Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 «για την υγιεινή των τροφίμων»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 «για την υγιεινή των τροφίμων»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 «για την υγιεινή των τροφίμων»

2 2 Πεδίο Εφαρμογής (άρθρο 1ο) Ο υπεύθυνος φέρει την πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων (υψηλού επιπέδου προστασία ζωής και υγείας ανθρώπου). Η ασφάλεια των τροφίμων πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλο το μήκος της τροφικής αλυσίδας (ολοκληρωμένη προσέγγιση - Ιχνηλασιμότητα). Είναι σημαντικό, ιδίως για τα κατεψυγμένα, να διατηρείται η ψυκτική αλυσίδα. Η εφαρμογή διαδικασιών να βασίζεται στις αρχές του HACCP και της ΟΥΠ. Οι Οδηγοί Ορθής Πρακτικής (ΟΟΠ) αποτελούν πολύτιμο, αλλά εθελοντικό, όργανο για την καθοδήγηση των υπευθύνων. Είναι αναγκαία η θέσπιση μικροβιολογικών κριτηρίων και απαιτήσεων ελέγχου της θερμοκρασίας, με επιστημονική αξιολόγηση του κινδύνου. Είναι αναγκαίο να εξασφαλίζεται ότι τα εισαγόμενα τρόφιμα πληρούν τουλάχιστον ισοδύναμα πρότυπα με τα τρόφιμα της Κοινότητας.  Ο Κανονισμός αυτός θεσπίζει τους γενικούς κανόνες για τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων, όσον αφορά την υγιεινή τροφίμων, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

3 3 Πεδίο Εφαρμογής (άρθρο 1ο - συνέχεια)  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται:  Στην πρωτογενή παραγωγή τροφίμων για ιδιωτική χρήση.  Στην οικιακή παρασκευή, χειρισμό ή αποθήκευση τροφίμων για ιδιωτική οικιακή κατανάλωση.  Στην άμεση προμήθεια από τον παραγωγό μικρών ποσοτήτων πρωτογενών προϊόντων στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή.  Στα κέντρα συλλογής και βυρσοδεψεία που χειρίζονται πρώτη ύλη για την παραγωγή ζελατίνης ή κολλαγόνου.

4 4 Ορισμοί (άρθρο 2ο)  Πρωτογενή προϊόντα: Τα προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής περιλαμβανομένων των προϊόντων του εδάφους, της κτηνοτροφίας, της θήρας και της αλιείας.  Ερμητικά σφραγισμένο δοχείο: Το δοχείο που είναι σχεδιασμένο να παρέχει ασφάλεια κατά των κινδύνων.  Μεταποίηση: Ενέργεια με την οποία τροποποιείται ουσιαστικά το αρχικό προϊόν, π.χ. η θερμική επεξεργασία, το κάπνισμα, το αλάτισμα, η ωρίμανση, η αποξήρανση, το μαρινάρισμα, η εκχύλιση, η εξώθηση ή συνδυασμός αυτών.  Μη μεταποιημένα προϊόντα: Τρόφιμα που δεν έχουν υποστεί μεταποίηση, π.χ. προϊόντα που έχουν υποστεί διαίρεση, χωρισμό, αποκοπή, κοπή, αφαίρεση οστών, πολτοποίηση, αποφλοίωση, εκδορά, κονιοποίηση, τεμαχισμό, καθαρισμό, καλλωπισμό, άλεση, αφαίρεση του κελύφους, ψύξη, κατάψυξη ή απόψυξη.

5 5 Γενική Υποχρέωση (άρθρο 3ο)  Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων εξασφαλίζουν ότι όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής που βρίσκονται υπό τον έλεγχο τους πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις υγιεινής, που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

6 6 Γενικές Απαιτήσεις (άρθρο 4ο)  Για την πρωτογενή παραγωγή έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις, που καθορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι και τυχόν ειδικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.  Για τα μετέπειτα στάδια της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής έχουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις, που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ και τυχόν ειδικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.

7 7 Ειδικές Απαιτήσεις (άρθρο 4ο - συνέχεια)  Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων υιοθετούν, ως κατάλληλα, τα ακόλουθα ειδικά υγειονομικά μέτρα: Συμμόρφωση με τα μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα. Αναγκαίες διαδικασίες προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί που καθορίζονται για την επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού. Πλήρωση απαιτήσεων ελέγχου της θερμοκρασίας για τα τρόφιμα. Διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας. Δειγματοληψία και ανάλυση.

8 8 Ανάλυση Κινδύνου & Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (άρθρο 5 ο )  Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων θεσπίζουν, εφαρμόζουν και διατηρούν διαδικασίες βασισμένες στις αρχές του HACCP  Οι αρχές του HACCP είναι:  Εντοπισμός κάθε πηγής κινδύνου.  Εντοπισμός ΚΣΕ.  Καθορισμός κρίσιμων ορίων για κάθε ΚΣΕ.  Καθορισμός και εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών παρακολούθησης για κάθε ΚΣΕ.  Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.  Καθορισμός διαδικασιών επαλήθευσης.  Διατήρηση εγγράφων και φακέλων, ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος της επιχείρησης τροφίμων.  Τα ανωτέρω αφορούν μόνον τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων που εκτελούν οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής τροφίμων μετά την πρωτογενή παραγωγή και τις εργασίες που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι.

9 9 Επίσημοι Έλεγχοι, Καταχώρηση & Έγκριση (άρθρο 6ο)  Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τη λοιπή εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία, ή εφόσον δεν υπάρχει, με το εθνικό δίκαιο.  Ωστόσο, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων φροντίζουν ώστε οι εγκαταστάσεις να εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή, κατόπιν μιας τουλάχιστον επιτόπου επιθεώρησης, εφόσον απαιτείται έγκριση:  Δυνάμει του εθνικού δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η εγκατάσταση  Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ή  Με απόφαση λαμβανόμενη σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 14 παρ. 2.


Κατέβασμα ppt "1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 852/2004 «για την υγιεινή των τροφίμων»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google