Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 Ελληνική Εκκλησία Ευαγγελική Κατερίνης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 Ελληνική Εκκλησία Ευαγγελική Κατερίνης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 Ελληνική Εκκλησία Ευαγγελική Κατερίνης

2 Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2008 Η αποστολή, τα εφόδια και οι διακονίες της εκκλησίας

3 Ποια είναι η αποστολή, ποια τα εφόδια και ποιες οι διακονίες της εκκλησίας;

4 Ο σκοπός, τα εφόδια και οι διακονίες της εκκλησίας

5 Α. Ο σκοπός της εκκλησίας

6 Ο διττός σκοπός του ανθρώπου «Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αύτη είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτής· Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Εν ταύταις ταις δύο εντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται». Ματθ. κβ’ 37-40

7 Ο σκοπός της εκκλησίας: ο Χριστός «εις οικονομίαν του πληρώματος των καιρών, να συγκεφαλαιώση (ο Θεός) ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΝ ΤΩ ΧΡΙΣΤΩ και τα εν τοις ουρανοίς και τα επί της γης». Εφεσ. α’ 10 «τα πάντα δι' αυτού (του Χριστού) και ΕΙΣ ΑΥΤΟΝ εκτίσθησαν […] και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος, της εκκλησίας· όστις είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, διά να γείνη αυτός πρωτεύων εις τα πάντα». Κολ. α’ 16-18

8 Εν Χριστώ Θεός και άνθρωπος συναντώνται «Και αποκριθείς ο Βασιλεύς θέλει ειπεί προς αυτούς· Αληθώς σας λέγω, καθ' όσον εκάμετε εις ένα τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εις εμέ εκάμετε». Ματθ. κε’ 40 «Εάν τις είπη ότι αγαπώ τον Θεόν, και μισή τον αδελφόν αυτού, ψεύστης είναι· διότι όστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού, τον οποίον είδε, τον Θεόν, τον οποίον δεν είδε πως δύναται να αγαπά;» Α’ Ιωάν. δ’ 20

9 Ο σκοπός της εκκλησίας

10 Ο Θεός: η λατρεία του «Διότι αυτοί διηγούνται περί ημών οποίαν είσοδον ελάβομεν προς εσάς, και πώς επεστρέψατε προς τον Θεόν από των ειδώλων, διά να δουλεύητε Θεόν ζώντα και αληθινόν». Α’ Θεσ. α’ 9 «Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία· διότι ο Πατήρ τοιούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι Πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσι». Ιωάν. δ’ 23-24

11 Ο Θεός: η απόλαυσή του «Αύτη δε είναι η αιώνιος ζωή, το να γνωρίζωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν». Ιωάν. ιζ’΄3 «Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν· Εάν τις με αγαπά, τον λόγον μου θέλει φυλάξει, και ο Πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν θέλομεν ελθεί και εν αυτώ θέλομεν κατοικήσει». Ιωάν. ιδ’ 23

12 Ο Θεός: η αλήθειά του «Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν». Ιωάν. ις’ 13 «διά να εξεύρης πως πρέπει να πολιτεύησαι εν τω οίκω του Θεού, όστις είναι η εκκλησία του Θεού του ζώντος, ο στύλος και το εδραίωμα της αληθείας». Α’ Τιμ. γ’ 15 «Εάν είπωμεν ότι κοινωνίαν έχομεν μετ' αυτού και περιπατώμεν εν τω σκότει, ψευδόμεθα και δεν πράττομεν την αλήθειαν·» Α’ Ιωάν. α’ 6 «Όστις λέγει, Εγνώρισα αυτόν, και τας εντολάς αυτού δεν φυλάττει, ψεύστης είναι, και εν τούτω η αλήθεια δεν υπάρχει·» Α’ Ιωάν. β’ 4

13 Ο άνθρωπος: οι πιστοί και ο κόσμος

14 Ο άνθρωπος: οι πιστοί Η αγάπη των πιστών «Εντολήν καινήν σας δίδω, Να αγαπάτε αλλήλους, καθώς εγώ σας ηγάπησα και σεις να αγαπάτε αλλήλους. Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους». Ιωάν. ιγ’ 34-35 Η κοινωνία των πιστών «Και ενέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάσει του άρτου και εν ταις προσευχαίς». Πράξεις β’ 44 Η ενότητα και η οικοδομή των πιστών «διά να ήναι πάντες εν, καθώς συ, Πάτερ, είσαι εν εμοί και εγώ εν σοι, να ήναι και αυτοί εν ημίν εν, διά να πιστεύση ο κόσμος ότι συ με απέστειλας». Ιωάν. ιζ’ 21

15 Ο άνθρωπος: ο κόσμος Η διακήρυξη του ευαγγελίου «Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς·». Ματθ. κη’ 19-20. Ζωή δικαιοσύνης και ελέους «Πιστός ο λόγος, και θέλω ταύτα να διαβεβαιοίς, διά να φροντίζωσιν οι πιστεύσαντες εις τον Θεόν να προΐστανται καλών έργων. Ταύτα είναι τα καλά και ωφέλιμα εις τους ανθρώπους·». Τίτον γ’ 8

