Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο κόμβος του SMITE στο Διαδίκτυο για την ενίσχυση των ΜΜΕ Στόχος του SMITE είναι η κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών των ΜΜΕ στον τομέα της περιβαλλοντικής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο κόμβος του SMITE στο Διαδίκτυο για την ενίσχυση των ΜΜΕ Στόχος του SMITE είναι η κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών των ΜΜΕ στον τομέα της περιβαλλοντικής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο κόμβος του SMITE στο Διαδίκτυο για την ενίσχυση των ΜΜΕ Στόχος του SMITE είναι η κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών των ΜΜΕ στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός Μεσογειακού δικτύου ΜΜΕ, οι οποίες θα επιδεικνύουν σημαντική δράση στην περιβαλλοντική διαχείριση. Θα δημιουργηθεί ένας κόμβος στο διαδίκτυο με πληροφοριακό υλικό για τους τομείς τροφίμων, κλωστοϋφαντουργίας και ξενοδοχείων για να βοηθήσει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις στο “γιατί”, το “πως” και το “τι” της προσπάθειάς τους για να βελτιώσουν την απόδοσή τους στο θέμα της περιβαλλοντικής προστασίας. Ένα πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα είναι πολύγλωσσο, θα λειτουργεί μέσω διαδικτύου και θα χρησιμοποιεί τεχνολογίες πολυμέσων και αμφίδρομης αλληλεπίδρασης, θα παρέχει στις ΜΜΕ τα πιο σύγχρονα εργαλεία και πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφόρηση προσαρμοσμένη στις δικές τους ανάγκες.Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Γραφείο Συνεργασίας EuropAid της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το εξειδικευμένο λογισμικό που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του SMITE καθώς και όλη η υποδομή, θα παραμείνουν, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, στη διάθεση των Μεσογειακών χωρών που συμμετέχουν σε αυτό. Οι ΜΜΕ έχουν τώρα τα μέσα για on-line περιβαλλοντική διαχείριση Δημιουργήθηκε ένας κόμβος στο διαδίκτυο για να ενισχυθούν οι τομείς τροφίμων, κλωστοϋφα- ντουργίας και ξενοδοχείων στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης  Η περιβαλλοντική διαχείριση μέσω διαδικτύου βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα Το SMITE ενισχύει την προσπάθεια των ΜΜΕ να: Ε κτιμήσουν την θεσμική και τεχνολογική τους απόδοση Κ άνουν συγκριτική ανάλυση της περιβαλλοντικής τους απόδοσης Ε ισάγουν νέες τεχνολογίες και να υλοποιήσουν τεχνολογικές παρεμβάσεις Υ ιοθετήσουν κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή “ορθής πρακτικής” με σκοπό τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης Υ πολογίσουν το πιθανό κόστος ή όφελος από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις Σ υγκρίνετε την κατανάλωση πόρων με αυτήν παρόμοιων επιχειρήσεων απ’ όλον τον κόσμο Υ πολογίσετε την εξοικονόμηση πόρων και χρημάτων που θα μπορούσατε να επιτύχετε βελτιώνοντας την περιβαλλοντική σας απόδοση Υ λοποιήσετε προγράμματα για τη μείωση της κατανάλωσης πόρων Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την περιβαλλοντική απόδοση, το εργαλείο αυτό θα σας βοηθήσει να: Υ πολογίσετε τον όγκο των κύριων πόρων τους οποίους καταναλώνετε τώρα

