Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η δημιουργία εικονογραφημένων παιδικών βιβλίων από τα ίδια τα παιδιά στο Τμήμα Ένταξης ΜΑΡΙΝΑ ΛΟΥΑΡΗ Υ π. Διδάκτωρ ΠΤΔΕ Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας ΜΑΡΙΤΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η δημιουργία εικονογραφημένων παιδικών βιβλίων από τα ίδια τα παιδιά στο Τμήμα Ένταξης ΜΑΡΙΝΑ ΛΟΥΑΡΗ Υ π. Διδάκτωρ ΠΤΔΕ Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας ΜΑΡΙΤΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η δημιουργία εικονογραφημένων παιδικών βιβλίων από τα ίδια τα παιδιά στο Τμήμα Ένταξης ΜΑΡΙΝΑ ΛΟΥΑΡΗ Υ π. Διδάκτωρ ΠΤΔΕ Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας ΜΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΡΟΥΣΗ Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΤΔΕ Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας mlouari@uth.grmlouari@uth.gr mpaparou@uth.gr mpaparou@uth.gr mlouari@uth.grmpaparou@uth.gr

2 Γρα π τός λόγος βασικό κομμάτι αναλυτικού π ρογράμματος Παραγωγή ιστοριών κινητο π οιεί φαντασία Οι μαθητές συνήθως γράφουν για να αξιολογηθούν Μαθητές με δυσκολία στο γρα π τό λόγο αδυνατούν να συνθέσουν ένα κείμενο

3 Οι μαθητές με δυσκολία στο γρα π τό λόγο : Δεν έχουν κίνητρο και αυτο π ε π οίθηση για να γράψουν (Tompkins, 2002) Ξεκινούν να γράφουν με ελάχιστες ή καθόλου ιδέες (Troia, 2006) Δε δίνουν π ροσοχή στην ανά π τυξη του στόχου, την οργάνωση του κειμένου, τις ανάγκες του αναγνώστη (Troia, 2006)

4 Δημιουργική γραφή Έμφαση στην ανά π τυξη ισχυρής φαντασίας Οι μαθητές μαθαίνουν «π ώς να σκέφτονται » Η σκέψη τους α π οκτά ευχέρεια, ευελιξία και π ρωτοτυ π ία

5 Τα π αιδιά γράφουν τις δικές τους ιστορίες : Για διασκέδαση Για διασκέδαση Για καλλιτεχνική έκφραση Για καλλιτεχνική έκφραση Να αντιληφθούν την αξία της γραφής Να αντιληφθούν την αξία της γραφής Να διεγείρουν τη φαντασία τους Να διεγείρουν τη φαντασία τους Να ξεκαθαρίσουν τη σκέψη τους Να ξεκαθαρίσουν τη σκέψη τους Να αναζητήσουν την ταυτότητά τους Να αναζητήσουν την ταυτότητά τους Να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν Να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν

6 Μεθοδολογία Μελέτη περίπτωσης Μελέτη περίπτωσης Συμμετοχική παρατήρηση Συμμετοχική παρατήρηση Μαθητές από τμήμα ένταξης Μαθητές από τμήμα ένταξης Αξιολόγηση κειμένων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από την παρέμβαση Αξιολόγηση κειμένων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από την παρέμβαση Ομαδική, ημι-δομημένη συνέντευξη Ομαδική, ημι-δομημένη συνέντευξη

7 Προφίλ μαθητών : Α΄μαθητής : Β τάξη, έντονη κινητικότητα, αδυναμία συγκέντρωσης ( διάγνωση ) Α΄μαθητής : Β τάξη, έντονη κινητικότητα, αδυναμία συγκέντρωσης ( διάγνωση ) Β΄μαθήτρια : Γ΄τάξη, μαθησιακά ελλείμματα, δυσκολία στο γρα π τό λόγο ( διάγνωση ) Β΄μαθήτρια : Γ΄τάξη, μαθησιακά ελλείμματα, δυσκολία στο γρα π τό λόγο ( διάγνωση ) Γ΄μαθητής : Γ΄τάξη, σημαντικά ορθογραφικά λάθη, αδυναμία ε π εξεργασίας ιδεών ( διάγνωση ) Γ΄μαθητής : Γ΄τάξη, σημαντικά ορθογραφικά λάθη, αδυναμία ε π εξεργασίας ιδεών ( διάγνωση ) Δ΄μαθήτρια : Β΄τάξη, π λούσια φαντασία, αδυναμία α π οτύ π ωσης σκέψεων γρα π τά Δ΄μαθήτρια : Β΄τάξη, π λούσια φαντασία, αδυναμία α π οτύ π ωσης σκέψεων γρα π τά

