Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ Άνθρω π ε στρέψε συνειδητά τα βλέμματα σου στη φύση στην ο π οία γεννήθηκες και διαμορφώθηκες. Δώσε π ροσοχή στα ζωντανά όντα π.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ Άνθρω π ε στρέψε συνειδητά τα βλέμματα σου στη φύση στην ο π οία γεννήθηκες και διαμορφώθηκες. Δώσε π ροσοχή στα ζωντανά όντα π."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ Άνθρω π ε στρέψε συνειδητά τα βλέμματα σου στη φύση στην ο π οία γεννήθηκες και διαμορφώθηκες. Δώσε π ροσοχή στα ζωντανά όντα π ου λέγονται φυτά, π ου αυτά ό π ως και εσύ, γεννήθηκαν και διαμορφώθηκαν π άνω στον ίδιο τον π λανήτη. Σκέψου π ως τα κατώτερα α π ό εσένα δημιουργήματα αυτά της φύσεως, έχουν ωστόσο, κά π οια με εσένα σχέση, α π ό π ολύ μακρινή ε π οχή. Κάνε αυτή τη βαθιά σκέψη και θα βεβαιωθείς π ως όλα τα ζωντανά όντα π άνω στη γη έχουν κά π οια φυσική σχέση αλληλοσυμ π ληρώσεως. Αν η εξέλιξη της ε π ιστήμης και της τεχνικής σου έδωσαν ορισμένα ευεργετήματα ωστόσο, σε π ολλά σημεία σε α π ομάκρυναν α π ό το δημιουργό σου φύση π ρος το χειρότερο. Είναι σήμερα α π όλυτα βεβαιωμένο π ως η υγεία σου και η μακροζωία σου εξαρτώνται α π ό το φυτικό κόσμο.

2 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η ιστορία της φυσικής ιατρικής ανάγεται στις α π αρχές της ύ π αρξης του ανθρώ π ινου είδους. Εδώ και χιλιάδες χρόνια οι άνθρω π οι σε όλο τον κόσμο συλλέγουν φυτά για την τροφή τους και για τη θερα π εία ασθενειών ή την ε π ούλωση π ληγών. Αυτές οι π ανάρχαιες εμ π ειρικές γνώσεις μεταβιβάστηκαν α π ό γενιά σε γενιά. Η φυτοθερα π εία ενεργο π οιεί την άμυνα του οργανισμού.

3 Η ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ Η φυτοθερα π εία άκμασε στην αρχαία Ελλάδα την ε π οχή του Ι ππ οκράτη (460-370 π χ ) π ου στο π ερίφημο έργο στου > π εριγράφει μεταξύ άλλων και π εριστέρων α π ό 230 φαρμακευτικά φυτά. Λέγεται ότι ο Ι ππ οκράτης μυήθηκε στη χρήση και στις εφαρμογές φαρμακευτικών φυτών α π ό τον π ατέρα του, τον Ηρακλείδη. Αργότερα ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα και τη Μικρά Ασία για να π λουτίσει τις ιατρικές του γνώσεις και εμ π ειρίες. Διάσημος π λέον και άξιος σεβασμού, ε π έστρεψε στην Κω, την π ατρίδα του, ασκήσει την ιατρική και να διδάξει την ιατρική στην σχολή π ου ίδρυσε.

4 Για να δώσει το φυτό όλη του τη θερα π ευτική ε π ίδραση στον ανθρώ π ινο οργανισμό είναι α π αραίτητο να χρησιμο π οιηθεί με τις π αρακάτω π ροϋ π όθεσης: 1. Να είναι το κατάλληλο φυτό για την ορισμένη αρρώστια ή π άθηση. 2. Να μαζευτεί το φυτό την κατάλληλη ε π οχή π ου θα έχει σχηματίσει όλες τις ουσίες π ου θα ε π ιδράσουν θερα π ευτικός, είτε μηχανικό, είτε χημικό, είτε φυσιολογικό. 3. Να α π οξηρανθεί το φυτό με τον κατάλληλο τρό π ο ( σκιά, ήλιος, θερμοθάλαμος ) 4. Να διατηρηθεί η ξερή φυτική ύλη, φύλλα, άνθη, ρίζα, καρ π ός, σ π όρος. 5. Να μη χρησιμο π οιηθεί φυτό διατηρημένο π άρα π ολύ χρόνο γιατί χάνει, λίγο ή π ολύ τις ιδιότητες του. 6. Να χρησιμο π οιηθεί το φυτό στη μορφή π αρασκευάσματος π ου δίνει τη σχετική οδηγία. 7. Η χρήση του φυτού για την ορισμένη αρρώστια ή π άθηση μα συνεχίζεται για αρκετό χρόνο, ώσ π ου να φέρει το ε π ιδιωκόμενο α π οτέλεσμα. 8. Αν π ρόκειται για φυτό δηλητηριώδες : να δίνεται ιδιαίτερα π ροσοχή στη χρήση του, π ου π ρέ π ει να γίνεται μόνο με ιατροφαρμακευτική οδηγία.

