Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γεώργιος Ν. Κωνσταντινίδης Διευθυντής Δ.Ε. Ν. Κιλκίς

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γεώργιος Ν. Κωνσταντινίδης Διευθυντής Δ.Ε. Ν. Κιλκίς"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γεώργιος Ν. Κωνσταντινίδης Διευθυντής Δ.Ε. Ν. Κιλκίς
ΚΑΝΟΝΕΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Γεώργιος Ν. Κωνσταντινίδης Διευθυντής Δ.Ε. Ν. Κιλκίς

2 Έννοια της Δημόσιας Διοίκησης
Διοίκηση σημαίνει : διαχείριση, φροντίδα, εποπτεία υποθέσεων και προσώπων. Αφορά τόσο τους ιδιώτες, τα άτομα, όσο και το κοινωνικό σύνολο, το Λαό. Διοίκηση ιδιωτικών υποθέσεων ιδίων υποθέσεων αλλότριων υποθέσεων Διοίκηση δημοσίων υποθέσεων - υποθέσεων του λαού

3 Διαφορά Δημόσιας – Ιδιωτικής Διοίκησης
ως προς τα μέσα : Η Δημόσια Διοίκηση : θεραπεύει τις ανάγκες του λαού το γενικό συμφέρον χρησιμοποιεί τον εξαναγκασμό Η Ιδιωτική Διοίκηση : θεραπεύει τις ανάγκες ενός ή πολλών ιδιωτών το ατομικό συμφέρον χρησιμοποιεί συνδιαλλαγή και μόνο εξαιρετικά τον καταναγκασμό (ως κρατική συνδρομή)

4 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Το δημόσιο Δίκαιο διαιρείται στο συνταγματικό, το διεθνές, το ποινικό και το διοικητικό. Ορισμός : Διοικητικό Δίκαιο είναι το σύστημα κανόνων δημόσιου δικαίου βάσει των οποίων ρυθμίζονται η οργάνωση και η δράση της δημόσιας διοίκησης και οι μεταξύ αυτής και των διοικουμένων έννομες σχέσεις.

5 2. Το σύγχρονο Διοικητικό Δίκαιο διέπεται από θεμελιώδεις αρχές:
- της νομιμότητας - της σκοπιμότητας της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος : κοινωνικό, οικονομικό, γενικό, υπέρτερο. της δράσης, συνδέεται με την αρχή του εφικτού ή ανέφικτου της αποτελεσματικότητας της διοικητικής δράσης που εκδηλώνεται έγκυρα και συνεπάγεται το επιζητούμενο αποτέλεσμα

6 - της επικουρικότητας του κράτους
- της συνέχειας της ύπαρξης –λειτουργίας των Δημόσιων Υπηρεσιών - της ακρόασης του διοικούμενου - της καλής πίστης ή της προστατευομένης εμπιστοσύνης της χρηστής διοίκησης (συμπεριφορά διοικητικών οργάνων προς πολίτες, αμεροληψία)

7 της απαγόρευσης άσκησης εξουσίας κατά τρόπο καταχρηστικό
της επιείκειας της έννομης αιτιολογίας των διοικητικών ενεργειών της αμεροληψίας – αξιοκρατίας της έννομης διοικητικής προστασίας (δικαίωμα αναφέρεσθαι στις Αρχές) της πολιτικής ουδετερότητας

8 - του τεκμηρίου υπέρ της ελευθερίας των διοικουμένων
- της ασφάλειας του δικαίου ή νομικής ασφάλειας - της ισορροπίας - της αναγκαιότητας της αναλογίας ή αναλογικότητας

9 Γενικές αρχές που διέπουν τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
Εισαγωγή Στην ελληνική έννομη τάξη γίνεται δεκτό ότι στους κανόνες του διοικητικού δικαίου, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, περιλαμβάνονται και γενικές αρχές, οι οποίες δεν είναι μεν διατυπωμένες σε συγκεκριμένο συνταγματικό ή νομοθετικό κείμενο, προκύπτουν, όμως, από το σύνολο της νομοθεσίας και ρυθμίζουν ορισμένα θέματα της οργάνωσης και της λειτουργίας των διοικητικών οργάνων. Τις γενικές αρχές επικαλούνται οι αποφάσεις του ΣΤΕ (ή και άλλων διοικητικών δικαστηρίων), όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη που να ρυθμίζει το θέμα το οποίο κρίνεται. Έτσι, η ύπαρξη και η ισχύς τους επιβεβαιώνονται με δικαστικές αποφάσεις, τις οποίες τις θεωρούν ως προϋπάρχουσες και τις εφαρμόζουν.

10 Οι γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και ισχύουν όταν δεν υπάρχει σχετικός κανόνας, ο οποίος έχει θεσπισθεί με πράξη νομοθετικού οργάνου, ή κανόνας ανώτερης τυπικής ισχύος από τέτοιον κανόνα. Συνεπώς, οι γενικές αρχές υπερισχύουν από τους κανόνες που θεσπίζονται με κανονιστικές πράξεις, που εκδίδονται βάσει νομοθετικής εξουσιοδότησης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ειδική διάταξη στον εξουσιοδοτικό νόμο.

11 Οι κυριότερες γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου, που έχουν αναγνωρισθεί και από το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι : το τεκμήριο της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων, ο ιεραρχικός έλεγχος, η αρχή της χρηστής διοίκησης, η αρχή της αναλογικότητας, οι κανόνες της ανάκλησης των διοικητικών πράξεων, η προηγούμενη ακρόαση, η μη αναδρομική ισχύς των διοικητικών πράξεων, η αιτιολογία τους, όταν απαιτείται από τη φύση της πράξης, ο έλεγχος της μη υπέρβασης των άκρων ορίων της διακριτικής εξουσίας, η αρχή της αμεροληψίας και η αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης.

12 Ειδικότερα, βασικές αρχές του ΚΔΔ είναι :
2. Η αρχή της νομιμότητας Σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας, η δράση της Δημόσιας Διοίκησης ρυθμίζεται από τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Δικαίου, που έχουν άμεση εφαρμογή από τους κανόνες που θεσπίζουν το Σύνταγμα και οι νομοθετικές πράξεις, όπως και κάθε κανόνα ανώτερης ή ισοδύναμης προς τους κανόνες αυτούς ισχύος. Και με αντίστροφο συλλογισμό, η αρχή της νομιμότητας συνεπάγεται την υποχρέωση της Δημόσιας Διοίκησης να τηρούν τους προαναφερόμενους κανόνες, Η αρχή της νομιμότητας έχει δύο έννοιες : α/ Κατά την πρώτη έννοια, οι ενέργειες των οργάνων των δημόσιων νομικών προσώπων πρέπει να μην είναι αντίθετες προς τους προαναφερόμενους κανόνες. β/ Κατά τη δεύτερη έννοια, οι ενέργειες αυτές πρέπει να είναι σύμφωνες ή να βρίσκονται σε αρμονία με τους κανόνες αυτούς.

13 Στις έννομες τάξεις που στηρίζονται στην αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, η αρχή της νομιμότητας νοείται με τη δεύτερη έννοια, κατά την οποία οι ενέργειες της Διοίκησης πρέπει, είτε να είναι σύμφωνες προς τους κανόνες δικαίου, που θεσπίζονται με πράξεις του νομοθετικού οργάνου και τους τυπικά ανώτερους ή ισοδύναμους προς αυτούς, είτε να βρίσκονται σε αρμονία με αυτούς. Ειδικότερα, στην ελληνική έννομη τάξη, τα άρθρα 26 παρ. 2, 43, 50, 82, 83 και 95 παρ. 1 του Σ. καθιερώνουν την αρχή της νομιμότητας με την έννοια αυτή, χωρίς εξαίρεση, και συνεπώς η Δημόσια Διοίκηση δεν μπορεί να προβαίνει σε νομικές πράξεις, δηλαδή, στην έκδοση διοικητικών πράξεων και τη σύναψη συμβάσεων, καθώς και σε υλικές ενέργειες, παρά μόνο βάσει αρμοδιότητας που παρέχεται από τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου ή του Συντάγματος, διεθνών συμβάσεων ή νομοθετικών ή κανονιστικών πράξεων.

14 Η παράβαση της αρχής της νομιμότητας μπορεί να έχει διάφορες συνέπειες, ανάλογα με την ενέργεια του διοικητικού οργάνου που είναι αντίθετη προς την αρχή αυτή. Έτσι, όταν πρόκειται για διοικητικές πράξεις που δεν είναι ανυπόστατες, ο διοικούμενος μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση της υπόθεσης που τον αφορά με μια διοικητική προσφυγή και να επιτύχει την άρση της παράβασης με ανάκληση, ακύρωση ή μεταρρύθμιση της πράξης και την αποκατάσταση της ζημίας που του προκάλεσε η παράβαση.

