Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάθημα: Γνωστικές και λειτουργικές αναπαραστάσεις των ΤΠΕ Θέμα παρουσίασης : προδιαγραφές συνεργατικών σεναρίων –πρόταση για σχεδιασμό ομαδο-συνεργατικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάθημα: Γνωστικές και λειτουργικές αναπαραστάσεις των ΤΠΕ Θέμα παρουσίασης : προδιαγραφές συνεργατικών σεναρίων –πρόταση για σχεδιασμό ομαδο-συνεργατικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 μάθημα: Γνωστικές και λειτουργικές αναπαραστάσεις των ΤΠΕ Θέμα παρουσίασης : προδιαγραφές συνεργατικών σεναρίων –πρόταση για σχεδιασμό ομαδο-συνεργατικού σεναρίου

2 Coordination (συντονισμός): κάθε μέλος της κοινότητας επιδίδεται σε δικό του ρόλο ή δραστηριότητα που είναι προκαθορισμένη Engeström (1992) Αποτέλεσμα 12 34

3 φόρμες συνεργασίας Cooperation: τα μέλη της κοινότητας εστιάζουν στο κοινό πρόβλημα αναζητώντας αμοιβαία αποδεκτούς τρόπους για την εννοιολογικοποίησή του reflective communication: τα μέλη εστιάζουν στην εννοιολογικοποίηση του συστήματος αλληλεπίδρασης τους αναφορικά με τους κοινούς στόχους της δραστηριότητας (εννοιολογικοποίηση σεναρίων και σκοπών) Engeström (1992) 2 αποτέλεσμα 1 2 3 4

4 Ορισμός συνεργατικής μάθησης η συνεργατική μάθηση: η κατάσταση που δεσμεύει ταυτοχρόνως τους μαθητές στην επίλυση κοινού προβλήματος ή στην εκμάθηση μιας ικανότητας Dillenbourg (1999)

5 Θεωρητικό υπόβαθρο Θεωρία κοινωνιο-γνωστικής σύγκρουσης: Η δέσμευση μαθητών διαφορετικού επιπέδου γνωστικής ανάπτυξης ή μαθητών ίδιου επιπέδου, αλλά με διαφορετικές οπτικές σε κοινωνική αλληλεπίδραση οδηγεί σε κοινωνιο-γνωστική σύγκρουση και εν συνεχεία σε δόμηση νέων εννοιολογικών δομών και κατανόησης Piaget, 1928 αναφέρεται στο Liponen, 2002 Θεωρία Κοινωνικού εποικοδομητισμού: Η μάθηση γίνεται αντιληπτή ως δομημένη διαδικασία, όπου ο διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων δεν περιορίζεται σε ανταλλαγή ιδεών, αλλά επεκτείνεται στην κοινή πρακτική με στόχο την παραγωγή κοινού προϊόντος. Vygotsky, 1978 αναφέρεται στο Laudrillard, 2008

6 Βασικές αρχές της συνεργατικής μάθησης Θετική αλληλεξάρτηση (positive interdependence): συντονισμός ρόλων και δραστηριοτήτων με στόχο τα επιθυμητά αποτελέσματα Ατομική αξιοπιστία και προσωπική ευθύνη (individual accountability/personal responsibility): Οι επιμέρους επιδόσεις εντός της ομάδας πρέπει να είναι αναγνωρίσιμες Αλληλεπίδραση (promotive interaction): αμοιβαία υποστήριξη και ενθάρρυνση με στόχος την εποικοδομητικής ανατροφοδότηση και την κοινή κατανόηση Κοινωνικές δεξιότητες (social skills): οικοδόμηση ατμόσφαιρας αμοιβαίας εμπιστοσύνης, υποστήριξης, αποδοχής και εποικοδομητικής επίλυσης συγκρούσεων Αντανάκλαση ομαδικής εργασίας group processing): αμοιβαία ανατροφοδότηση μεταξύ των εκπαιδευόμενων και μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτικού (Jonson και Jonson,1999)

