Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ηλίας Ελευθεροχωρινός, καθηγητής Τηλ: , Fax:

2 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
Γεωπονική Σχολή Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Σκοπός Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Ειδικεύσεις-Γνωστικά πεδία Τρόπος εισαγωγής και κριτήρια επιλογής Προοπτικές απασχόλησης κατόχων ΜΔΕ/Δρ

3 Δημιουργία εξειδικευμένων, ικανών και χρήσιμων επιστημόνων
Γεωπονική Σχολή Σκοπός του ΠΜΣ Δημιουργία εξειδικευμένων, ικανών και χρήσιμων επιστημόνων Παραγωγή νέας γνώσης στη γεωπονική επιστήμη Σύνδεση έρευνας και πράξης στον τομέα της γεωργίας Διαχείριση εδαφικών και υδατικών πόρων στη γεωργία Μεταποίηση προϊόντων, έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας τροφίμων Οικονομική της αγροτικής παραγωγής

4 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
Γεωπονική Σχολή Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Σκοπός Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Ειδικεύσεις-Γνωστικά πεδία Τρόπος εισαγωγής και κριτήρια επιλογής Προοπτικές απασχόλησης κατόχων ΜΔΕ/Δρ

5 Μεταπτυχιακοί τίτλοι Γεωπονική Σχολή
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Οκτώ (8) τομεακές ειδικεύσεις Τρεις (3) διατομεακές ειδικεύσεις Μία (1) διατμηματική ειδίκευση Διδακτορικό Δίπλωμα (Δρ)

6 Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
Γεωπονική Σχολή Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Τομεακές Ειδικεύσεις Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αγροκομίας και Ζιζανιολογίας (ΒΑΖ) Επιστήμης Οπωροκηπευτικών (ΕΟ) Επιστημών Φυτοπροστασίας (ΕΦ) Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (ΖΠ) Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων (ΜΥ) Εδαφολογίας και Διαχείρισης Εδαφικών πόρων (ΕΔ) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΕΤΧ) Αγροτικής Οικονομίας (ΑΟ)

7 Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Διατομεακές Ειδικεύσεις
Γεωπονική Σχολή Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Διατομεακές Ειδικεύσεις Αειφορικής Γεωργικής Ανάπτυξης (ΑΓΑ) Οικολογίας και Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστημάτων (ΟΚ) Οινολογίας – Αμπελουργίας (ΟΑ) Διατμηματική Ειδίκευση Αρχιτεκτονική τοπίου

8 Γνωστικά πεδία ειδικεύσεων
Γεωπονική Σχολή Γνωστικά πεδία ειδικεύσεων Παραγωγή προϊόντων φυτικής προέλευσης (ΒΑΖ, ΕΟ, ΕΦ, ΟΑ, ΑΓΑ, ΟΚ) Παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης (ΖΠ, ΑΓΑ, ΟΚ) Διαχείριση εδαφικών και υδατικών πόρων στη γεωργία (ΜΥ, ΕΔ) Μεταποίηση προϊόντων, έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας τροφίμων (ΤΧ, ΟΑ) Οικονομική της αγροτικής παραγωγής (ΑΟ)

9 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
Γεωπονική Σχολή Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Σκοπός Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Ειδικεύσεις-Γνωστικά πεδία Τρόπος εισαγωγής και κριτήρια επιλογής Προοπτικές απασχόλησης κατόχων ΜΔΕ

10 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
Γεωπονική Σχολή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Διαδικασίες Εισαγωγής/Κριτήρια επιλογής Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με ειδικό αλγόριθμο σε κάθε Ειδίκευση από την αντίστοιχη ΕΜΕ

11 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
Γεωπονική Σχολή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Αλγόριθμος επιλογής πτυχιούχων Πανεπιστημίων Βαθμός πτυχίου 55% Συνάφεια σπουδών 35% Πρόσθετα προσόντα 6% [Κατοχή άλλου ΜΔΕ (3%), 2ου πτυχίου (2%), πτυχίο δεύτερης ξένης γλώσσας (1%)] Γενική εικόνα από συνέντευξη 4% Ξένη Γλώσσα :(Επιτυχία σε γραπτές εξετάσεις ή απαλλαγή λόγω πτυχίου Proficiency Cambridge ή Michigan)

12 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
Γεωπονική Σχολή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Αλγόριθμος επιλογής πτυχιούχων Πανεπιστημίων Συνάφεια Σπουδών Πτυχιούχοι Γεωπονικών Τμημάτων ή κατευθύνσεων των Πανεπιστημίων Συνάφεια 24,5-35%, αναλόγως με το πτυχίο κατεύθυνσης ή Τμήματος Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων Πανεπιστημίων Βαθμός συνάφειας: 21-28% Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. εισάγονται στο ΠΜΣ για λήψη ΜΔΕ ως υπεράριθμοι

