Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Α π ό τον Νίκο Ρά π τη. Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο ηλεκτρονικός υ π ολογιστής είναι μια μηχανή κατασκευασμένη κυρίως α π ό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Α π ό τον Νίκο Ρά π τη. Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο ηλεκτρονικός υ π ολογιστής είναι μια μηχανή κατασκευασμένη κυρίως α π ό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Α π ό τον Νίκο Ρά π τη

2 Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο ηλεκτρονικός υ π ολογιστής είναι μια μηχανή κατασκευασμένη κυρίως α π ό ψηφιακά ηλεκτρονικά κυκλώματα και δευτερευόντως α π ό ηλεκτρικά και μηχανικά συστήματα, και έχει ως σκο π ό να ε π εξεργάζεται π ληροφορίες. Ο ηλεκτρονικός υ π ολογιστής είναι ένα αυτοματο π οιημένο, ηλεκτρονικό, ψηφιακό ε π ανα π ρο ­ γραμ ­ ματιζόμενο σύστημα γενικής χρήσης το ο π οίο μ π ορεί να ε π εξεργάζεται δεδομένα βάσει ενός συνόλου π ροκαθορισμένων οδηγιών, των εντολών π ου συνολικά ονομάζονται π ρόγραμμα. ηλεκτρονικά κυκλώματαπ ληροφορίες ε π ανα π ρο ­ γραμ ­ ματιζόμενο σύστημαπ ρόγραμμα

3 ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Κάθε υ π ολογιστικό σύστημα, όσο μεγάλο ή μικρό κι αν είναι, α π οτελείται α π ό : υ π ολογιστικό σύστημα το υλικό μέρος (hardware)hardware Τα βασικά στοιχεία του υλικού μέρους του υ π ολογιστή είναι η κεντρική μονάδα ε π εξεργασίας ( ΚΜΕ, αγγλ. CPU, Central Prossesing Unit), η κεντρική μνήμη (RAM & ROM-BIOS), οι μονάδες εισόδου - εξόδου (π ληκτρολόγιο, π οντίκι, οθόνη κ. α.), οι π εριφερειακές συσκευές ( σκληρός δίσκος, δισκέτα, DVD, εκτυ π ωτής, σαρωτής, μόντεμ κ. α.). ΚΜΕRAMROMBIOSπ ληκτρολόγιοπ οντίκι οθόνηπ εριφερειακές συσκευές σκληρός δίσκος δισκέταDVD εκτυ π ωτής σαρωτής μόντεμ λογισμικό (software).software

4 ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Υ π άρχουν διάφοροι τύ π οι υ π ολογιστών οι ο π οίοι διαφέρουν κατά το μέγεθος, τις δυνατότητες ( ε π εξεργαστική ισχύς ) και την αρχιτεκτονική τους, δηλαδή τον τρό π ο π ου τα βασικά τους μέρη συνδέονται και συνεργάζονται μεταξύ τους. Στην π ιο διαδεδομένη κατηγορία υ π ολογιστών ανήκουν οι μικροϋ π ολογιστές. Στους μικροϋ π ολογιστές τα βασικά εξαρτήματα, ό π ως ο ε π εξεργαστής, η μνήμη κ. ά., βρίσκονται το π οθετημένα σ ' ένα τυ π ωμένο κύκλωμα π ου ονομάζεται μητρική κάρτα ( αγγλ. Motherboard ή MoBo). Εκτός α π ό τον ε π εξεργαστή και τη μνήμη, π άνω στη μητρική βρίσκονται οι θέσεις ε π έκτασης στις ο π οίες το π οθετούνται οι διάφορες κάρτες, γραφικών, ήχου κ. λ π.). Στη μητρική ε π ίσης βρίσκονται υ π οδοχές για τη σύνδεση διαφόρων άλλων συσκευών.

5 ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Το λογισμικό του υ π ολογιστή α π οτελείται α π ό τα α π αραίτητα π ρογράμματα π ου δίνουν τις κατάλληλες εντολές, για να λειτουργεί το υλικό μέρος. Συνίσταται δε α π ό το λειτουργικό σύστημα ( το βασικό π ρόγραμμα για τη λειτουργία του Η / Υ καθώς και για την ε π ικοινωνία του με τον άνθρω π ο ) και το λογισμικό εφαρμογών (π ακέτα εφαρμογών, γλώσσες π ρογραμματισμού, εκ π αιδευτικό λογισμικό, π ρογράμματα – εργαλεία κ. α.).

6 ΜΕΡΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Οι άνθρω π οι ε π ινόησαν κατά την αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα διάφορες συσκευές για να μετρούν τον χρόνο ή για να μετρούν τις φαινόμενες μετακινήσεις των αστεριών ως βοήθημα στα θαλάσσια ταξίδια τους. Πολλές α π ό αυτές τις εφευρέσεις χάθηκαν.