7 Ορισμός συνεργατικών σεναρίων 1.Τα συνεργατικά σενάρια ορίζονται ως σύνθετα διδακτικά εργαλεία τα οποία παρέχουν στους συνεργαζόμενους οδηγίες με στόχο την ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων για την υλοποίηση συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων. Οι στόχοι αυτοί είναι εφικτοί με εφαρμογή διαφορετικού τύπου και αλληλουχίας δραστηριοτήτων, συνδέονται με ρόλους. Οι δραστηριότητες είναι δυνατό να διαιρεθούν σε ατομικές ενέργειες, οι οποίες συναθροίζονται για να αποτελέσουν μια ευρύτερη δραστηριότητα. Kollar et al. (2006) 2.Διαμόρφωση μια αλληλουχίας δραστηριοτήτων που δεσμεύουν τους μαθητές σε επάλληλους κύκλους συνεργασίας O’ Donnell & Dansereau (1992 αναφέρεται στο Kobbe et al.,2007 )

8 Δραστηριότητες σεναρίων επεξεργασία (elaboration) συσχετισμός νέων ιδεών και αρχών με άλλες ήδη γνωστές επεξήγηση (explanation) έλεγχος ασυνεχειών και γνωστικών χασμάτων επιχειρηματολογία (argumentation) ισχυρισμοί και αιτιολόγηση διατύπωση ερωτήσεων (question asking) εκμαίευση πληροφόρησης απαραίτητης για τη συμπλήρωση των κενών στη γνώση O’ Donnell & Dansereau (1992 αναφέρεται στο Kobbe et al.,2007 )

9 Δομικά στοιχεία των σεναρίων Οι συμμετέχοντες Συνήθως προσδιορίζονται προϋποθέσεις για το συνολικό αριθμό συμμετεχόντων, αλλά υπάρχουν περιθώρια εύρους. Επιπλέον είναι πιθανό να προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων. Οι δραστηριότητες αναλύονται, δομούνται ιεραρχικά και υποστηρίζονται με διαφορετικά επίπεδα scaffolds. Οι ρόλοι: Οι ρόλοι νομιμοποιούν προνόμια, υποχρεώσεις και προσδοκίες και είναι πιθανό να εναλλάσσονται. Αν δεν προσδιορίζονται ρόλοι, αυτό πρέπει να αναφέρεται στα σενάρια, ώστε να αποφεύγεται η αυτόκλητη ανάληψη ρόλων, όπως αυτός του ηγέτη. Πόροι: Οι φυσικοί και οι εικονικοί πόροι εξασφαλίζουν πληροφόρηση(κείμενα, σύνδεσμοι ιστοσελίδων) ή λειτουργικότητα (π.χ εργαλεία όπως αριθμομηχανές ή online ημερολόγια. Επιπλέον κατά τη διάρκεια του σεναρίου δημιουργούνται πόροι όπως κείμενα προς δημοσίευση. Ομάδες: ιεραρχική δόμηση με υποομάδες (Kobbe et al. 2007)

10 Οι μηχανισμοί των σεναρίων Task distribution κατανομή καθηκόντων Τα καθήκοντα αναλύονται σε απλούστερες και κατανέμονται στους εκπαιδευόμενους Group formation διαμόρφωση ομάδων Οι ομάδες διαμορφώνονται με κριτήριο χαρακτηριστικά των μελών ή με κριτήριο διαδικασίες ή αρχές. Sequencing (αλληλουχία) Δόμηση του χρόνου αλληλεπίδρασης : φάσεις (π.χ στάδια έρευνας, αντιπαράθεσης, επεξεργασίας, reflection) /σημείο αναφοράς για τη διαχείριση του χρόνου.

11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ 1. Σχήματα σεναρίων (Script Schemata) Με κριτήριο τις κύριες αρχές σχεδιασμού των σεναρίων, οι οποίες αποτελούν και τις κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης των σχέσεων αλληλεπίδρασης κατά την υλοποίηση των σεναρίων οι Dillenbourg και Hong (2006) αναφέρουν τα ακόλουθα σχήματα, : o Σχήμα πάζλ Jigsaw schema (διαμόρφωση μικρών ομάδων με στόχο τη συμπληρωματική πληροφόρηση) o Σχήμα αντιπαράθεσης Conflict schema (αντιπαράθεση γνώσεων – θέσεων-ρόλων, κοινωνιο-γνωστική σύγκρουση) o Συμπληρωματικό σχήμα Reciprocal schema (ανάθεση και εναλλαγή ρόλων, υποβολή ερωτήσεων- καθοδήγηση) 2. Script classes κλάσεις σεναρίων ακολουθούν τις βασικές αρχές ενός Schemata και προσδιορίζουν αριθμό συμμετεχόντων, δραστηριότητες, ρόλους, πόρους, ομάδες π.χ Argue Graph) 3. Script instances στιγμιότυπα σεναρίων αποδίδουν περιεχόμενο στα Scripts π.χ ερωτηματολόγια των Argue Graph 4. Script sessions συνεδρίες καθορίζουν λεπτομέρειες για την υλοποίηση των σεναρίων υπό συγκεκριμένες συνθήκες, (π.χ χρονοδιαγράμματα).

