Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Project (σχέδιο εργασίας) Inquiry Learning Projects (Ερευνητικές εργασίες) Θοδωρής Ορεινός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Project (σχέδιο εργασίας) Inquiry Learning Projects (Ερευνητικές εργασίες) Θοδωρής Ορεινός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Project (σχέδιο εργασίας) Inquiry Learning Projects (Ερευνητικές εργασίες) Θοδωρής Ορεινός

2 Σχέδιο εργασίας: ( Project) Κάθε προσεκτικά σχεδιασμένο συνεργατικό εγχείρημα, που αποσκοπεί στην επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού. Ερευνητική εργασία: (Inquiry learning projects) Εκπαιδευτική καινοτομία με κυρίαρχα στοιχεία: Ενεργό εμπλοκή μαθητών. Ενεργό εμπλοκή μαθητών. Συνεργασία μαθητών εντός μικρών ομάδων. Συνεργασία μαθητών εντός μικρών ομάδων. Πρωτοβουλία, Επιλογή, Πειραματισμό, Ευθύνη (ατομική και ομαδική), Κριτική και δημιουργική σκέψη. Πρωτοβουλία, Επιλογή, Πειραματισμό, Ευθύνη (ατομική και ομαδική), Κριτική και δημιουργική σκέψη. Βιωματική προσέγγιση της γνώσης, Βιωματική προσέγγιση της γνώσης, Σύνδεση προσωπικών βιωμάτων με σχολική γνώση Σύνδεση προσωπικών βιωμάτων με σχολική γνώση και με πραγματικές καταστάσεις της ζωής. και με πραγματικές καταστάσεις της ζωής.

3 Παιδαγωγικές αρχές (συντονισμένη εφαρμογή) Διερευνητική προσέγγιση της μάθησης. Διερευνητική προσέγγιση της μάθησης. Ερωτήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος για το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, Διερευνητική μελέτη δεδομένων (διαθέσιμων από το πρόγραμμα ή συλλεχθέντων), Ταξινόμηση-ανάλυση-επεξεργασία δεδομένων, Απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν, εξέταση αντιθέτων απόψεων, προτάσεις λύσεων προβλημάτων - λήψη αποφάσεων. προτάσεις λύσεων προβλημάτων - λήψη αποφάσεων. Ικανότητα διερεύνησης θεμάτων ευρύτερου ενδιαφέροντος, Βαθύτερη κατανόηση φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων, Κατασκευές, Καλλιτεχνική έκφραση.

4 Παιδαγωγικές αρχές (συντονισμένη εφαρμογή) Διεπιστημονική συνεργασία καθηγητών. Διεπιστημονική συνεργασία καθηγητών. Η εγκυρότητα των δεδομένων που επεξεργάζονται οι θετικές επιστήμες, Οι πρακτικές εφαρμογές που προτείνει η τεχνολογία, Τα ερμηνευτικά σχήματα των κοινωνικών επιστημών, Οι αισθητικές αποτιμήσεις της τέχνης, Οι αξιακές αποτιμήσεις της ηθικής.

5 Παιδαγωγικές αρχές (συντονισμένη εφαρμογή) Ομαδική συνεργασία μαθητών. Ομαδική συνεργασία μαθητών. Προϋποθέσεις για να αποτελέσει ομάδα ένα σύνολο ατόμων: Άμεση οπτική επαφή και επικοινωνία, Κατανόηση και αποδοχή κοινών στόχων, Θετική αλληλεξάρτηση και ενεργός «αλληλο-παρωθητική» επικοινωνία των μελών, Ανάθεση στα μέλη (ή ανάληψη από τα μέλη) συγκεκριμένων ρόλων, Ίσες ευκαιρίες επιτυχίας και απόδοση λόγου σε όλα τα μέλη, Συνεργατικές ή συναγωνιστικές σχέσεις με τις άλλες ομάδες.

6 Παιδαγωγικές αρχές (συντονισμένη εφαρμογή) Διαφοροποίηση περιεχομένου, διαδικασίας και πλαισίου μάθησης. Διαφοροποίηση περιεχομένου, διαδικασίας και πλαισίου μάθησης. Αντί το σχολείο να προσπαθεί με κανονιστικό τρόπο να «προσαρμόσει» τους μαθητές σε γλωσσικές και πολιτιστικές «νόρμες», το σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο προσπαθεί να έχει ευελιξία και παιδαγωγική ετοιμότητα να «προσαρμοστεί» στις μαθησιακές ανάγκες (ενδιαφέροντα, βιώματα, πολιτισμικό υπόβαθρο) και στις δυνατότητες (προσωπικό στυλ μάθησης, ρυθμοί μάθησης, αυτό-αντίληψη) των μαθητών. Αυτό ξεκινά με τη δημιουργία υπο-ερωτημάτων και αντιστοίχων μικρών ομάδων.

7 Ρόλος καθηγητή Εκπαιδευτικός και επικοινωνιακός μάνατζερ, Εκπαιδευτικός και επικοινωνιακός μάνατζερ, Δε ορίζει τα καθήκοντα των μαθητών αλλά Δε ορίζει τα καθήκοντα των μαθητών αλλά βοηθά τους μαθητές να αναλάβουν τα δικά τους. βοηθά τους μαθητές να αναλάβουν τα δικά τους. Ρόλος μαθητή Διατυπώνει ερευνητικά ερωτήματα δικής του επιλογής, Διατυπώνει ερευνητικά ερωτήματα δικής του επιλογής, Αναζητά πηγές, δεδομένα και μαρτυρίες Αναζητά πηγές, δεδομένα και μαρτυρίες από πολλαπλές πηγές πληροφόρησης, από πολλαπλές πηγές πληροφόρησης, Επεξεργάζεται δεδομένα και μαρτυρίες, Επεξεργάζεται δεδομένα και μαρτυρίες, μέσω συνομιλίας στην ομάδα και στην ολομέλεια, μέσω συνομιλίας στην ομάδα και στην ολομέλεια, Διατυπώνετε και υποστηρίζει το δικό του λόγο, Διατυπώνετε και υποστηρίζει το δικό του λόγο, Δημιουργεί ένα τελικό «προϊόν», Δημιουργεί ένα τελικό «προϊόν», Τηρεί ημερολόγια (προσωπικά και ομάδας). Τηρεί ημερολόγια (προσωπικά και ομάδας).