7 ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ο Τζον Νά π ιερ το 1614 ε π ινόησε μηχανή για υ π ολογισμό λογαρίθμων. Ο Γουίλλιαμ Ότρεντ το 1625 ε π ινόησε τον λογαριθμικό κανόνα. Ο Μ π λεζ Πασκάλ το 1642 κατασκεύασε μηχανή για π ροσθαφαιρέσεις. Ο Ζοζέφ Μαρί Ζακάρ, Γάλλος μηχανικός, ε π ινόησε το 1801 μια υφαντική μηχανή με διάτρητες μεταλλικές κάρτες, π ου καθοδηγούσαν την μηχανή να π λέκει διάφορα σχέδια, και τα υφάσματα π ου γίνονται με αυτό τον τρό π ο ύφανσης φέρουν μέχρι σήμερα το όνομά του. Με αλλαγή των μεταλλικών καρτών άλλαζε το σχέδιο της π λέξης. Το 1848 ο Τζωρτζ Μ π ουλ ε π ινόησε την άλγεβρα π ου φέρει το όνομά του : Άλγεβρα Μ π ουλ. Εφαρμογές της βρίσκουμε στα ψηφιακά κυκλώματα, στους λογικούς συλλογισμούς και π ρακτικά σε κάθε π ρόγραμμα Η / Υ. Ο Βρετανός μαθηματικός Τσαρλς Μ π άμ π ατζ το 1871 σχεδίασε την Αναλυτική μηχανή του. Η μηχανή δεν μ π ορούσε να κατασκευαστεί με την τεχνολογία εκείνης της ε π οχής ε π ειδή α π αιτούσε π ολύ μεγαλύτερη ακρίβεια αλλά, ό π ως εξήγησε η κόρη του Λόρδου Βύρωνα, η π ροικισμένη μαθηματικός και π ρώτη π ρογραμματίστρια υ π ολογιστών Άντα Λάβλεϊς, ήταν τόσο π ολυδύναμη π ου θα είχε ανυ π ολόγιστη αξία αργότερα. Το 1890 ο Αμερικανός μηχανικός Χέρμαν Χόλεριθ σκέφθηκε να χρησιμο π οιήσει χάρτινες διάτρητες κάρτες, χρησιμο π οιώντας την ιδέα του Ζακάρ, με διατρήσεις π ου να συμβολίζουν γράμματα και αριθμούς, για να ε π ιτύχει μικρότερους χρόνους ε π εξεργασίας της κρατικής α π ογραφής των Η. Π. Α., με μεγάλη ε π ιτυχία. Ο Βάνεβαρ Μ π ους το 1930 έφτιαξε τον διαφορικό αναλυτή π ου χρησιμο π οιήθηκε κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μηχανή Z3, π ου έφτιαξε ο Γερμανός μηχανικός Κόνραντ Τσούζε το 1941, ήταν η π ρώτη π ου χρησιμο π οιούσε το δυαδικό σύστημα αρίθμησης.

8 ΜΕΡΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΟΣ 2 ο Το ε π όμενο βήμα ήταν η ε π ινόηση μιας μηχανής γενικού σκο π ού π ου θα μ π ορούσε να λύνει π ροβλήματα διαφόρων ειδών. Εδώ εμφανίστηκε ο Ούγγρος μαθηματικός Τζον φον Νόιμαν, μια εργασία του ο π οίου δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 1945 με τίτλο Προσχέδιο έκθεσης για τον EDVAC, ό π ου π εριέγραφε τη λογική λειτουργία μιας υ π ολογιστικής μηχανής π ου χρησιμο π οιούσε το δυαδικό σύστημα και α π οθήκευε στην μνήμη της το π ρόγραμμά της. Μετά α π ό αυτή την εργασία οι σημερινοί υ π ολογιστές λέγονται και μηχανές αρχιτεκτονικής φον Νόιμαν. Περιγράφοντας με αδρές γραμμές μια μηχανή φον Νόιμαν, λέμε ότι έχει μια ( τουλάχιστον ) Μονάδα Εισόδου, α π ό την ο π οία π ληροφορείται η ΚΜΕ (CPU) π οιο είναι το π ρόγραμμα και τα δεδομένα του, μια Κεντρική Μονάδα Ε π εξεργασίας ( ΚΜΕ ) του π ρογράμματος και των δεδομένων, η ο π οία ρυθμίζει και την γενικότερη λειτουργία του Η / Υ, μια Κεντρική Μνήμη, ό π ου α π οθηκεύει η ΚΜΕ τα εισαγόμενα, τα ενδιάμεσα στοιχεία και τα δημιουργούμενα α π οτελέσματα, μια ( τουλάχιστον ) Μονάδα Εξόδου στην ο π οία εξάγονται τα α π οτελέσματα π ου η ΚΜΕ σχημάτισε στην Κεντρική Μνήμη.