15 3. Το Δημόσιο Συμφέρον Η δραστηριότητα που ασκεί η Δημόσια Διοίκηση έχει πάντοτε σκοπό την άμεση ή έμμεση ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος. Συμφέρον, γενικά, είναι η χρησιμότητα ή ωφέλεια που έχουν για ένα πρόσωπο, για διάφορους λόγους, είτε οι υπηρεσίες άλλων ανθρώπων είτε οι σχέσεις με αυτούς ή ορισμένα πράγματα είτε νομικές ρυθμίσεις ή πραγματικές καταστάσεις ή δραστηριότητες. Δημόσιο είναι το συμφέρον, όταν υποκείμενό του είναι ο λαός, που έχει οργανωθεί με την έννομη τάξη σε κράτος. Συνεπώς, το δημόσιο συμφέρον έχει κοινωνικό χαρακτήρα και συνδέεται με την έννομη τάξη.

16 Καταρχήν, το δημόσιο συμφέρον, βάσει του αντικειμενικού κριτηρίου, συμπίπτει αμέσως με το συμφέρον όλων των μελών της κρατικής κοινωνίας, διότι αφορά την ικανοποίηση βασικών αναγκών που μπορεί να έχουν όλα τα μέλη αυτά. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις, το δημόσιο συμφέρον είναι αντίθετο προς συγκεκριμένα άμεσα συμφέροντα ορισμένων μελών της κρατικής κοινωνίας, καθοριζόμενα κατά το υποκειμενικό κριτήριο, ανεξάρτητα από το αν εξυπηρετεί ή όχι συγκεκριμένα συμφέροντα άλλων μελών της κρατικής κοινωνίας. Το δημόσιο συμφέρον μπορεί να διακριθεί σε γενικό, όταν αφορά αμέσως το σύνολο των μελών της κρατικής κοινωνίας, ή ειδικό, όταν αφορά αμέσως ορισμένα τμήματά της, τα οποία καθορίζονται βάσει γενικών κριτηρίων.

17 4. Η Προστασία του Διοικουμένου
Η δράση της Δημόσιας Διοίκησης διέπεται από την αρχή της νομιμότητας και ασκείται για την ικανοποίηση του δημοσίου συμφέροντος. Από το πλαίσιο αυτό προκύπτει και η ανάγκη της προστασίας του διοικούμενου, τα συμφέροντα και τα δικαιώματα του οποίου κατοχυρώνονται από τις διατάξεις υπέρ νομοθετικής ισχύος, τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα και προβλέπονται από τη νομοθεσία, αλλά μπορούν να θιγούν από τη δράση της διοίκησης.

18 Σύμφωνα με τους κανόνες δικαίου που καθορίζουν την αρμοδιότητα και τους σκοπούς των δημόσιων νομικών προσώπων, η προστασία του διοικούμενου έχει : α/ αρνητικό χαρακτήρα, που συνίσταται στην αδυναμία των οργάνων των δημόσιων νομικών προσώπων να βλάπτουν τα έννομα συμφέροντα ή δικαιώματα του διοικούμενου και β/ θετικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι τα όργανα των δημόσιων νομικών προσώπων έχουν την υποχρέωση να αναπτύσσουν ορισμένη δραστηριότητα, δηλαδή, να προβαίνουν σε νομικές πράξεις ή υλικές ενέργειες για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένου έννομου συμφέροντος ή την ικανοποίηση ορισμένου δημόσιου δικαιώματος του διοικουμένου.

19 Τα κυριότερα μέσα προστασίας του διοικουμένου είναι τα εξής :
α) Η αρχή της «ισότητας των διοικουμένων ενώπιον των δημόσιων υπηρεσιών», βάσει της οποίας οι οργανικές μονάδες του Δημοσίου και των άλλων δημόσιων νομικών προσώπων που ασκούν τέτοιες υπηρεσίες έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ή τα παραγόμενα αγαθά σε κάθε διοικούμενο, σύμφωνα με τους κανόνες δικαίου που έχουν θεσπιστεί βάσει της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας.

20 β) Η αρχή της χρηστής διοίκησης [ιδ. υπ’αριθμ
β) Η αρχή της χρηστής διοίκησης [ιδ. υπ’αριθμ. (5)], της φανερής Διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του Διοικουμένου (ιδ. υπ’αριθμ. (8)]. γ) Η αρχή της καλής λειτουργίας της Διοίκησης, η οποία επιβάλλει την άσκηση της δραστηριότητας των διοικητικών οργάνων σύμφωνα όχι μόνο με τους κανόνες δικαίου που καθορίζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δημοσίου, αλλά και κατά τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης και τα δεδομένα της κοινής πείρας και την αρχή της καλής πίστης που είναι σχετικά με τη δραστηριότητα αυτή.

21 δ) Η πρόβλεψη διαδικασιών, που παρέχουν στους διοικούμενους, αφενός, την ευχέρεια να διαφωτίσουν τα αρμόδια όργανα για τις υποθέσεις που τους αφορούν, πληροφορούμενοι τα στοιχεία που βρίσκονται στις αρμόδιες υπηρεσίες και παρέχοντας πληροφορίες, διατυπώνοντας παράλληλα τις απόψεις τους με την άσκηση του δικαιώματος της ακροάσεως, έχοντας και τη δυνατότητα να ζητούν την επανεξέταση των υποθέσεων με διοικητικές προσφυγές και, αφετέρου, εγγυήσεις σοβαρής και αμερόληπτης κρίσης των υποθέσεών τους.

22 ε) Ο θεσμός του συνηγόρου του πολίτη
στ) Η αιτιολόγηση των διοικητικών πράξεων ζ) Η πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα, οι ρυθμίσεις για τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των συλλογικών διοικητικών οργάνων και γενικότερα οι εφαρμογές των κανόνων της διοικητικής διαδικασίας. η) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών θ) Η παροχή δικαστικής προστασίας, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια την ακύρωση ή και τροποποίηση των νομικών πράξεων που θίγουν τα έννομα συμφέροντα ή και δικαιώματα των διοικουμένων, την αποκατάσταση της ζημίας που έχει προκληθεί σε αυτούς και την ποινική τιμωρία των υπεύθυνων προσώπων.

23 5. Η Αρχή της χρηστής Διοίκησης
Η αρχή της χρηστής Διοίκησης επιβάλλει στα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με τις αρχές της καλόπιστης και της χρηστής Διοίκησης, ώστε κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων να αποφεύγονται οι ανεπιεικείς ή και δογματικές ερμηνείες. Ουσιαστικά, η έννοια της χρηστής Διοίκησης παραμένει μια πολύ γενική και αόριστη αρχή. Το ΣτΕ την ορίζει αρνητικά, χαρακτηρίζοντας ορισμένες πράξεις ή παραλείψεις της Διοίκησης ως αντικείμενες στην αρχή της χρηστής (ή εύρυθμης) Διοίκησης (ΣτΕ 620/33, 1382/48, 1810/57 κ.λπ.). Η διακριτική ευχέρεια δράσης που έχει σε ορισμένες περιπτώσεις η Διοίκηση, δεν επιτρέπει σε αυτήν να ταλαιπωρεί χωρίς λόγο τον πολίτη. Αντιθέτως, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής Διοίκησης, ιδίως όταν η Διοίκηση δρα στο πλαίσιο της διακριτικής της ευχέρειας, οφείλει να διαφυλάσσει τα έννομα συμφέροντα του πολίτη και να τον διευκολύνει στην άσκηση των δικαιωμάτων του.

24 6. Η αρχή της επιείκειας Η αρχή της επιείκειας αποτελεί ειδική εκδήλωση της αρχής της χρηστής Διοίκησης, υπό την έννοια της προστασίας των δικαιωμάτων των διοικουμένων, ιδίως των οικονομικώς ασθενέστερων. Η αρχή της επιείκειας εφαρμόζεται ιδιαιτέρως όταν η Διοίκηση πρόκειται να λάβει επαχθή μέτρα για τον πολίτη.

25 7. Η αρχή της καλής πίστης Σύμφωνα με αυτή την αρχή, η Διοίκηση δε δικαιούται να εκμεταλλευτεί μια κατάσταση, στην οποία ο Διοικούμενος έχει περιέλθει λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής. Κατά μείζονα λόγο, δεν επιτρέπεται στη Διοίκηση, να δημιουργεί η ίδια τέτοιες καταστάσεις. Περαιτέρω, το ΣτΕ δέχεται ότι η Διοίκηση δε δικαιούται, λόγω δικών της παραλείψεων, για τις οποίες δεν είναι υπαίτιος ο πολίτης, να αγνοήσει μία ευνοϊκή γι’ αυτόν πραγματική κατάσταση, που έχει διαρκέσει γι’ αυτόν επί ικανό χρονικό διάστημα, για να αρνηθεί αιφνιδίως στον πολίτη τα υπέρ αυτού ωφελήματα ή τις ευνοϊκές γι’ αυτόν νόμιμες συνέπειες που έχουν προκύψει απ’ αυτήν την κατάσταση. Εάν η Διοίκηση έχει παραβεί αυτόν τον κανόνα, ενδεχομένως, θεμελιώνεται κρατική ευθύνη προς αποζημίωση.