8 Φάσεις ομαδοσυνεργατικής διερεύνησης Πρώτη Φάση: Γενικός Προγραμματισμός σε Ολομέλεια Τμήματος Ρόλος εκπαιδευτικού Ρόλος εκπαιδευτικού: Κάνει μια πρώτη ενημέρωση στους μαθητές επί του θέματος, Δημιουργεί ή/και διευρύνει τα ενδιαφέροντα των μαθητών για τη διερεύνηση θεμάτων, Συνδιαμορφώνει με τους μαθητές: το σκοπό και τις διαστάσεις του θέματος και τα κεντρικά ερωτήματα για κάθε διάσταση. το σκοπό και τις διαστάσεις του θέματος και τα κεντρικά ερωτήματα για κάθε διάσταση. Ρόλος μελών ομάδας: Προβληματίζονται επί του θέματος, Αναζητούν πρώτες πληροφορίες για το θέμα, Συνδιαμορφώνουν σκοπό θέματος και διατυπώνουν τα αρχικά τους ερωτήματα.

9 Φάσεις ομαδοσυνεργατικής διερεύνησης Δεύτερη Φάση: Προγραμματισμός και Προετοιμασία της Ομάδας: Ρόλος εκπαιδευτικού Ρόλος εκπαιδευτικού: Στηρίζει ομάδες στον προγραμματισμό διαδικασιών και στην κατανομή ρόλων, Ελέγχει καταλληλότητα μεθόδων, Προτείνει στην ομάδα αρχική βιβλιογραφία για βασική ενημέρωση επί του θέματος. Ρόλος μελών ομάδας: Εξειδικεύουν τα κεντρικά ερευνητικά ερωτήματα σε υπο-ερωτήματα, Κατανέμουν και αναλαμβάνουν ρόλους, Θέτουν χρονοδιαγράμματα, Επιλέγουν μεθοδολογικά εργαλεία και πηγές άντλησης δεδομένων, Ανοίγουν προσωπικό ημερολόγιο και ατομικό φάκελο.

10 Φάσεις ομαδοσυνεργατικής διερεύνησης Τρίτη Φάση: Υλοποίηση Δράσεων από Υποομάδες για Συλλογή Δεδομένων Ρόλος εκπαιδευτικού Ρόλος εκπαιδευτικού: Βοηθά μαθητές: Στην αξιολόγηση της εγκυρότητα και της σχετικότητας των πηγών, Στην αξιολόγηση της εγκυρότητα και της σχετικότητας των πηγών, Στην εφαρμογή των μεθοδολογικών εργαλείων. Στην εφαρμογή των μεθοδολογικών εργαλείων. Ρόλος μελών ομάδας: Αξιοποιούν μεθοδολογικά εργαλεία και πηγές και συγκεντρώνουν δεδομένα, Ενημερώνουν προσωπικό ημερολόγιο και ατομικό φάκελο.

11 Φάσεις ομαδοσυνεργατικής διερεύνησης Τέταρτη Φάση: Επεξεργασία Δεδομένων από Ομάδα εντός Τάξης Ρόλος εκπαιδευτικού Ρόλος εκπαιδευτικού: Παρέχει εργαλεία στατιστικής και ερμηνευτικής επεξεργασίας δεδομένων και μετατροπής τους σε ερευνητικά τεκμηριωμένη γνώση. Ρόλος μελών ομάδας: Επεξεργάζονται τα δεδομένα της έρευνας, Παράγουν νέα γνώση, Ενημερώνουν προσωπικό ημερολόγιο και ατομικό φάκελο.

12 Φάσεις ομαδοσυνεργατικής διερεύνησης Πέμπτη Φάση: Επιλογή Τρόπων Αναπαράστασης Νέων Γνώσεων Ρόλος εκπαιδευτικού Ρόλος εκπαιδευτικού: Στηρίζει μαθητές στην αναζήτηση περισσοτέρων και διαφορετικών τρόπων αναπαράστασης της γνώσης, προτυποποιώντας τρόπους αξιοποίησής τους. Ρόλος μελών ομάδας: Αναζητούν και δοκιμάζουν εναλλακτικούς τρόπους αναπαράστασης των νέων γνώσεων, Ενημερώνουν προσωπικό ημερολόγιο και ατομικό φάκελο.

13 Φάσεις ομαδοσυνεργατικής διερεύνησης Έκτη Φάση: Προκαταρτική Παρουσίαση Εργασιών σε Ολομέλεια Τμήματος Ρόλος εκπαιδευτικού Ρόλος εκπαιδευτικού: Στηρίζει τους μαθητές στην προετοιμασία τους για την προφορική παρουσίαση της έρευνάς τους και του τεχνήματός τους. Ρόλος μελών ομάδας: Αναζητούν και δοκιμαστικά αξιοποιούν εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης: θέματος, σκοπού, κεντρικών ερωτημάτων, θέματος, σκοπού, κεντρικών ερωτημάτων, διαδικασιών συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και των συμπερασμάτων τους, διαδικασιών συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων και των συμπερασμάτων τους, κριτικής ανάλυσης κοινωνικο-ηθικών ζητημάτων που αγγίζει η έρευνά τους. κριτικής ανάλυσης κοινωνικο-ηθικών ζητημάτων που αγγίζει η έρευνά τους.

14 Φάσεις ομαδοσυνεργατικής διερεύνησης Έβδομη Φάση: Διαμόρφωση Φακέλου της Ερευνητικής Εργασίας Ρόλος εκπαιδευτικού Ρόλος εκπαιδευτικού: Στηρίζει μαθητές στη χρήση της γλώσσας, εικόνων και σχημάτων κατά τη συγγραφή της Ερευνητικής Έκθεσης ή/και τη δημιουργία του τεχνήματος. Ρόλος μελών ομάδας: Συγγράφουν την Ερευνητική Έκθεση, Συνθέτουν το τέχνημα, Εμπλουτίζουν τον ομαδικό φάκελο με συμπληρωματικά στοιχεία, πριν τον υποβάλλουν για αξιολόγηση. πριν τον υποβάλλουν για αξιολόγηση. Ολοκληρώνουν προσωπικό τους ημερολόγιο, Ετοιμάζουν ατομικό τους φάκελο, για την ατομική τους αξιολόγηση.