16 Άρθρον 33 του Καταστατικού της ΕΕΕ «Σκοπός της ΕΕΕ είναι: α) η εν πνεύματι και αληθεία λατρεία του Αγίου Θεού. β) Το κήρυγμα του ευαγγελίου της χάριτος του Θεού εν Χριστώ Ιησού. γ) Η διατήρησις και καλλιέργεια της ορθής αντιλήψεως της χριστιανικής διδασκαλίας και η πρακτική εφαρμογή της εις την καθημερινήν ζωήν τόσο των μελών της Εκκλησίας όσον και επί των επί μέρους εκκλησιαστικών κοινοτήτων. δ) Η έκφρασις, διατήρησις και καλλιέργεια της ενότητος των επί μέρους εκκλησιών και η αμοιβαία υποστήριξις αυτών …».

17 Β. Τα εφόδια της εκκλησίας

18 Το χρίσμα της εκκλησίας «θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ' υμάς, και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες …». Πράξεις α’ 8 «Ο δε βεβαιών ημάς μεθ' υμών εις Χριστόν και ο χρίσας ημάς είναι ο Θεός, όστις και εσφράγισεν ημάς και έδωκε τον αρραβώνα του Πνεύματος εν ταις καρδίαις ημών». Β’ Κορ. α’ 21

19 Το χρίσμα του Χριστού και της εκκλησίας Ο Χριστός Ιερατικό –Αρχιερέας κ’ Μεσίτης Προφητικό –Ο Λόγος του Θεού Βασιλικό –Εξουσία εν ουρανώ και επί γης Η Εκκλησία Ιερατικό: –λατρεύει τον Θεό Προφητικό –Κηρύττει τον λόγο του Θεού Βασιλικό –Έχει την εξουσία του Χριστού

20 Το χρίσμα της εκκλησίας

21 «σεις όμως είσθε γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, διά να εξαγγείλητε τας αρετάς εκείνου, όστις σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φώς·». Α’ Πέτρου β’ 9 «Εις τον αγαπήσαντα ημάς και λούσαντα ημάς από των αμαρτιών ημών με το αίμα αυτού, και όστις έκαμεν ημάς βασιλείς και ιερείς εις τον Θεόν και Πατέρα αυτού». Αποκ. α’ 6

22 Γ. Οι διακονίες της εκκλησίας

23 Οι διακονίες της εκκλησίας

24 Καταστατικό της ΕΕΕ άρθρο 34 Την εκπλήρωσιν του … σκοπού της η ΕΕΕ επιδιώκει διά των εξής μέσων: α) της προσευχής και της μελέτης της Αγίας Γραφής, β) της ανά την Χώραν συντηρήσεων λατρείας του πληρώματός της, γ) του κηρύγματος του ευαγγελίου και του ευαγγελιστικού έργου, δ) της εν Κυρίω παιδείας και νουθεσίας των τέκνων των μελών και εκκλησιαστικών κοινοτήτων της, ε) της ενθαρρύνσεως της μεταξύ των εκκλησιών της συνεργασίας εις πνευματικά και πρακτικά προγράμματα δραστηριότητος, ως και της μεταξύ των αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας,

25 Καταστατικό της ΕΕΕ άρθρο 34 στ) της εν τω μέτρω των δυνάμεών των συμβολής της εις την παγκόσμιον χριστιανικήν προσπάθειαν προς εκχριστιανισμόν των μη χριστιανικών λαών, και εις την προαγωγήν του πνεύματος της συνεργασίας μεταξύ των χριστιανικών εκκλησιών του κόσμου, ζ) της ιδρύσεως και συντηρήσεως Κυριακών και καθημερινών Ευαγγελικών σχολείων προς τον σκοπόν της εκπαιδεύσεως και μορφώσεως των τέκνων των μελών των εκκλησιών και εκκλησιαστικών κοινοτήτων της διά πιστών και ευσεβών διδασκάλων, η) της Θεολογικής καταρτίσεως των λειτουργών της,

26 Καταστατικό της ΕΕΕ άρθρο 34 θ) την οργάνωσιν και συντήρησιν Κατασκηνώσεων, ως και διαφόρων ευαγών ιδρυμάτων και κοινωφελών έργων, ως Ευαγγελικού Γηροκομείου, Ορφανοτροφείου, Νοσοκομείου, κ.λπ. και ι ) διά παντός άλλου, κατά την κρίσιν των οργάνων της διοικήσεώς της, καταλλήλου μέσου.

