Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευρωκώδικας EC-8 (ΕΝ 1998) Αντισεισμικός Σχεδιασμός Φερουσών Κατασκευών Μέρος 1: Σεισμικές Δράσεις Γεώργιος Δ. Μπουκοβάλας Καθηγητής E. M. Π. Γεώργιος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευρωκώδικας EC-8 (ΕΝ 1998) Αντισεισμικός Σχεδιασμός Φερουσών Κατασκευών Μέρος 1: Σεισμικές Δράσεις Γεώργιος Δ. Μπουκοβάλας Καθηγητής E. M. Π. Γεώργιος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευρωκώδικας EC-8 (ΕΝ 1998) Αντισεισμικός Σχεδιασμός Φερουσών Κατασκευών Μέρος 1: Σεισμικές Δράσεις Γεώργιος Δ. Μπουκοβάλας Καθηγητής E. M. Π. Γεώργιος Δ. Μπουκοβάλας Καθηγητής E. M. Π. Βόλος - 13/05/2010

2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ EC-8 Δεν αφορά ειδικές κατασκευές (π.χ. πυρηνικά εργοστάσια, θαλάσσιες κατασκευές, μεγάλα φράγματα) Συμπληρωματικός των υπολοίπων Ευρωκωδίκων για σεισμογενείς περιοχές της Ευρώπης (όπως η Ελλάδα) Συνοδεύεται από Εθνικό Προσάρτημα, όπου ορίζονται διαφορές τοπικού χαρακτήρα θέματα (π.χ. περίοδος επαναφοράς σεισμού σχεδιασμού, ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας και τιμές επιτάχυνσης σχεδιασμού) Θεμελιώδεις απαιτήσεις, του σχεδιασμού και της κατασκευής κτηρίων: - Μη-κατάρρευση, για το σεισμό σχεδιασμού (π.χ. Τ επ =475 έτη) - Περιορισμός ζημιών, για συνήθη σεισμό (π.χ. Τ επ =95 έτη) - Λειτουργικότητα υποδομών σημαντικών για την πολιτική προστασία

3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ EC-8 Γεωτεχνικές Έρευνες.... Για τον χαρακτηρισμό του εδάφους, και την επιλογή των αντίστοιχων σεισμικών δράσεων σχεδιασμού είναι απαραίτητη η εκτέλεση γεωτεχνικής έρευνας. Εξαίρεση αποτελούν τα κτίσματα μικρής σπουδαιότητας με γ Ι < 1.0 για τα οποία θα θεωρούνται συνθήκες Κατηγορίας Εδάφους Β (πυκνά – σκληρά εδάφη)

4 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ EC-8 PART 1 1. 1.General 2. 2.Performance Requirements and … 3.Ground Conditions and Seismic Actions 4. 4.Design of Buildings 5. 5...Concrete Buildings 6. 6.… Steel Buildings 7. 7.… Composite Buildings 8. 8.… Timber Buildings PART 1 1. 1.General 2. 2.Performance Requirements and … 3.Ground Conditions and Seismic Actions 4. 4.Design of Buildings 5. 5...Concrete Buildings 6. 6.… Steel Buildings 7. 7.… Composite Buildings 8. 8.… Timber Buildings PART 5 1. 1.General 2. 2.Seismic Action 3.Ground Properties 4.Siting & Foundation Soils 5.Foundation System 6.Soil-Structure Interaction 7.Retaining Structures App. A: Topography Effects App. B: Charts for Liquefaction App. C: Piles.. App. D: Dynamic SSI App. E: Retaining Structures (simplified) (simplified) App. F: Bearing Capacity of Footings PART 5 1. 1.General 2. 2.Seismic Action 3.Ground Properties 4.Siting & Foundation Soils 5.Foundation System 6.Soil-Structure Interaction 7.Retaining Structures App. A: Topography Effects App. B: Charts for Liquefaction App. C: Piles.. App. D: Dynamic SSI App. E: Retaining Structures (simplified) (simplified) App. F: Bearing Capacity of Footings