15 Φάσεις ομαδοσυνεργατικής διερεύνησης Όγδοη Φάση: Συνοπτική Παρουσίαση Εργασίας στα Ελληνικά ή/και Αγγλικά Ρόλος εκπαιδευτικού Ρόλος εκπαιδευτικού: Βοηθά τους μαθητές να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους από τη δοκιμαστική παρουσίαση που προηγήθηκε. Ρόλος μελών ομάδας: Με την εμπειρία της δοκιμαστικής παρουσίασης, αξιοποιούν αποτελεσματικούς τρόπους προφορικής παρουσίασης έρευνας και τεχνήματος αποτελεσματικούς τρόπους προφορικής παρουσίασης έρευνας και τεχνήματος ανάδειξης των κοινωνικο-ηθικών ζητημάτων που αγγίζει η έρευνά τους. ανάδειξης των κοινωνικο-ηθικών ζητημάτων που αγγίζει η έρευνά τους.Αξιοποιούν εικόνες και σχήματα που αποδείχτηκαν αποτελεσματικά στην επικοινωνία με το κοινό. εικόνες και σχήματα που αποδείχτηκαν αποτελεσματικά στην επικοινωνία με το κοινό.

16 Φάσεις ομαδοσυνεργατικής διερεύνησης Ένατη Φάση: Αξιολόγηση Ομαδικής Εργασίας & Ατομικής Συμβολής Μελών Ρόλος εκπαιδευτικού Ρόλος εκπαιδευτικού: Αξιοποιεί τις Κλίμακες των Διαβαθμισμένων Κριτηρίων Αξιολόγησης και βαθμολογεί τον φάκελο της ομάδας. και βαθμολογεί τον φάκελο της ομάδας. Με βάση την ομαδική βαθμολογία και, αξιοποιώντας το περιεχόμενο του προσωπικού ημερολογίου και του ατομικού φακέλου, βαθμολογεί και τα μέλη της ομάδας, βαθμολογεί και τα μέλη της ομάδας, διαφοροποιώντας, ανάλογα, την ατομική βαθμολογία από την ομαδική. διαφοροποιώντας, ανάλογα, την ατομική βαθμολογία από την ομαδική. Ρόλος μελών ομάδας: Παρουσιάζουν προσωπικό ημερολόγιο και ατομικό τους φάκελο προς αξιολόγηση Αν τους ζητηθεί, εξηγούν στοιχεία του φακέλου τους.

17 Ενδεικτική κατανομή τρίωρων: 1 ο τρίωρο: Ενημέρωση, Δημιουργία ομάδων, «Συμβόλαιο» συνεργασίας. 2 ο τρίωρο: Οριοθέτηση του θέματος, Ερευνητικά ερωτήματα. 3 ο τρίωρο: Σχηματική αποτύπωση, Προβληματική, Καθορισμός υπο-θεμάτων, Αναζήτηση πηγών έρευνας, μεθόδων και εργαλείων.

18 Από τις Λέξεις-Κλειδιά, στα «Σύνολα» και στα Ερευνητικά Ερωτήματα Ποιες είναι οι απαραίτητες πρώτες ύλες; Πού υπάρχουν; Ποιοι παράγουν το προϊόν; Πώς προωθείται, τι γίνεται ως «ηλεκτρονικό απόβλητο»; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της απόρριψής του; Πώς λειτουργεί; Ποιες υποδομές χρειάζεται; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την ακτινοβολία που εκπέμπει το ίδιο και οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας; Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την προστασία του καταναλωτή, του πολίτη, του περιβάλλοντος; Ποιοι θίγονται; Εμείς τι κάνουμε; Ποιες αλλαγές επιφέρει στην ανθρώπινη επικοινωνία, στη χρήση της γλώσσας, στις κοινωνικές διεργασίες, στον πολιτισμό; Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Καλές Τέχνες, Έκφραση Χημεία, Περιβάλλον- Αειφορία, Καλές Τέχνες Φυσική, Περιβάλλον- Αειφορία Τεχνολογία, Μαθηματικά Κοινωνικές Επιστήμες, Γλώσσα

19 Ποιες είναι οι απαραίτητες πρώτες ύλες, πού υπάρχουν, πού παράγεται το προϊόν, πως προωθείται, τι γίνεται ως «ηλεκτρονικό απόβλητο»; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της απόρριψής του; Πώς λειτουργεί; Ποιες υποδομές χρειάζεται; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την ακτινοβολία που εκπέμπει το ίδιο και οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας; Ποιες αλλαγές επιφέρει στην ανθρώπινη επικοινωνία, στη χρήση της γλώσσας, στις κοινωνικές διεργασίες, στον πολιτισμό; Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την προστασία του καταναλωτή, του πολίτη, του περιβάλλοντος; Ποιοι θίγονται; Εμείς τι κάνουμε; Από τα Ερευνητικά Ερωτήματα, στη Σχηματική Αποτύπωση Το κινητό τηλέφωνο 1. 1. Πρώτες ύλες, Παραγωγή, Προώθηση, Χρόνος Ζωής 2. 2. Αρχές Λειτουργίας, Υποδομές, Ακτινοβολίες 3. 3. Νέα ήθη, Νέα Γλώσσα, Νέος Πολιτισμός 4. 4. Καταναλωτές-Πολίτες, θεσμοί

20 ΟΜΑΔΑ Α΄ ΥΠΟ-ΘΕΜΑ Πρώτες ύλες, Παραγωγή, Προώθηση, Χρόνος Ζωής ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Τα κινητά τηλέφωνα φτιάχνονται από στοιχεία τα οποία μαθαίνουμε στη Χημεία (και συχνά δεν καταλαβαίνουμε το «γιατί»), τα οποία αποσπώνται από τα βάθη της γης με αμφιλεγόμενες πρακτικές, μας έχουν γίνει απαραίτητα με τις πολλές τους δυνατότητες, τα αλλάζουμε συχνά πριν χαλάσουν για να πάρουμε άλλα με περισσότερες (όπως μας λένε οι διαφημίσεις) και, πολλοί από εμάς τα πετάμε όπου τύχει. Μάλλον, χρειάζεται να τα ψάξουμε όλα αυτά καλύτερα και να σκεφτούμε τις αιτίες και τις συνέπειές τους. Για να γίνουμε πιο συνειδητοί καταναλωτές και πολίτες. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Εργάτες ορυχείων, εταιρίες εξόρυξης μεταλλευμάτων και μη δημοκρατικά καθεστώτα, ορυχεία στις πόλεις του «Τρίτου» Κόσμου ΠΗΓΕΣΜΕΘΟΔΟΙ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Πεδίο: Πεδίο: Εταιρίες Ανακύκλωσης Εργαστήριο: Εργαστήριο: Σπάνιες Γαίες Internet: Internet: Γεωγραφική κατανομή πρώτων υλών Δημοσιογραφία τεκμηρίωσης Δημοσιογραφία τεκμηρίωσης:... Φωτογραφίες: Φωτογραφίες: ορυχείων, χώρων απόρριψης ηλεκτρονικών αποβλήτων Κινηματογράφος: Κινηματογράφος: ……. Παρατήρηση, Πείραμα, Διερεύνηση Στάσεων, Ανάλυση Περιεχομένου, Ερμηνεία Προσομοιώσεις, Ερωτηματολόγια, Συνεντεύξεις, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ Προβληματική, Ζητήματα για την Ολομέλεια, Πηγές, Μέθοδοι, Εργαλεία «Ενδεικτική» «Ενδεικτικά» «Ενδεικτικές»