2 Συγκριτική ανάλυση: μέθοδος για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής απόδοσης μιας επιχείρησης, μέσω της σύγκρισης των πληροφοριών που συλλέγονται από λεπτομερέστατο ενεργειακό έλεγχο με πρότυπα που απεικονίζουν την κατανάλωση ενέργειας και τα οποία έχουν καταρτιστεί βάσει στοιχείων που έχουν συλλεχθεί από παρόμοιες επιχειρήσεις και τη δημιουργία ενός τοπικού δικτύου συμβούλων, οι οποίοι θα είναι ικανοί να παράσχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, μέσω του δικτύου, στις επιχειρήσεις-χρήστες του συστήματος, να προωθήσουν τη μελλοντική χρήση του συστήματος και να ενθαρρύνουν παρόμοιες πρωτοβουλίες και συνεργασίες. Η περιβαλλοντική προστασία δεν αποτελεί πρωταρχική ευθύνη μόνο για τις κυβερνητικές αρχές, αλλά και για τους πολίτες, τους πελάτες και τις τοπικές αρχές. Οι οικονομικές δραστηριότητες, είτε είναι του πρωτογενή, είτε του δευτερογενή, είτε του τριτογενή τομέα, θεωρούνται υπεύθυνες για την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Οι ΜΜΕ αισθάνονται τώρα την πίεση για τον έλεγχο και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής τους απόδοσης. Η υιοθέτηση περιβαλλοντικής διαχείρισης αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την παγκόσμια αειφορία και για βιώσιμο εμπόριο. Η επίδραση των περιβαλλοντικών θεμάτων, τόσο στην μακροπρόθεσμη, όσο και στην βραχυπρόθεσμη απόδοση των επιχειρήσεων αυξάνεται συνεχώς. Η περιβαλλοντική διαχείριση παρέχει ένα αριθμό πλεονεκτημάτων στις ΜΜΕ, όπως η μείωση του λειτουργικού κόστους, η αύξηση της αποτελεσματικότητας του προϊόντος, η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης, οι νέες ευκαιρίες στην αγορά, η εναρμόνιση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και η ικανοποίηση των εργαζομένων. Δ ιασφαλίσουν και να εδραιώσουν αποδοτικότητα, ποιότητα, υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας και περιβαλλοντική απόδοση. Α υξήσουν την απόδοση της παραγωγής με τη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Ο πρωταρχικός στόχος του SMITE είναι να υποστηρίξει τις ΜΜΕ στην προσπάθειά τους να γίνουν ανταγωνιστικότερες και επομένως να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά, με το να υιοθετήσουν τις κορυφαίες πολιτικές και πρακτικές για το περιβάλλον. Από τις ΜΜΕ αναμένεται να: Ε παναπροσδιορίσουν τη διαδικασία παραγωγής, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Οφέλη για τις ΜΜΕ που θα συμμετάσχουν οι ΜΜΕ αισθάνονται ότι δεν μπορούν να αφιερώσουν. Χωρίς αμφιβολία υπάρχει κόστος τόσο σε χρόνο, όσο και σε χρήμα. Όμως, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις περιβαλλοντικής διαχείρισης όπου τα οφέλη ουσιαστικά υπερκέρασαν το κόστος εφαρμογής. Με δεδομένη την πιθανότητα να αυξηθεί η πίεση προς τις επιχειρήσεις για να επιδείξουν ικανοποιητική περιβαλλοντική απόδοση και με δεδομένα τα πολλά οφέλη που αυτή αποφέρει, η περιβαλλοντική διαχείριση δε θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια υπερβολική πολυτέλεια, αλλά ως μια ανάγκη που, όλο και περισσότερο, είναι αδύνατο να μην καλύψουν. Οι ΜΜΕ δεν εφαρμόζουν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς θεωρούν ότι δε διαθέτουν χρήματα και χρόνο για να το