεια)  Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ (διδάσκοντες Α. Γαρδικιώτης, Γρ. Πασχαλίδης, Π. Πολίτης, Ε., Σιαπέρα, Γ. Τσουρβάκας)  Διαφήμιση και επικοινωνιακή διαδικασία (διδάσκουσα Τ.Δουλκέρη)  Νέα Μέσα, Τεχνολογία και Κοινωνία (διδάσκουσα Ε.Σιαπέρα)  Σχολιαστική Δημοσιογραφία (διδάσκοντες Π. Πολίτης, Ζ. Βερβεροπούλου)  Επικοινωνιακή πολιτική και πολιτισμός ΙΙ : Νέα Μέσα – πνευματική ιδιοκτησία – «remix culture» (διδάσκουσα Ε.Δεληγιάννη)  Η δημοσιογραφία την εποχή της πολυπολιτισμικότητας(διδάσκουσα Ε. Σιαπέρα)  Ψηφιακά είδη λόγου και δημοσιογραφία (διδάσκων Π.Πολίτης)  Δημοσιογραφία, Πολιτική και ΜΜΕ (διδάσκων Α.Σκαμνάκης)  Διαδικτυακή (ή ψηφιακή) δημοσιογραφία και διακειμενικότητα  Διαδραστικά Μέσα Επικοινωνίας  Ελληνικές διαδικτυακές εφημερίδες: λόγος και γλώσσα  Μ.Μ.Ε. και Πόλεμος  Πολιτικό ρεπορτάζ και έρευνα  Παραγωγή δελτίου ειδήσεων για Ραδιόφωνο  Σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μέσης Ανατολής  Κοινωνική ηθική και τεχνολογία  Περιβαλλοντικά προβλήματα και Μ.Μ.Ε.

15 Ειδίκευση Επικοινωνίας και Πολιτισμού Υποχρεωτικά  Μεθοδολογία Έρευνας Ι (διδάσκοντες Τ.Δουλκέρη, Α.Γαρδικιώτης)  Επικοινωνιακή Πολιτική και Πολιτισμός (διδάσκουσα Σ.Καϊτατζή)  Επικοινωνία, Κοινωνία και Πολιτισμός (διδάσκων Γ.Πασχαλίδης) Επιλογής  Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ (διδάσκοντες Α. Γαρδικιώτης,, Γρ. Πασχαλίδης, Π. Πολίτης, Ε., Σιαπέρα, Γ. Τσουρβάκας)  Κουλτούρες Πολιτιστικής Παραγωγής και Κατανάλωσης (διδάσκων Α.Μπαλτζής)  Νέες Τεχνολογίες και Πολιτιστικοί Οργανισμοί (διδάσκοντες Α.Βέγλης, Γ.Καλλίρης, Α.Μπαλτζής)  Οργάνωση και Διοίκηση Πολιτιστικών και μη κερδοσκοπικών Οργανισμών (διδάσκων Γ. Τσουρβάκας)  Εξωτερικές ειδήσεις, διεθνείς σχέσεις και Μ.Μ.Ε. (διδάσκων Χ. Φραγκονικολόπουλος)  Ιστορία του Ελληνικού Τύπου, Η Ελληνική Ιστορία στον Τύπο (διδάσκων Γ. Λυβάνιος)  Αρχές και μοντέλα πολιτισμικής πολιτικής (διδάσκων Γ.Πασχαλίδης)

16 Επιλογής (συνέχεια)  Ψυχολογία των Μέσων (διδάσκων Α. Γαρδικιώτης)  Διαφήμιση και επικοινωνιακή διαδικασία (διδάσκουσα Τ.Δουλκέρη)  Σημειολογία της Εικόνας (διδάσκουσα Χ. Σβαλίγκου)  Νέα Μέσα, Τεχνολογία και Κοινωνία (διδάσκουσα Ε. Σιαπέρα)  Επικοινωνιακή πολιτική και πολιτισμός ΙΙ : Νέα Μέσα – πνευματική ιδιοκτησία – «remix culture» (διδάσκουσα Ε. Δεληγιάννη)  Η δημοσιογραφία την εποχή της πολυπολιτισμικότητας (διδάσκουσα Ε. Σιαπέρα)  Δημοσιογραφία, Πολιτική και ΜΜΕ (διδάσκων Α. Σκαμνάκης)  Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Δημόσια Επικοινωνία  Πολιτιστική Διπλωματία  Πολιτισμική Θεωρία  Το Κοινό των Μ.Μ.Ε.  Στρατηγική Επικοινωνία και Επικοινωνιακή Αγωγή