12 Ολοκληρωμένα σενάρια (intergrated scripts) συνεργατικές και ατομικές δραστηριότητες διαμεσολαβούμενες από υπολογιστή δραστηριότητες, αλλά και ποικιλία δια ζώσης δραστηριοτήτων (Dillenbourg & Hong, 2008)

13 Κατηγοριοποίηση σεναρίων με κριτήριο την κατάτμηση (granularity) Μακροσενάρια: έμφαση στην ενορχήστρωση Μικροσενάρια: ανώτερο επίπεδο επιπρόσθετης υποστήριξης (έναρξη προτάσεων, καθοδήγηση υποβολής ερωτήσεων, λεπτομερείς περιγραφές)

14 η εμπειρική έρευνα έχει τεκμηριώσει τη δυνατότητα των σεναρίων υψηλής δόμησης να βελτιώσουν τη μαθησιακή διαδικασία Kollar et al., 2007 Μειονεκτήματα αναφορικά με την αξιοποίηση των εσωτερικών σεναρίων (internal scripts) από την κατάτμηση της διαδικασίας σε πολλά επίπεδα Dillenbourg, 2002 αναφέρεται στο Kollar et al., 2007

15 Γραφική Conversational Framework (Laudrillard, 2008): διδακτισμός, κονστρουκτιβισμός, κοινωνική μάθηση και συνεργατική μάθηση. Οι αριθμοί αποτυπώνουν τη δυνατή αλληλουχία αποτελεσματικών δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού, μαθητού και των αναπαράσταση του συμμαθητών του.

16 Ομάδες σύνταξης προϋπολογισμού Ομάδες ειδικών

17 Πίνακας 1 Παραδείγματα συνεργατικών σεναρίων (αναφέρονται στο Kobbe et al., 2007 ΠαραπομπήΠερίληψη MURDER Script Mood, Understanding, Recall, Detection, Elaboration, Review Script (Danserau et al.1979 αναφέρεται στα Kobbe et al.,2007; Kollar et al., 2006 Στόχος η κοινή κατανόηση κειμένου Ζευγάρια μαθητών που διαβάζουν από κοινού ένα κείμενο. ο ένας πυκνώνει το κείμενο και ο άλλος προσφέρει ανατροφοδότηση ακούγοντας, εντοπίζοντας λάθη ή παραλήψεις. κοινή επεξεργασία αποσπάσματος του κειμένου η διαδικασία επαναλαμβάνεται στο επόμενο απόσπασμα με εναλλασσόμενους ρόλους. Universante Script (Dillenbourg and Jerman, 2006αναφέρεται στα Kobbe et al.,2007; Kollar et al., 2006 Φοιτητές με διαφορετική εθνική προέλευση επιλύουν περιπτώσεις προβλημάτων σε μικτές και αμιγείς ομάδες. Αρχικά αναπτύσσεται διάλογος εντός των μικτών ομάδων. Στη συνέχεια διαμορφώνονται αμιγείς εθνικές ομάδες και καταγράφονται οι θέσεις τους σε φύλλα εργασίας. Μικτές ομάδες φοιτητών που συζήτησαν θεματικά παρόμοιες υποθέσεις συγκρίνουν αυτά τα εθνικά φύλλα εργασίας και διαμορφώνουν το συμπίλημά τους. Στη συνέχεια οι ομάδες αυτές παρουσιάζουν ο συμπίλημα σε άλλες ομάδες της ίδιας εθνικότητας και δέχονται ανατροφοδότηση. Τέλος, οι φοιτητές επανέρχονται στην αρχική τους ομάδα και επεξεργάζονται τη λύση της υπόθεσης.