21 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Το κινητό τηλέφωνο είναι ένα καταναλωτικό προϊόν υψηλής τεχνολογίας, το οποίο εξελίσσεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια και έχει κατακτήσει τους ανθρώπους όλων των ηλικιών και των κοινωνικών στρωμάτων, σε όλα σχεδόν τα μήκη και πλάτη του κόσμου μας. Οι πρώτες ύλες του αποτελούν έναν ιδιαίτερο πλούτο για τις χώρες που τις διαθέτουν και ακόμα και ως απόβλητο διατηρεί την αξία του, αφού κάποιες από αυτές μπορούν να ξανα-αποκτηθούν. Το κινητό τηλέφωνο και η κινητή τηλεφωνία, ως πολυεθνική οικονομική δραστηριότητα, έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας και έχει διευκολύνει την ανθρώπινη επικοινωνία αλλά και έχει κατηγορηθεί για τα τεράστια κέρδη που αποφέρει στις εταιρίες, για παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, για τη συρρίκνωση και την αλλοίωση της γλώσσας. Θα λέγαμε, ότι το κινητό τηλέφωνο είναι ένα καταναλωτικό προϊόν, του οποίου η χρήση εγείρει ερωτήματα και αντικρουόμενες απόψεις και, με αυτήν την έννοια, χρειάζεται μια περεταίρω διερεύνηση, προκειμένου να εντοπίσουμε τα θετικά του στοιχεία και τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την κατάχρησή του. Μέσω αυτής της διερεύνησης, θα μπορέσουμε, να τοποθετηθούμε κριτικά απέναντι στα όργανα της πολιτείας που έχουν την ευθύνη της προστασίας των πολιτών και αυτοκριτικά απέναντι στις δικές μας επιλογές. Η διερεύνηση του θέματος που προτείνουμε θα ακολουθήσει το μοντέλο της σχηματικής αποτύπωσης και θα εξελιχθεί μέσα από τέσσερα υποθέματα: …………………………………………………………….. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ «Ενδεικτική»

22 Ενδεικτική κατανομή τρίωρων: 4 ο - 10 ο τρίωρα: Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, Αλληλοενημερώσεις, Ενδιάμεσες συνθέσεις και Ανασυνθέσεις, Επεξεργασία κειμένων, Ενσωμάτωση βιβλιογραφίας, Ερμηνείες-Κριτική-Συμπεράσματα, Τελική αλληλοενημέρωση, Τελικά συμπεράσματα. 11 ο - 12 ο τρίωρα: Προετοιμασία παρουσίασης, Τελευταίες διορθώσεις, Ολοκλήρωση εκθέσεων και φακέλων, Προγραμματισμός παρουσίασης, Παρουσίαση.

23 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ (Γ) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ (Β) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΑΔΑ (Α) Ημερολόγια (ομάδων, τμήματος)

24 Το Ημερολόγιο Οι μαθητές καταγράφουν: (α) την πορεία της εργασίας τους κατά τη διάρκεια του εγχειρήματος, (β) τα ερωτήματα που τους απασχολούν, (γ) τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Οι εκπαιδευτικοί θα καταγράφουν: Οι εκπαιδευτικοί (προαιρετικό) θα καταγράφουν: (α) την πορεία των ομάδων και των μελών που τις αποτελούν, (β) τα ερωτήματα που θα τους απασχολούν, (γ) τη βοήθεια που θα χρειάζεται να σας προσφέρουν.

25 ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ…………………………………. …………………………….. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ …………………………………. …………………………….. ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ …………………………………. …………………………….. ΜΕΘΟΔΟΙ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ Προβληματική …/…/… ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

26 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΘΕΜΑ:…./…/… ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

27 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ Ερευνητική Δραστηριότητα Ημερομηνία…../…./…. Σύντομη Παρουσίαση της Ερευνητικής Δραστηριότητας ……………………. ………………. …………….. Ερωτήματα/Προβληματισμοί …………………….. …………………………… Ντοκουμέντα/Μαρτυρίες ……………………….. ………………………………… Μέθοδος/Εργαλεία Έρευνας …………………………. ………………………………. Απολογισμός/Συμπεράσματα ……………………….. ……………………………… ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

28 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Εργασία για…. Ποιος έκανε κάτι ιδιαίτερο; ………………………………….. ………………………… Περιγραφή της Διαδικασίας …………………………………… ……………………………… Ο Μιχάλης ……….., Η Κατερίνα ………, Ο ………. ……………., Η ………….. …………, ΧώροςΤάξη, Αίθουσα Η/Υ Απολογισμός Τι μας δυσκόλεψε Τι μας άρεσε Τι μας ενθουσίασε …………………………………… ………………………………………………. ………………………………………………….. Παρατηρήσεις ή παραινέσεις των εκπαιδευτικών (Προαιρετικές) …………………………..…… ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ Απολογισμός Ερευνητικής Δραστηριότητας

29 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ Εργασία για….Δημιουργία ……….. Έρευνα για... Σύνταξη ….. Παρατήρηση ………. Μοίρασμα εργασίαςΠοιος θα κάνει «τι» ………………… …………………. Προγραμματισμός (αίθουσες, συναντήσεις, προσκλήσεις κ.α.) Αίθουσα Η/Υ Άδεια εξόδου ………. Ενδεχόμενη βοήθειαΆλλοι Εκπαιδευτικοί, Ειδικοί Επιστήμονες, Ερευνητές, Πρόσωπα της πράξης Φορείς Μέσα και υλικάΦωτοτυπίες, εικονίδια, projector, camera ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ Προγραμματισμός

30 Αναφορές των ντοκουμέντων (Πληροφορίες που θα συμπεριληφθούν στη βιβλιογραφία ) Περιεχόμενο των ντοκουμέντων (λέξεις κλειδιά και/ή σημαντικές πληροφορίες Οριστική θέση μέσα στην Ερευνητική Εργασία N° 1 ΓράφημαΧαρακτηρισμός των εφαρμογών του κινητού τηλεφώνου 1 ο Μέρος (τίτλος) 1.1 N° 2 Χαρτόνι Εργασίας (σχηματική αποτύπωση) ……………….1 ο Μέρος (τίτλος) 1.1 N° 3 N° 4 N° 5 N° 6 N° 7 N° 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ Οργάνωση Έκθεσης- Φακέλου ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

31 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΑ …… ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ …… Ημερολόγια (ατομικά) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ…… ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΛΩΡΑ …… Οι μαθητές καταγράφουν: (α) την πορεία της εργασίας τους κατά τη διάρκεια του εγχειρήματος, (β) τα ερωτήματα που τους απασχολούν, (γ) τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.

