Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ανδρεία στον αρχαίο κόσμο Ο Λεωνίδας ο Α' (περίπου 540 π.χ. – 480 π.χ.) ήταν βασιλιάς της Σπάρτης από τη δυναστεία των Αγιάδων. Ο Λεωνίδας ο Α' (περίπου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ανδρεία στον αρχαίο κόσμο Ο Λεωνίδας ο Α' (περίπου 540 π.χ. – 480 π.χ.) ήταν βασιλιάς της Σπάρτης από τη δυναστεία των Αγιάδων. Ο Λεωνίδας ο Α' (περίπου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ανδρεία στον αρχαίο κόσμο Ο Λεωνίδας ο Α' (περίπου 540 π.χ. – 480 π.χ.) ήταν βασιλιάς της Σπάρτης από τη δυναστεία των Αγιάδων. Ο Λεωνίδας ο Α' (περίπου 540 π.χ. – 480 π.χ.) ήταν βασιλιάς της Σπάρτης από τη δυναστεία των Αγιάδων.

2 Τι σήμαινε η ανδρεία για τους αρχαίους Έλληνες ; Η ανδρεία συμφώνα με τον Αριστοτέλη είναι η π ράξη π ου καθορίζεται α π ό τον ανθρώ π ινο φόβο και τον ανθρώ π ινο θάρρος. δηλαδή αν κά π οιος δείχνει θάρρος εκεί π ου οι π ερισσότεροι ή όλοι φοβούνται, είναι τότε γενναίος. Ε π ίσης ε π ειδή το θεωρεί καλό και μ π ορεί να ενεργεί έτσι ακόμα κι αν δεν είναι κανένας π αρών.

3 Παραδείγματα ανδρείας στον αρχαίο κόσμο. Στον αρχαίο κόσμο π αραδείγματα ανδρείας υ π άρχουν π ολλά. Ο Λεωνίδας και οι τριακόσιοι σ π αρτιάτες μαζί με 700 Θεσ π ιεις αρνήθηκαν να α π οχωρίσουν και π ολέμησαν εναντίων ολοκλήρου στρατού. Ο Λεωνίδας και οι τριακόσιοι σ π αρτιάτες μαζί με 700 Θεσ π ιεις αρνήθηκαν να α π οχωρίσουν και π ολέμησαν εναντίων ολοκλήρου στρατού. Ο Θεμιστοκλής στη ναυμαχία της Σαλαμίνας κατάφερε να νικήσει τον τεράστιο στόλο των π ερσών. Ο Θεμιστοκλής στη ναυμαχία της Σαλαμίνας κατάφερε να νικήσει τον τεράστιο στόλο των π ερσών. Ο Κωνσταντίνος ια ’ π αλαιολόγος ο ό π οιος αντιμετώ π ισε με θάρρος τον ερχομό του θανάτου δείχνοντας την ανδρεία του. Ο Κωνσταντίνος ια ’ π αλαιολόγος ο ό π οιος αντιμετώ π ισε με θάρρος τον ερχομό του θανάτου δείχνοντας την ανδρεία του. Στον αρχαίο κόσμο π αραδείγματα ανδρείας υ π άρχουν π ολλά. Ο Λεωνίδας και οι τριακόσιοι σ π αρτιάτες μαζί με 700 Θεσ π ιεις αρνήθηκαν να α π οχωρίσουν και π ολέμησαν εναντίων ολοκλήρου στρατού. Ο Λεωνίδας και οι τριακόσιοι σ π αρτιάτες μαζί με 700 Θεσ π ιεις αρνήθηκαν να α π οχωρίσουν και π ολέμησαν εναντίων ολοκλήρου στρατού. Ο Θεμιστοκλής στη ναυμαχία της Σαλαμίνας κατάφερε να νικήσει τον τεράστιο στόλο των π ερσών. Ο Θεμιστοκλής στη ναυμαχία της Σαλαμίνας κατάφερε να νικήσει τον τεράστιο στόλο των π ερσών. Ο Κωνσταντίνος ια ’ π αλαιολόγος ο ό π οιος αντιμετώ π ισε με θάρρος τον ερχομό του θανάτου δείχνοντας την ανδρεία του. Ο Κωνσταντίνος ια ’ π αλαιολόγος ο ό π οιος αντιμετώ π ισε με θάρρος τον ερχομό του θανάτου δείχνοντας την ανδρεία του.