18 Πίνακας 1 Παραδείγματα συνεργατικών σεναρίων (αναφέρονται στο Kobbe et al., 2007 ArgueGraph Script ((Dillenbourg and Jerman, 2006) Αρχικά οι φοιτητές απαντούν σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών και τοποθετούνται υπέρ ή κατά ενός θέματος. Οι θέσεις αναπαριστώνται με ένα δισδιάστατο γράφημα. Οι φοιτητές με διαμετρικά αντίθετες απόψεις οργανώνονται σε ζευγάρια και συμπληρώνουν εκ νέου ένα ερωτηματολόγιο με ανοιχτές ερωτήσεις συζητώντας τα επιχειρήματά τους. Ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει τα ερωτηματολόγια, βοηθάει κάθε ομάδα στην επεξεργασία και αναθεώρηση των επιχειρημάτων και ομαδοποιεί όλα τα επιχειρήματα Τέλος, σε κάθε φοιτητή ανατίθεται η σύνθεση όλων των επιχειρημάτων για ένα θέμα. Social Script (Weinberger et al., 2005) Τρεις μελέτες περίπτωσης αναλύονται παράλληλα από ομάδες φοιτητών τριών μελών. Κάθε φοιτητής γράφει μια ανάλυση περίπτωσης και στη συνέχεια ασκεί κριτική στην ανάλυση των άλλων δύο μελών. Στη συνέχεια κάθε μέλος αναθεωρεί την προσωπική του ανάλυση με κριτήριο την κριτική των δύο συμφοιτητών του. Και οι δύο ρόλοι, του αναλυτή και κριτικού, υποστηρίζονται από υλικό καθοδήγησης για το ρόλο του κριτικού.

19 Πίνακας 2 Δομικά στοιχεία των παραδειγμάτων των συνεργατικών σεναρίων MURDER ScriptUniversante ScriptArgueGraph ScriptSocial Script Συμμετέχοντες Απαιτείται άρτιος αριθμός συμμετεχόντων Συμμετέχοντες προερχόμενοι από δύο τουλάχιστον εθνικές ομάδες. Σε κάθε ομάδα τουλάχιστον τόσοι συμμετέχοντες όσες και οι περιπτώσεις μελέτης Απαιτείται άρτιος αριθμός συμμετεχόντων (τουλάχιστον 4, ενώ λειτουργεί καλύτερα με 20-30 συμμετέχοντες και τον καθοδηγητή ) Ο αριθμός των συμμετεχόντων πρέπει να είναι διαιρετός με το 3 Δραστηριότητες α)χαλάρωση β)ανάγνωση-παρατήρηση-ερμηνεία γ)πύκνωση δ)ανατροφοδότηση ε)επεξεργασία στ)αναθεώρηση α)ανάλυση και επεξεργασία της περίπτωσης β)πύκνωση και επεξήγηση γ)ανάλυση-σύγκριση-συσχετισμός της προηγούμενης πληροφόρησης με την προηγούμενη γνώση δ)ανατροφοδότηση και κριτική ε)επίλυση προβλήματος α)αιτιολόγηση θέσεων και δόμηση επιχειρημάτων β)σύγκριση, επεξεργασία γ)διαπραγμάτευση και δόμηση επιχειρηματολογίας δ)επεξήγηση και αιτιολόγηση επιχειρηματολογίας ε)περίληψη α)εφαρμογή θεωρητικών αρχών και δόμηση επιχειρημάτων β)κριτική θεώρηση (υποστηριζόμενη scaffoded για αποσαφήνιση, ταυτότητα και αντιπαράθεση απόψεων και δόμηση αντεπιχειρημάτων) Ρόλοι Ο ένας κάνει περίληψη, ο άλλος ακούει Ένας αναλυτής και δύο κριτικοί Πόροι Μαθησιακό με μικρό αριθμό αποσπασμάτων κειμένου Περιγραφή τουλάχιστον δύο περιπτώσεων από δύο τουλάχιστον θεματικές περιοχές Ένα ερωτηματολόγιο για κάθε συμμετέχοντα και ένα για κάθε ομάδα Ένα φύλλο για την ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας για κάθε ερωτηματολόγιο Τρεις περιγραφές περιπτώσεων ΟμάδεςζευγάριαΘεματικές ομάδες, αμιγώς εθνικές ομάδες, μικτές εθνικά ομάδες Ζευγάρια και ομάδα τάξηςΘεματικές ομάδες