32 Όνομα: ……………….., Επώνυμο: ……………………………… Ονοματεπώνυμο των Μελών της Ομάδας: ………………………………, ………………………., …………………., ……………………………………., …………………………, ……………………………, Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικών: …………………………………………., …………………………………… Θέμα: …………………………………………… Τι σχετικό με το θέμα έχετε μάθει στο σχολείο, τι έχετε ακούσει από άλλες πηγές, ποιες εμπειρίες και ποια ενδιαφέροντα, σας οδήγησαν να το επιλέξετε; 1... 2... 3... Προσωπικό Ημερολόγιο Φύλλο 1 ο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

33 Όνομα: ……………….., Επώνυμο: ……………………………… Ονοματεπώνυμο των μελών της Νέας Ομάδας Ονοματεπώνυμο των μελών της Νέας Ομάδας: ………………………………, ………………………., …………………., ……………………………………., …………………………, ……………………………, Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικών: …………………………………………., …………………………………… Υπο-θέμα: …………………………………………… Τι σχετικό με το υπο-θέμα έχετε μάθει στο σχολείο, τι έχετε ακούσει από άλλες πηγές, ποιες εμπειρίες και ποια ενδιαφέροντα, σας οδήγησαν να το επιλέξετε; 1... 2... 3... Προσωπικό Ημερολόγιο Φύλλο … Για την περίπτωση αλλαγής στη σύνθεση των Ομάδων ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

34 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ Ονοματεπώνυμο……………………………. Ημερομηνία…../…./….. Εργασία για….………………………………….. ………………………… Περιγραφή της Διαδικασίας …………………………………… ……………………………… ΧώροςΤάξη, Αίθουσα Η/Υ Απολογισμός Τι με δυσκόλεψε Τι μου άρεσε Τι με ενθουσίασε …………………………………… ………………………………………………. ………………………………………………….. Παρατηρήσεις ή παραινέσεις των εκπαιδευτικών (Προαιρετικές) …………………………..…… ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Προσωπικό Ημερολόγιο

35 Η αυτο-αξιολόγηση θα στηριχθεί  Σε ζωντανές μαρτυρίες που συνέλλεξαν από τη συνεργασία τους στην τάξη και στο πεδίο  Σε ζωντανές μαρτυρίες που συνέλλεξαν από τη συνεργασία τους στην τάξη και στο πεδίο (φωτογραφίες, video),  Σε κείμενα που θα καταγράφουν τις αποφάσεις τους σχετικά με το «τι θα έκαναν καλύτερα ή διαφορετικά», (α) για την πορεία του εγχειρήματος και την εξέλιξη της έρευνας, (β) για την προσωπική τους συμμετοχή στη λειτουργία της ομάδα και της ολομέλειας του Τμήματος

36 ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011)

37

38 Τελικά προϊόντα διεπιστημονικής ερευνητικής εργασίας Ερευνητική έκθεση: Γραπτό κείμενο που παρουσιάζει Θέμα, Προβληματική, Στόχους, ερευνητικές διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, συμπεράσματα, κριτική τοποθέτηση ομάδας επί του τρόπου εργασίας, των συμπερασμάτων και των κοινωνικών-πολιτικών- ηθικών συνεπαγωγών τους. Τέχνημα: Κατασκευή ή καλλιτεχνική σύνθεση ή αφίσα ή αναπαράσταση- κολλάζ-ταινία-δρώμενο κ.ά. (αν αποτελεί αποκλειστικό μέρος της εργασίας συνοδεύεται από κείμενο-έκθεση). Δράσεις: Παρουσίαση ή Workshop ή Εκδήλωση ή Επίσκεψη-εκδρομή κ.ά. Στο τέλος της ερευνητικής εργασίας Στο τέλος της ερευνητικής εργασίας: Οι μαθητές: Παρουσιάζουν δημόσια, απαντούν σε ερωτήσεις, κοινοποιούν τις ερευνητικές εργασίες στο διαδίκτυο (διάχυση καλών πρακτικών και διαφάνεια). Οι καθηγητές, που εμπλέκονται στις εργασίες: βαθμολογούν τους μαθητές με κριτήρια το αποτέλεσμα της συνολικής εργασίας, τη συμμετοχή καθενός σε όλες τις εργασίες και στην πληρότητας της δημόσιας παρουσίασης και υποστήριξης της εργασίας.

39 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Πρόλογος…………………………………………….. 2.Εισαγωγή ……………………………………………. 3.Προβληματική του θέματος ………………… 4.Μεθοδολογία ………………………………………. 5.Η Έρευνα ……………………………………………. 5.1 Ενότητα Πρώτη …………………………………….. 5.2. Ενότητα Δεύτερη …………………………………. 5.3. Ενότητα Τρίτη ………………………………………. 5.4. Ενότητα Τέταρτη ………………………………… 6. Συμπεράσματα ……………………………………. 7. Θέματα προς Συζήτηση ………………………. 8. Κριτική και Αυτοκριτική Αποτίμηση …….. 9. Βιβλιογραφία ……………………………………… 10. Παράρτημα …………………………………………..

40 Αξιολόγηση Η αξιολόγηση θα στηριχθεί  Στα σύντομα κείμενα των σελίδων του Ημερολογίου σας, για την: (α) Επιλογή του θέματος και την προβληματική, (β) Πορεία του εγχειρήματος και την εξέλιξη της έρευνας, (γ) Προσωπική σας συμμετοχή στην ομάδα σας και στην ολομέλεια του Τμήματος.  Σε τελικά «προϊόντα», στην: (α) Τελική, γραπτή έκθεση της εργασίας, (β) Προφορική ομαδική υποστήριξη, (γ) Προφορική υποστήριξη από την πλευρά καθενός και κάθε μιας από εσάς.