26 8. Η αρχή δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη
Η αρχή αυτή είναι συγγενής προς την αρχή της καλής πίστης. Η Διοίκηση παραβαίνει την αρχή της καλής πίστης, όταν ενεργεί κατά τρόπο αντίθετο προς τις προσδοκίες που η ίδια έχει δημιουργήσει στον πολίτη. Σύμφωνα με τα προηγούμενα, η Διοίκηση λειτουργεί κακόπιστα, όταν λ.χ. αίρει εκ των υστέρων, αιφνιδίως ή χωρίς προειδοποίηση, κίνητρα που προέβλεψε ο νόμος για να προκαλέσει ορισμένη συμπεριφορά του πολίτη ή όταν η συμπεριφορά της ίδιας αντίκειται σε υποσχέσεις ή επίσημες πληροφορίες των αρμοδίων αρχών ή πληροφορίες, τη χορήγηση των οποίων προβλέπει ο νόμος. Η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη, την οποία τρέφει ο πολίτης έναντι της Δημόσιας Διοίκησης, συνίσταται στην εύλογη πεποίθηση που αυτός έχει διαμορφώσει, ότι μια πραγματική κατάσταση που τον αφορά θα συνεχιστεί και στο μέλλον με τον ίδιο τρόπο.

27 9. Η αρχή της αναλογικότητας
Μεταξύ των περισσότερων μέτρων που η Διοίκηση διαθέτει για την πραγματοποίηση των σκοπών της, οφείλει να επιλέγει τα λιγότερα επαχθή για τον πολίτη, καθώς πρέπει να υπάρχει εύλογη σχέση μεταξύ του συγκεκριμένου διοικητικού μέτρου και του επιδιωκόμενου σκοπού. Η σχέση αυτή υπάρχει μόνο όταν το λαμβανόμενο μέτρο : α/ είναι πρόσφορο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, β/ συνεπάγεται τα λιγότερα μειονεκτήματα για τον πολίτη, και γ/ οι επαχθείς για τον πολίτη συνέπειες δεν είναι προφανώς δυσανάλογες προς τα πλεονεκτήματα που αντλεί το κοινωνικό σύνολο. Η αρχή της αναλογικότητας κατοχυρώθηκε ρητά στο Σύνταγμα (άρθρο 25 παρ. 1) με την πρόσφατη αναθεώρηση του 2001.

28 Κώδικας διοικητικής διαδικασίας και νομιμότητα διοικητικής δράσης
Εισαγωγή Η Δημόσια Διοίκηση στοχεύει στην τήρηση της νομιμότητας και στην εύρυθμη λειτουργία του κράτους και ταυτόχρονα επιδιώκει την ανάπτυξη ενός πλαισίου ασφάλειας, προστασίας και εξυπηρέτησης των πολιτών.

29 Ανάλυση των βασικών διατάξεων του κώδικα
Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας περιλαμβάνει έξι κεφάλαια : Α. Γενικές διατάξεις (άρθρα 1-12) Β. Συλλογικά Όργανα της Διοίκησης (άρθρα 13-15) Γ. Διοικητική Πράξη (άρθρα 16-21) Δ. Διοικητική Σύμβαση (άρθρα 22-23) Ε. Διοικητικές Προσφυγές-Αναφορές (άρθρα 24-27) και ΣΤ. Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις (άρθρα 28-33) Η ανάλυση που ακολουθεί περιλαμβάνει τα σημαντικότερα άρθρα του Κώδικα. Η ανάλυση γίνεται κατ’ άρθρο και έχει ως εξής :

30 Α. Γενικές διατάξεις (άρθρα 1-12)
Άρθρο 1 : Πεδίο Εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Επισημαίνονται τα εξής : α) Η εφαρμογή του Κ.Δ.Δ. δεν αφορά τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα - τα οποία διέπονται από ειδικές διατάξεις του Συντάγματος (άρθρο 81, παρ. 1) – ούτε και τα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, όπως οι Δημόσιες Επιχειρήσεις. Παράδειγμα Τα νομικά πρόσωπα που ασκούν και δημόσια εξουσία, αλλά ενεργούν και στα πλαίσια του ιδιωτικού δικαίου, όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, η Αγροτική Τράπεζα, το Χρηματιστήριο Αξιών, ορισμένες επιχειρήσεις των Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η. κ.λπ. Υπάγονται στον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. β) Στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας υπάγονται και οι υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος. γ) Ο Κ.Δ.Δ. δεν υπερισχύει διατάξεων και δεν καταργεί διατάξεις νόμων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του Συντάγματος.

31 Άρθρο 2 : Αυτεπάγγελτη ενέργεια της Διοίκησης
Παραδείγματα 1. Διευθυντές δημοτικών σχολείων εγγράφουν αυτεπάγγελτα τους μαθητές στην επόμενη τάξη μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων (Π.Δ.201/1998, άρθρο 7, παρ. 1). 2. Διευθυντής σχολικής μονάδας, που έχει πληροφορηθεί ή διαπιστώσει ότι έχει διαπραχθεί σε βάρος μαθητή έγκλημα ενδοοικογενειακής βίας, ανακοινώνει αυτεπάγγελτα (δηλαδή μέσα στα πλαίσια των υπηρεσιακών του καθηκόντων) την αξιόποινη πράξη στον αρμόδιο εισαγγελέα ή στην αστυνομική αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 23, του Ν.3500/2006 (Φ.Ε.Κ. 232/ , Τ.Α΄), «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις».

32 Άρθρο 3 : Αιτήσεις προς τη Διοίκηση
Παραδείγματα 1. Ο Διευθυντής σχολικής μονάδας υποχρεούται να χορηγήσει έντυπο αίτησης σε αλλοδαπούς γονείς και να το συμπληρώσει ο ίδιος σε περίπτωση που δε γνωρίζουν ελληνική γραφή. 2. Ο Διευθυντής σχολικής μονάδας υποχρεούται για την εγγραφή μαθητή να κάνει δεκτή υπεύθυνη δήλωση του γονέα ως αποδεικτικό στοιχείο της διαμονής τους εντός των ορίων της σχολικής περιφέρειας του σχολείου. Επισημαίνονται τα εξής : α) Οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στις οποίες υποβάλλονται οι υπεύθυνες δηλώσεις μπορούν να ελέγχουν την ακρίβεια των στοιχείων με τη διασταύρωσή τους με το αρχείο άλλων υπηρεσιών. β) Όποιος χρησιμοποιήσει δελτίο ταυτότητας για την απόδειξη στοιχείου που περιέχεται σε αυτό, εν γνώσει του ότι αυτό το στοιχείο έχει μεταβληθεί, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών (Ν.1599/1986, άρθρο 22, παρ.2).

33 Άρθρο 4 : Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση
Επισημαίνεται ότι : α) Με βάση το άρθρο11, παρ. 1, του Ν.3230/2004 (Φ.Ε.Κ.44/ , τα.Α΄) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις», οι διοικητικές αρχές οφείλουν να απαντούν σε αιτήσεις πολιτών μέσα σε προθεσμία 50 ημερών. β) Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την υποχρέωση των διοικητικών αρχών ως προς το χρόνο διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη διοίκηση.

34 Άρθρο 5 : Πρόσβαση σε έγγραφα
Παραδείγματα 1. Ο Διευθυντής σχολικής μονάδας υποχρεούται να χορηγήσει σε γονέα αντίγραφο των πρακτικών συνεδρίασης του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου του, κατόπιν έγγραφης αιτήσεώς του. 2. Κάθε εκπαιδευτικός έχει δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει αντίγραφο των πρακτικών συνεδρίασης του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, κατόπιν σχετικής έγγραφης αιτήσεώς του, ακόμα και αν τα θέματα ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν δεν αφορούν το πρόσωπό του. 3. Ο Διευθυντής σχολικής μονάδας δε δικαιούται να χορηγήσει σε γονέα, κατόπιν αιτήσεώς του, τη βαθμολογία άλλου μαθητή, καθώς το εν λόγω έγγραφο αφορά στα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτου προσώπου. Επισημαίνεται το εξής : Η υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας από τους υπαλλήλους για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα ή για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, υποχρέωση που δεν αντιστρατεύεται στο δικαίωμα των πολιτών να λαμβάνουν γνώση των διοικητικών εγγράφων. (Ν.3528/2007, άρθρο 26).

35 Άρθρο 6 : Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου
Παράδειγμα Δεν μπορεί να επιβληθεί πειθαρχική ποινή σε διωκόμενο εκπαιδευτικό, αν προηγουμένως δεν κληθεί εγγράφως σε απολογία. Επισημαίνεται ότι με το άρθρο αυτό ρυθμίζεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα ακρόασης του πολίτη από τις διοικητικές αρχές (άρθρο 20, παρ.2 του Συντάγματος) με την κλήση του για διατύπωση των απόψεών του, στην περίπτωση λήψης δυσμενών μέτρων σε βάρος των δικαιωμάτων του.