5 PART 1 1. 1.General 2. 2.Performance Requirements and … 3.Ground Conditions and Seismic Actions 4. 4.Design of Buildings 5. 5...Concrete Buildings 6. 6.… Steel Buildings 7. 7.… Composite Buildings 8. 8.… Timber Buildings PART 1 1. 1.General 2. 2.Performance Requirements and … 3.Ground Conditions and Seismic Actions 4. 4.Design of Buildings 5. 5...Concrete Buildings 6. 6.… Steel Buildings 7. 7.… Composite Buildings 8. 8.… Timber Buildings PART 5 1. 1.General 2. 2.Seismic Action 3. 3.Ground Properties 4. 4.Siting & Foundation Soils 5. 5.Foundation System 6. 6.Soil-Structure Interaction 7. 7.Retaining Structures App. A: Topography Effects App. B: Charts for Liquefaction App. C: Piles.. App. D: Dynamic SSI App. E: Retaining Structures (simplified) App. F: Bearing Capacity of Footings PART 5 1. 1.General 2. 2.Seismic Action 3. 3.Ground Properties 4. 4.Siting & Foundation Soils 5. 5.Foundation System 6. 6.Soil-Structure Interaction 7. 7.Retaining Structures App. A: Topography Effects App. B: Charts for Liquefaction App. C: Piles.. App. D: Dynamic SSI App. E: Retaining Structures (simplified) App. F: Bearing Capacity of Footings ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ EC-8

6 1. Γεωτεχνικές Διατάξεις – Βασικές Αρχές του EC 8 2. Επίδραση Εδάφους στις Σεισμικές Δράσεις 3. Επίδραση Τοπογραφίας στις Σεισμικές Δράσεις 4. Τελικά Σχόλια 2. Επίδραση Εδάφους στις Σεισμικές Δράσεις 3. Επίδραση Τοπογραφίας στις Σεισμικές Δράσεις 4. Τελικά Σχόλια ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

7 Παράδειγμα: Σεισμός San Francisco 1957 “ενίσχυση” της a max = (0.05 έως 0.1g)/0.1g = 0.5 έως 1.0 ενισχύσεις: S a (π.χ.T=0.5s) = 0.17g/0.08g = 2.1, S a (π.χ.T=0.2s) = 0.15g/0.4g = 0.4 Παραδείγματα Επιδρασης του Εδάφους

8 Παράδειγμα: Σεισμός San Francisco 1989 Καταγραφή σε αναδυόμενο ΒΡΑΧΟ Καταγραφή στην επιφάνεια τεχνητών επιχώσεων επί αργιλικού πυθμένα (Bay mud) 75 cm/sec 2 170 cm/sec 2 ενίσχυση της a max = (170cm/s 2 ) / (75cm/s 2 ) = 2.3

9 Παράδειγμα: Σεισμός Mexico 1985 γεωλογίαπάχος εδάφους Τυπικές καταγραφές σε ΕΔΑΦΟΣ & ΒΡΑΧΟ ενίσχυση της a max = 130/35 = 3.7, της S a (για Τ=2s) = 0.7/0.1 = 7

10 Παράδειγμα: Σεισμός Kobe 1995 «ενίσχυση» a max = 0.32g/0.82g = 0.4

11 Παράδειγμα: Σεισμός της Αθήνας 1999 «ενίσχυση» a max = 0.19g/0.06g = 3.2

12 Μέτριες ζημιές Μικρές ή καθόλου ζημιές Σημαντικές ζημιές ή κατάρρευση ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΝΗΣΗΣ ΣΕ ΔΥΣΤΜΗΤΑ ΕΔΑΦΗ του Δήμου Άνω Λιοσίων Παράδειγμα: Σεισμός της Αθήνας 1999 B N

13 Δήμος Άνω Λιοσίων: κατά μήκος τομή Β-Ν Κροκαλοπαγή Αργιλική Μάργα Β Ν (%) κτιρίων Βάθος (m) Γεώτρηση CHT2 Παράδειγμα: Σεισμός της Αθήνας 1999

14 έδαφος & διέγερση ενίσχυση ή απομείωση και τα δύο για a max = 0.4 – 3.7 (συνήθως 0.6 – 2.0) για S a εξαρτάται από Τ και κυμαίνεται από 0.4 … έως 7.0! (συνήθως έως 3.5) o o Τι σημαίνει «εδαφική επίδραση» ; o o Παράγοντες που την διαμορφώνουν; o o Αφορά μόνον τη μέγιστη επιτάχ. a max ή και το ελαστικό φάσμα απόκρισης S a ; o o Εύρος διακύμανσης; Εδαφική επίδραση:

15 Μηχανισμός επίδρασης του ΕΔΑΦΟΥΣ

16   Μικρή μεταβολή για σκληρά εδάφη με ιδιοπερίοδο Τ εδ.  0   Εδαφική ενίσχυση για εδάφη με ιδιοπερίοδο Τ εδ. = 0.50 έως 1.30 Τ διεγ.   Εδαφική απομείωση για μαλακά εδάφη με Τ εδ. > 1.30 Τ διεγ. Ω/ω = Τ εδ. / T διεγ.

17 π.χ. Κατηγορία Β: Εντόνως αποσαθρωμένα βραχώδη ή εδάφη που από μηχανική άποψη μπορούν να εξομοιωθούν με κοκκώδη. Στρώσεις κοκκώδους υλικού μέσης πυκνότητας (και) πάχους μεγαλύτερου των 5m, ή μεγάλης πυκνότητας (και) πάχους μεγαλύτερου των 70m. Επίδραση εδάφους κατά ΕΑΚ Κατηγορία Σεισμικότητας Ι ΙΙ ΙΙΙ Α 0.160.240.36

18 όπου: a g = γ Ι a gR, η επιτάχυνση σχεδιασμού για έδαφος Α και σπουδαιότητα γ Ι S = συντελεστής εδάφους η = συντελεστής απόσβεσης κτηρίου Οριζόντιο φάσμα μετατοπίσεων: ΦΑΣΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ Το Οριζόντιο ελαστικό φάσμα απόκρισης σχεδιασμού S e (T) ορίζεται ως: Τα S, T B, T C και T D ορίζονται άνάλογα με τις εδαφικές συνθήκες και το μέγεθος του σεισμού Μ Τα S, T B, T C και T D ορίζονται άνάλογα με τις εδαφικές συνθήκες και το μέγεθος του σεισμού Μ Επίδραση εδάφους και ………EC-8

19 ΠεριγραφήΠαράμετροι A έως 5m ασθενέστερου επιφανειακού γεωϋλικού Βράχος ή βραχώδης σχηματισμός, που περιλαμβάνει έως 5m ασθενέστερου επιφανειακού γεωϋλικού V s,30 > 800m/s N SPT (-) C u (-) B C D ES TBTBTBTB TCTCTCTC M>5.5 M<5.5 M>5.5 M<5.5 M>5.5 M<5.5 A1.0 0.150.050.40.25 B1.21.350.150.050.50.25 C1.151.50.200.100.60.25 D1.351.80.200.100.80.30 E1.41.60.150.050.50.25 Μ > 5.5

20 ΠεριγραφήΠαράμετροι A B μερικών δεκάδων μέτρων Αποθέσεις πολύ πυκνής άμμου, χαλίκων ή πολύ στιφρής αργίλου, πάχους τουλάχιστον μερικών δεκάδων μέτρων, που χαρακτηρίζονται από βαθμιαία αύξηση, με το βάθος, των μηχανικών χαρακτηριστικών V s,30 =360-800m/s N SPT > 50 C u > 250kPa C D ES TBTBTBTB TCTCTCTC M>5.5 M<5.5 M>5.5 M<5.5 M>5.5 M<5.5 A1.0 0.150.050.40.25 B1.21.350.150.050.50.25 C1.151.50.200.100.60.25 D1.351.80.200.100.80.30 E1.41.60.150.050.50.25 Μ > 5.5

21 ΠεριγραφήΠαράμετροι A B C μερικές δεκάδες έως αρκετές εκατοντάδες μέτρων Βαθιές αποθέσεις άμμου ή/και χαλίκων υψηλής ή μέσης πυκνότητας ή στιφρής αργίλου, πάχους από μερικές δεκάδες έως αρκετές εκατοντάδες μέτρων V s,30 =180-360m/s N SPT =15-50 C u =70-250kPa D ES TBTBTBTB TCTCTCTC M>5.5 M<5.5 M>5.5 M<5.5 M>5.5 M<5.5 A1.0 0.150.050.40.25 B1.21.350.150.050.50.25 C1.151.50.200.100.60.25 D1.351.80.200.100.80.30 E1.41.60.150.050.50.25 Μ > 5.5