41 «Σελίδες Ημερολογίου», για τους εκπαιδευτικούς που θα αξιολογήσουν την Ερευνητική Εργασία.

42 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Ή ΜΑΘΗΤΩΝ: ……………… ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: …………………….. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (30%) ΛΙΑΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΟΥ ΜΕΤΡΙΑΚΑΛΑΠΟΛΥ ΚΑΛΑΆΡΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΗΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΝΟΝΩΝ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011)

43 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Ή ΜΑΘΗΤΩΝ: ……………… ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: …………………….. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (30%) ΛΙΑΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΟΥ ΜΕΤΡΙΑΚΑΛΑΠΟΛΥ ΚΑΛΑΆΡΙΣΤΑ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΓΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΕΥΣΕΩΝ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΕ ΝΕΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011)

44 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Ή ΜΑΘΗΤΩΝ: ……………… ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: …………………….. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (20%) ΛΙΑΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΟΥ ΜΕΤΡΙΑΚΑΛΑΠΟΛΥ ΚΑΛΑΆΡΙΣΤΑ ΓΛΩΣΣΑ ΔΟΜΗ 1. Εισαγωγή στο θέμα, το σκοπό και στη σπουδαιότητα του θέματος, με σχετική βιβλιογραφική επισκόπηση 2. Παρουσίαση των υπο-θεμάτων και των κεντρικών ερωτημάτων εντός φυσικο- κοινωνικών πλαισίων 3. Περιγραφή και αιτιολόγηση των πηγών, των μέσων και των διαδικασιών συλλογής των δεδομένων 4. Εξήγηση και αιτιολόγηση των διαδικασιών επεξεργασίας των δεδομένων 5. Σαφής διατύπωση και κριτική των συμπερασμάτων 6. Αναστοχαστική κριτική του όλου εγχειρήματος, των εμπειριών και των ζητημάτων που ανέκυψαν ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011)

45 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Ή ΜΑΘΗΤΩΝ: ……………… ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: …………………….. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (20%) ΛΙΑΝ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΜΕΤΡΙΟΥ ΜΕΤΡΙΑΚΑΛΑΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΆΡΙΣΤΑ 1. Σαφής ενημέρωση του κοινού για τους στόχους και τις ερευνητικές διαδικασίες, τα δεδομένα και τα συμπεράσματα της έρευνας, τις θέσεις της ομάδας στα ερευνητικά ερωτήματα και την κριτική στάση της στα διαλαμβανόμενα ζητήματα 2. Η χρήση της γλώσσας και των συμπληρωματικών/ πολυτροπικών μέσων και ΤΠΕ για τη στήριξη του λόγου και στις κατάλληλες στιγμές 3. Η χρήση χιούμορ, δημιουργικότητας και παραστατικότητας στη σωστή αναλογία και την κατάλληλη στιγμή 4. Η ετοιμότητα και πληρότητα των απαντήσεων στις ερωτήσεις και τα σχόλια του κοινού. ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΠΗΓΗ: Ματσαγγούρας Γ. Ηλίας, «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο». Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Πρώτο Μέρος. Τέταρτο Κεφάλαιο, (σελ. 73-94), (ΟΕΔΒ, 2011)

46 «Σελίδες Ημερολογίου», για τους εκπαιδευτικούς που θα αξιολογήσουν το Μαθητή. Με βάση την ομαδική βαθμολογία και, αξιοποιώντας το περιεχόμενο του προσωπικού ημερολογίου και του ατομικού φακέλου, βαθμολογεί και τα μέλη της ομάδας, βαθμολογεί και τα μέλη της ομάδας, διαφοροποιώντας, ανάλογα, την ατομική βαθμολογία από την ομαδική. διαφοροποιώντας, ανάλογα, την ατομική βαθμολογία από την ομαδική.

47 Πρόταση θεμάτων από καθηγητές (κατά προτίμηση περισσοτέρων του ενός) και έγκρισή τους από το σύλλογο των καθηγητών, Πρόταση θεμάτων από καθηγητές (κατά προτίμηση περισσοτέρων του ενός) και έγκρισή τους από το σύλλογο των καθηγητών, Δηλώσεις προτιμήσεων παιδιών (1 η και 2 η προτίμηση), Δηλώσεις προτιμήσεων παιδιών (1 η και 2 η προτίμηση), Δημιουργία, όσο το δυνατό, τμημάτων ενδιαφέροντος για τα προτεινόμενα θέματα, από μαθητές που, κατά προτίμησην, έχουν ως πρώτη επιλογή το συγκεκριμένο θέμα, Δημιουργία, όσο το δυνατό, τμημάτων ενδιαφέροντος για τα προτεινόμενα θέματα, από μαθητές που, κατά προτίμησην, έχουν ως πρώτη επιλογή το συγκεκριμένο θέμα, Σε κάθε τμήμα ενδιαφέροντος δημιουργούνται τετραμελείς, κατά προτίμηση, λειτουργικές ομάδες. Σε κάθε τμήμα ενδιαφέροντος δημιουργούνται τετραμελείς, κατά προτίμηση, λειτουργικές ομάδες.

48 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ προϊόντεχνολογίας πρώτες ύλες απόβλητο Το κινητό τηλέφωνο είναι ένα καταναλωτικό προϊόν υψηλής τεχνολογίας, το οποίο εξελίσσεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια και έχει κατακτήσει τους ανθρώπους όλων των ηλικιών και των κοινωνικών στρωμάτων, σε όλα σχεδόν τα μήκη και πλάτη του κόσμου μας. Οι πρώτες ύλες του αποτελούν έναν ιδιαίτερο πλούτο για τις χώρες που τις διαθέτουν και ακόμα και ως απόβλητο διατηρεί την αξία του, αφού κάποιες από αυτές μπορούν να ξανα-αποκτηθούν. οικονομική θέσεις εργασίας ανθρώπινη επικοινωνίακέρδη παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων αλλοίωση της γλώσσας Το κινητό τηλέφωνο και η κινητή τηλεφωνία, ως πολυεθνική οικονομική δραστηριότητα, έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας και έχει διευκολύνει την ανθρώπινη επικοινωνία αλλά και έχει κατηγορηθεί για τα τεράστια κέρδη που αποφέρει στις εταιρίες, για παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, για τη συρρίκνωση και την αλλοίωση της γλώσσας. διερεύνησηθετικά κινδύνους Θα λέγαμε, ότι το κινητό τηλέφωνο είναι ένα καταναλωτικό προϊόν, του οποίου η χρήση εγείρει ερωτήματα και αντικρουόμενες απόψεις και, με αυτήν την έννοια, χρειάζεται μια περεταίρω διερεύνηση, προκειμένου να εντοπίσουμε τα θετικά του στοιχεία και τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την κατάχρησή του. όργανα της πολιτείας δικές μας επιλογές Μέσω αυτής της διερεύνησης, θα μπορέσουμε, να τοποθετηθούμε κριτικά απέναντι στα όργανα της πολιτείας που έχουν την ευθύνη της προστασίας των πολιτών και αυτοκριτικά απέναντι στις δικές μας επιλογές. Η διερεύνηση του θέματος που προτείνουμε θα ακολουθήσει το μοντέλο της σχηματικής αποτύπωσης και θα εξελιχθεί μέσα από τέσσερα υποθέματα: …………………………………………………………….. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ «Ενδεικτική» ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (1)