20 Πίνακας 3 μηχανισμός κατανομής καθηκόντων των παραδειγμάτων των συνεργατικών σεναρίων Όνομακατανομή MURDER Script Σε κάθε ζευγάρι αντιστοιχεί μαθησιακό υλικό. Το ένα μέλος πυκνώνει το κείμενο και το άλλο ακούει Universante ScriptΚάθε ομάδα αναλαμβάνει την περιγραφή μιας περίπτωσης ArgueGraph Script Στο στάδιο της έρευνας κάθε μέλος παραλαμβάνει ένα ερωτηματολόγιο. Στο στάδιο ης αντιπαράθεσης και της επεξεργασίας κάθε μικρή ομάδα παραλαμβάνει καινούριο ερωτηματολόγιο. Στο στάδιο reflection κάθε μέλος παραλαμβάνει ένα φύλλο επιχειρηματολογίας. Social ScriptΟι ρόλοι κατανέμονται με τρόπο, ώστε το κάθε μέλος να έχει το ρόλο του αναλυτή σε μια ομάδα και του κριτικού σε άλλη.

21 Πίνακας 4 μηχανισμός διαμόρφωσης ομάδων των παραδειγμάτων συνεργατικών σεναρίων ΌνομαΔιαμόρφωση ομάδων MURDER ScriptΌλοι οι συμμετέχοντες ομαδοποιούνται σε ζευγάρια Universante Script Για κάθε περιγραφή περίπτωσης διαμορφώνεται μια ομάδα που αποτελείται από τουλάχιστον ένα μέλος ανά έθνος. Για κάθε θέμα διαμορφώνεται μια θεματική ομάδα που συντίθεται από όλες τις ομάδες που έχουν το ίδιο θέμα αναφοράς. ArgueGraph Script Στο στάδιο της έρευνας όλοι οι συμμετέχοντες διαμορφώνουν την ομάδα της τάξης. Στο στάδιο της αντιπαράθεσης διαμορφώνονται ζευγάρια με το μέγιστο βαθμό διάστασης αντιλήψεων. Social ScriptΌλοι οι συμμετέχοντες ομαδοποιούνται με κριτήριο τις περιγραφές περίπτωσης. Για κάθε περιγραφή περίπτωσης διαμορφώνεται μια ομάδα που αποτελείται από όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε συμμετέχων αποτελεί μέλος όλων των ομάδων, αλλά με διαφορετικό ρόλο σε κάθε ομάδα: αρμόδιος αναλυτής μιας περίπτωσης και κριτής σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι ανάλογος του αριθμού των περιπτώσεων.

22 Αντιλήψεις εκπαιδευτικού Αντιλήψεις μαθητή Αντιλήψεις άλλων μαθητών Εκπαιδευτικός σχεδιασμένο μαθησιακό περιβάλλον Εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη από τους μαθητές Εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη από τους άλλους μαθητές 1. Παρουσίαση αντίληψης Διαμόρφωση μαθησιακού περιβάλλοντος κατάλληλου για τους μαθητές 5. Ανάθεση εργασίας Πρακτική εφαρμογή με βάση την υπάρχουσα αντίληψη 7. Δραστηριότητα για την υλοποίηση του σκοπού Αντανάκλαση της πρακτικής των μαθητών Παρουσίαση αντίληψης οδηγίες Αναθεωρημένη δραστηριότητα

23 Αντιλήψεις εκπαιδευτικού Αντιλήψεις μαθητή Αντιλήψεις άλλων μαθητών Εκπαιδευτικός σχεδιασμένο μαθησιακό περιβάλλον Εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη από τους μαθητές Εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη από τους άλλους μαθητές Διαμόρφωση μαθησιακού περιβάλλοντος κατάλληλου για τους μαθητές Ανάθεση εργασίας Ανάληψη δράσης με βάση τις υπάρχουσες ιδέες Δραστηριότητα για την επίτευξη του σκοπού -εργασία ανατροφοδότηση Αναθεωρημένη πράξη Αντανάκλαση της πράξης στις αντιλήψεις των μαθητών

24 Αντιλήψεις εκπαιδευτικού Αντιλήψεις μαθητή Αντιλήψεις άλλων μαθητών Εκπαιδευτικός σχεδιασμένο μαθησιακό περιβάλλον Εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη από τους μαθητές Εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη από τους άλλους μαθητές Παρουσίαση αντίληψης Ερωτήσεις ιδέες Απαντήσεις ιδέες