36 Άρθρο 7 : Αμεροληψία των διοικητικών οργάνων
Παραδείγματα 1. Μέλος περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου που απειλεί εκπαιδευτικό ότι δε θα εισηγηθεί την απόσπασή του στις επικείμενες υπηρεσιακές μεταβολές ως μέσο συμψηφισμού παλαιότερης αντιδικίας, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, καθώς παραβιάζεται η αρχή της αμεροληψίας (Ν. 3528/2007, άρθρο 107, παρ.1, εδ.γ) και δημιουργείται η πεποίθηση του διαβλητού της διαδικασίας. 2. Αν κρίνεται η υπόθεση του συζύγου τακτικού μέλους του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, το μέλος αυτό θα πρέπει να ζητήσει την αυτοεξαίρεσή του (αποχή).

37 3. Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης για την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων, ο υποψήφιος δικαιούται να ζητήσει την εξαίρεση μέλους/μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου, αν θεωρήσει ότι αυτό είναι εχθρικά κείμενο/α προς το πρόσωπό του. 4. Περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο (5μελές) δεν μπορεί να κάνει δεκτή την αίτηση εκπαιδευτικού για εξαίρεση τριών τακτικών μελών του συμβουλίου, μαζί με τους αναπληρωτές τους, κατά την εκδίκαση της υπόθεσής του, καθώς με τον τρόπο αυτό κλονίζεται η απαιτούμενη απαρτία του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου και παράλληλα η αρχή της αμεροληψίας (ΣτΕ 4399/1984).

38 Επισημαίνονται τα εξής :
α) Θεσπίζεται και νομοθετικά η γενική αρχή της αμεροληψίας των διοικητικών οργάνων, η παράβαση της οποίας αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα (Ν. 3528/2007, άρθρο 107, παρ.1, εδ.γ). β) Οι υπάλληλοι οφείλουν να συμπεριφέρονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καθίστανται άξιοι κοινής εμπιστοσύνης (Ν.3528/2007, άρθρο 27, παρ. 1), ενώ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους δεν επιτρέπεται να κάνουν διακρίσεις σε όφελος ή σε βάρος των πολιτών, εξαιτίας των πολιτικών, φιλοσοφικών ή θρησκευτικών τους πεποιθήσεων (Ν.3528/2007, παρ.3). Άλλωστε, σύμφωνα με το Σύνταγμα, άρθρο 4, παρ.1, οι Έλληνες είναι ίσοι απέναντι του νόμου.

39 γ) Επαναλαμβάνονται οι διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα (N
δ) Προβλέπεται και η διαδικασία εξαίρεσης και αυτοεξαίρεσης διοικητικού οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου, σε περίπτωση που συντρέχει λόγος που επιβάλλει την αποχή του. Εξάλλου, αποσιώπηση λόγω εξαίρεσης υπαλλήλου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών από το άρθρο 254 του Ποινικού Κώδικα, αν η αποσιώπηση έγινε με σκοπό την αθέμιτη ωφέλεια του ίδιου ή τη βλάβη άλλου.

40 Άρθρο 10 : Προθεσμίες προς ενέργεια
Παραδείγματα 1. Οι αιτήσεις μεταθέσεως εκπαιδευτικών υποβάλλονται αποκλειστικά μέσα στο μήνα Νοέμβριο (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 6, παρ. 2) και η ανάκλησή τους μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου (Π.Δ. 50/1996, άρθρο 6, παρ.4). 2. Η ολοκλήρωση πειθαρχικής διαδικασίας διωκόμενου εκπαιδευτικού από την παραπομπή του στο πειθαρχικό υπηρεσιακό συμβούλιο μέχρι την έκδοση πειθαρχικής απόφασης θα πρέπει να συντελεστεί εντός τετραμήνου, αλλιώς, η παραβίαση της προθεσμίας αυτής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα (4057/2012).

41 Παράδειγμα Αν η προθεσμία υποβολής αίτησης μετάθεσης εκπαιδευτικών είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και η συγκεκριμένη ημέρα είναι Σάββατο, τότε η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι τη λήξη (μεσάνυχτα) της Δευτέρας 2 Δεκεμβρίου (με σφραγίδα ταχυδρομείου) και να θεωρηθεί εμπρόθεσμη. Καθιερώνεται λοιπόν, η υποβολή αιτήσεων ή άλλων εγγράφων με μηχανικά μέσα – κυρίως με τα ηλεκτρονικά μέσα της τηλεμοιοτυπίας (fax) και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ).

42 Παράδειγμα Τα έγγραφα που διακινούνται μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών – Γραφείων Εκπαίδευσης και σχολικών μονάδων- μέσω τηλεμοιοτυπίας έχουν ισχύ πρωτοτύπου. Με βάση το Ν.2672/1998, άρθρο 14, παρ.6, προβλέπονται εξαιρέσεις στη διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα οι οποίες αφορούν τα απόρρητα έγγραφα, τις αιτήσεις συμμετοχής σε διαδικασία πρόσληψης ή σε δημόσιο διαγωνισμό, τα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του πολίτη, τα έγγραφα για τα οποία προβλέπεται υποβολή μόνο σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, καθώς και τα έγγραφα που χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικά για την εξόφληση τίτλων πληρωμής και στα αποδεικτικά είσπραξης, ανεξαρτήτως ποσού.

43 Παράδειγμα Σχολική Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει αποδεκτό ως αποδεικτικό πληρωμής τιμολόγιο το οποίο έχει διαβιβαστεί με τηλεμοιοτυπία, καθώς απαιτείται η υποβολή του πρωτότυπου. Ο σύλλογος διδασκόντων, κατά την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην έναρξη του σχολικού έτους, θα πρέπει να ορίζει έναν εκπαιδευτικό ως υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της σχολικής μονάδας. Αν ένας γονέας υποβάλλει αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού φοίτησης του τέκνου του μέσω τηλεμοιοτυπίας, ο Διευθυντής νομιμοποιείται να αποστείλει το εκδοθέν πιστοποιητικό με το ίδιο μηχανικό μέσο.

44 Άρθρο 11 : Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής – Επικύρωση των αντιγράφων
Παραδείγματα 1. Ο Διευθυντής σχολικής μονάδας υποχρεούται να θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής πολίτη που θα προσέλθει με το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας. 2. Ο Διευθυντής σχολικής μονάδας υποχρεούται να επικυρώσει αντίγραφο εγγράφου που θα προσκομίσει πολίτης, έπειτα από αντιπαραβολή με το πρωτότυπο.

45 Επισημαίνονται τα εξής :
α) Δεν απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής των πολιτών, όταν οι ίδιοι προσέρχονται για τις υποθέσεις τους στις υπηρεσίες με το δελτίο ταυτότητας. β) Σε κάθε άλλη περίπτωση η θεώρηση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή και ως τέτοιες νοούνται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄βαθμού (Ν.1599/1986, άρθρο 14). γ) Η επικύρωση γίνεται έπειτα από αντιπαραβολή με το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο που κατέχει ο ενδιαφερόμενος (Ν.1599/1986, άρθρο 14, παρ.3) δ) Όλες οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να δέχονται επικυρωμένα αντίγραφα εγγράφων, καθώς έχουν αποδεικτική ισχύ πρωτότυπου. Παρ’ όλα αυτά, οι διατάξεις που προβλέπουν την υποβολή πρωτότυπων εξακολουθούν να ισχύουν (Ν.1599/1986, άρθρο 14, παρ.4).

46 Άρθρο 12 : Τήρηση πρωτοκόλλου υπηρεσίας - Χορήγηση βεβαίωσης για την καταχώρηση εγγράφου
Παράδειγμα Ο Διευθυντής σχολικής μονάδας, μετά την καταχώρηση στο βιβλίο εισερχομένων αίτησης γονέα, υποχρεούται να του χορηγήσει και τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου. Επισημαίνονται τα εξής : α) Για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αλλά και για την προστασία των πολιτών που υποβάλλουν σε αυτές αιτήσεις ή άλλα έγγραφα, οι υπηρεσίες υποχρεούνται να καταχωρούν αυθημερόν κάθε έγγραφο που περιέχεται σε αυτές στο βιβλίο εισερχομένων και να χορηγούν στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση καταχώρησης. β) Τα έγγραφα που αποστέλλονται με τηλεμοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρωτοκολλούνται με την ημερομηνία που έφτασαν στην υπηρεσία και, αν η αποστολή έγινε μετά το πέρας του ωραρίου, θεωρούνται ότι έφτασαν την επόμενη.

47 Β. Συλλογικά Όργανα της Διοίκησης (άρθρα 13-15)
Άρθρο 13 : Συγκρότηση Παραδείγματα 1. Για να είναι σύννομες οι αποφάσεις περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου θα πρέπει να έχει προηγηθεί η πράξη συγκρότησής του από τον Περιφερειακό Διευθυντή. 2. Προϊστάμενος γραφείου Εκπαίδευσης που είναι μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου και ταυτόχρονα έχει εκλεγεί ως αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών για το ίδιο συμβούλιο δεν μπορεί να συμμετέχει και με τις δύο του ιδιότητες. 3. Αν τακτικό μέλος του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου αποβιώσει ή δεν αποδεχθεί το διορισμό του ή αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο, το συλλογικό όργανο λειτουργεί με τα λοιπά μέλη –όχι όμως πέραν του τριμήνου- αν με αυτά υπάρχει απαρτία, η οποία υπολογίζεται στο σύνολο των μελών του συλλογικού οργάνου.