49

50 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΠΡΩΤΟ (1 η, 2 η Φάση)

51 Στόχοι του εργαστηρίου: (1)να οριοθετηθεί ένα θέμα, (2)να διατυπωθούν τα Ερευνητικά Ερωτήματα και να ενταχθούν σε σύνολα που θα αντικατοπτρίζουν τις πτυχές του (υπο-θέματα), (3) να αναζητηθούν συνειρμοί που θα συνδέουν τα υπο-θέματα και θα σχηματοποιούν το «όλο», (4)να συγκροτηθεί η προβληματική του, (5)να προγραμματιστεί ο βηματισμός των ομάδων

52 ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ-ΘΕΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Καρτελάκια που δόθηκαν στις ομάδες)

53 ΛΕΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΥΠΟ-ΘΕΜΑ (1)(2) (3) (4) ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Τα Φύλλα ή Χαρτόνια Εργασίας που περιμέναμε από τις ομάδες)

54 Από τις Λέξεις-Κλειδιά, στα «Σύνολα» Το Κινητό Τηλέφωνο Επικοινωνία, Τεχνολογία, Ιστορία, Εταιρίες, DESIGN Καταναλωτές (VIDEO, MMS, SMS, RING TONE) Ακτινοβολία, Απορρίμματα, Καταστήματα, Θέσεις Εργασίας, Απορρίμματα, Προσφορές, Ορυχεία Παιδική Εργασία, Εργοστάσια, Απορρίμματα, ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, Εταιρίες Κέρδος, Νόμοι, Άδειες,

55 Από τα «Σύνολα», στα Ερευνητικά Ερωτήματα Το Κινητό Τηλέφωνο Ποιες είναι οι απαραίτητες πρώτες ύλες, πού υπάρχουν, πού παράγεται το προϊόν, πως προωθείται, τι γίνεται ως «ηλεκτρονικό απόβλητο»; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της απόρριψής του; Πώς λειτουργεί; Ποιες υποδομές χρειάζεται; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την ακτινοβολία που εκπέμπει το ίδιο και οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας; Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την προστασία του καταναλωτή, του πολίτη, του περιβάλλοντος; Ποιοι θίγονται; Εμείς τι κάνουμε; Ποιες αλλαγές επιφέρει στην ανθρώπινη επικοινωνία, στη χρήση της γλώσσας, στις κοινωνικές διεργασίες, στον πολιτισμό;

56 Το κινητό τηλέφωνο 1. 1. Πρώτες ύλες, Παραγωγή, Προώθηση, Χρόνος Ζωής 2. 2. Αρχές Λειτουργίας, Υποδομές, Ακτινοβολίες 3. 3. Νέα ήθη, Νέα Γλώσσα, Νέος πολιτισμός 4. 4. Κριτική αποτίμηση Ποιες είναι οι απαραίτητες πρώτες ύλες, πού υπάρχουν, πού παράγεται το προϊόν, πως προωθείται, τι γίνεται ως «ηλεκτρονικό απόβλητο»; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της απόρριψής του; Πώς λειτουργεί; Ποιες υποδομές χρειάζεται; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι από την ακτινοβολία που εκπέμπει το ίδιο και οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας; Ποιες αλλαγές επιφέρει στην ανθρώπινη επικοινωνία, στη χρήση της γλώσσας, στις κοινωνικές διεργασίες, στον πολιτισμό; Ποιοι είναι υπεύθυνοι για την προστασία του καταναλωτή, του πολίτη, του περιβάλλοντος; Ποιοι θίγονται; Εμείς τι κάνουμε; Ερευνητικά Ερωτήματα, Σχηματική Αποτύπωση και Γνωστικά Αντικείμενα Κοινωνικές Επιστήμες, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Καλές Τέχνες, Έκφραση Χημεία, Περιβάλλον- Αειφορία, Καλές Τέχνες Φυσική, Περιβάλλον- Αειφορία Τεχνολογία, Μαθηματικά Κοινωνικές Επιστήμες, Γλώσσα

57

58 ΟΜΑΔΑ Α΄ ΥΠΟ-ΘΕΜΑ Πρώτες ύλες, Παραγωγή, Προώθηση, Χρόνος Ζωής ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ Τα κινητά τηλέφωνα φτιάχνονται από στοιχεία τα οποία μαθαίνουμε στη Χημεία (και συχνά δεν καταλαβαίνουμε το «γιατί»), τα οποία αποσπώνται από τα βάθη της γης με αμφιλεγόμενες πρακτικές, μας έχουν γίνει απαραίτητα με τις πολλές τους δυνατότητες, τα αλλάζουμε συχνά πριν χαλάσουν για να πάρουμε άλλα με περισσότερες (όπως μας λένε οι διαφημίσεις) και, πολλοί από εμάς τα πετάμε όπου τύχει. Μάλλον, χρειάζεται να τα ψάξουμε όλα αυτά καλύτερα και να σκεφτούμε τις αιτίες και τις συνέπειές τους. Για να γίνουμε πιο συνειδητοί καταναλωτές και πολίτες. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ «Εργάτες ορυχείων», «εταιρίες εξόρυξης μεταλλευμάτων και μη δημοκρατικά καθεστώτα», «ορυχεία στις πόλεις του Τρίτου Κόσμου» ΠΗΓΕΣΜΕΘΟΔΟΙ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Πεδίο: Πεδίο: Εταιρίες Ανακύκλωσης Εργαστήριο: Εργαστήριο: Σπάνιες Γαίες Internet: Internet: Γεωγραφική κατανομή πρώτων υλών Δημοσιογραφία τεκμηρίωσης Δημοσιογραφία τεκμηρίωσης:... Φωτογραφίες: Φωτογραφίες: ορυχείων, χώρων απόρριψης ηλεκτρονικών αποβλήτων Κινηματογράφος: Κινηματογράφος: ……. Παρατήρηση, Πείραμα, Διερεύνηση Στάσεων, Ανάλυση Περιεχομένου, Ερμηνεία Νοήματος Ερωτηματολόγια, Συνεντεύξεις, ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΜΑΔΑΣ Προβληματική, Ζητήματα για την Ολομέλεια, Πηγές, Μέθοδοι, Εργαλεία Πρώτο βήμα προς την οργάνωση της εργασίας των ομάδων, με βάση το υπο-θέμα που επέλεξαν