25 Αντιλήψεις εκπαιδευτικού Αντιλήψεις μαθητή Αντιλήψεις άλλων μαθητών Εκπαιδευτικός σχεδιασμένο μαθησιακό περιβάλλον Εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη από τους μαθητές Εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη από τους άλλους μαθητές Διαμόρφωση μαθησιακού περιβάλλοντος κατάλληλου για τους μαθητές Ανάθεση εργασίας Ανάληψη δράσης με βάση τις υπάρχουσες ιδέες Δραστηριότητα για την επίτευξη του σκοπού -εργασία ανατροφοδότηση Αναθεωρημένη πράξη Αντανάκλαση της πράξης στις αντιλήψεις των μαθητών Ερωτήσεις ιδέες Απαντήσεις ιδέες κοινή χρήση πρακτική εφαρμογή Κοινή χρήση πρακτική εφαρμογή

26 Αντιλήψεις εκπαιδευτικού Αντιλήψεις μαθητή Αντιλήψεις άλλων μαθητών Σχεδιασμένο μαθησιακού περιβάλλον Εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη Εφαρμογή θεωρίας στην πράξη από τους άλλους μαθητές 1. Παρουσίαση αντίληψης 2. ερωτήσεις 3. Παρουσίαση καθοδήγηση σχόλια 4. Προσαρμογή περιβάλλοντος εργασίας στις ανάγκες των μαθητών 5. Ανάθεση εργασίας 6.12. 18 προσαρμογή της θεωρίας στην πράξη 7. Δραστηριότητα για την υλοποίηση του σκοπού 8. 20 Ανατροφοδότηση για δράση 9.15. 21 ανατροφοδότηση 13 κοινή χρήση πρακτική εφαρμογή 14. Κοινή χρήση πρακτική εφαρμογή 10. Ερωτήσεις ιδέες 11. Απαντήσεις ιδέες 17.Αντανάκλαση της πρακτικής εφαρμογής 19. Αναθεωρημένη δραστηριότητα 22. Προϊόν εργασίας Προσαρμογή της πρακτικής Αντανάκλαση εναλλακτικής πρακτικής

27 Conversational Framework (Laudrillard, 2008)-Γραφική αναπαράσταση: διδακτισμός, κονστρουκτιβισμός, κοινωνική μάθηση και συνεργατική μάθηση Conversational Framework (Laudrillard, 2008)-Γραφική αναπαράσταση: διδακτισμός, κονστρουκτιβισμός, κοινωνική μάθηση και συνεργατική μάθηση. Οι αριθμοί αποτυπώνουν τη δυνατή αλληλουχία αποτελεσματικών δραστηριοτήτων εκπαιδευτικού, μαθητού και των συμμαθητών του. Είναι προσβάσιμες οι επεξηγήσεις και η παρουσίαση της θεωρίας των ιδεών των αντιλήψεων;(1, 6) Υποβάλλονται ερωτήματα κατανόησης σε εκπαιδευτικό (2,3) ή συμμαθητές (10, 11) Ανταλλάσσονται ιδέες και εννοιολογική κατανόηση με σχολιασμό από τον εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές; Επιδιώκεται η επίτευξη σκοπού ως προσαρμογή της εννοιολογικής κατανόησης (5, 6, 7) ή ως ανταπόκριση στα σχόλια (10, 11) ή ως ανατροφοδότηση (8); Επαναλαμβάνεται η πρακτική με ανατροφοδότηση δραστηριοτήτων που διευκολύνουν την βελτίωση της επίδοσης (5, 6, 7, 8); Επαναλαμβάνεται η πρακτική με κοινή χρήση δοκιμαστικών δραστηριοτήτων με τους συμμαθητές τους; (13,14,15,16,17) Αντανακλάται στην εμπειρία η επαναλαμβανόμενη πρακτική επίτευξη του σκοπού; (5, 6, 7, 8, 9, 12, 19, 20, 21) Αναπτύσσεται διάλογος μεταξύ των μαθητών; (10,11) Διαρθρώνονται οι ιδέες με στόχο την παρουσίασή τους στους συμμαθητές; (13, 14, 15, 16) Αποτυπώνεται η εμπειρία σε προϊόντα (δοκίμια, αναφορές κ.λ.π) για παρουσίαση στον εκπαιδευτικό; (21, 22)