5 Τρόποι παρασκευής ροφήματος Τρόποι παρασκευής ροφήματος. ΑΦΕΨΗΜΑ ΑΦΕΨΗΜΑ: Για κάθε φλιτζάνι ρίχνουμε ένα κουταλάκι α π ό το βότανο. Το σκε π άζουμε και το αφήνουμε για 10 έως και 15 λε π τά. Σουρώνουμε και το π ίνουμε σκέτο, με ζάχαρη ή μέλι. ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΑ: Για κάθε φλιτζάνι χρησιμο π οιήστε ένα φακελάκι. Προσθέστε βραστό νερό και αφήστε για 3 έως 5 λε π τά. Μ π ορείτε αν θέλετε να π ροσθέσετε ζάχαρη, μέλι ή λεμόνι και να α π ολαύσετε ένα γευστικό, υγιεινό και αρωματικό ρόφημα. ΦΙΛΤΡΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ: Τοποθετήστε το φίλτρο στην καφετιέρα, ρίξτε ένα γεμάτο κουταλάκι από το βότανο στο φίλτρο για κάθε φλιτζάνι ροφήματος. Βάλτε όσα φλιτζάνια νερό όσα ροφήματα θα φτιάξετε και ανοίξτε την καφετιέρα. Αφού σερβίρετε, προσθέστε αν θέλετε ζάχαρη ή μέλι.

6 ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ Πάνω από 100 ουσίες έχουν καταταγεί σ'αυτή την κατηγορία. Τα αιθέρια έλαια έχουν κοινές ιδιότητες, όπως αντιφλεγμονώδη δράση στο ερεθισμένο δέρμα, διευκολύνουν την απόχρεμψη, είναι διουριτητικά και σπασμολυτικά, τονώνουν τη λειτουργία του στομαχιού, του εντέρου, του ήπατος και της χοληδόχου κύστης.

7 Το ελαιόλαδο   Οι έρευνες των ειδικών αλλά και οι μικροβιότητα των μεσογειακών λαών συναινούν στην ωφέλιμη ε π ίδραση του ελαιόλαδου στον οργανισμό μας. Το ελαιόλαδο α π οτελεί δώρο της φύσης στον άνθρω π ο. Το ελαιόλαδο βοηθά στην π ρόληψη καρδιαγγειακών π αθήσεων με την κατανάλωση, ε π ίσης βοηθά στην ανά π τυξη των π αιδιών και αργότερα της οστεο π όρωσης.

8 Αραβόσιτος Α π ό το κοινό καλαμ π όκι στην φαρμακευτική χρησιμο π οιούνται τα μαλλιά ή ( γένια ) του. Βρασμένα δίνουν ένα διουρητικό αφέψημα π ου π ολεμά την χρόνια κυστίτιδα και τους νεφρικούς π όνους. Οι σ π όροι μ π ορούν να χρησιμο π οιηθούν σαν υ π ακτικοί.

9 Δάφνη Είναι τονωτικό του στομαχιού, με τους καρ π ούς του γίνονται φαρμακευτικά π αρασκευάσματα για εντριβές κατά των ρευματισμών. Ακόμη τα φύλλα του χρησιμεύουν και στον καλλω π ισμό των μαλλιών.

10 Ευκάλυ π τος Ο ευκάλυ π τος έχει εξαιρετικά α π οτελέσματα στην βρογχίτιδα π νευμονικές π αθήσεις, γρί π η, φλόγωση της κύστης και στους διαλεί π οντες π υρετούς. Ακόμα χρησιμο π οιείται και σαν ορεκτικό και χωνευτικό σε π ερι π τώσεις άτονης δυσ π εψίας.

11 Λάχανο Ό π ως δηλώνει το όνομά του, ο π αράγονταν κατά του έλκους π ρολαμβάνει το έλκος του στομάχου. Οι π ικρές ουσίες, τα γλυκοσίδια του σινα π έλαιου και η βιταμίνη C έχουν ευεργετική ε π ίδραση στους βλεννογόνους και το δέρμα.

12 Σέλινο Τα αιθέρια έλαια έχουν διουρητικές ιδιότητες. Ο συνδυασμός των φλαβονοειδών, των βιταμινών και των μεταλλικών στοιχείων ενισχύουν το ανοσο π οιητικό σύστημα, βελτιώνουν τον μεταβολισμό και γενικά τονώνουν τον οργανισμό και βοηθούν στην ανάρρωση.

13 Λεβάντα Το τσάι της λεβάντας μ π ορεί να χρησιμο π οιηθεί ως ηρεμιστικό για τη νευρικότητα, το άγχος και την αϋ π νία. Μασάζ με αιθέριο έλαιο λεβάντας ανακουφίζει α π ό ρευματικούς π όνους.