48 Επισημαίνονται τα εξής :
α) Κανείς δεν μπορεί να συμμετέχει σε συλλογικό όργανο με περισσότερες από μία ιδιότητες. β) Μπορεί το ίδιο πρόσωπο να συμμετέχει στο συλλογικό όργανο με δύο ιδιότητες αλλά με μία ψήφο. Παράδειγμα Είναι δυνατόν να είναι εισηγητής σε μια υπόθεση χωρίς ψήφο, αλλά να είναι μέλος με ψήφο.

49 Άρθρο 14 : Σύνθεση-Συνεδριάσεις-Λειτουργία
Παραδείγματα 1. Αν σύλλογος διδασκόντων σχολικής μονάδας απαρτίζεται από 12 εκπαιδευτικούς έχει νόμιμη απαρτία προς συνεδρίαση, αν είναι παρόντες -καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης για κάθε θέμα που συζητείται- τουλάχιστον οι 7 εκπαιδευτικοί. 2. Ο Διευθυντής του σχολείου που είναι και ο Πρόεδρος του συλλόγου διδασκόντων μιας σχολικής μονάδας γνωστοποιεί στους εκπαιδευτικούς τουλάχιστον 48 ώρες πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς και την ημέρα και την ώρα της συνεδρίασης.

50 3. Είναι παράνομη η λήψη απόφασης Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας στην οποία συμμετέχουν ως τακτικά μέλη δύο σύζυγοι. 4. Σε σύλλογο διδασκόντων που αποτελείται από 12 εκπαιδευτικούς μπορούν οι 4 από αυτούς να ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους από το Διευθυντή του σχολείου –και Πρόεδρο του συλλόγου- τη σύγκληση του συλλογικού αυτού οργάνου, αφού φυσικά θα έχουν προσδιορίσει το υπό συζήτηση θέμα.

51 5. Σε συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων μιας σχολικής μονάδας, ο Διευθυντής νομιμοποιείται να εισάγει προς συζήτηση θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης μόνο αν είναι παρόντες όλοι οι εκπαιδευτικοί και συμφωνήσουν για τη συζήτηση των θεμάτων αυτών. 6. Οι συνεδριάσεις των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων είναι μυστικές, καθώς δεν προβλέπεται σε αυτές η ύπαρξη ακροατηρίου και ο μόνος που νομιμοποιείται να παρευρίσκεται –εκτός των μελών- είναι ο γραμματέας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως στα πειθαρχικά περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, ο διωκόμενος εκπαιδευτικός μπορεί κατά την ημέρα της δίκης να παρευρεθεί ενώπιον του συμβουλίου και μάλιστα με το δικηγόρο του. Παρ’όλα αυτά, τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να αποχωρήσουν κατά τη συζήτηση της πειθαρχικής απόφασης.

52 Άρθρο 15 : Αποφάσεις Παραδείγματα 1. Δεκαμελής σύλλογος διδασκόντων ψηφίζει κατά τη συνεδρίασή του για τη λήψη απόφασης πάνω σε τρεις διαφορετικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί. Αν τα 4 μέλη του συλλόγου ψηφίσουν την α πρόταση, τα άλλα 4 τη β πρόταση και τα 2 μέλη τη γ πρόταση, τότε η ψηφοφορία θα πρέπει να επαναληφθεί με την υποχρέωση των δύο μελών που ψήφισαν τη γ πρόταση (ασθενέστεροι σε ψήφους) να προχωρήσει στην α ή στη β πρόταση. Αν και μετά την προσχώρηση των 2 μελών το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι 5 μέλη υπέρ της α πρότασης και 5 μέλη υπέρ της β –εκ των οποίων και ο Διευθυντής του σχολείου και Πρόεδρος του συλλόγου διδασκόντων- τότε γίνεται αποδεκτή κατά πλειοψηφία η β πρόταση, καθώς κατά την ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Κατά την ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης, όταν συνεδριάζει πειθαρχικό υπηρεσιακό συμβούλιο, αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα η άρνηση μέλους να ψηφίσει ή να ψηφίσει λευκό, δηλαδή να θεωρηθεί ως απών.

53 2. Σύλλογος διδασκόντων συνεδριάζει χωρίς την παρουσία όλων των εκπαιδευτικών –λόγω χορήγησης σε αυτούς αδειών (κανονικών, αναρρωτικών)- με την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας. Αναβάλλεται, όμως, η λήψη απόφασης πάνω σε κάποιο θέμα για την επόμενη συνεδρίαση. Αν κατά την επόμενη συνεδρίαση έχει μεταβληθεί η σύνθεση του συλλόγου διδασκόντων –ενδεχομένως με την επιστροφή εκπαιδευτικών από άδειες- δεν τίθεται ζήτημα ακυρότητας της απόφασης που θα ληφθεί, αρκεί να υπάρχει και πάλι η νόμιμη απαρτία και να έχουν ενημερωθεί όλα τα παρόντα μέλη για το υπό συζήτηση θέμα, γεγονός που θα πιστοποιείται από δήλωσή τους και από τα πρακτικά της συνεδρίασης.

54 3. Η ψηφοφορία κατά τις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων ή των υπηρεσιακών συμβουλίων είναι φανερή. 4. Στα πρακτικά συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων μιας σχολικής μονάδας θα πρέπει να καταχωρίζονται, περιληπτικά, οι γνώμες των εκπαιδευτικών που μειοψήφισαν, καθώς και τα ονόματά τους, προκειμένου να φαίνεται ο αντίλογος και η δημοκρατικότητα της όλης διαδικασίας.

55 Γ. Διοικητική Πράξη (άρθρα 16-21)
Παραδείγματα Στην ατομική διοικητική πράξη περικοπής μισθού εκπαιδευτικού «ως αχρεωστήτως καταβληθέντος», θα πρέπει να αναφέρεται ότι ο εκπαιδευτικός δικαιούται να υποβάλλει ένσταση ενώπιον του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου εντός 10 ημερών. 2. Διευθυντής σχολικής μονάδας μπορεί με προφορική εντολή να ζητήσει από εκπαιδευτικό να συμβάλλει στην επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, αν κρίνει ότι οι συνθήκες το απαιτούν, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους. 3. Τα φωτεινά σήματα για τους πεζούς και την κυκλοφορία των οχημάτων, οι πινακίδες της τροχαίας σήμανσης και οι υποδείξεις και τα σήματα που δίνουν οι τροχονόμοι για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας έχουν χαρακτήρα προφορικής διοικητικής πράξης (Ν. 2696/1999, άρθρα 3, 6, 7).

56 Επισημαίνονται τα εξής :
α) Κάθε διοικητική πράξη είναι κατά κανόνα έγγραφη και το έγγραφό της έχει πάντοτε ένα ελάχιστο τυπικό περιεχόμενο. β) Η παράλειψη αναφοράς στο σώμα της πράξης των εφαρμοζόμενων διατάξεων και της δυνατότητας άσκησης προσφυγής μπορεί να μη συνεπάγεται τυπική ακυρότητα, καθώς κάτι τέτοιο προκαλεί μόνο βραδύτητα στη διοικητική δράση και ταλαιπωρία των διοικούμενων. γ) Όταν η πληροφόρηση του ενδιαφερόμενου για δυνατότητα άσκησης προσφυγής είναι εσφαλμένη, τότε ορίζεται ότι η προσφυγή που ασκείται σύμφωνα με αυτή την πληροφόρηση δεν έχει συνέπειες εις βάρος του προσφεύγοντος.

57 δ) Η προφορική διοικητική πράξη προβλέπεται ως κατ’ εξαίρεση επιτρεπτή, όταν η τήρηση του έγγραφου τύπου ματαιώνει την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, δηλαδή οδηγεί σε χρονοβόρες και συνεπώς μη λειτουργικές διαδικασίες. ε) Η Δημόσια Διοίκηση –εκτός από τον προφορικό και το γραπτό λόγο- μπορεί να χρησιμοποιεί και σύμβολα για την έκφραση της βούλησής της, εφόσον τα σύμβολα αυτά είναι γνωστά στους αποδέκτες.

58 Άρθρο 17 : Αιτιολογία Παραδείγματα 1. Η έκδοση διοικητικής πράξης από το Διευθυντή Εκπαίδευσης για δίμηνη απόσπαση εκπαιδευτικού πρέπει να αναφέρει την αιτιολογία, όπως την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και τη νομοθεσία πάνω στην οποία στηρίζεται η συγκεκριμένη διοικητική πράξη. 2. Για την έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης τοποθέτησης εκπαιδευτικού μετά την ορκωμοσία του, το πιστοποιητικό ποινικού του μητρώου αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία εκπαίδευσης. 3. Αν εκπαιδευτικός ζητάει από το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο, με αίτησή του, αναγνώριση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του για τη λήψη σχετικού επιδόματος, είναι υποχρεωμένος να υποβάλει και το σχετικό τίτλο από το πανεπιστήμιο, αν το έγγραφο αυτό δε βρίσκεται στο προσωπικό του μητρώο.