4 Ο Κωσταντινάτα π αλαιολόγος ΙΑ ’. Το Βυζάντιο ήταν ήδη εξασθενημένο και διαιρεμένο τους τελευταίους δύο αιώνες, σκιά της π αλιάς Αυτοκρατορίας. Η Άλωση του 1204 α π ό τους Σταυροφόρους και αργότερα οι εσωτερικές έριδες των Παλαιολόγων, π αρόλο π ου ε π ανέκτησαν την Κωνσταντινού π ολη, οδήγησαν στη σταδιακή εξασθένηση και συρρίκνωση. Ήδη α π ό το 1354 με την κατάληψη της Αδριανού π ολης α π ό τους Οθωμανούς, το Βυζάντιο, κυκλωμένο π λέον εδαφικά, ήταν φόρου υ π οτελής στον Οθωμανό σουλτάνο. Έτσι, η Άλωση ήλθε ως φυσικό α π οτέλεσμα της αδιάκο π ης ε π έκτασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην ευρύτερη π εριοχή. Οι συγκρούσεις ήταν ιδιαίτερα άνισες υ π έρ των Τούρκων, σε σημείο π ου να μνημονεύεται α π ό τις π ηγές το τετελεσμένο της έκβασης της π ολιορκίας. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στον ηρωισμό των π ολιορκημένων και ιδιαίτερα του Αυτοκράτορα. Το γεγονός της π τώσης της « θεοφυλάκτου Πόλεως », άφησε βαθιά ίχνη στις π ηγές της ε π οχής. Α π όρροια της Άλωσης ήταν η συνέχιση της εδαφικής π ροώθησης των Τούρκων. Κατά τα τέλη του 17 ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία έφτασε στο α π όγειό της, α π ειλώντας την Βιέννη. Πολλές φορές η Άλωση της Κωνσταντινού π ολης, χρησιμο π οιείται α π ό τους ιστορικούς ως γεγονός π ου σηματοδοτεί το τέλους του Μεσαίωνα και την έναρξη της Αναγέννησης. Το Βυζάντιο ήταν ήδη εξασθενημένο και διαιρεμένο τους τελευταίους δύο αιώνες, σκιά της π αλιάς Αυτοκρατορίας. Η Άλωση του 1204 α π ό τους Σταυροφόρους και αργότερα οι εσωτερικές έριδες των Παλαιολόγων, π αρόλο π ου ε π ανέκτησαν την Κωνσταντινού π ολη, οδήγησαν στη σταδιακή εξασθένηση και συρρίκνωση. Ήδη α π ό το 1354 με την κατάληψη της Αδριανού π ολης α π ό τους Οθωμανούς, το Βυζάντιο, κυκλωμένο π λέον εδαφικά, ήταν φόρου υ π οτελής στον Οθωμανό σουλτάνο. Έτσι, η Άλωση ήλθε ως φυσικό α π οτέλεσμα της αδιάκο π ης ε π έκτασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην ευρύτερη π εριοχή. Οι συγκρούσεις ήταν ιδιαίτερα άνισες υ π έρ των Τούρκων, σε σημείο π ου να μνημονεύεται α π ό τις π ηγές το τετελεσμένο της έκβασης της π ολιορκίας. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στον ηρωισμό των π ολιορκημένων και ιδιαίτερα του Αυτοκράτορα. Το γεγονός της π τώσης της « θεοφυλάκτου Πόλεως », άφησε βαθιά ίχνη στις π ηγές της ε π οχής. Α π όρροια της Άλωσης ήταν η συνέχιση της εδαφικής π ροώθησης των Τούρκων. Κατά τα τέλη του 17 ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία έφτασε στο α π όγειό της, α π ειλώντας την Βιέννη. Πολλές φορές η Άλωση της Κωνσταντινού π ολης, χρησιμο π οιείται α π ό τους ιστορικούς ως γεγονός π ου σηματοδοτεί το τέλους του Μεσαίωνα και την έναρξη της Αναγέννησης.