14 Χαμομήλι Τα αιθέρια έλαια του χαμομηλιού έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, ιδανικά για φλεγμονές του γαστρεντερικού και του ανα π νευστικού, ε π ίσης για π αθήσεις του δέρματος ό π ως η ακμή, α π οστήματα, χρόνιες π ληγές ή φλεγμονές της βάσης των νυχιών.

15 Ρίγανη.Οι π ικρές ουσίες και οι τανίνες ανακουφίζουν α π ό μετεωρισμό και διεγείρουν την έκκριση των π ε π τικών υγρών, Τα αιθέρια έλαια ωφελούν στη στοματίτιδα και φαρυγγίτιδα, κατευνάζουν τον βήχα και τον π ονόλαιμο.

16 Βασιλικός Τα αιθέρια έλαια και οι τανίνες καταπολεμούν το φούσκωμα και το στομαχόπονο. Ο βασιλικός λέγεται ότι έχει εφιδρωτικές ιδιότητες. Έχει αποδειχτεί φαρμακολογικά ότι ο βασιλικός διεγείρει και αυξάνει τη γαλακτόρροια σε θηλάζουσες μητέρες.

17 Βάλσαμο Τα αιθέρια έλαια του βάλσαμου έχουν ηρεμιστικές ιδιότητες και τα φαλαινοειδή αυξάνουν τα ε π ί π εδα της σεροτονίνης. Η σεροτονίνη βοηθάει στην ανακούφισης α π ό π όνους και στα π ροβλήματα αϋ π νίας.

18 Μαϊντανός Η α π ιόλη έχει διουρητικές, σ π ασμολυτικές και χωνευτικές ιδιότητες.

19 Δεντρολίβανο Τα αιθέρια έλαια διεγείρουν το νευρικό σύστημα και την κυκλοφορία του αίματος. Το δεντρολίβανο έχει σ π ασμολυτικές, αντιβακτηριδιακές ιδιότητες.

20 Φασκόμηλο Η σαλβίνη και η σιρσιμαριτίνη εξουδετερώνουν τα βακτήρια, Το ροσμαρινικό οξύ έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Τα αιθέρια έλαια λειτουργούν ως ανθιδρωτικά, γιατί ε π ιδρούν στο κέντρο ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος.

21 Τσουκνίδα Η βιταμίνη C και η π ροβιταμίνη A ενισχύουν το ανοσο π οιητικό σύστημα. Το φολικό οξύ και ο σίδηρος είναι αιμο π οιητικά στοιχεία. Το κάλιο έχει διουρητικές ιδιότητες. Το π υρίτιο δυναμώνει το συνδετικό ιστό ( αίμα, οστά ), νύχια και μαλλιά. Η Β - σιτοστερόλη βοηθάει στη θερα π εία του καλοήθους όγκου του π ροστάτη.

22 Βότανα και αποτελέσματα! Η αντιμετώ π ιση των ασθενειών με φυσικά μέσα ( θερα π ευτικά φυτά ) έχει καταστεί τμήμα της σύγχρονης ιατρικής, καλά τεκμηριωμένο. Κάτι όμως π ου π ρέ π ει να τονιστεί είναι ότι ο κάθε οργανισμός αντιδρά και ενεργο π οιεί την ικανότητα αυτοίασης σε θερα π είες με φαρμακευτικά φυτά με διαφορετικό τρό π ο. Η φυσική ιατρική δεν μ π ορεί α π αραίτητα να είναι α π οτελεσματική για ο π οιαδή π οτε π άθηση ουτε για ο π οιοδή π οτε άνθρω π ο.

23  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  Αναζήτηση στο ιντερνέτ.  Ιστοσελίδα : www.ftiaxno.gr/search /label/ΒΟΤΑΝΑ%20ΚΑΙ%ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ  : www.ladygreen/green/oi-therapeutikes- idictetew-ton-botanon.  Site : www.ladygreen/green/oi-therapeutikes- idictetew-ton-botanon. www.ladygreen/green/oi-therapeutikes- idictetew-ton-botanon www.ladygreen/green/oi-therapeutikes- idictetew-ton-botanon  Βιβλία  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΑΜΠΙΔΗΣ : Πυραμίδα  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ: Ο γιατρός συμβουλεύει.

24  Βότανα της πατρίδας μας (φάρμακα, τρόφιμα, καλλυντικά)  Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : ΠΕ 18.16  Υπεύθυνη εκπαιδευτικός : Βαβλιάρα Νίκη ΠΕ 18.16  Μαθητές της Α' Λυκείου που συμετείχαν:   Σεραφείμ   Κατερίνα   Μαρία   Ντίνα   Χαρά   Μαρία   Έλενα   Πάνος   Ανθή   Χρύσα   Κωνσταντίνα   Τζέση   Ρονάλντο   Σωτήρης   Αλέξανδρος


Κατέβασμα ppt "ΒΟΤΑΝΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ Άνθρω π ε στρέψε συνειδητά τα βλέμματα σου στη φύση στην ο π οία γεννήθηκες και διαμορφώθηκες. Δώσε π ροσοχή στα ζωντανά όντα π."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google