59 Επισημαίνονται τα εξής :
α) Η διοικητική αρχή έχει την υποχρέωση έκδοσης ατομικών διοικητικών πράξεων πλήρων και ειδικώς αιτιολογημένων. β) Για την ανάγκη αιτιολογημένης απάντησης από πλευράς αρχών σε έγγραφες αναφορές πολιτών κάνει λόγο και το άρθρο 10, παρ.1 του Συντάγματος.

60 Άρθρο 18 : Δημοσίευση Παράδειγμα Η λύση της υπαλληλικής σχέσης εκπαιδευτικού ολοκληρώνεται με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επισημαίνονται τα εξής : α) Επαναλαμβάνεται ο συνταγματικής ισχύος κανόνας ότι οι κανονιστικές πράξεις δημοσιεύονται –πλην των εξαιρέσεων. β) Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκδίδεται κάθε εργάσιμη ημέρα και σε επείγουσες περιπτώσεις και σε αργία (Ν.301/1976, άρθρο 7, παρ. 1). γ) Ο νόμος αρχίζει να ισχύει δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Εισαγωγικός Νόμος Αστικού Κώδικα, άρθρο 103).

61 Άρθρο 19 : Κοινοποίηση Παραδείγματα 1. Η κοινοποίηση της κλήσης σε απολογία σε διωκόμενο εκπαιδευτικό για πειθαρχικό παράπτωμα επιδίδεται σε δημόσιο όργανο στον ίδιο προσωπικά ή σε πρόσωπο με το οποίο συνοικεί και συντάσσεται αποδεικτικό επίδοσης. Αν δεν καταστεί δυνατή η επίδοση του εγγράφου, αυτό τοιχοκολλείται στην υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός και συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από ένα μάρτυρα. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, συντάσσεται πράξη στην οποία βεβαιώνεται η άρνηση. 2. Η χορήγηση επιδόματος θέσης σε Διευθυντή σχολικής μονάδας ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής ατομικής πράξης και όχι από την ημερομηνία κοινοποίησής της στον ενδιαφερόμενο.

62 Επισημαίνονται τα εξής :
α) Η κοινοποίηση της ατομικής διοικητικής πράξης στο πρόσωπο το οποίο αφορά, καθίσταται υποχρεωτική για τη Διοίκηση. β) Η κοινοποίηση δεν αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της ουσιαστικής ισχύος της πράξης. γ) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, η Διοίκηση επιλέγει τον κατά περίπτωση προσφορότερο τρόπο κοινοποίησης (επίδοση με αρμόδιο όργανο, τηλεμοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ.).

63 Άρθρο 21 : Ανάκληση Παράδειγμα Η διοικητική πράξη ανάκλησης τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών γίνεται από το Διευθυντή Εκπαίδευσης που έχει προβεί και στη διοικητική πράξη πρόσληψής τους. Επισημαίνονται τα εξής : α) Με το άρθρο αυτό τίθενται οι διαδικαστικοί κανόνες που διέπουν την ανάκληση των διοικητικών πράξεων και ορίζονται το αρμόδιο όργανο και η διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί. β) Το έγγραφο με το οποίο υπόθεση παραπέμπεται στο πειθαρχικό υπηρεσιακό συμβούλιο δεν ανακαλείται (Ν.3528/2007, άρθρο 124, παρ. 4).

64 γ) Δεν ανακαλείται και η πειθαρχική απόφαση εκτός και υπάρχει πρόδηλη παρανομία (Ν.3528/2007, άρθρο 140, παρ. 5). δ) Η αίτηση για ανάκληση πειθαρχικής απόφασης υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 60 ημερών από την κοινοποίησή της και αν η ανάκλησή της δεν πραγματοποιηθεί εντός τριμήνου, θεωρείται ότι το αίτημα έχει απορριφθεί. ε) Η ανάκληση πειθαρχικής απόφασης μονομελούς οργάνου γίνεται έπειτα από σύμφωνη γνώμη του πειθαρχικού συμβουλίου.

65 Δ. Διοικητική Σύμβαση (άρθρα 22, 23)
Άρθρο 22 : Τύπος Άρθρο 23 : Κατάρτιση Παράδειγμα Η διοικητική σύμβαση μίσθωσης έργου καθαρισμού σχολικής μονάδος απαιτεί έγγραφο τύπο και καταρτίζεται από τον Προϊστάμενο Εκπαίδευσης στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκει η σχολική μονάδα και τον εργολάβο καθαρισμού για διάρκεια από 1/9 έως 30/6 του τρέχοντος σχολικού έτους.

66 Επισημαίνονται τα εξής :
α) Σε αντίθεση με το άτυπο των δικαιοπραξιών που ισχύει στο ιδιωτικό δίκαιο, στο δημόσιο συμβατικό δίκαιο απαιτείται ο έγγραφος τύπος. β) Για να χαρακτηριστεί μια σύμβαση διοικητική, θα πρέπει ένα τουλάχιστον από τα συμβαλλόμενα μέρη να είναι το δημόσιο, η σύμβαση να εξυπηρετεί το σκοπό της δημόσιας υπηρεσίας και να παρέχεται στο δημόσιο η δυνατότητα μονομερούς επέμβασης.

67 Ε. Διοικητικές Προσφυγές – Αναφορές (άρθρα 24-27)
Άρθρο 24 : Αίτηση Θεραπείας – Ιεραρχική προσφυγή Επισημαίνονται τα εξής : α) Η αίτηση θεραπείας ή η ιεραρχική προσφυγή ασκείται για την αποκατάσταση της βλάβης των έννομων συμφερόντων που προκάλεσε η έκδοση ατομικής διοικητικής πράξης και, συνεπώς, δεν μπορεί να ασκηθεί κατά παραλείψεων και κατά κανονιστικών πράξεων. β) Η Διοίκηση θα πρέπει να απαντήσει μέσα σε προθεσμία 30 ημερών, διάταξη η οποία εναρμονίζεται και με το άρθρο 46, παρ. 2 του Π.Δ. 18/1989, σύμφωνα με το οποίο η υποβολή της αίτησης θεραπείας διακόπτει την προθεσμία για την άσκηση της αίτησης ακυρώσεως. γ) Στην περίπτωση που η ιεραρχική προσφυγή γίνει δεκτή, η υπόθεση συνήθως επανέρχεται αυτοδίκαια στην αρχή που εξέδωσε την ακυρωθείσα διοικητική πράξη, η οποία και έχει την αρμοδιότητα έκδοσης ή μη νέας διοικητικής πράξης με το ίδιο ή διαφορετικό ρυθμιστικό περιεχόμενο.

68 Άρθρο 25 : Ειδική διοικητική προσφυγή – Ενδικοφανής προσφυγή
Επισημαίνονται τα εξής : α) Γίνεται λόγος για τη δυνατότητα που έχει ο πολίτης για την άσκηση ειδικής διοικητικής ή ενδικοφανούς προσφυγής, όταν προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, για την αποκατάσταση υλικής ή ηθικής βλάβης των έννομων συμφερόντων του που προκαλείται από ατομική ή κανονιστική διοικητική πράξη. β) Για να χαρακτηριστεί μια διοικητική προσφυγή ως ειδική ή ως ενδικοφανής, θα πρέπει η άσκησή της να προβλέπεται από σχετική διάταξη, η οποία καθορίζει και το διοικητικό όργανο προς το οποίο θα ασκηθεί και την προθεσμία άσκησής της.

69 Άρθρο 26 : Κοινές διατάξεις
«Όταν ασκηθεί διοικητική προσφυγή, η αρμόδια για την εξέτασή της διοικητική αρχή μπορεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου ή και αυτεπαγγέλτως, να αναστείλει την εκτέλεση της διοικητικής πράξης ωσότου αποφανθεί για την προσφυγή και, πάντως, όχι πέρα από την προθεσμία που ορίζεται για την έκδοση της απόφασής της».

70 Επισημαίνονται τα εξής :
α) Αν ασκηθεί αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή ή ενδικοφανής προσφυγή, προβλέπεται η δυνατότητα της αρμόδιας για την εξέταση διοικητικής αρχής να αναστείλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις 30 ημέρες. Β) Σύμφωνα με το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα (Ν.3528/2007, άρθρο 142), προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας δικαιούται να ασκήσει ο υπάλληλος που τιμωρήθηκε. γ) Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης. Δ) Το Συμβούλιο Επικρατείας όταν κρίνει μετά από προσφυγή, δεν μπορεί να χειροτερεύσει τη θέση του υπαλλήλου.

