Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΑΕΦΦ 155 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΒΑΚΧΑΙ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΕΦΦ 142 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΑΕΦΦ 155 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΒΑΚΧΑΙ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΕΦΦ 142 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΑΕΦΦ 155 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΒΑΚΧΑΙ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΕΦΦ 142 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ

2 2

3 ΟΙΔΙΠΟΥΣ  Ομηρος Ψ 679, λ 271-80  Ησίοδος, Εργα & Ημέραι, 162-163  Επικός Κύκλος: *Οιδιπόδεια, *Θηβαϊς (απ. 2, 3)  Στησίχορος, PMGF 222b  Πινδαρος, Πυθ. 4, 263-9  Αισχύλος, Επτά επί Θήβας (τετραλογία: *Λάιος, *Οιδίπους, Επτά, *Σφίγξ) [467π.Χ.]  Σοφοκλής: Αντιγόνη – Οιδίπους Τύραννος – Οιδίπους επί Κολωνώ  Ευριπίδης: *Οιδίπους - Φοίνισσαι 3

4 4

5 5

6  M ῦ θος = λόγος  ‘Παραδοσιακή αφήγηση’  αφήγηση:  ‘ aφηγηματικό γλωσσικό μόρφωμα ᾽ - προφορική αφήγηση  ‘παραδοσιακή ᾽ :  δεν αποδίδεται σε έναν δημιουργό, αλλά παραδίδεται μέσω μιας κοινότητας  Λειτουργεί δεσμευτικά στο πλαίσιο της κοινότητας  Mύθος: υλικό παραδοσιακών αφηγήσεων, διαφοροποιείται από μία συγκεκριμένη μυθική αφήγηση 6

7 ΟΙΔΙΠΟΥΣ  ´Ομηρος Ψ 679,  Ε ὐ ρύαλος δέ ο ἱ ο ἶ ος ἀ νίστατο ἰ σόθεος φ ὼ ς Μηκιστ ῆ ος υ ἱὸ ς Ταλαϊονίδαο ἄ νακτος, ὅ ς ποτε Θήβας δ ᾽ ἦ λθε δεδουπότος Ο ἰ διπόδαο  ἐ ς τάφον: ἔ νθα δ ὲ πάντας ἐ νίκα Καδμείωνας.  λ 271-80  μητέρα τ ᾽ Ο ἰ διπόδαο ἴ δον, καλ ὴ ν Ἐ πικάστην, ἣ μέγα ἔ ργον ἔ ρεξεν ἀ ιδρεί ῃ σι νόοιο γημαμένη ᾧ υ ἷ ι: ὁ δ ᾽ ὃ ν πατέρ ᾽ ἐ ξεναρίξας γ ῆ μεν: ἄ φαρ δ ᾽ ἀ νάπυστα θεο ὶ θέσαν ἀ νθρώποισιν.  ἀ λλ ᾽ ὁ μ ὲ ν ἐ ν Θήβ ῃ πολυηράτ ῳ ἄ λγεα πάσχων Καδμείων ἤ νασσε θε ῶ ν ὀ λο ὰ ς δι ὰ βουλάς: ἡ δ ᾽ ἔ βη ε ἰ ς Ἀ ίδαο πυλάρταο κρατερο ῖ ο, ἁ ψαμένη βρόχον α ἰ π ὺ ν ἀ φ ᾽ ὑ ψηλο ῖ ο μελάθρου, ᾧ ἄ χεϊ σχομένη: τ ῷ δ ᾽ ἄ λγεα κάλλιπ ᾽ ὀ πίσσω 280  πολλ ὰ μάλ ᾽, ὅ σσα τε μητρ ὸ ς Ἐ ρινύες ἐ κτελέουσιν.  κα ὶ Χλ ῶ ριν ε ἶ δον περικαλλέα, τήν ποτε Νηλε ὺ ς γ ῆ μεν ἑὸ ν δι ὰ κάλλος, 7

