Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Άγγελοι Γνώσεις Κατερίνα Φεφέ Α΄ 3 Επιβλέπων καθηγητής : κ. Καπετανάκης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Άγγελοι Γνώσεις Κατερίνα Φεφέ Α΄ 3 Επιβλέπων καθηγητής : κ. Καπετανάκης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Άγγελοι Γνώσεις Κατερίνα Φεφέ Α΄ 3 Επιβλέπων καθηγητής : κ. Καπετανάκης

2   Το « Άσμα Ασμάτων » είναι ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που αποδίδεται στον Σολόμωντα.  Πρόκειται για ένα ποίημα αγάπης που στάθηκε πηγή έμπνευσης και για Έλληνες λογοτέχνες και καλλιτέχνες.  Γεια παράδειγμα μεταφράστηκε από τον Γιώργο Σεφέρη και μελοποιήθηκε από τον Μάνο Χατζηδάκη και την Τερψιχόρη Παπαστεφάνου. Γενικές πληροφορίες

3  Ποίημα στα αρχαία  ἐ γ ὼ καθεύδω, κα ὶ ἡ καρδία μου ἀ γρυπνε ῖ. φων ὴ ἀ δελφιδο ῦ μου, κρούει ἐ π ὶ τ ὴ ν θύραν ἄ νοιξόν μοι, ἀ δελφή μου, ἡ πλησίον μου, περιστερά μου, τελεία μου, ὅ τι ἡ κεφαλή μου ἐ πλήσθη δρόσου κα ὶ ο ἱ βόστρυχοί μου ψεκάδων νυκτός.  ἐ ξεδυσάμην τ ὸ ν χιτ ῶ νά μου, π ῶ ς ἐ νδύσωμαι α ὐ τόν; ἐ νιψάμην το ὺ ς πόδας μου, π ῶ ς μολυν ῶ α ὐ τούς; ἀ δελφιδός μου ἀ πέστειλεν χε ῖ ρα α ὐ το ῦ ἀ π ὸ τ ῆ ς ὀ π ῆ ς, κα ὶ ἡ κοιλία μου ἐ θροήθη ἐ π ᾽ α ὐ τόν. ἀ νέστην ἐ γ ὼ ἀ νο ῖ ξαι τ ῷ ἀ δελφιδ ῷ μου, χε ῖ ρές μου ἔ σταξαν σμύρναν, δάκτυλοί μου σμύρναν πλήρη ἐ π ὶ χε ῖ ρας το ῦ κλείθρου.

4   ἤ νοιξα ἐ γ ὼ τ ῷ ἀ δελφιδ ῷ μου, ἀ δελφιδός μου παρ ῆ λθεν· ψυχή μου ἐ ξ ῆ λθεν ἐ ν λόγ ῳ α ὐ το ῦ · ἐ ζήτησα α ὐ τ ὸ ν κα ὶ ο ὐ χ ε ὗ ρον α ὐ όν, ἐ κάλεσα α ὐ τόν κα ὶ ο ὐ χ ὑ πήκουσέν μου. ε ὕ ροσάν με ο ἱ φύλακες ο ἱ κυκλο ῦ ντες ἐ ν τ ῇ πόλει, ἐ πάταξάν με, ἐ τραυμάτισάν με· ἦ ραν τ ὸ θέριστρόν μου ἀ π ᾽ ἐ μο ῦ φύλακες τ ῶ ν τειχέων.  ὥ ρκισα ὑ μ ᾶ ς, θυγατέρες Ἱ ερουσαλήμ, ἐ ν τα ῖ ς δυνάμεσιν κα ὶ ἐ ν τα ῖ ς ἰ σχύσεσιν το ῦ ἀ γρο ῦ, ἐὰ ν ε ὕ ρητε τ ὸ ν ἀ δελφιδόν μου, τί ἀ παγγείλητε α ὐ τ ῷ ; ὅ τι τετρωμένη ἀ γάπης ἐ γώ. τί ἀ δελφιδός σου ἀ π ὸ ἀ δελφιδο ῦ, ἡ καλ ὴ ἐ ν γυναιξίν ; τί ἀ δελφιδός σου ἀ π ὸ ἀ δελφιδο ῦ, ὅ τι ο ὕ τως ὥ ρκισας ἡ μ ᾶ ς; ἀ δελφιδός μου λευκ ὸ ς κα ὶ πυρρός, ἐ κλελοχισμένος ἀ π ὸ μυριάδων.

5   κεφαλ ὴ α ὐ το ῦ χρυσίον κα ὶ φάζ, βόστρυχοι α ὐ το ῦ ἐ λάται, μέλανες ὡ ς κόραξ. ὀ φθαλμο ὶ α ὐ το ῦ ὡ ς περιστερα ὶ ἐ π ὶ πληρώματα ὑ δάτων λελουσμέναι ἐ ν γάλακτι, καθήμεναι ἐ π ὶ πληρώματα. σιαγόνες α ὐ το ῦ ὡ ς φιάλαι το ῦ ἀ ρώματος φύουσαι μυρεψικά, χείλη α ὐ το ῦ κρίνα στάζοντα σμύρναν πλήρη.  χε ῖ ρες α ὐ το ῦ τορευτα ὶ χρυσα ῖ πεπληρωμέναι Θαρσείς. κοιλία α ὐ το ῦ πυξίον ἐ λεφάντινον ἐ π ὶ λίθου σαπφείρου. κν ῆ μαι α ὐ το ῦ στύλοι μαρμάρινοι τεθεμελιωμένοι ἐ π ὶ βάσεις χρυσ ᾶ ς· ε ἶ δος α ὐ το ῦ ὡ ς Λίβανος, ἐ κλεκτ ὸ ς ὡ ς κέδροι. φάρυγξ α ὐ το ῦ γλυκασμο ὶ κα ὶ ὅ λος ἐ πιθυμία. ο ὗ τος ἀ δελφιδός μου κα ὶ ο ὗ τος πλησίον μου, θυγατέρες Ἱ ερουσαλήμ.