28 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Αναγκαιότητα προσανατολισμού της έρευνας στη διαμόρφωση πλαισίων περιγραφής σεναρίων Αξιολόγηση συνεργατικών σεναρίων με κριτήριο τη δυνατότητα αναπαράστασης παιδαγωγικών αρχών του κοινωνικο-πολιτιστικού εποικοδομητισμού Αναγκαιότητα εμπειρικής έρευνας αναφορικά με τις γνωστικές επιπτώσεις των ομαδο-συνεργατικών σεναρίων

29 Πρόταση Σχεδιασμός συνεργατικού σεναρίου υψηλής δόμησης που συνδυάζει τα σχήματα Jigsaw, Reciprocal και Conflict

30 α) Ομάδες διαμόρφωσης προϋπολογισμού αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας σε περιοχές που βρίσκονται σε κρίση β) ομάδες ειδικών

31 Εργασία στις ομάδες ειδικών Εργασία στις ομάδες προϋπολογισμού Παρουσίαση εργασιών ομάδων προϋπολογισμο ύ Ατομική επεξεργασία Ατομική αναφορά Αλληλουχία φάσεων

32 Παρουσίαση εργασιών στην τάξη Ομάδα προϋπολογισμού 1Ομάδα προϋπολογισμού5Ομάδα προϋπολογισμού 4Ομάδα προϋπολογισμού 3Ομάδα προϋπολογισμού 2 Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει το διάλογο και συνοψίζει

33 Έρευνα -Υπόθεση εργασίας: Υποθέσεις α)Το συνεργατικό υψηλής δόμησης εξωτερικό σενάριο επηρεάζει θετικά τη δέσμευση και τις επιδόσεις μαθητών με χαμηλό επίπεδο δόμησης εσωτερικού σεναρίου. β)Το συνεργατικό υψηλής δόμησης εξωτερικό σενάριο δεν επηρεάζει σημαντικά τη δέσμευση και τις επιδόσεις μαθητών με υψηλό επίπεδο δόμησης εσωτερικού σεναρίου.

34 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Alfonseca, E, Carro, R, Martin, E, Ortigosa, A, Paredes, P(2006) The impact of learning styles on student grouping for collaborative Learning: a case study. User Model User-Adapt Inter, 16: 377-401 Dillenbourg, P. (1999). What do you mean by collaborative learning? In P. Dillenbourg (Ed.), Collaborative learning: Cognitive and computational approaches (pp. 1–19). Oxford, UK: Elsevier. Dillenburg, P. & Hong, F.(2008) The mechanics of CSCL macro scripts. International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 3, 5-23 Jonson, D. & Jonson, R. (1999) Learning together and alone: cooperative, competitive and individualistic learnin. Boston: Allyn and Bacon Kobbe,L., Weinberger, A., Dillenburg, P., Harrer, A., Hamalainen, R., Hakkinen, P., Fischer, F.(2007). Specifying computer-supported collaboration scripts. Computer-Supported Collaborative Learning, 2, 211-224. Kollar, I, Fischer, F, Slotta, J (2007) Internal and external scripts in computer-supported collaborative inquiry. learning. Learning and Instruction 17, 708-721 Kollar, I, Fischer, F, Slotta, J (2006) Collaboration Scripts-A Conceptual Analysis. Educational Psychology Review 18, 159-185. Laudrillard, D. (2008). The pedagogical Challenges to collaborative technologies. Computer-Supported Collaborative Learning, 4, 5-20 Lipponen, L (2002) Exploring Foundations for Computer-Supported Collaborative Learning Proceedings of CSCL (72-81) Urhahne, D, Schanze, S, Bell, Th., Mansfield, A., Holmes, J. (2010) Role of the Teacher in Computersupported Collaborative Inquiry Learning. International Journal of Science Education 32 (2) Piaget, J. (1928). The judgement and reasoning in children. London: Routledge and Kegan. Vygotsky, L. (1978) Mind in society: The development of higher psychological processes. Cambrige, MA.: Harvard University Press.


Κατέβασμα ppt "Μάθημα: Γνωστικές και λειτουργικές αναπαραστάσεις των ΤΠΕ Θέμα παρουσίασης : προδιαγραφές συνεργατικών σεναρίων –πρόταση για σχεδιασμό ομαδο-συνεργατικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google