8  Hσίοδος, Θεογ. 326  ἣ δ ὲ Χίμαιραν ἔ τικτε πνέουσαν ἀ μαιμάκετον π ῦ ρ, …  ὄ πιθεν δ ὲ δράκων, μέσση δ ὲ χίμαιρα, δειν ὸ ν ἀ ποπνείουσα πυρ ὸ ς μένος α ἰ θομένοιο. 325  τ ὴ ν μ ὲ ν Πήγασος ε ἷ λε κα ὶ ἐ σθλ ὸ ς Βελλεροφόντης. ἣ δ ᾽ ἄ ρα Φ ῖ κ ᾽ ὀ λο ὴ ν τέκε Καδμείοισιν ὄ λεθρον Ὅ ρθ ῳ ὑ ποδμηθε ῖ σα Νεμεια ῖ όν τε λέοντα, τόν ῥ᾽ Ἥ ρη θρέψασα Δι ὸ ς κυδρ ὴ παράκοιτις γουνο ῖ σιν κατένασσε Νεμείης, π ῆ μ ᾽ ἀ νθρώποις. Eργα & Ημέραι 158 κ.ε.  α ὖ τις ἔ τ ᾽ ἄ λλο τέταρτον ἐ π ὶ χθον ὶ πουλυβοτείρ ῃ Ζε ὺ ς Κρονίδης ποίησε, δικαιότερον κα ὶ ἄ ρειον, ἀ νδρ ῶ ν ἡ ρώων θε ῖ ον γένος, ο ἳ καλέονται 160  ἡ μίθεοι, προτέρη γενε ὴ κατ ᾽ ἀ πείρονα γα ῖ αν. κα ὶ το ὺ ς μ ὲ ν πόλεμός τε κακ ὸ ς κα ὶ φύλοπις α ἰ νή, το ὺ ς μ ὲ ν ὑ φ ᾽ ἑ πταπύλ ῳ Θήβ ῃ, Καδμηίδι γαί ῃ, ὤ λεσε μαρναμένους μήλων ἕ νεκ ᾽ Ο ἰ διπόδαο, το ὺ ς δ ὲ κα ὶ ἐ ν νήεσσιν ὑ π ὲ ρ μέγα λα ῖ τμα θαλάσσης  ἐ ς Τροίην ἀ γαγ ὼ ν Ἑ λένης ἕ νεκ ᾽ ἠ υκόμοιο. 8

9  Στησίχορος, Θηβαϊς; (PMGF 222b) … Ἀ λλ ᾽ ἄ γε, παίδες, ἐ μο ῖ ς μύθοις, φίλα τέκνα πίθεσθε Τ ᾷ δε ὑ μ ῖ ν...προφαίνω Τ ὸ ν μ ὲ ν ἔ χοντα δόμους ναίειν...τ ὸ ν δ ὲ ἀ πίμεν...  Πίνδαρος Ολ. 2.38κ.ε.  ἐ ξ ο ὗ περ ἔ κτεινε Λ ᾷ ον μόριμος υ ἱὸ ς  συναντόμενος, ἐ ν δ ὲ Πυθ ῶ νι χρησθ ὲ ν 40  παλαίφατον τέλεσσεν.  ἰ δο ῖ σα δ ᾽ ὀ ξε ῖ᾽ Ἐ ρινν ὺ ς  ἔ πεφνέ ο ἱ σ ὺ ν ἀ λλαλοφονί ᾳ γένος ἀ ρήιον:  λείφθη δ ὲ Θέρσανδρος ἐ ριπέντι Πολυνείκει, νέοις ἐ ν ἀ έθλοις  ἐ ν μάχαις τε πολέμου  τιμώμενος, Ἀ δραστιδ ᾶ ν θάλος ἀ ρωγ ὸ ν δόμοις:  Πυθ. 4, 263-9  γν ῶ θι ν ῦ ν τ ὰ ν Ο ἰ διπόδα σοφίαν. ε ἰ γάρ τις ὄ ζους ὀ ξυτόμ ῳ πελέκει  [470] ἐ ξερείψειεν μεγάλας δρυός, α ἰ σχύνοι δέ ο ἱ θαητ ὸ ν ε ἶ δος: 265 . 9