59 Μετά από αυτό το workshop στα Τμήματα Ενδιαφέροντος, τα παιδιά θα είναι σε θέση να: επιλέξουν το υπο-θέμα που τους ενδιαφέρει επιλέξουν το υπο-θέμα που τους ενδιαφέρει οργανώσουν την έρευνά τους, ξεκινώντας με τη συμπλήρωση της σελίδας ημερολογίου της ομάδας τους (επόμενη διαφάνεια). οργανώσουν την έρευνά τους, ξεκινώντας με τη συμπλήρωση της σελίδας ημερολογίου της ομάδας τους (επόμενη διαφάνεια).

60 CAFÉCAFÉ ΚΑΤ ΟΙΚ ΙΑ ΦΡΟΝΤΙ ΣΤΗΡΙΟ ΣΧΟΛ ΕΙΟ ΣΧΟΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ NOKIA SONY SAMSUNG Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. Ε.Ε.Ε.Ε. Ο.Ο.Σ.Α.Ο.Ο.Σ.Α. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (1) (2) (3)(4) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Τα τέσσερα πλαίσια αναφοράς, σε αντιστοίχιση με τις τέσσερις φάσεις εξέλιξης της Ερευνητικής Εργασίας Η ζωή των μαθητών, με πυρήνα το θέμα Η ζωή της πόλης, με πυρήνα το θέμα Οι θεσμικοί συνομιλητές, με πυρήνα το θέμα Οι αξίες μας, με πυρήνα το θέμα

61 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΔΕΥΤΕΡΟ (3 η Φάση)

62 Στόχος του εργαστηρίου: Πέρασμα από τα Ερευνητικά Ερωτήματα στις ερευνητικές δραστηριότητες, εστιάζοντας στην αναζήτηση συμβατών μεταξύ τους: (i) πηγών (ii) μεθόδων έρευνας και (iii) ερευνητικών εργαλείων-τεχνικών Αρχική αναζήτηση τρόπων παρουσίασης και κριτικής ερμηνείας των δεδομένων

63 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΥΠΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟ- ΓΡΑΦΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟ- ΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ

64 ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Καρτελάκια που δόθηκαν στις ομάδες) ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ (ΠΗΓΕΣ) ΓΡΑΠΤΑ: Επίσημα Έγγραφα Ιδιωτικά Έγγραφα Τύπος Βιβλία ΆΛΛΗΣ ΦΥΣΗΣ: Αντικείμενα Σχέδια, Πίνακες Ζωγραφικής Φωτογραφίες Κινηματογράφος Πραγματικές Καταστάσεις ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Ποιος» μιλάει; Για να πει «τι»; Σε «ποιον»; «Πώς»; Με «ποιο» στόχο; (ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΝΟΗΜΑΤΟΣ) ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ: Αναγνωριστικές χωρίς προηγούμενες υποθέσεις Διαγνωστικές που ψάχνουν μια άμεση απάντηση σε πρακτικές ερωτήσεις Πειραματικές για επαλήθευση υποθέσεων

65 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΗΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Τα Φύλλα ή Χαρτόνια Εργασίας που περιμέναμε από τις ομάδες) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΥΠΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟ- ΓΡΑΦΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΝΟΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΔΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

66

67 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΤΡΙΤΟ (4 η Φάση)

68 Στόχος του εργαστηρίου: Προτάσεις εναλλακτικών τρόπων επεξεργασίας των «πρωτογενών» δεδομένων, ώστε οι μαθητές: (1)να κατανοούν σε βάθος τις πλευρές του θέματος που μελετούν, (2) να αναπτύσσουν τις γνωστικο-γλωσσικές δεξιότητες επεξεργασίας των πρωτογενών δεδομένων αλλά και δεξιότητες κοινοποίησης και διαπραγμάτευσης της νέας γνώσης που παρήγαγαν.

69 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ╤ ♫ ╤ ΦΩΤΟ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Υλικό που δόθηκε στις ομάδες)

70 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΤΕΤΑΡΤΟ (5 η Φάση)

71 ΤΕΤΑΡΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΩΦΥΛΛA COVER PAGES ΠΡΟΛΟΓΟΣPREAMBLE ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΕΙΣΑΓΩΓΗ INTRODUCTION ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ CONCLUSION ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ BIBLIOGRAPHY ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ,ΣΥΖΗΤΗΣΗRESULTS,DISCUSSION ΕΠΙΛΟΓΟΣEPILOGUE ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ APPENDIX ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ASSESSMENT CRITERIA ΠΛΑΙΣΙΟ, ΣΤΟΧΟΙ BACKGROUND, AIMS ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Καρτελάκια που δόθηκαν στις ομάδες) ………………..

72 ΚΗΠΡΟΪΟΝΤΑ (Τα Φύλλα ή Χαρτόνια Εργασίας που περιμέναμε από τις ομάδες) ΣΧΟΛΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (12) ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΑ (9) (10) (11) Κριτήρια Αξιολόγησης

73 Τρόφιμα-Συσκευασίες: Συστατικά, Περιεκτικότητες σε θρεπτικά βιομόρια, Προέλευση (520 ελληνικό προϊόν), LCA (δικό μας), Ενέργεια, Διάφορα «Έψιλον», Bar code, Γενετική τροποποίηση, Ανακύκλωση,…

74 Σας ευχαριστώ και… και… Καλή επιτυχία ! Καλή επιτυχία !


Κατέβασμα ppt "Project (σχέδιο εργασίας) Inquiry Learning Projects (Ερευνητικές εργασίες) Θοδωρής Ορεινός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google