Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΕΡΡΕΣ 2013 1 Πτυχιακή εργασία Πορεία εργασιών του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού «ΜΕΛΙ ΣΙΘΩΝ» Εισηγητής: Τσούκας Βασίλειος Σπουδαστές: Γιαννέλης Βασίλης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΕΡΡΕΣ 2013 1 Πτυχιακή εργασία Πορεία εργασιών του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού «ΜΕΛΙ ΣΙΘΩΝ» Εισηγητής: Τσούκας Βασίλειος Σπουδαστές: Γιαννέλης Βασίλης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΕΡΡΕΣ 2013 1 Πτυχιακή εργασία Πορεία εργασιών του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού «ΜΕΛΙ ΣΙΘΩΝ» Εισηγητής: Τσούκας Βασίλειος Σπουδαστές: Γιαννέλης Βασίλης - Τζίτζιος Αριστείδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ IΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής

2 ΓΕΝΙΚΑ ΠΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ "Ο Συνεταιρισμός είναι εταιρεία η οποία έχει κεφάλαιο μεταβλητό, αποτελείται από συνεταίρους των οποίων ο αριθμός είναι επίσης μεταβλητός και επιδιώκει με την συνεργασία των συνεταίρων την προαγωγή της ιδιωτικής οικονομίας καθενός από αυτούς" (Νόμος 602/1915 "Περί Συνεταιρισμών") 2

3 Οι συνεταιρισμοί είναι ιδίως αγροτικοί, παραγωγικοί, καταναλωτικοί, προμηθευτικοί, πιστωτικοί, μεταφορικοί και τουριστικοί.

4 Το καταστατικό των συνεταιρισμών περιέχει: α) Την επωνυμία, την έδρα και το σκοπό του συνεταιρισμού. Ως έδρα του συνεταιρισμού ορίζεται δήμος ή κοινότητα. β) Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση των ιδρυτικών μελών. γ) Τους όρους εισόδου και εξόδου των μελών. δ) Την έκταση της ευθύνης των συνεταίρων. ε) Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας. στ) Τον ορισμό προσωρινής διοικητικής επιτροπής που θα μεριμνήσει για την έγκριση του και τη σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του συνεταιρισμού.

5 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

6 Σήμερα απαριθμεί περίπου 135 μέλη που στο σύνολο τους είναι επαγγελματίες μελισσοκόμοι, οι οποίοι εκμεταλλεύονται 60.000 μελισσοσμήνη σε κυψέλες ευρωπαϊκού τύπου. Η μέση ετήσια παραγωγή του Συνεταιρισμού υπερβαίνει τους 900 τόνους σε διάφορες ποικιλίες μελιού, με κυρίαρχες: Πευκόμελο Ανθόμελο από αγριολούλουδα Δασόμελο -Έρεικα (σουσούρα) και πολλές άλλες ποικιλίες από ανθόμελα όπως βαμβακόμελο, -μελίκομπος, ηλίανθος, πορτοκαλιά, -καστανιά κ.λ,π.

7 Τηρούμενα Βιβλία Ο Συνεταιρισμός τηρεί τα βιβλία, που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και τα παρακάτω, θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., βιβλία : α) Βιβλίο μητρώου μελών. β) Βιβλίο πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Βιβλίο απογραφής και Ισολογισμού. δ) Βιβλίο Μητρώου μελών Κλαδικής Οργάνωσης Παραγωγής (ΚΟΠΑΣ) του Συνεταιρισμού, στο οποίο καταχωρούνται τα πιο πάνω στοιχεία. ε) Βιβλίο πρακτικών Κλαδικής Οργάνωσης Παραγωγής. στ) Βιβλίο περιουσίας του Συνεταιρισμού, στο οποίο αναγράφονται τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά και κατέχει ο Συνεταιρισμός.

8 ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Αριθμοδείκτης είναι ένα κλάσμα το οποίο κλάσμα έχοντας ένα αριθμό στον αριθμητή και ένα αριθμό στον παρονομαστή εκφράζει μία μαθηματική σχέση, η οποία οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα. Οι αριθμοδείκτες είναι σχέσεις μεταξύ μεγεθών, λογιστικής ή στατιστικής προελεύσεως, που καταρτίζονται με σκοπό τον προσδιορισμό της πραγματικής θέσεως ή της αποδοτικότητας των διάφορων τμημάτων ή ολόκληρων τομέων της

9 Σκοπός της ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι η ερμηνεία και αξιολόγηση των στοιχείων που περιέχουν Με την οικονομική ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διαπιστώνεται η δυνατότητα: ανταπόκρισης της οικονομικής μονάδας στις τρέχουσες υποχρεώσεις της στο παρόν και στο μέλλον. εκμετάλλευσης ευκαιριών αποδοτικότητας και η τάση βελτίωσης, και πληρωμής μερισμάτων.