πράξουν. Συχνά αναγκάζονται να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στα θέματα που αφορούν την επιβίωσή τους. Η περιβαλλοντική διαχείριση απαιτεί χρόνο για να υλοποιηθεί και χρήματα για να εφαρμοστεί, τα οποία Πόσο εμπλέκονται οι ΜΜΕ στην Περιβαλλοντική Διαχείριση; Ένα κρίσιμο βήμα για αυξημένη ανταγωνιστικότητα Ο κόμβος του SMITE στο Διαδίκτυο για την ενίσχυση των ΜΜΕ Σελίδα 2 Οι νέες ευκαιρίες της αγοράς θα προκύψουν από τη δικτύωση και συνεργασία μεταξύ των τοπικών ΜΜΕ και ειδημόνων της περιοχής Business and Environment

3 Πως θα λειτουργεί το σύστημα; Ο κόμβος του SMITE στο Διαδίκτυο για την ενίσχυση των ΜΜΕ Ενεργειακός έλεγχος: η συστηματική μελέτη της ποσότητας και του κόστους κάθε μορφής ενέργειας που απορροφάται από μια επιχείρηση για μια δεδομένη χρονική περίοδο. Σελίδα 3 το μέγεθος, τον τύπο και τις δραστηριότητές της. Οι μέθοδοι που απαιτούνται για την εκτίμηση της διοικητικής/λειτουργικής απόδοσης της επιχείρησης θα καταγράφονται πλήρως με τρόπο φιλικό προς το χρήστη. Π εριβαλλοντική Συγκριτική Ανάλυση Η περιβαλλοντική συγκριτική ανάλυση θα βοηθήσει τις εταιρείες να εκτιμήσουν την τεχνική/τεχνολογική και τη διοικητική/λειτουργική τους απόδοση σε σύγκριση με διεθνή πρότυπα, “ορθές πρακτικές” και επιτυχημένες εταιρικές πολιτικές. Η συγκριτική ανάλυση θα πραγματοποιείται σε δυο επίπεδα: (α)απόδοση ανά τομέα και (β)απόδοση του συνόλου της διαδικασίας, με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων. Κ ατευθυντήριες γραμμές “ορθής πρακτικής” για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης Γενικές κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής, οι οποίες βασίζονται στη διεθνή εμπειρία, θα περιλαμβάνουν θέματα ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας, διοικητικά/διαχειριστικά συστήματα, εσωτερική συμπεριφορά του προσωπικού και προς τρίτους και εθελοντικές πρωτοβουλίες. Τ εχνικά κριτήρια και παρεμβάσεις Θα προτείνονται κατάλληλα τεχνικά κριτήρια και παρεμβάσεις για να βοηθηθούν οι ΜΜΕ να εναρμονιστούν με τους κανονισμούς ή/και να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους απόδοση, ώστε να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά. Η βάση για τις εισηγήσεις αυτές θα είναι η τρέχουσα τεχνική/τεχνολογική απόδοση που θα έχει καταγραφεί σε προηγούμενη φάση και η συγκριτική αξιολόγηση με ορθές πρακτικές και τιμές που θα έχουν τεθεί ως στόχοι. Α νάλυση κόστους-οφέλους Οι ΜΜΕ θα ενημερώνονται για τη δυνατότητα συγκριτικής αξιολόγησης των εναλλακτικών σεναρίων που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν για να βελτιώσουν την περιβαλλοντική τους απόδοση, μέσω μιας ανάλυσης κόστους- οφέλους (Κ/Ο). Η μέθοδος Κ/Ο θα παρουσιάζεται σε μια διαδικασία “βήμα προς βήμα” και θα αναλύονται όλες οι συνιστώσες της. Οι εταίροι του προγράμματος θα συλλέξουν στοιχεία για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και εμπειρίες από την κάθε περιοχή, τα οποία θα αξιοποιηθούν ώστε να τεθεί στη διάθεση των ενδιαφερόμενων η υφιστάμενη γνώση και εμπειρία. Θα αναπτυχθούν εφαρμογές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ΜΜΕ και οι οποίες θα έχουν τη μορφή ευέλικτων ενοτήτων. Σκοπό θα έχουν να διευκολύνουν