Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθελοντικές Συμφωνίες επαγγελματικού κλάδουφορέων σχεδιασμού ενεργειακής πολιτικής Η φύση και ο πρωτότυπος χαρακτήρας του Προγράμματος υποστηρίζει την.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθελοντικές Συμφωνίες επαγγελματικού κλάδουφορέων σχεδιασμού ενεργειακής πολιτικής Η φύση και ο πρωτότυπος χαρακτήρας του Προγράμματος υποστηρίζει την."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθελοντικές Συμφωνίες επαγγελματικού κλάδουφορέων σχεδιασμού ενεργειακής πολιτικής Η φύση και ο πρωτότυπος χαρακτήρας του Προγράμματος υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός ευρύτερου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ του επαγγελματικού κλάδου και των φορέων σχεδιασμού ενεργειακής πολιτικής, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια στην επιλογή των δράσεων και τη μέγιστη προστιθέμενη αξία που μπορεί να αποφέρουν τα αποτελέσματα του Προγράμματος αυτού σε τοπικό, εθνικό αλλά και τεχνολογικό επίπεδο. Ο σχεδιασμός του Προγράμματος προσβλέπει στην κινητοποίηση των φορέων της αγοράς και πιο συγκεκριμένα στους επιμέρους τομείς της εμπορικής και τεχνολογικής δραστηριότητας του κτιριακού τομέα.

2 επίπεδο αναγνωρισιμότητας επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης Οι φορείς αυτοί, με τη συμμετοχή τους, θα επωφεληθούν τόσο σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας, μέσω της προβολής των υπηρεσιών και προϊόντων τους, όσο και σε επίπεδο τεχνολογικής εξέλιξης˙ αφενός μέσω της εφαρμογής και συνέργιας εμπορικών λύσεων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και αφετέρου μέσω της ποιοτικής και συγκριτικής αξιολόγησης της ενεργειακής συμπεριφοράς των προϊόντων τους σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. συμφωνιών Η συμμετοχή των φορέων της αγοράς σε αυτό το Πρόγραμμα, πραγματοποιείται σε εθελοντικό πλαίσιο, μέσω συμφωνιών (Δήλωση Πρόθεσης Συνεργασίας), που περιλαμβάνουν αναλυτικά όλες τις σχεδιαζόμενες δράσεις, τρόπους και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, καθώς και τα ανταποδοτικά οφέλη τους από αυτήν τη συμμετοχή. Εθελοντικές Συμφωνίες

3 Τα κύρια χαρακτηριστικά : Εθελοντικήμηδεσμευτική Εθελοντική και μη δεσμευτική συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Χορήγηση έκπτωσης έως και 50%, Χορήγηση έκπτωσης έως και 50%, από τους φορείς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στην τιμή των παρεχόμενων υλικών ή/και συστημάτων ή/και υπηρεσιών τους, για την υλοποίηση των επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των εκπομπών αέριων ρύπων του θερμοκηπίου στις επιλεγμένες αστικές ενότητες. Περιγραφή στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος, όλων των δράσεων, των κριτηρίων επιλογής των αναδόχων, των επιδιωκόμενων οφελών, καθώς και των υποχρεώσεων που θα αναλάβουν οι ανάδοχοι με την ένταξή τους στην φάση της εφαρμογής. Αξιολόγηση της συμπεριφοράς των εφαρμογών-παρεμβάσεων με προκαθορισμένα κριτήρια και συνεχής παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης αυτών. Προβολή της αποτελεσματικότητας των εφαρμογών-παρεμβάσεων στο πλαίσιο των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων και δράσεων προβολής του προγράμματος με σαφή μνεία στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις. Εθελοντικές Συμφωνίες

4 Το ΚΑΠΕ, ως φορέας διαχείρισης και παρακολούθησης της εφαρμογής της συγκεκριμένης δράσης, θα αναλάβει τα ακόλουθα: Πιστοποίηση απόδοσης και ενεργειακής συμπεριφοράς εφαρμογών & προϊόντων. Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη προς τους τελικούς καταναλωτές για υιοθέτηση και συμμετοχή στις προτεινόμενες δράσεις. Εκπαίδευση και ενημέρωση κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων, επιμέλεια και παραγωγή προωθητικού υλικού. Παρακολούθηση μη-τεχνολογικών παραμέτρων και συσχέτισή τους με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Συγκριτική αξιολόγηση εφαρμογών. Προβολή αποτελεσμάτων. Εθελοντικές Συμφωνίες

5 Σύναψη Εθελοντικής Συμφωνίας: 1.Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών υαλοπινάκων (Π.Ο.Ε.Β.Υ.) με χορήγηση έκπτωσης 35% 2.Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανώνυμων, Περιορισμένης Ευθύνης & Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) με χορήγηση έκπτωσης 25% 3.Πανελλήνιος Σύνδεσμος Παραγωγών Διογκωμένης Πολυστερίνης με χορήγηση έκπτωσης 30% 4.Σύνδεσμος Παραγωγών και Διανομέων Εξηλασμένης (ΣΥ.ΠΑ.Δ.Ε.) πολυστερίνης με χορήγηση έκπτωσης 50% 5.Ελληνική Ένωση Αλουμινίου (Ε.Ε.Α.) με χορήγηση έκπτωσης 25% 6.Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών με χορήγηση έκπτωσης που ποικίλει ανά είδος προϊόντος. 7.Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών με χορήγηση έκπτωσης 25% Εθελοντικές Συμφωνίες


Κατέβασμα ppt "Εθελοντικές Συμφωνίες επαγγελματικού κλάδουφορέων σχεδιασμού ενεργειακής πολιτικής Η φύση και ο πρωτότυπος χαρακτήρας του Προγράμματος υποστηρίζει την."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google