Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ετυμολογικά Ενότητας 7 Όργανο ή μέσο Τόπος. γραφεύς < γράφω ἀρωγός < ἀρήγω (= βοηθώ) κριτής < κρίνω φυγάς < φεύγω ἡγεμών < ἡγέομαι, ἡγοῦμαι σωτήρ < σῲζω.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ετυμολογικά Ενότητας 7 Όργανο ή μέσο Τόπος. γραφεύς < γράφω ἀρωγός < ἀρήγω (= βοηθώ) κριτής < κρίνω φυγάς < φεύγω ἡγεμών < ἡγέομαι, ἡγοῦμαι σωτήρ < σῲζω."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ετυμολογικά Ενότητας 7 Όργανο ή μέσο Τόπος

2 γραφεύς < γράφω ἀρωγός < ἀρήγω (= βοηθώ) κριτής < κρίνω φυγάς < φεύγω ἡγεμών < ἡγέομαι, ἡγοῦμαι σωτήρ < σῲζω πράκτωρ < πράττω φύσις < φύω δοκιμασία < δοκιμάζω φυγή < φεύγω χαρά < χαίρω μανία < μαίνομαι βασιλεία < βασιλεύω τρόμος < τρέμω ὀδυρμός < ὀδύρομαι τρυγητός < τρυγάω, τρυγῶ ποίημα < ποιέω, ποιῶ γραμμή < γράφω ψεῦδος < ψεύδομαι ἄροτρον ξύστρα λουτήρ ποτήριον δρέπανον σκαπάνη ἀγχόνη γραφίς ὁρμητήριον παλαίστρα θέατρον βάθρον ‘ἄγχω =πνίγω > άγχος

3 θέλγω→τὸθέλγη_______ κομίζω→τὰκόμισ_______ φοβέω, φοβῶ→τὸφόβη______ πλήττω→τὸπλῆκ_______ λάμπω→ὁλαμπ_______ λύω→τὸλύ________ χέω→ἡχύ__________ ἡχο-_________ Να σχηματίσετε παράγωγα ουσιαστικά που να φανερώνουν όργανο ή μέσο από τα παρακάτω ρήματα: -τρον ή -θρον -τρα ή -θρα -τήρ -τηρία -τήριον -ανον -άνη -όνη -ίς

4 ἐργάζομαι→τὸ_________ ὀρχέομαι, ὀρχοῦμαι →ἡ_________ δικάζω→τὸ_________ γυμνάζω→τὸ_________ Να σχηματίσετε από τα παρακάτω ρήματα παράγωγα ουσιαστικά που να φανερώνουν τόπο: -τήριον -τρα -τρον -θρον

5 Α′Β′δηλώνει 1. κεράννυμι (= αναμειγνύω) α. λέκτρον (= κρεβάτι) ________________ 2. κλείω (= κλείνω)β. κρατήρ________________ 3. λέχομαι (= κοιμίζω κάποιον) γ. νιπτήρ________________ 4. γλύφω (= σκαλίζω)δ. κλεῖθρον (= κλειδί)________________ 5. νίζω / νίπτω (= πλένω)ε. γλύφανον (= σμίλη)________________ Να αντιστοιχίσετε τα ρήματα της στήλης Α′ με τα παράγωγα ουσιαστικά τους στη στήλη Β′ και να γράψετε δίπλα στο καθένα τι δηλώνει: όργανο τόπος Μέσα στον κρατήρα αναμείγνυαν το κρασί με νερό


Κατέβασμα ppt "Ετυμολογικά Ενότητας 7 Όργανο ή μέσο Τόπος. γραφεύς < γράφω ἀρωγός < ἀρήγω (= βοηθώ) κριτής < κρίνω φυγάς < φεύγω ἡγεμών < ἡγέομαι, ἡγοῦμαι σωτήρ < σῲζω."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google