10 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Οι κυριότεροι αριθμοδείκτες και οι πιο χρησιμοποιούμενοι στην ανάλυση των ισολογισμών είναι των εξής κατηγοριών: Αριθμοδείκτες ρευστότητας Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αριθμοδείκτες διαρθρώσεων κεφαλαίων και βιωσιμότητας

11 ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού+ μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού) / (σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων + μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού) 2009:4186+49/3338=4235/3338=1.27 2010:5900+43/4754=5943/4754=1.25 2011: 6083+43/5035=6126/5035=1.22

12 ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Χρεόγραφα + διαθέσιμα / ληξιπρόθεσμες (βραχυπροθεσμες) υποχρεώσεις 2009: 118332/ 143453 + 30153 = 118332 /173696 = 0,68 2010 : 64936 / 146169 + 37932 = 64936 / 184101 = 0,35 2011: 334 + 183918 / 166284 + 37698 = 184252 / 203982 = 0,90

13 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών/μέσο όρο απαιτήσεων= φορές τον χρόνο 2009 : 1.535.409/((2.105.936+3.650.174)/2) = 1535409/2878055 = 0,53 365/0,53=689 Ημέρες 2010: 2075534/((3650174+4937502)/2) = 2075534/4293838 = 0,48 365/0,48=760 Ημέρες 2011: 2476234/((4937502+5309467)/2) = 2476234/5123484=0,48 365/0,48=760 Ημέρες

14 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2009: 3062951/ ((244954+417390)/2) = 3062951/331172= 9,24 365/9,24 = 40ημέρες 2010:4164259/((417390+548588)/2)=4164259/482 289=8,63 365/8,63=42ημέρες 2011:4815386/((548588+275077)/2)=4815386/411 832=11,69 365/11,69=31ημέρες

15 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών / καθαρό κεφάλαιο κίνησης = φορές 2009:1535409/4185897- 3057961=1535409/1127981=1,36 2010:2075534/5551026- 4475667=2075534/1075359=1,93 2011:2476234/5768797- 4804985=2476234/963812=2,50

16 ΜΕΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ*100= % 2009 : ( 415727/1535409)*100 = 27% 2010 : (632596/2075534)*100 = 30% 2011 : (778243/2476234)*100 = 31%

17 ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ * 100 =% 2009 : (17833/1535409)*100 = 1,16% 2010 : (2030/2075534)*100 = 0,10% 2011 : (7540/2476234)*100=0,30%

18 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ/ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ * 100=% 2009 : (17.833/4.539.884)*100 = 0,39% 2010 : (2.030/5.900.010)*100 = 0,035% 2011 : (7.540/6.083.351)*100 = 0,12%

19 ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΡΔΗ / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ*100=% 2009:(17.833/1.166.902)*100=1,5% 2010:(2.030/1.111.391)*100=0,18% 2011:(7.540/1.013.134)*100=0,74%

20 Aριθμοδείκτης ίδιων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ * 100 2009:1166902/(1166902+3338377)*100 = 25% 2010:1111391/(1111391+4754015)*100 = 19% 2011:1013134/(1013134+5035568)*100 = 17%

21 Αριθμοδείκτης ΙΔΙΑ προς ΞΕΝΑ Κεφάλαια ΙΔΙΑ/ ΞΕΝΑ* 100 % 2009: (1166902/3338377) * 100 = 35% 2010: (1111391/4754015 )* 100 = 23% 2011: (1013134/5035560) * 100 = 20%

22 ΠΑΓΙΑ/ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ/ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ) 2009 : 297386/280416 = 1,06 2010 : 296365/278348 = 1,06 2011 : 263688/230582 = 1,14

23 Επίλογος - Συμπεράσματα Εξετάζοντας τους αριθμοδείκτες μπορούμε να δούμε ότι: Η ομάδα αριθμοδεικτών ρευστότητας δεν είναι ιδιαίτερα καλή. Πρέπει να βρεθούν τρόποι για να αυξηθεί ο αριθμοδείκτης για να μπορεί η επιχειρήση να εξοφλεί πιο άνετα τις υποχρεώσεις της. Όσον αφορά την ομάδα αριθμοδεικτών δραστηριότητας Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας απαιτήσεων βρίσκεται άσχημα επίπεδα για την εταιρία (μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να εισπράξει τις απαιτήσεις της ), Ο αριθμοδείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων φαίνεται καλός Ο αριθμοδείκτης κυκλοφορίας κεφαλαίου κίνησης είναι γενικά καλός.

24 Σχετικά με τους Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας μπορούμε να πούμε ότι Το μικτό κέρδος δεν είναι ικανοποιητικό, άρα και αφού αφαιρεθούν όλες οι δαπάνες το καθαρό κέρδος που μένει στην εταιρία είναι ελάχιστο (1,16%, 0,10%, 0,30% για τα έτη εξέτασης). Επίσης καθόλου ικανοποιητική για τους μετόχους η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (1,5%, 0,18%, 0,74%) Τέλος δε οι Αριθμοδείκτες Οικονομικής διάρθρωσης και βιωσιμότητας Δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική και αυτό γιατί η επιχείρηση χρωστάει πολύ περισσότερα κεφάλαια από τα ανεκτά επίπεδα (το 50% των κεφαλαίων τουλάχιστον να είναι δικό της)

25 Ευχαριστούμε Άρης - Βασίλης


Κατέβασμα ppt "ΣΕΡΡΕΣ 2013 1 Πτυχιακή εργασία Πορεία εργασιών του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού «ΜΕΛΙ ΣΙΘΩΝ» Εισηγητής: Τσούκας Βασίλειος Σπουδαστές: Γιαννέλης Βασίλης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google