13 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
Γεωπονική Σχολή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Αλγόριθμος επιλογής πτυχιούχων ΤΕΙ Επιλέγονται σε ποσοστό 20% επί των εισακτέων ανά ειδίκευση Αξιολογούνται βάσει του αλγορίθμου Πανεπιστημίων (Συνάφεια 21-24,5%)

14 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
Γεωπονική Σχολή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Αλγόριθμος επιλογής αλλοδαπών πτυχιούχων ΑΕΙ Ο αλγόριθμος επιλογής πτυχιούχων των Ελληνικών ΑΕΙ Αντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Ισοτιμία ή αντιστοιχία του πτυχίου τους από ΔΟΑΤΑΠ Πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης της αγγλικής γλώσσας Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή ερευνητές Δικαιολογητικά

15 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
Γεωπονική Σχολή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Φοιτητών Υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς μεταπτυχιακά μαθήματα 24 ΔΜ Μεταπτυχιακή Διατριβή υποχρεωτική και ισοδυναμεί με επιπλέον 12 ΔΜ Οι 12 από τις 24 ΔΜ προέρχονται από τα υποχρεωτικά μαθήματα της Ειδίκευσης. Οι υπόλοιπες 12 ΔΜ μπορούν να προέρχονται από τον κατάλογο μεταπτυχιακών μαθημάτων άλλων Ειδικεύσεων Απόφοιτοι προπτυχιακών Κατευθύνσεων της Γεωπονικής Σχολής, που εισάγονται σε μία μεταπτυχιακή Ειδίκευση διαφορετικής Κατεύθυνσης, υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς προπτυχιακά μαθήματα 9-12 ΔΜ

16 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
Γεωπονική Σχολή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Φοιτητών Πτυχιούχοι μη Γεωπονικών Τμημάτων υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς προπτυχιακά μαθήματα ΔΜ που είναι σχετικά με τις γεωπονικές επιστήμες και τη μεταπτυχιακή Ειδίκευση Οι επιτυχόντες πτυχιούχοι ΤΕΙ στο ΠΜΣ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν προπτυχιακά μαθήματα 40 ΔΜ για την απόκτηση του αναγκαίου υποβάθρου

17 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ)
Γεωπονική Σχολή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Διάρκεια Σπουδών Τουλάχιστον τρία (3) εξάμηνα Μπορεί να παραταθεί κατά ένα (1) έτος για τη σύνταξη και κατάθεση της μεταπτυχιακής διατριβής ή για τον χρόνο φοίτησης Μπορεί να ανασταλεί η φοίτηση για ένα (1) έτος Η διάρκεια σπουδών των πτυχιούχων ΤΕΙ παρατείνεται κατά ένα έτος σε σύγκριση με τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων Οι φοιτητές που δεν ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα διαγράφονται

18 Διδακτορικό Δίπλωμα (Δρ)
Γεωπονική Σχολή Διδακτορικό Δίπλωμα (Δρ) Δικαίωμα εγγραφής Οι πτυχιούχοι της Γεωπονικής Σχολής που έχουν περατώσει επιτυχώς το πρόγραμμα των μαθημάτων ΜΔΕ της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ και βρίσκονται στη συγγραφή της μεταπτυχιακής διατριβής Οι πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων της Γεωπονικής Σχολής και κάτοχοι αντίστοιχου ΜΔΕ της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ ή άλλων συναφών με τις μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις Τμημάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής Οι πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων της Γεωπονικής Σχολής και κάτοχοι ΜΔΕ διαφορετικής ειδικότητας από εκείνης του διδακτορικού Οι πτυχιούχοι γεωπονικών ΤΕΙ που είναι κάτοχοι συναφών ΜΔΕ ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΕΙ του εξωτερικού

19 Διδακτορικό Δίπλωμα (Δρ) Υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων
Γεωπονική Σχολή Διδακτορικό Δίπλωμα (Δρ) Υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων Οι κάτοχοι αντίστοιχου ΜΔΕ της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς μεταπτυχιακά μαθήματα ΔΜ Οι πτυχιούχοι άλλων συναφών Τμημάτων της Γεωπονικής Σχολής και κάτοχοι ΜΔΕ διαφορετικής ειδικότητας από εκείνης του διδακτορικού υποχρεούνται να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά μαθήματα ΔΜ Οι κάτοχοι πτυχίου Γεωπονικής Σχολής διαφορετικής Κατεύθυνσης από εκείνης του διδακτορικού υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς προπτυχιακά μαθήματα 9-12 ΔΜ σχετικά με την Ειδίκευση του διδακτορικού Οι κάτοχοι πτυχίου από διαφορετικό Τμήμα από αυτό της Γεωπονικής Σχολής υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς προπτυχιακά μαθήματα ΔΜ σχετικά με την Ειδίκευση του διδακτορικού