22 ΠεριγραφήΠαράμετροι A B C D μερικές δεκάδες.. Αποθέσεις μη συνεκτικού εδάφους (ανεξαρτήτως συνεκτικών ενστρώσεων) μικρής έως μέσης πυκνότητας ή μαλακού έως μέσου συνεκτικού εδάφους, από μερικές δεκάδες.. V s,30 < 180m/s N SPT < 15 C u < 70kPa ES TBTBTBTB TCTCTCTC M>5.5 M<5.5 M>5.5 M<5.5 M>5.5 M<5.5 A1.0 0.150.050.40.25 B1.21.350.150.050.50.25 C1.151.50.200.100.60.25 D1.351.80.200.100.80.30 E1.41.60.150.050.50.25 Μ > 5.5

23 ΠεριγραφήΠαράμετροι A B C D E μεταξύ 5 έως 20m Εδαφική αλλουβιακή στρώση με τιμές V s της κατηγορίας C ή D και πάχος που κυμαίνεται μεταξύ 5 έως 20m, που επικάθεται δύστμητης στρώσης με V s > 800m/s [ το έδαφος: V s < 360m/s N SPT < 50 C u < 250kPa ]S TBTBTBTB TCTCTCTC M>5.5 M<5.5 M>5.5 M<5.5 M>5.5 M<5.5 A1.0 0.150.050.40.25 B1.21.350.150.050.50.25 C1.151.50.200.100.60.25 D1.351.80.200.100.80.30 E1.41.60.150.050.50.25 Μ > 5.5

24 ΠεριγραφήΠαράμετροι A B C από μερικές δεκάδες έως αρκετές εκατοντάδες μέτρων Βαθιές αποθέσεις άμμου ή/και χαλίκων υψηλής ή μέσης πυκνότητας ή στιφρής αργίλου, πάχους από μερικές δεκάδες έως αρκετές εκατοντάδες μέτρων V s,30 =180-360m/s N SPT =15-50 C u =70-250kPa D ES TBTBTBTB TCTCTCTC M>5.5 M<5.5 M>5.5 M<5.5 M>5.5 M<5.5 A1.0 0.150.050.40.25 B1.21.350.150.050.50.25 C1.151.50.200.100.60.25 D1.351.80.200.100.80.30 E1.41.60.150.050.50.25 Μ < 5.5

25 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ S1 Αποθέσεις που αποτελούνται ή εμπεριέχουν μια στρώση τουλάχιστον 10m μαλακής αργίλου ή ιλύος με υψηλό δείκτη πλασιμότητας (PI > 40%) και υψηλό ποσοστό υγρασίας (ενδεικτικά, V s,30 < 100m/s και C u = 10 – 20kPa) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ S2 Αποθέσεις ρευστοποιήσιμων εδαφών, ή ευαίσθητων αργίλων, ή όποιου άλλου εδαφικού προφίλ δεν εντάσσεται στις Κατηγορίες Α έως Ε ή S 1 … … χρειάζονται ειδικές μελέτες για τον ορισμό των σεισμικών δράσεων … ειδικότερα για την κατηγορία S 2 θα πρέπει να εξετασθεί η πιθανότητα αστοχίας του εδάφους υπό τη σεισμική φόρτιση … … χρειάζονται ειδικές μελέτες για τον ορισμό των σεισμικών δράσεων … ειδικότερα για την κατηγορία S 2 θα πρέπει να εξετασθεί η πιθανότητα αστοχίας του εδάφους υπό τη σεισμική φόρτιση Σεισμικώς Προβληματικές Περιοχές: Σεισμικώς Προβληματικές Περιοχές:

26 κάποια σχόλια …… τι είναι η V S,30 και τι σχέση έχει με την μέση ταχύτητα μετάδοσης του σεισμικού κύματος στο έδαφος V S ; τι είναι η V S,30 και τι σχέση έχει με την μέση ταχύτητα μετάδοσης του σεισμικού κύματος στο έδαφος V S ;