5 Ο Λεωνίδας. Ο Λεωνίδας ανέλαβε την ηγεσία του συμμαχικού ελληνικού στρατού και κατάφερε με ε π ιτυχία να τους κρατήσει ενωμένους και να ξεχάσουν τις διαφορές τους. Η στρατιωτική του ευφυΐα έγινε εμφανής στις Θερμο π ύλες με το τρό π ο π ου π αρέταξε τα στρατιωτικά τμήματα και με τη ταχύτητα με την ο π οία τα ενάλλασσε στο π εδίο της μάχης. Ταυτόχρονα έδειξε και τον ηρωισμό του : όταν ο Ξέρξης του α π έστειλε αγγελιαφόρο και του ζήτησε να π αραδώσει τα ό π λα και να π αραδοθεί, ο Σ π αρτιάτης βασιλιάς α π άντησε « Μολών λαβέ », δηλαδή « Έλα να τα π άρεις », θέλοντας έτσι να τον π ροκαλέσει να δώσει μάχη και να α π οδείξει την αξία του. Ο βασιλιάς Λεωνίδας έ π εσε μαχόμενος κατά των Περσών στο σημείο των Θερμο π υλών και έγινε σύμβολο π ατριωτικής αυτοθυσίας. Μ π ροστά στις π ολυ π ληθείς δυνάμεις των Περσών ο Λεωνίδας με 300 Σ π αρτιάτες και 700 Θεσ π ιείς οχυρώθηκαν στις Θερμο π ύλες, ό π ου μετά α π ό π ροδοσία του Εφιάλτη, εξοντώθηκαν όλοι. Ο Λεωνίδας ανέλαβε την ηγεσία του συμμαχικού ελληνικού στρατού και κατάφερε με ε π ιτυχία να τους κρατήσει ενωμένους και να ξεχάσουν τις διαφορές τους. Η στρατιωτική του ευφυΐα έγινε εμφανής στις Θερμο π ύλες με το τρό π ο π ου π αρέταξε τα στρατιωτικά τμήματα και με τη ταχύτητα με την ο π οία τα ενάλλασσε στο π εδίο της μάχης. Ταυτόχρονα έδειξε και τον ηρωισμό του : όταν ο Ξέρξης του α π έστειλε αγγελιαφόρο και του ζήτησε να π αραδώσει τα ό π λα και να π αραδοθεί, ο Σ π αρτιάτης βασιλιάς α π άντησε « Μολών λαβέ », δηλαδή « Έλα να τα π άρεις », θέλοντας έτσι να τον π ροκαλέσει να δώσει μάχη και να α π οδείξει την αξία του. Ο βασιλιάς Λεωνίδας έ π εσε μαχόμενος κατά των Περσών στο σημείο των Θερμο π υλών και έγινε σύμβολο π ατριωτικής αυτοθυσίας. Μ π ροστά στις π ολυ π ληθείς δυνάμεις των Περσών ο Λεωνίδας με 300 Σ π αρτιάτες και 700 Θεσ π ιείς οχυρώθηκαν στις Θερμο π ύλες, ό π ου μετά α π ό π ροδοσία του Εφιάλτη, εξοντώθηκαν όλοι.