20 Διδακτορικό Δίπλωμα (Δρ) Υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων
Γεωπονική Σχολή Διδακτορικό Δίπλωμα (Δρ) Υποχρεώσεις υποψηφίων διδακτόρων Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να υποβάλουν στη Συμβουλευτική Επιτροπή ετήσια έκθεση προόδου Πριν τη δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η δημοσίευση ή αποδοχή για δημοσίευση μιας (1) τουλάχιστον εργασίας σε περιοδικό που συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του S.C.I.

21 Διδακτορικό Δίπλωμα (Δρ)
Γεωπονική Σχολή Διδακτορικό Δίπλωμα (Δρ) Χρονική διάρκεια Δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής Το ανώτατο χρονικό όριο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη Μπορεί να δοθεί παράταση ή αναστολή για ένα (1) ημερολογιακό έτος μετά από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της συμβουλευτικής επιτροπής Η πάροδος του χρόνου παράτασης ή αναστολής συνεπάγεται απώλεια της ιδιότητας των υποψηφίων διδακτόρων (διαγραφή)

22 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Αξιολόγηση διδασκόντων
Γεωπονική Σχολή Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Αξιολόγηση διδασκόντων 1999 από τους κατόχους ΜΔΕ, Δρ (αλληλογραφία-ερωτηματολόγιο) 2011 από μεταπτυχιακούς φοιτητές (ερωτηματολόγιο)

23 Προοπτικές απασχόλησης κατόχων ΜΔΕ ή Δρ
Γεωπονική Σχολή Προοπτικές απασχόλησης κατόχων ΜΔΕ ή Δρ Προσόντα Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες

24 Προσόντα κατόχων ΜΔΕ ή Δρ Ικανοί επιστήμονες να:
Γεωπονική Σχολή Προσόντα κατόχων ΜΔΕ ή Δρ Ικανοί επιστήμονες να: Παράγουν νέα επιστημονική γνώση Προωθούν πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και στην τεχνολογία Σχεδιάζουν και διαχειρίζονται ερευνητικά προγράμματα Εργάζονται αυτοδύναμα ή ως μέλη διεπιστημονικών ομάδων

25 Προσόντα κατόχων ΜΔΕ ή Δρ Ικανοί επιστήμονες να:
Γεωπονική Σχολή Προσόντα κατόχων ΜΔΕ ή Δρ Ικανοί επιστήμονες να: Παρέχουν τεχνική υποστήριξη σε γεωργούς και κτηνοτρόφους Συμβάλλουν στη χάραξη και στην υλοποίηση γεωργικής πολιτικής Συμβάλλουν στην παραγωγή προϊόντων με σεβασμό στο περιβάλλον Επιδεικνύουν επαγγελματική, κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα

26 Προοπτικές απασχόλησης κατόχων ΜΔΕ ή Δρ
Γεωπονική Σχολή Προοπτικές απασχόλησης κατόχων ΜΔΕ ή Δρ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και θρησκευμάτων Υπουργείο Περιβάλλοντος Αγροτική Τράπεζα Ακαδημαϊκή καριέρα (ΑΕΙ, ΤΕΙ) Ερευνητικά Ιδρύματα Βιομηχανίες Τροφίμων και Ποτών

27 Προοπτικές απασχόλησης κατόχων ΜΔΕ ή Δρ
Γεωπονική Σχολή Προοπτικές απασχόλησης κατόχων ΜΔΕ ή Δρ Συνεταιριστικές οργανώσεις Γραφεία μελετών Γεωργικά Εφόδια Ελεύθερο επάγγελμα Διεθνείς Οργανισμοί Βιομηχανία Ζάχαρης ΕΛΓΑ, ΕΟΜΜΕΧ ΟΤΑ, ΕΛΚΕΠΑ ΕΘΙΑΓΕ

28 Το μέλλον της χώρας είναι η γεωργία
Γεωπονική Σχολή Κάτοχοι ΜΔΕ ή Δρ 1972 ΜΔΕ 1178 Διδακτορικά 348 Το μέλλον της χώρας είναι η γεωργία Επαρκή, ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα

29

30 Ευχαριστώ για την προσοχή σας
30


Κατέβασμα ppt "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google