Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

H ηλεκτρονική παρενόχληση ( cyberbullying ) είναι η επιθετική συμπεριφορά από πρόθεση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Επιπλέον αφορά τον εκφοβισμό, την.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "H ηλεκτρονική παρενόχληση ( cyberbullying ) είναι η επιθετική συμπεριφορά από πρόθεση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Επιπλέον αφορά τον εκφοβισμό, την."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 H ηλεκτρονική παρενόχληση ( cyberbullying ) είναι η επιθετική συμπεριφορά από πρόθεση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Επιπλέον αφορά τον εκφοβισμό, την απειλή, την ταπείνωση ή την παρενόχληση παιδιών, προ - εφήβων και εφήβων που δέχονται μέσω της χρήσης του Διαδικτύου, κινητών τηλεφώνων είτε άλλων ψηφιακών τεχνολογιών από ομηλίκους τους.

3 Άμεσος ή Έμμεσος

4  Κινητά τηλέφωνα :  Κλήσεις  Μηνύματα, εικονο - μηνύματα και βίντεο (‘happy slapping’) που φέρουν σε δύσκολη θέση το θύμα και διακινούνται σε πολλούς αποδέκτες  Διαδίκτυο :  Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  Χώροι συζητήσεων (chat rooms)  Χώροι ανταλλαγής μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (instant messaging)  Κοινωνικά μέσα ( προσβολές, γελοιοποιήσεις, παρενοχλήσεις και απειλές )  Μέσω ιστοσελίδων

5

6 1) θυμός 2) Αγανάκτηση 3) θλίψη 4) Ντροπή 5) φόβος

7 ΣΣτην π ερίπτωση π ου κ άποιος π έσει θ ύμα ε κφοβισμού μ έσω τ ου δ ιαδίκτυο τ ότε π ρέπει ν α απευθυνθεί σ τους γ ονείς τ ου κ αι μ αζί ν α π ροβούν σε μ ια σ ειρά ε νεργειών γ ια ν α α ντιμετωπίσουν τ ο πρόβλημα. Δ ΕΝ Π ΡΕΠΕΙ Ν Α Τ Ο Α ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΜΟΝΟΙ Μ ΑΣ !!!!!! ΒΟΗΘΗΣΤΕ Τ ΟΝ Ε ΑΥΤΟ ΣΑΣ !!!!! Μ ΗΝ Κ ΑΝΕΤΕ Σ ΑΝ Ν Α ΜΗΝ Σ ΥΝΕΒΕΙ Τ ΙΠΟΤΑΑ !!

8

9 Ο ι γ ονείς π ρέπει ν α : 1) K άνουν τ ακτική σ υζήτηση γ ια τ ις ε μπειρίες σ τον ψηφιακό κ όσμο. 2) Ε νθαρρύνουν κ αι ν α ε πικοινωνούν μ ε τ α π αιδιά.

10 Τ α π αιδιά π ρέπει ν α : 1) Α γνοήσουν ε νοχλητικά μ ηνύματα, σ ε π ερίπτωση ω στόσο απειλών σ υνιστάται α ναφορά τ ων μ ηνυμάτων κ αι λ ήψη προληπτικών μ έτρων. 2) Π ροειδοποιήσουν τ ον α ποστολέα 3) Υ ποστηρίξουν τ ους σ υμμαθητές τ ους α ν τ ους χ ρειαστούν 4) Ε νημερώσουν κ άποιον ε νήλικα 5) Ε κτυπώσουν τ α α ποδεικτικά σ τοιχεία κ αι δ είξουν ν α τ α σ ε ένα ε νήλικα

11 Η ΒΙΑ Δ ΕΝ Ε ΊΝΑΙ Π ΑΝΤΑ ΛΥΣΗ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!

12


Κατέβασμα ppt "H ηλεκτρονική παρενόχληση ( cyberbullying ) είναι η επιθετική συμπεριφορά από πρόθεση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Επιπλέον αφορά τον εκφοβισμό, την."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google