8 Παρέμβαση : « Εργαστήρι π αραμυθιών » Παρέμβαση : « Εργαστήρι π αραμυθιών » Υλικά : Υλικά : Χαρτί, μολύβια, σβήστρες, χρώματα Χαρτί, μολύβια, σβήστρες, χρώματα Εικονογραφημένα βιβλία Εικονογραφημένα βιβλία Λεξικά Λεξικά Φακέλους Φακέλους Τρά π εζα ιδεών Τρά π εζα ιδεών Εικόνες α π ό εφημερίδες και π εριοδικά Εικόνες α π ό εφημερίδες και π εριοδικά

9 Διαδικασία : Αξιολόγηση ανάγνωσης και κατανόησης Αξιολόγηση ανάγνωσης και κατανόησης Συνέχιση ιστορίας ( Δημιουργική αφήγηση ) Συνέχιση ιστορίας ( Δημιουργική αφήγηση ) Εικονογράφηση της π ροηγούμενης ιστορίας Εικονογράφηση της π ροηγούμενης ιστορίας Ε π ιλογή τεσσάρων εικόνων, σύνθεση και διήγηση ιστορίας Ε π ιλογή τεσσάρων εικόνων, σύνθεση και διήγηση ιστορίας

10 Ομαδική συγγραφή και εικονογράφηση ιστορίας Σχεδιασμός ιστορίας με σκίτσα (π ροσυγγραφικό στάδιο ) Σχεδιασμός ιστορίας με σκίτσα (π ροσυγγραφικό στάδιο ) Σύντομο κείμενο σε κάθε σκίτσο Σύντομο κείμενο σε κάθε σκίτσο Αλλαγές και διορθώσεις στο κείμενο Αλλαγές και διορθώσεις στο κείμενο Τελική εικονογράφηση Τελική εικονογράφηση Συγγραφή κειμένου ( συγγραφικό στάδιο ) Συγγραφή κειμένου ( συγγραφικό στάδιο ) Έλεγχος για λάθη και π αραλείψεις α π ό τους μαθητές ( ε π ανέλεγχος ) Έλεγχος για λάθη και π αραλείψεις α π ό τους μαθητές ( ε π ανέλεγχος ) Τελικές διορθώσεις α π ό τον δάσκαλο Τελικές διορθώσεις α π ό τον δάσκαλο

11 Το εργαστήρι π αραμυθιών συνέβαλε στην ανά π τυξη της δημιουργικής γραφής γιατί : Διάβασαν τις ιστορίες π ου είχαν γράψει Διάβασαν τις ιστορίες π ου είχαν γράψει Ασκήθηκε η ικανότητα να αξιολογούν μια εργασία Ασκήθηκε η ικανότητα να αξιολογούν μια εργασία Α π έκτησαν κίνητρο για γρα π τή έκφραση Α π έκτησαν κίνητρο για γρα π τή έκφραση Α π έκτησαν τη δυνατότητα ανά π τυξης δεξιοτήτων κριτικής σκέψης Α π έκτησαν τη δυνατότητα ανά π τυξης δεξιοτήτων κριτικής σκέψης Κατανόησαν την αξία του σχεδιασμού Κατανόησαν την αξία του σχεδιασμού Κατανόησαν την αξία του ε π ανέλεγχου Κατανόησαν την αξία του ε π ανέλεγχου Έμαθαν να χρησιμο π οιούν το λεξικό Έμαθαν να χρησιμο π οιούν το λεξικό

12 Κάθε γνωστικό αντικείμενο μ π ορεί να έχει δημιουργική διάσταση και οι μαθητές με δυσκολία στη μάθηση μ π ορούν να ωφεληθούν

13


Κατέβασμα ppt "Η δημιουργία εικονογραφημένων παιδικών βιβλίων από τα ίδια τα παιδιά στο Τμήμα Ένταξης ΜΑΡΙΝΑ ΛΟΥΑΡΗ Υ π. Διδάκτωρ ΠΤΔΕ Πανε π ιστήμιο Θεσσαλίας ΜΑΡΙΤΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google