9 ΜΕΡΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΡΟΣ 3 ο Πολύ σημαντική ιστορική στιγμή ήταν η ανακάλυψη του τρανζίστορ το 1947, καθώς κατάργησε τις λυχνίες κενού π ου χρησιμο π οιούνταν μέχρι τότε για την υλο π οίηση λογικών π υλών και κυκλωμάτων, και οδήγησε έτσι στη δραματική μείωση του μεγέθους των κυκλωμάτων και κατά συνέ π εια των υ π ολογιστών. Παρόμοια στιγμή ήταν η π αρουσίαση, στις 12 Σε π τεμβρίου 1958, του π ρώτου ολοκληρωμένου κυκλώματος σε μορφή μικροτσί π (microchip) α π ό τους Ρόμ π ερτ Νόις και Τζακ Κίλμ π ι. Με τα νέα υλικά οι Η / Υ έγιναν μικρότεροι, οικονομικότεροι και ταχύτεροι. Χρησιμο π οιήθηκαν για μετεωρολογικές μελέτες και π ρόβλεψη καιρού, για ε π ιχειρησιακές εργασίες, για έρευνα φυσικής υψηλών ενεργειών, για αναζήτηση κοιτασμάτων π ετρελαίου, για ιατρικές εφαρμογές και για π άμ π ολλες άλλες χρήσεις.

10 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΡΟΣ 1 ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Υ π ερυ π ολογιστής (supercomputer) Μικρός υ π ερυ π ολογιστής Κεντρικός υ π ολογιστής (mainframe) Εξυ π ηρετητής (server) Σταθμός εργασίας (Workstation) Προσω π ικός υ π ολογιστής (PC) Ε π ιτρα π έζιος υ π ολογιστής (desktop PC) Φορητός υ π ολογιστής (Laptop)

11 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΡΟΣ 2 ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ένας λιγότερο διφορούμενος τρό π ος ταξινόμησης των υ π ολογιστών είναι ως π ρος την τεχνολογία υλο π οίησης. Οι π ρώτοι υ π ολογιστές ήταν καθαρά μηχανικοί. Τη δεκαετία του 1930 ηλεκτρομηχανικά μέρη χρησιμο π οιήθηκαν στις τηλε π ικοινωνίες και το 1940 ο π ρώτος καθαρά ηλεκτρονικός υ π ολογιστής κατασκευάστηκε με λυχνίες. Α π ό την δεκαετία του 1950 οι λυχνίες σταδιακά αντικαταστάθηκαν με τρανζίστορ και στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970 άρχισαν να χρησιμο π οιούνται τα ολοκληρωμένα κυκλώματα α π ό ημιαγωγούς με τα ο π οία έγιναν και οι μικροϋ π ολογιστές π ου α π οτελούν μέχρι σήμερα την κυρίαρχη τεχνολογία δημιουργίας υ π ολογιστών. Στις μέρες μας γίνονται έρευνες π ρος άλλες τεχνολογίες υλο π οίησης π ου στοχεύουν στην δημιουργία ο π τικών υ π ολογιστών και κβαντικών υ π ολογιστών.

12 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΡΟΣ 3 ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Μηχανικός ενάντι Ηλεκτρονικού Ψηφιακός ενάντι Αναλογικού Δυαδικός ενάντι Δεκαδικού

13 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η ικανότητα να π ρογραμματιστεί ένας υ π ολογιστής π ρομηθεύοντάς τον με ένα σύνολο εντολών π ρος εκτέλεση, χωρίς να χρειαστεί να αναδιαμορφωθεί η φυσική διάταξή του ( ό π ως γινόταν με τις καλωδιώσεις και τους χιλιάδες διακό π τες των π ρώτων υ π ολογιστών ), είναι ένα θεμελιώδες σχεδιαστικό στοιχείο των σύγχρονων υ π ολογιστών. Αυτό το χαρακτηριστικό ε π εκτάθηκε όταν οι υ π ολογιστές μ π όρεσαν να ελέγξουν δυναμικά την ροή της εκτέλεσης των εντολών ενός π ρογράμματος βασιζόμενοι σε ενδιάμεσα α π οτελέσματα του υ π ολογισμού.

14 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός υ π ολογισμού, είναι συχνά χρήσιμο να α π οθηκεύσουμε ενδιάμεσα α π οτελέσματα για v α τα χρησιμο π οιήσουμε μετά σε άλλους υ π ολογισμούς. Η α π όδοση π ολλών υ π ολογιστών καθορίζεται σημαντικά α π ό την ταχύτητα με την ο π οία μ π ορούν να διαβάσουν τιμές α π ό τη μνήμη και να γράψουν τιμές σ ' αυτήν, καθώς και α π ό τη συνολική της χωρητικότητα. Αρχικά η μνήμη χρησιμο π οιούνταν μόνο για την α π οθήκευση ενδιάμεσων τιμών κατά την εκτέλεση ενός υ π ολογισμού αλλά κατά την δεκαετία του 1940 εφαρμόσθηκε η ιδέα ότι και το ίδιο το π ρόγραμμα θα μ π ορούσε να α π οθηκευτεί στην μνήμη. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στην ανά π τυξη του π ρώτου υ π ολογιστή με α π οθηκευμένο π ρόγραμμα, π ου είναι και ο τύ π ος του σύγχρονου υ π ολογιστή.

15 ΠΗΓΗ ΑΠΟ : WIKIPEDIA © ΝΙΚΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 2011-12


Κατέβασμα ppt "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Α π ό τον Νίκο Ρά π τη. Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο ηλεκτρονικός υ π ολογιστής είναι μια μηχανή κατασκευασμένη κυρίως α π ό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google