27 έδαφος υπό- βαθρο VbVb VSVS έδαφος υπό- βαθρο VbVb VSVS έδαφος υπό- βαθρο VbVb VSVS 30 m V S,30 ≈V b V S,30 ≈V S V S,30 < V S τι είναι η V S,30 και τι σχέση έχει με την μέση ταχύτητα μετάδοσης του σεισμικού κύματος στο έδαφος V S ; τι είναι η V S,30 και τι σχέση έχει με την μέση ταχύτητα μετάδοσης του σεισμικού κύματος στο έδαφος V S ; κάποια σχόλια ……

28 Σύγκριση EC-8... Έδαφος, V S HSHS HSHS Υπόβαθρο, V b Διέγερση Υποβάθρου a b max, S a b, T e Διέγερση Υποβάθρου a b max, S a b, T e Απόκριση Εδάφους a gr max, S a gr, T e Απόκριση Εδάφους a gr max, S a gr, T e ….. με πάνω από 10 6 αναλύσεις σεισμικής απόκρισης του εδάφους

29 Εδαφικοί Συντελεστές – Κατηγορίες Εδάφους EC 8 – Επίδραση V S,30 Εδαφικοί Συντελεστές – Κατηγορίες Εδάφους EC 8 – Επίδραση V S,30 V b =800 m/s V b =1200 m/s H (m) V s,30 (m/s) (M > 5.5)

30 V b =800 m/s V b =1200 m/s H (m) V S (m/s) Εδαφικοί Συντελεστές – Κατηγορίες Εδάφους EC 8 – Επίδραση V S Εδαφικοί Συντελεστές – Κατηγορίες Εδάφους EC 8 – Επίδραση V S (M > 5.5)

31 H (m) V S (m/s) V b =800 m/sV b =1200 m/s Εδαφικοί Συντελεστές – Νέες Κατηγορίες Εδάφους – Επίδραση V S Εδαφικοί Συντελεστές – Νέες Κατηγορίες Εδάφους – Επίδραση V S (M > 5.5)

32 1. Γεωτεχνικές Διατάξεις – Βασικές Αρχές του EC 8 2. Επίδραση Εδάφους στις Σεισμικές Δράσεις 3. Επίδραση Τοπογραφίας στις Σεισμικές Δράσεις 4. Τελικά Σχόλια 2. Επίδραση Εδάφους στις Σεισμικές Δράσεις 3. Επίδραση Τοπογραφίας στις Σεισμικές Δράσεις 4. Τελικά Σχόλια ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

33 σεισμικό δίκτυο ΣΟΥΡΠΗΣ Λόγος Φασμάτων Fourier αναλύσεις για διαφορετικούς σεισμούς εύρος από καταγραφές σεισμών ( κορυφή ) ( βάση ) 1.3 - 3.2 … NS 1.0 - 2.8 … ΕW 0.8 - 2.0 … Ζ Τοπογραφία λόφου Τοπογραφίες λόφου ή «λοφο-σειράς»

34 Συγκέντρωση βλαβών στην δυτική όχθη του ρέματος ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ και στις ΑΔΑΜΕΣ κατά τον σεισμό της Αθήνας (1999) RICOMEX Τοπογραφίες μονοκλινούς πρανούς...

35 Athanasopoulos et al. (2001) Kallou et al. (2002) Αδάμες < 300m Gazetas et al. (2002) Τομή a-a Τομή b-b Τοπογραφία πρανούς μεγαλύτερη κλίση… Σεισμός Αθήνας…

36 Συντελεστής «τοπογραφικής επιδείνωσης» ως προς 1Δ EC-8 Τομή α-α Τομή b-b Τοπογραφία πρανούς 1Δ … μακριά από το πρανές a-a: 0.6 – 1.75 b-b: 0.9 – 2.75 Κλίση   Ενίσχυση 

37 Μηχανισμοί τοπογραφικής επιδείνωσης : Σε κάθε σημείο της ελεύθερης επιφάνειας συμβάλλουν τέσσερα κύματα: ένα κατακόρυφα μεταδιδόμενο SV, ένα ανακλώμενο SV και ένα ανακλώμενο P, και τέλος ένα επιφανειακό κύμα Rayleigh. Τα κύματα αυτά έχουν διαφορετικές ταχύτητες μετάδοσης και διαφορετικά μήκη διαδρομής και επομένως η άφιξη τους γίνεται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Ως αποτέλεσμα αυτών, μπορεί να προκύψει τόσο αύξηση όσο και μείωση της εδαφικής κίνησης, ανά θέση! Επιπλέον, τα τρία τελευταία κύματα έχουν και κατακόρυφη συνιστώσα ……. κύμα Rayleigh