71 Άρθρο 27 : Αναφορά Παράδειγμα Διευθυντής σχολικής μονάδας υποχρεούται να παραλάβει αναφορά γονέα/πολίτη με έννομο συμφέρον για κάποιο θέμα της αρμοδιότητάς του και να απαντήσει εγγράφως και αιτιολογημένα. Επισημαίνονται τα εξής : α) Η διάταξη αυτή είναι αναγκαία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συντάγματος, καθώς όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα και να απαντούν αιτιολογημένα στον πολίτη που υπέβαλε την αναφορά.

72 β) Καλύπτονται όλες οι ενέργειες ή παραλείψεις της Διοίκησης κατά των οποίων δεν μπορεί να ασκηθεί διοικητική προσφυγή. γ) Η αναφορά για την υποβολή αίτησης απαιτεί έννομο συμφέρον και το αντικείμενό της είναι η επανόρθωση ή η ανατροπή βλάβης που προκαλείται από ενέργειες ή παραλείψεις της Διοίκησης. δ) Υπογραμμίζουμε και το ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος σύμφωνα με το Ν.2477/1997, άρθρο 4, επιλαμβάνεται κάθε θέματος που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του –ύστερα από ενυπόγραφη αναφορά κάθε άμεσα ενδιαφερόμενου.

73 ΣΤ. Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις (άρθρα 28-33)
Άρθρο 28 : Διάρκεια προθεσμιών Επισημαίνονται τα εξής : α) Σύμφωνα με τη γνωστή ερμηνευτική αρχή, οι νεότερες γενικές διατάξεις δεν καταργούν προηγούμενες ειδικές διατάξεις. β) Όπου το πεδίο εφαρμογής κάποιας διάταξης που ήδη ισχύει είναι ευρύτερο από το πεδίο εφαρμογής του Κώδικα, γιατί ενδεχομένως περιλαμβάνει το δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ., ισχύει όμως στα άλλα Ν.Π.Ι.Δ. του Δημόσιου τομέα.

74 Άρθρο 30 : Επεξήγηση όρων Όπου στον Κώδικα αναφέρεται ο όρος «διοικητική πράξη», νοείται η εκτελεστή διοικητική πράξη». Παράδειγμα Στις προσβαλλόμενες πράξεις, σύμφωνα με το Π.Δ. 18/1989, άρθρο 45, η αίτηση ακυρώσεως για υπέρβαση εξουσίας ή παράβαση νόμου επιτρέπεται μόνο κατά των εκτελεστών πράξεων των διοικητικών αρχών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Τέλος, στο άρθρο δεύτερο, παρ.1, γίνεται αναφορά στη δυνατότητα κατάρτισης Χαρτών Υποχρεώσεων των υπουργείων, των περιφερειών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. προς τους πολίτες με τους οποίους συναλάσσονται.

75 Α. Έννοια του όρου δημόσια έγγραφα.
Η Διοίκηση προκειμένου να πραγματοποιήσει το ποικιλόμορφο έργο της χρησιμοποιεί σε ολόκληρη την ιεραρχική της κλίμακα διάφορα ειδή εγγράφων, τα οποία παράγουν έννομα αποτελέσματα. Τα έγγραφα διακρίνονται σε : Δημόσια. Διοικητικά. Ιδιωτικά.

76 1. Δημόσια : Εκείνα που έχουν συνταχθεί κατά τους νομικούς τύπους , από τον καθ΄ ύλην και τόπον αρμόδιο α. δημόσιο υπάλληλο ή β. λειτουργό ή γ. πρόσωπο που ασκεί δημόσια υπηρεσία ή λειτουργία (άρθρο 438 Κ.Πολ.Δ.).

77 2. Διοικητικά : Εκείνα που συντάσσονται από τις Διοικητικές Αρχές ( άρθρο 5 Κδδ ). Αποτελούν ειδικότερη κατηγορία των δημοσίων εγγράφων. 3. Ιδιωτικά : Εκείνα που δεν είναι δημόσια.

78 Β. Κανόνες εγκυρότητας εγγράφων.
Ο συντάσσων το έγγραφο να είναι όργανο της δημοσίας διοίκησης. Να είναι αρμόδιος καθ΄ ύλη, δηλαδή να ανήκει στα καθήκοντά του η πιστοποίηση γεγονότων ή απόψεων που διατυπώνονται στο έγγραφο.

79 3. Να είναι κατά τόπον αρμόδιος, δηλαδή να ενεργεί εντός των ορίων της περιφέρειάς του.
4. Το έγγραφο να συντάσσεται σύμφωνα με τους νομικούς τύπους . Γεγονός που αποδεικνύεται από το ίδιο το έγγραφο.

80 Γ. Είδη δημοσίων εγγράφων.
Η διοίκηση επικοινωνεί με διάφορα έγγραφα που διακρίνονται σε διαφορές κατηγορίες : Ευρεία χρήσης έγγραφο : Με τον τρόπο αυτό διαβιβάζονται οι εντολές της Διοίκησης, οδηγίες, πληροφορίες, διευκρινήσεις, απόψεις, σκέψεις και γενικότερα υπηρεσιακά ζητήματα, είτε αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση είτε ιδιώτες.

81 2. Εισήγηση : Η εισήγηση γίνεται για ενημέρωση των προϊσταμένων αρχών, όταν πρόκειται να εξεταστούν συγκεκριμένα θέματα για τα οποία απαιτείται η λήψη αποφάσεων ιδιαίτερης σημασίας και σπουδαιότητας. 3. Απόφαση : Είναι έγγραφη διοικητική πράξη, η οποία εκδίδεται με εξουσιοδότηση νόμου.

82 Απαραίτητα στοιχεία για την έκδοσή της είναι η αρχή που την εκδίδει, οι διατάξεις και το νομοθετικό πλαίσιο που τη διέπει καθώς και η χρονολογία και η υπογραφή του εξουσιοδοτημένου οργάνου. Η απόφαση έχει συγκεκριμένο τύπο και αποτελείται από το προοίμιο και το διατακτικό.

83 4. Εγκύκλιος : Πρόκειται για διοικητικό έγγραφο που εκδίδεται από ένα Κεντρικό ή Περιφερειακό όργανο και απευθύνεται σε υποκείμενες αρχές παρέχοντάς τους : α. Οδηγίες ή διευκρινήσεις για την εφαρμογή νομοθετικών διατάξεων και αποσκοπεί στην ομοιόμορφη εφαρμογή τους και στην αποφυγή ερμηνευτικών παρερμηνειών.

84 β. Πληροφορίες για τη δημοσίευση νέων διατάξεων που σκοπό έχουν εκτός από την ενημέρωση και το συντονισμό και τη διευκόλυνση των υπηρεσιών στη λήψη αποφάσεων. γ. Εντολές προς τη δημόσια διοίκηση προκειμένου να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες .

85 δ. Διακρίνονται σε : Ερμηνευτικές Επιτακτικές Κανονιστικές Οργανωτικές

86 5. Διαταγή : Είναι το έγγραφο που απευθύνεται προς υφιστάμενες υπηρεσίες, όργανα ή πρόσωπα και επιβάλλει στον παραλήπτη του ή στον υπαγόμενο στη δικαιοδοσία του, συμμόρφωση με όσα εμπεριέχονται σ΄αυτό. 6. Σημειώματα ( υπηρεσιακά – ενημερωτικά ): Είναι έγγραφα ήσσονος σημασίας και ισχύος , από ότι οι υπόλοιποι τύποι εγγράφων που προαναφέρθηκαν.

87 Συντάσσονται για λόγους εσωτερικής εξυπηρέτησης και επικοινωνίας της υπηρεσίας και δεν έχουν αποδεικτική ισχύ, εκτός της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ενημερωτικά σημειώματα χρησιμοποιούνται για ενημέρωση και πληροφόρηση των ιεραρχικά προϊσταμένων.

88 7. Αιτήσεις – Αναφορές : Αφορούν τις σχέσεις Κράτους – Πολίτη και καθορίζουν τα όρια εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Η συγκεκριμένη κατηγορία εγγράφων μπορεί να συντάσσεται από ιδιώτες και να είναι προσωπικά έγγραφα δεν παύουν όμως να αποτελούν διοικητικά έγγραφα. Οι αιτήσεις ή αναφορές υποβάλλονται στη Διοίκηση και ακολουθείται η ιεραρχική οδός για τη διεκπεραίωσή τους.

89 Οι αιτήσεις και οι αναφορές αφορούν :
Αιτήματα πολιτών προς τη Διοίκηση ή διατύπωση παραπόνων που αφορούν το συντάκτη τους . Περιέχουν στοιχεία χρήσιμα για τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης.

90 Οι υπηρεσίες υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και αιτήσεις, οι οποίες δεν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ειδική περιγραφή των δικαιολογητικών που λείπουν στη σχετική απόδειξη παραλαβής , η οποία χορηγείται από την υπηρεσία στον ενδιαφερόμενο (άρθρο 6 παρ.6 & 8 Ν.3242/2004, ΦΕΚ 102τ.Α΄).

91 8. Διοικητικές προσφυγές
Είναι : Αίτηση θεραπείας υποβάλλεται για οποιονδήποτε λόγο από τον ενδιαφερόμενο προς τη διοικητική αρχή που εξέδωσε ατομική διοικητική πράξη , η οποία του προξένησε υλική ή ηθική βλάβη των έννομων συμφερόντων του και ζητείται η ανάκληση ή τροποποίηση της.