27 Διακονία προς τον Θεό: η λατρεία ΧΡΟΝΟΣ: Καθορισμός ιδιαίτερων συναθροίσεων Κυριακές και καθημερινές ΤΟΠΟΣ: Οικοδόμηση ευκτήριων οίκων: «μη αφίνοντες το να συνερχώμεθα ομού, καθώς είναι συνήθεια εις τινάς, αλλά προτρέποντες αλλήλους, και τοσούτω μάλλον, όσον βλέπετε πλησιάζουσαν την ημέραν». Εβρ. ι’ 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: Δοξολογία, προσευχή, κήρυγμα του λόγου, ιερές τελετές. «Και ενέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάσει του άρτου και εν ταις προσευχαίς». Πράξεις β’ 44

28 Διακονία προς τους πιστούς: διδασκαλία και αλληλοοικοδομή ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ: διδασκαλίας και ηγεσίας (Ρωμ. ιβ’ 7-8, Α’ Κορ. ιβ’ 28) ΘΕΣΜΟΣ: Ποιμένες και διδάσκαλοι (Εφεσ. δ’ 11). «Και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και διδασκάλους, προς την τελειοποίησιν των αγίων, διά το έργον της διακονίας, διά την οικοδομήν του σώματος του Χριστού». Εφεσ. δ’ 12 Ο λόγος του Χριστού ας κατοική εν υμίν πλουσίως μετά πάσης σοφίας· διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και ωδάς πνευματικάς, εν χάριτι ψάλλοντες εκ της καρδίας υμών προς τον Κύριον». Κολ. γ’ 16 Κυριακά Σχολεία – Βιβλικά Σχολεία

29 Διακονία προς τους πιστούς: έλεος και αγάπη ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ: βοηθείας, παρηγορίας, ελέους (Ρωμ. ιβ’ 8 και Α’ Κορ. ιβ’ 28). ΘΕΣΜΟΣ: Διάκονοι και διακόνισσες για πρακτικές ανάγκες: (Πράξεις α’ 1-6). «Ιάκωβος και Κηφάς και Ιωάννης, οι θεωρούμενοι ότι είναι στύλοι, […] μόνον μας παρήγγειλαν να ενθυμώμεθα τους πτωχούς, το οποίον και εσπούδασα αυτό τούτο να κάμω». Γαλ. β’ 9-10 «Τας χήρας τίμα τας αληθώς χήρας [...]. Εάν τις πιστός ή πιστή έχη χήρας, ας προμηθεύη εις αυτάς τα αναγκαία, και ας μη επιβαρύνηται η εκκλησία, διά να δύναται να βοηθή τας αληθώς χήρας». Α’ Τιμ. ε’ 3-16

30 Διακονία προς τον κόσμο: ευαγγελισμός ΧΑΡΙΣΜΑ: ευαγγελισμού (Εφεσ. δ’ 11). ΘΕΣΜΟΣ: ευαγγελιστές (Εφεσ. δ’ 11). Από ευαγγελιστές: «Συ δε αγρύπνει εις πάντα, κακοπάθησον, εργάσθητι έργον ευαγγελιστού, την διακονίαν σου κάμε πλήρη». Β’ Τιμ. δ’ 5 Προσωπικός ευαγγελισμός: «… πάντες διεσπάρησαν εις τους τόπους της Ιουδαίας και Σαμαρείας, πλην των αποστόλων. Οι μεν λοιπόν διασπαρέντες διήλθον ευαγγελιζόμενοι τον λόγον». Πράξεις η’ 1-4

31 Διακονία προς τον κόσμο: έλεος «Διότι επείνασα, και μοι εδώκατε να φάγω, εδίψησα, και με εποτίσατε, ξένος ήμην, και με εφιλοξενήσατε, γυμνός, και με ενεδύσατε, ησθένησα, και με επεσκέφθητε, εν φυλακή ήμην, και ήλθετε προς εμέ». Μτθ. κε’ 35 «Διότι τινές ενόμιζον, επειδή ο Ιούδας είχε το γλωσσόκομον, ότι λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, Αγόρασον όσων έχομεν χρείαν διά την εορτήν, ή να δώση τι εις τους πτωχούς». Ιωάν. ιγ’ 29 «Θρησκεία καθαρά και αμίαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι αύτη, να επισκέπτηται τους ορφανούς και τας χήρας εν τη θλίψει αυτών, και να φυλάττη εαυτόν αμόλυντον από του κόσμου». Ιάκ. α’ 27 Φιλόπτωχος – Γηροκομεία – Νοσοκομεία - Ορφανοτροφεία

32 Διακονία προς τον κόσμο: αλήθεια και δικαιοσύνη Φως και άλας «Σεις είσθε το άλας της γής· […] Σεις είσθε το φως του κόσμου· πόλις κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθή·». Ματθ. ε’ 13-14. Φωνή υπέρ του αφώνου: «Άνοιγε το στόμα σου υπέρ του αφώνου, υπέρ της κρίσεως πάντων των εγκαταλελειμμένων. Άνοιγε το στόμα σου, κρίνε δικαίως, και υπερασπίζου τον πτωχόν και τον ενδεή».

33 Ισορροπία των διακονιών: όπως οι ακτίνες ενός τροχού Η ισόρροπη έμφαση στις διάφορες διακονίες είναι τόσο σημαντική, όσο και το μήκος των ακτίνων ενός τροχού.

34 Βιβλιογραφία Michael Patton, στο: http://www.bible.org/page.php?page_ id=747http://www.bible.org/page.php?page_ id=747 http://www.ntrmin.org/30000denomin ations.htmhttp://www.ntrmin.org/30000denomin ations.htm


Κατέβασμα ppt "ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι ΑΗ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 Ελληνική Εκκλησία Ευαγγελική Κατερίνης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google