38 Τυπικά αποτελέσματα αναλύσεων για Η/λ=2, i=30 o, ξ=5% και Ν=6 Παρατηρείστε (πίσω από την κορυφή του πρανούς): - - την μέγιστη ενίσχυση της οριζόντιας συνιστώσας της κίνησης. - - την εμφάνιση μεγάλης «παρασιτικής» κατακόρυφης συνιστώσα της κίνησης. - - την έντονη διακύμανση της τοπογραφικής επίδρασης μέσα σε μικρή απόσταση από την κορυφή. - - την μεγάλη απόσταση μετάβασης σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου. Ερώτηση: πόσο εύκολη ή δύσκολή είναι η καταγραφή της τοπογραφικής επίδρασης σε πραγματικούς σεισμούς;

39 a max,crest a max,base PGA VsVs TeTe T o =(2.5÷2.8) H/Vs a max, base = 0.50 PGA a max, crest = β(Το) a max, base a max,base a max,crest ToTo β(Το) Η a max,crest < 1.25 PGA Επίδραση Τοπογραφίας κατά ΕΑΚ

40 EC-8: Συντελεστής Τοπογραφικής Επιδείνωσης S T Η επίδραση της τοπογραφίας αγνοείται (S T =1) για (γ Ι < 1) - κτίσματα μικρής σπουδαιότητας (γ Ι < 1) - Η<30m ή/και ω≤15 οω Η O S T δεν εξαρτάται από τη συχνότητα, πολλαπλασιάζοντας ενιαία το φάσμα απόκρισης S e (T) Αυξάνεται η κορυφαία σεισμική επιτάχυνση αναφοράς (για κατηγορία εδάφους Α): α gR  S T a gR

41 Στις άλλες περιπτώσεις, η σεισμική επιτάχυνση αυξάνεται γραμμικά από την βάση ως την κορυφή: 1 S T,max (α) S T,max > 1.20 (β) S T,max > 1.40 για ω>30 ο S T,max > 1.20 για 30 ο >ω>15 ο S T,max > 1.20 για 30 ο >ω>15 ο (β) S T,max > 1.40 για ω>30 ο S T,max > 1.20 για 30 ο >ω>15 ο S T,max > 1.20 για 30 ο >ω>15 ο Για επικάλυψη με μαλακό έδαφος πάχους άνω των 5.0m οι ανωτέρω τιμές του S T,max θα πρέπει να αυξηθούν κατά 20% τουλάχιστον

42 (Paolucci 2002) Τοπογραφίες λόφου ή «λοφο-σειράς» υψηλός λόφος «λόφο- σειρά» με i>30 o «λόφο- σειρά» με i<30 o θέσηείδος Οι συντελεστές S του EC-8 είναι πράγματι ένα... κάτω όριο S

43 1. Γεωτεχνικές Διατάξεις – Βασικές Αρχές του EC 8 2. Επίδραση Εδάφους στις Σεισμικές Δράσεις 3. Επίδραση Τοπογραφίας στις Σεισμικές Δράσεις 4. Τελικά Σχόλια 2. Επίδραση Εδάφους στις Σεισμικές Δράσεις 3. Επίδραση Τοπογραφίας στις Σεισμικές Δράσεις 4. Τελικά Σχόλια ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

44 Οι διατάξεις του EC-8 για την ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ στις σεισμικές δράσεις είναι αρκετά.. λογική, αλλά … Η υιοθέτηση του V S, 30 είναι... ατυχής ! Προτείνεται αντικατάσταση με την μέση V S του εδάφους (πάνω από το υπόβαθρο) Χρειάζεται τουλάχιστον μία ακόμη κατηγορία εδάφους (μεταξύ των A & B του EC-8) Μερικοί Εδαφικοί Συντελεστές (S) και Α.Ε.Φ.Σ. θα πρέπει ίσως να “διορθωθούν” για λόγους συμβατότητας με τις (όλο και πιο συχνά πραγματοποιούμενες) 1-Δ αναλύσεις σεισμικής απόκρισης Κατηγορίες Β, C και D για πάχος εδάφους > 30m Κατηγορία Ε για πάχος εδάφους 5-30m