92 Ιεραρχική προσφυγή υποβάλλεται για οποιονδήποτε λόγο από τον ενδιαφερόμενο, προς τη διοικητική αρχή που προΐσταται εκείνης που εξέδωσε ατομική διοικητική πράξη, η οποία του προξένησε υλική ή ηθική βλάβη των έννομων συμφερόντων του και ζητείται η ακύρωσή της.

93 Το διοικητικό όργανο είτε εξετάζει μόνο τη νομιμότητα της πράξης, οπότε και μπορεί να την ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει ή να απορρίψει την προσφυγή (ειδική διοικητική προσφυγή). Είτε εξετάζει τόσο τη νομιμότητα της πράξης όσο και την ουσία της υπόθεσης, οπότε μπορεί να ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει ή να τροποποιήσει την πράξη ή να απορρίψει την προσφυγή ( ενδικοφανής προσφυγή ).

94 9. Τηλεγράφημα και Τηλεομοιότυπο :
Και τα δυο είδη αποτελούν περιληπτικό τύπο εγγράφων και χρησιμοποιούνται για επείγουσα αποστολή πληροφοριών, οδηγιών ή εντολών. Αποτελεί ένα από τους δύο σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας μαζί με το ηλεκτρονικό μήνυμα που προωθεί την απλούστευση και επιτάχυνση των συναλλαγών και την άμεση μεταβίβαση πληροφοριών, περιορίζοντας το λειτουργικό κόστος και μηδενίζει το χρόνο διεκπεραίωσης.

95 10. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) :
Είναι το σύστημα αποστολής και λήψης μηνυμάτων μέσω δικτύου, από και προς την ηλεκτρονική διεύθυνση των χρηστών. Θεσμοθετήθηκε με το (άρθρο 14 του Ν. 2672/1998 ΦΕΚ 290 τ.Α΄). Με την εφαρμογή όμως της ηλεκτρονικής υπογραφής τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται μια διεύρυνση των κατηγοριών των εγγράφων που διακινούνται ηλεκτρονικά και παρουσιάζεται μια ευελιξία στη μορφή που εμφανίζουν.

96 11. Πρακτικά : Είναι και αυτά διοικητικά έγγραφα μόνο που δε χρησιμοποιούνται για τη διοικητική αλληλογραφία. Συντάσσονται για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και φέρουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και μορφή.

97 Στο άρθρο 15 παρ.4 του Ν / 1999 ΦΕΚ 45 τ.Α΄ αναφέρονται στα Πρακτικά : τα ονόματα των παρισταμένων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Το ίδιο άρθρο προβλέπει τον τρόπο νομικής υπόστασής του ( παρ. 7 & 8 ).

98 Δ. Πλαίσιο σύνταξης εγγράφων.
Βασικές έννοιες που αφορούν στα διοικητικά έγγραφα. 1. Αλληλογραφία : είναι η γραπτή επικοινωνία μεταξύ Δημοσίων Υπηρεσιών ή Δημοσίων Υπηρεσιών και των πολιτών, που έχει επίσημη μορφή. Δηλαδή αναφερόμαστε στο σύνολο των εγγράφων τα οποία διακινούνται. Δύο δε είναι οι κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται :

99 α. Εισερχόμενη : είναι η αλληλογραφία που με κάθε μέσο περιέρχεται στην Υπηρεσία. β. Εξερχόμενη : θεωρείται το σύνολο των συνταχθέντων εγγράφων της Υπηρεσίας που προορίζεται για εξωτερικούς ως προς την Υπηρεσία αποδέκτες.

100 2. Σχέδιο : Δεν πρόκειται για το τελικό έγγραφο που διακινείται επίσημα εκτός της Υπηρεσίας που το συνέταξε αλλά για το ίδιο ακριβώς κείμενο που κρατείται στο αρχείο της Υπηρεσίας και φέρει την μονογραφή του συντάκτη του καθώς και όσων ιεραρχικά προϊσταμένων είναι εξουσιοδοτημένοι από το νόμο για την υπογραφή του.

101 3. Συντάκτης : Θεωρείται ο υπάλληλος ο όποιος συντάσσει το έγγραφο, τόσο ως προς το περιεχόμενό του όσο και ως προς τα τυπικά και συνοδευτικά στοιχεία του, δηλαδή τους παραλήπτες, τις κοινοποιήσεις, τα συνημμένα .

102 4. Υπογραφή : Είναι η τελική υπογραφή που τίθεται στο διοικητικό έγγραφο και στο σχέδιό του από το πρόσωπο που είναι νομικά εξουσιοδοτημένο γι’ αυτό . Η υπογραφή αυτή μπορεί να είναι : ιδιόχειρη ή ψηφιακή, η οποία επίσης διακρίνεται σε : ηλεκτρονική ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (ψηφιακή).

103 5. Συνυπογραφή : Υπάρχει, όταν οι τελικοί υπογράφοντες είναι περισσότεροι από ένας. Συνηθισμένο παράδειγμα συνυπογραφής αποτελούν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που συνυπογράφονται από τους συναρμόδιους Υπουργούς.

104 6. Διαβάθμιση : Κάθε διοικητικό έγγραφο χαρακτηρίζεται από βαθμό ασφαλείας. Ο βαθμός ασφαλείας καθορίζεται από τον τελικό συντάκτη του εγγράφου και αρμοδίου για την υπογραφή του, έχει δε σχέση με το περιεχόμενό του. Ο βαθμός ασφαλείας του εγγράφου αναφέρεται στην αρχή του με τρόπο δηλωτικό και ευκρινή.

105 Οι βαθμοί ασφαλείας είναι :
α. Άκρως απόρρητο. Αυτά είναι κυρίως έγγραφα που αφορούν στην: εθνική ασφάλεια ή την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου.

106 β. Απόρρητο. Σε περίπτωση που λαμβάνουν γνώση μόνο τα απολύτως αναγκαία πρόσωπα. γ. Εμπιστευτικό. Χαρακτηρίζεται το έγγραφο, όταν περιέχει πληροφορίες που μπορούν να προκαλέσουν ζημία ή δυσλειτουργία, εάν περιέλθουν σε γνώση μη αρμοδίων προσώπων.

107 Και οι τρεις παραπάνω κατηγορίες καταχωρίζονται σε εμπιστευτικό πρωτόκολλο, για το οποίο τηρούνται μέτρα ασφαλείας. δ. Αδιαβάθμητο. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται η συντριπτική πλειοψηφία των διοικητικών εγγράφων και χαρακτηρίζονται με αυτό τον τρόπο, όταν δεν ανήκουν σε κάποια από τις προαναφερθείσες κατηγορίες.

108 7. Προτεραιότητα : Ο βαθμός προτεραιότητας χαρακτηρίζει το απαιτούμενο για την παραγωγή εννόμων αποτελεσμάτων το χρόνο διεκπεραίωσης του εγγράφου. α. Εξαιρετικά επείγον. Ο χαρακτηρισμός αυτός είναι δηλωτικός του πολύ επείγοντος της διεκπεραίωσης.

109 β. Επείγον. Δηλώνει την κατά το δυνατό συντομότερη διεκπεραίωση του εγγράφου που πρέπει να είναι μικρότερη του συνηθισμένου χρόνου διεκπεραίωσης. γ. Κοινό. Είναι η συνήθης κατηγορία εγγράφων που κινείται διεκπεραιωτικά με τη φυσιολογική σειρά με βάση την ημερομηνία αποστολής τους.

110 8. Ειδική μεταχείριση : Χαρακτηρίζει τον τρόπο διακίνησης ή επίδοσης των εγγράφων. Αυτή μπορεί να είναι : Προσωπικό έγγραφο. Με απόδειξη. Με αγγελιοφόρο.

111 9. Διεκπεραίωση : Εννοούμε το σύνολο των ενεργειών που μεσολαβούν μεταξύ της κατάρτισης του σχεδίου και της παράδοσης του εγγράφου στον παραλήπτη ανεξάρτητα με τον τρόπο επίδοσης. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν τα στάδια που μεσολαβούν από την παράδοση του σχεδίου και είναι :

112 η παραβολή του εγγράφου
η επικύρωση και η σφραγίδα όταν απαιτείται η τυχόν αναπαραγωγή και τελικά η παράδοσή του είτε σε φάκελο ή με άλλο τρόπο. Τα στάδια κυρίως της αναπαραγωγής και της παράδοσης μπορεί πλέον να μην ακολουθούν το γνωστό παραδοσιακό τρόπο αλλά να πραγματοποιούνται με ψηφιακό τρόπο.

113 Παράρτημα Υποδείγματα εγγράφων

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127 Ευχαριστώ για την προσοχή σας !
Γεώργιος Ν. Κωνσταντινίδης Διευθυντής Δ.Ε. Ν. Κιλκίς


Κατέβασμα ppt "Γεώργιος Ν. Κωνσταντινίδης Διευθυντής Δ.Ε. Ν. Κιλκίς"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google