17 Aπολογισμός και προοπτικές Αν και εξαιτίας της σχετικά πρόσφατης έναρξής του το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ δεν έχει προλάβει να γίνει ακόμα αρκετά γνωστό, ωστόσο, έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού υποψηφίων τόσο από το ΑΠΘ όσο και από άλλα πανεπιστήμια της χώρας. Οι πρώτες αυτές θετικές ενδείξεις, σε συνδυασμό με τη μεθοδική εφαρμογή των διαδικασιών εσωτερικής αξιολόγησης αλλά και τη μοναδικότητα των προσφερόμενων ειδικεύσεων, τουλάχιστον για το χώρο της Β. Ελλάδας, μας δημιουργεί την προσδοκία για την ακόμα μεγαλύτερη απήχηση και επιτυχημένη πορεία του τα προσεχή χρόνια.

18 To προσόν που πρέπει να διακρίνει το δημοσιογράφο είναι η ακεραιότητα του χαρακτήρα του και η διάθεσή του να παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση. Η ευρύτερη μόρφωση και καλλιέργεια αλλά και η ευχέρεια στο γραπτό και προφορικό λόγο θα τον βοηθήσουν να αναδειχθεί στην εργασία του. Απαιτείται να έχει διαρκή ενημέρωση αλλά και την ικανότητα να επισημαίνει τα θέματα που αναφύονται, ώστε να τα αναλύει και να τα προβάλει. Ωστόσο, επειδή ασκεί έλεγχο μέσω της τέταρτης εξουσίας θα πρέπει να υπομένει και να αντιμετωπίζει τυχόν επιθέσεις και να διακρίνεται από την καθαρότητα των λόγων και των πράξεών του.

19 Τα επαγγελματικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δημοσιογράφου προβλέπονται από τον Κώδικα και τις Αρχές Δεοντολογίας του Δημοσιογραφικού Επαγγέλματος, όπως επίσης από τις εκάστοτε ετήσιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ εκπροσώπων της ΕΣΗΕΑ και ΕΣΗΕΜ-Θ και των εκπροσώπων των διαφόρων Δημόσιων ή Ιδιωτικών ΜΜΕ ή Εφημερίδων, Περιοδικών κ.λπ.

20 Οι πτυχιούχοι και οι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματός μας έχουν τη δυνατότητα να απασχολούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που αποκτούν στο πλαίσιο των σπουδών τους, όπως αυτές εξειδικεύονται βάσει του προγράμματος σπουδών του Τμήματος: α)Στα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας σε όλα τα αντικείμενα της επιστημονικής τους κατάρτισης β)Σε δημόσιους φορείς ρύθμισης ή/και εποπτείας των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας γ)Στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, όπως στα πολιτικά κόμματα, πολιτικά γραφεία, διπλωματικές αποστολές και αποστολές σε διεθνείς οργανισμούς, στις δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, στις εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, στους κρατικούς και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς ως στελέχη, υπεύθυνοι, σύμβουλοι ή επιμορφωτές σε θέματα πολιτικής επικοινωνίας ή/και διαφήμισης ή/και δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας ή/και πολιτιστικής διαχείρισης ή/και ερευνών κοινής γνώμης ή/και ερευνών αγοράς, καθώς και στα λοιπά αντικείμενα της επιστημονικής τους κατάρτισης.

21 δ)Στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλοι, συνεργάτες και εμπειρογνώμονες στο σχεδιασμό, τη δημιουργία, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, τη διοίκηση, την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ψηφιακού περιεχομένου, συστημάτων, εφαρμογών και υπηρεσιών για:  την επικοινωνία  την ενημέρωση  την εκπαίδευση  τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία  την εργονομία και την καινοτομία στις τεχνολογίες της πληρο- φορίας και της επικοινωνίας ε)Στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλοι επικοινωνίας, οργάνωσης και διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. στ)Στον τομέα της εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων για την έρευνα, την ανάπτυξη και την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρ- φωσης στη διαπροσωπική επικοινωνία και επικοινωνιακή αγωγή. ζ)Στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στη διδασκαλία του αντικειμένου της δημοσιογραφίας, της επικοινωνίας και των Μ.Μ.Ε.

22


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση – Επιμέλεια: Επικ. Καθηγήτρια Χάρη Σβαλίγκου Aκαδημαϊκό έτος 2011-2012 www.jour.auth.gr."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google