45 Η θεώρηση μιας σταθερής τιμής του συντελεστή S Τ = 1- 1.40 για όλο το φάσμα σχεδιασμού, είναι μη συντηρητική για δύσκαμπτα κυρίως κτίρια (1-2 ορόφων) Οι διατάξεις του EC-8 για την ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ στις σεισμικές δράσεις αποτελούν βήμα προόδου (σε σχέση με τον ΕΑΚ), αλλά … Η ύπαρξη παρασιτικής κατακόρυφης κίνησης είναι σημαντική και δεν μπορεί να αγνοείται! Η αναφορά σε περιοχή «πλησίον της κορυφής» θα πρέπει να γίνει πιο σαφής!

46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (για περαιτέρω πληροφόρηση) Mπουκοβάλας Γ. Δ., Παπαδημητρίου Α. Γ. (2005), "Παραμετρικές σχέσεις υπολογισμού της εδαφικής ενίσχυσης. Ι. Μέγιστη σεισμική επιτάχυνση και ταχύτητα", Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονικές Εκδόσεις Τ.Ε.Ε., 25(1), 9 - 22, Ιαν - Απρ Mπουκοβάλας Γ. Δ., Παπαδημητρίου Α. Γ. (2005), "Παραμετρικές σχέσεις υπολογισμού της εδαφικής ενίσχυσης. ΙΙ. Ελαστικά φάσματα απόκρισης", Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονικές Εκδόσεις Τ.Ε.Ε., 25(1), 23 - 36, Ιαν - Απρ Μπουκοβάλας Γ. Δ., Παπαδημητρίου A. Γ., Βασδέκης Σ., Βουρβαχάκης Θ., Δρανδάκης E., Σοφιανού I. (2006), "Προσεγγιστικές σχέσεις επίδρασης τοπογραφίας στη σεισμική εδαφική κίνηση", Πρακτικά, 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Μάϊος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (για περαιτέρω πληροφόρηση) Mπουκοβάλας Γ. Δ., Παπαδημητρίου Α. Γ. (2005), "Παραμετρικές σχέσεις υπολογισμού της εδαφικής ενίσχυσης. Ι. Μέγιστη σεισμική επιτάχυνση και ταχύτητα", Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονικές Εκδόσεις Τ.Ε.Ε., 25(1), 9 - 22, Ιαν - Απρ Mπουκοβάλας Γ. Δ., Παπαδημητρίου Α. Γ. (2005), "Παραμετρικές σχέσεις υπολογισμού της εδαφικής ενίσχυσης. ΙΙ. Ελαστικά φάσματα απόκρισης", Τεχνικά Χρονικά, Επιστημονικές Εκδόσεις Τ.Ε.Ε., 25(1), 23 - 36, Ιαν - Απρ Μπουκοβάλας Γ. Δ., Παπαδημητρίου A. Γ., Βασδέκης Σ., Βουρβαχάκης Θ., Δρανδάκης E., Σοφιανού I. (2006), "Προσεγγιστικές σχέσεις επίδρασης τοπογραφίας στη σεισμική εδαφική κίνηση", Πρακτικά, 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής, Ξάνθη, Μάϊος www.georgebouckovalas.com

47 Επίδραση Τοπογραφίας : Α. Ο συντελεστής τοπογραφικής επιδείνωσης Β. Παράγοντες που τον διαμορφώνουν Γ. Αφορά μόνον την μέγιστη επιτάχυνση ή και το ελαστικό φάσμα απόκρισης; Δ. Δημιουργεί παρασιτική κατακόρυφη συνιστώσα 0.6 - 2.75 a max (& S a ) - γεωμετρία αναγλύφου (είδος, κλίση) - εδαφικές συνθήκες - συχνότητα σεισμού


Κατέβασμα ppt "Ευρωκώδικας EC-8 (ΕΝ 1998) Αντισεισμικός Σχεδιασμός Φερουσών Κατασκευών Μέρος 1: Σεισμικές Δράσεις Γεώργιος Δ. Μπουκοβάλας Καθηγητής E. M. Π. Γεώργιος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google