10  Αισχύλος, τετραλογία: *Λάιος, *Οιδίπους, Επτά, *Σφίγξ) [467π.Χ.]  Οιδίπους, απ. 167 Ν Ἐ π ῇ μεν τ ῆ ς ὁ δο ῦ τροχήλατον σχιστ ῆ ς κελεύθου τρίοδον, ἔ νθα συμβολ ὰ ς τρι ῶ ν κελεύθων Ποτνιάδων ἠ μείβομεν.  Επτά επί Θήβας 779κ.ε.  ἐ πε ὶ δ ᾽ ἀ ρτίφρων ἐ γένετο μέλεος ἀ θλίων 780  γάμων, ἐ π ᾽ ἄ λγει δυσφορ ῶ ν μαινομέν ᾳ κραδί ᾳ δίδυμα κάκ ᾽ ἐ τέλεσεν: πατροφόν ῳ χερ ὶ τ ῶ ν †κρεισσοτέκνων ὀ μμάτων ἐ πλάγχθη:  τέκνοις δ ᾽ ἀ γρίας ἐ φ ῆ κεν ἐ πικότους τροφ ᾶ ς, α ἰ α ῖ, πικρογλώσσους ἀ ράς, καί σφε σιδαρονόμ ῳ δι ὰ χερί ποτε λαχε ῖ ν 790  κτήματα: ν ῦ ν δ ὲ τρέω μ ὴ τελέσ ῃ καμψίπους Ἐ ρινύς. 10

11  Σοφοκλής:  Αντιγόνη – Οιδίπους Τύραννος – Οιδίπους επί Κολωνώ  Ευριπίδης:  *Οιδίπους - Φοίνισσαι 11

12  ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  1-150: Πρόλογος  151-215: Πάροδος  216-462: Πρώτο επεισόδιο  463-512: Πρώτο στάσιμο  513-862: Δεύτερο επεισόδιο  863-910: Δεύτερο στάσιμο  911-1085: Τρίτο επεισόδιο  1086-1109: Τρίτο στάσιμο  1110-1185: Tέταρτο επεισόδιο  1186-1222: Tέταρτο στάσιμο  1223-1530: ´Eξοδος 12

13 13

14 14

15 15

16 16 ΑΡΙΣΤΟΤ Ποιητ.  Μέρη δ ὲ τραγ ῳ δίας ο ἷ ς μ ὲ ν ὡ ς ε ἴ δεσι δε ῖ χρ ῆ σθαι  πρότερον ε ἴ πομεν, κατ ὰ δ ὲ τ ὸ ποσ ὸ ν κα ὶ ε ἰ ς ἃ διαιρε ῖ ται (15)  κεχωρισμένα τάδε ἐ στίν, πρόλογος ἐ πεισόδιον ἔ ξοδος χορικόν, κα ὶ τούτου τ ὸ μ ὲ ν πάροδος τ ὸ δ ὲ στάσιμον, κοιν ὰ μ ὲ ν  ἁ πάντων τα ῦ τα, ἴ δια δ ὲ τ ὰ ἀ π ὸ τ ῆ ς σκην ῆ ς κα ὶ κομμοί.  ἔ στιν δ ὲ πρόλογος μ ὲ ν μέρος ὅ λον τραγ ῳ δίας τ ὸ πρ ὸ χορο ῦ  παρόδου, ἐ πεισόδιον δ ὲ μέρος ὅ λον τραγ ῳ δίας τ ὸ μεταξ ὺ (20)  ὅ λων χορικ ῶ ν μελ ῶ ν, ἔ ξοδος δ ὲ μέρος ὅ λον τραγ ῳ δίας  μεθ’ ὃ ο ὐ κ ἔ στι χορο ῦ μέλος· χορικο ῦ δ ὲ πάροδος μ ὲ ν ἡ  πρώτη λέξις ὅ λη χορο ῦ, στάσιμον δ ὲ μέλος χορο ῦ τ ὸ ἄ νευ  ἀ ναπαίστου κα ὶ τροχαίου, κομμ ὸ ς δ ὲ θρ ῆ νος κοιν ὸ ς χορο ῦ κα ὶ  ἀ π ὸ σκην ῆ ς. μέρη δ ὲ τραγ ῳ δίας ο ἷ ς μ ὲ ν δε ῖ (25)<>  χρ ῆ σθαι πρότερον ε ἴ παμεν, κατ ὰ δ ὲ τ ὸ ποσ ὸ ν κα ὶ ε ἰ ς ἃ  διαιρε ῖ ται κεχωρισμένα τα ῦ τ’ ἐ στίν.

17 17


Κατέβασμα ppt "1 ΑΕΦΦ 155 ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΒΑΚΧΑΙ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ: ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΕΦΦ 142 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google