και να εντείνουν τη χρήση του συστήματος από τους τελικούς του χρήστες, δηλαδή τις ΜΜΕ. Όταν θα ολοκληρωθεί, το σύστημα θα προσφέρει: Ε ργαλείο για τη διάγνωση της θεσμικής απόδοσης. Η θεσμική απόδοση θα αξιολογείται στη βάση του αντίστοιχου νομοθετικού πλαισίου της χώρας, τουλάχιστον για τους κυριότερους βιομηχανικούς τομείς. Το τρέχον κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για το περιβάλλον θα καλύπτεται πλήρως και επιπλέον θα ενσωματώνονται Οδηγίες της ΕΕ όπως οι IPPC/BAT, SEVESO, VOCs, και η Οδηγία για συσκευασίες. Ε ργαλείο για τη διάγνωση της τεχνολογικής απόδοσης. Οι ΜΜΕ θα είναι σε θέση να αξιολογούν ποιοτικά και ποσοτικά την απόδοσή τους βάσει κάποιων τιμών-στόχων που θα έχουν καθοριστεί μέσω της συγκριτικής ανάλυσης. Αναλυτικές οδηγίες για τον υπολογισμό των τιμών των περιβαλλοντικών δεικτών θα παρέχονται για τους κυριότερους τομείς της βιομηχανίας και για διάφορες μεθόδους. Ε ργαλείο για τη διάγνωση της απόδοσης σε λειτουργικό/ διοικητικό επίπεδο. Η απόδοση των ΜΜΕ σε λειτουργικό/ διοικητικό επίπεδο θα αξιολογείται με βάσει τιμές οι οποίες θα έχουν τεθεί ως στόχοι. Η αξιολόγηση της κάθε επιχείρησης θα λαμβάνει υπόψη Ο ρόλος του δικτύου στην ανάπτυξη του συστήματος Ερευνητική Ομάδα του SMITE  Ανάπτυξη του συστήματος  Φιλοξενία του συστήματος  Έρευνα αγοράς  Ανάπτυξη δικτύωσης Κύριος Εταίρος  Παροχή τοπικών και τεχνικών πληροφοριών  Παροχή εκπαίδευσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνικός Εταίρος Η πλήρης λειτουργία του συστήματος Αγορά  Ξενοδοχεία  Υφαντουργίες  Εταιρίες Τροφίμων  Διαφήμιση  Πληροφόρηση Κύριος Εταίρος  Φιλοξενία συστήματος  Ενημέρωση με νέες πληροφορίες  Υποστήριξη ΜΜΕ  Εκπαίδευση Τεχνικός Εταίρος  Επαφή με την αγορά  Δικτύωση  Εκπαίδευση  Συμβουλευτι- κές υπηρεσίες

4 Το σύστημα θα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες, γνώσεις και εμπειρίες, μεθόδους και βοήθεια που θα μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο από τις ΜΜΕ, όσο και από το εξωτερικό οικονομικό τους περιβάλλον. Ο στόχος είναι να διευκολυνθεί η επικοινωνία των τελικών χρηστών με όλες τις υπηρεσίες, τους οργανισμούς, με επενδυτές και/ή προμηθευτές, όπως: Κυβερνητικοί φορείς Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης Οργανισμοί, κοινωφελείς οργανισμοί, πρακτορεία Σύνδεσμοι ΜΜΕ Σύνδεσμοι καταναλωτών Προμηθευτές εξοπλισμού και υπηρεσιών Οικονομικοί φορείς/επενδυτές Πρόσθετες πληροφορίες που θα ενσωματωθούν στο SMITE Σελίδα 4 ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΛΕΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - INTERCOLLEGE Ο κόμβος του SMITE στο Διαδίκτυο για την ενίσχυση των ΜΜΕ Γραφεία:Μακεδονίτισσας 46, Λευκωσία Ταχυδρομική διεύθυνση:Τ.Θ. 27510 2430 Λευκωσία Τηλέφωνο:22 841609, 22 355560 Τηλεομοιότυπο:22 355622 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:environm@spidernet.com.cy ΜΟΝΑΔΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝΜΕΛΕΤΩΝ


Κατέβασμα ppt "Ο κόμβος του SMITE στο Διαδίκτυο για την ενίσχυση των ΜΜΕ Στόχος του SMITE είναι η κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών των ΜΜΕ στον τομέα της περιβαλλοντικής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google