6   τίς α ὕ τη ἡ ἀ ναβαίνουσα λελευκαθισμένη, ἐ πιστηριζομένη ἐ π ὶ τ ὸ ν ἀ δελφιδ ὸ ν α ὐ τ ῆ ς; ὑ π ὸ μ ῆ λον ἐ ξήγειρά σε· ἐ κε ῖ ὠ δίνησέν σε ἡ μήτηρ σου, ἐ κε ῖ ὠ δίνησέν σε ἡ τεκο ῦ σά σου.  θές με ὡ ς σφραγ ῖ δα ἐ π ὶ τ ὴ ν καρδίαν σου, ὡ ς σφραγ ῖ δα ἐ π ὶ τ ὸ ν βραχίονά σου· ὅ τι κραται ὰ ὡ ς θάνατος ἀ γάπη, σκληρ ὸ ς ὡ ς ᾅ δης ζ ῆ λος· περίπτερα α ὐ τ ῆ ς περίπτερα πυρός, φλόγες α ὐ τ ῆ ς· ὕ δωρ πολ ὺ ο ὐ δυνήσεται σβέσαι τ ὴ ν ἀ γάπην, κα ὶ ποταμο ὶ ο ὐ συγκλύσουσιν α ὐ τήν.

7   Εγώ κοιμούμαι κι η καρδιά μου ξαγρυπνά. Φωνή του αγαπημένου· χτυπά την πόρτα. « άνοιξε, αδερφή μου, ταίρι μου, περιστέρα μου, πανέμνοστή μου, τι το κεφάλι μου το νότισε η δροσιά και τους βοστρύχους μου τ ᾽ αγιάζι της νυχτός ». « Γδύθηκα το χιτώνα μου, πώς να τον φορέσω ; Ένιψα τα πόδια μου, πώς να τα λερώσω ;» Έσυρε το χέρι του ο αγαπημένος στης κλειδωνιάς το μάτι και θροήθηκαν τα σπλάχνα μου γι ᾽ αυτόν. Ποίημα σ τα ν έα

8   Σηκώθηκα ν ᾽ ανοίξω στον αγαπημένο μου· έσταξε σμύρνα από τα χέρια μου, τα δάχτυλά μου γέμισαν σμύρνα σαν άγγιξα το μάνταλο της κλειδωνιάς. Άνοιξα στον αγαπημένο μου· ο αγαπημένος είχε περάσει· βγήκε η ψυχή μου ακολουθώντας τον· τονε ζήτησα και δεν τον βρήκα, τονε φώναξα, δε μ ᾽ άκουσε.  Μ ᾽ ήβραν οι φύλακες που τριγυρνούν στην πολιτεία, με χτύπησαν, με πλήγωσαν, πήραν τη μαντίλα μου από πάνω μου αυτοί που φυλάγουν τα τείχη. Σας εξορκίζω, θυγατέρες της Ιερουσαλήμ, στις δύναμες και στις ορμές του αγρού θα βρείτε τον αγαπημένο μου τι θα του πείτε ; Πως είμαι λαβωμένη της αγάπης.

9   Το έργο περιγράφει τον πόθο δύο αποχωρισμένων εραστών και την επανένωσή τους παρά τα εμπόδια που παρεμβάλλονται.  Στο πρώτο απόσπασμα η Νύφη ακούει τη νύχτα τον αγαπημένο της να χτυπάει την πόρτα. Γεμάτη πόθο σηκώνεται να του ανοίξει, αλλά ο αγαπημένος της έχει φύγει. Τον αναζητεί μάταια σ ᾽ ολόκληρη την Ιερουσαλήμ, οι φύλακες την χτυπούν και την εμπαίζουν.  Στο δεύτερο απόσπασμα η ένωση έχει πραγματοποιηθεί και οι δύο εραστές ανταλλάσσουν λόγια αγάπης. Θέμα

10   Η λογική σύνδεση και η διάκριση των μερών του ποιήματος δεν είναι στις περισσότερες περιπτώσεις σαφής.  Αν και το περιεχόμενο του Άσματος είναι αναμφισβήτητα ερωτικό, ενσωματώθηκε στον εβραϊκό και στον χριστιανικό κανόνα, επειδή ερμηνεύτηκε αλληγορικά : οι Εβραίοι είδαν στο Άσμα μια παράσταση της σχέσης του Γιαχβέ, δηλαδή του Θεού, προς τον περιούσιο λαό του Ισραήλ, ενώ οι χριστιανοί τη σχέση του Χριστού προς την Εκκλησία. Ερμηνεία


Κατέβασμα ppt "Άγγελοι Γνώσεις Κατερίνα Φεφέ Α΄ 3 Επιβλέπων καθηγητής : κ. Καπετανάκης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google