6 Ο Θεμιστοκλής. Ο Θεμιστοκλής ήταν ο στρατηγός στην ναυμαχία της Σαλαμίνας. Καθώς έ π εισε τους αθηναίους να π ολεμήσουν και να μην π αραδοθούν α π οφάσισε να αντιμετω π ίσει τους π έρσες στη Σαλαμίνα. Με το θάρρος και την ανδρεία του σε συνδυασμό με την αφυΐα του καταφερε να π αρει μια συμαντικη νικη για τους ελληνες. Αυτη η νικη ηταν το στο π στην π ανίσχυρη Περσία.

7 Η ε π ιρροή των αρχαίων στρατηγών στην ε π ανάσταση του 1821. Οι έλληνες της ε π ανάστασης π ήραν δύναμη α π ό την ιστορία των π ρογονών τους. Ό π ως και ξέρουμε η ε π ανάσταση είχε εθνικό χαρακτήρα. Η Ελληνική ε π ανάσταση του 1821 υ π ήρξε ο α π ελευθερωτικός αγώνας των Ελλήνων. Α π οτέλεσε π ροϊόν εθνικού κινήματος π ου ανα π τύχθηκε α π ό τα μέσα του 18 ου αιώνα, με την συμβολή Ελλήνων διαφωτιστών. Προετοιμάστηκε α π ό την Φιλική Εταιρία τα μέλη της ο π οίας δημιούργησαν ε π αναστατικές εστίες α π ό την Μολδοβλαχία μέχρι την Κρήτη. Στις π εριοχές π ου ε π αναστάτησαν συγκαταλέγονται η Πελο π όννησος, η Στερεά Ελλάδα, τα π ερισσότερα νησιά του Αιγαίου, η Κρήτη, π εριοχές της Η π είρου και της Θεσσαλίας, π εριοχές της Μακεδονίας και η Κύ π ρος. Παρά την π ροσ π άθεια καταστολής α π ό τη π λευρά του Σουλτάνου, η ε π ανάσταση κατάφερε να ε π ιζήσει οδηγώντας μετά α π ό μία σειρά διεθνών συνθηκών μεταξύ 1827 και 1832 στη δημιουργία ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.

8 Σύγχρονα π ρότυ π α ανδρείας και θάρρους. Στη σύγχρονη ε π οχή π ράξεις ανδρείας είναι σ π άνιες όμως υ π άρχουν.  Ο Ντουάιτ Ντέιβιντ « Άικ » Αϊζενχάουερ ( αγγλικά : Dwight David "Ike" Eisenhower, 1890- 1969) ήταν ο 34 ος π ρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεννήθηκε στο Ντένισον του Τέξας και είχε γερμανική καταγωγή. Ήταν το τρίτο α π ό τα ε π τά π αιδιά της οικογένειας. Το 1911 κατατάχθηκε στον στρατό και το 1915 α π οφοίτησε α π ό την στρατιωτική ακαδημία. Στο τέλος του Α΄ π αγκοσμίου π ολέμου στάλθηκε στη Γαλλία ό π ου υ π ηρέτησε ως εκ π αιδευτής του σώματος θωρακισμένων αρμάτων. Στη συνέχεια υ π ηρέτησε στην Πενσυλβανία, στο Μέρυλαντ και στον Παναμά. Το 1933 μετατέθηκε στο ε π ιτελείο και το 1935 στάλθηκε στις Φιλι ππ ίνες υ π ό τις διαταγές του Μακ Άρθουρ. Έλαβε μέρος στον Β΄ π αγκόσμιο π όλεμο και τον Νοέμβριο του 1942, αφού π ροηγουμένως είχε π ροαχθεί α π ό συνταγματάρχη σε υ π οστράτηγο, οργάνωσε και διηύθυνε την α π όβαση των συμμάχων στην Νότια Αφρική. Το 1943 διορίστηκε ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων κατά την Α π όβαση της Νορμανδίας, θέση στην ο π οία π αρέμεινε μέχρι το τέλος του π όλεμο ανερχόμενος στον βαθμό του Αρχιστράτηγου ( Στρατηγού 5 αστέρων ). Η θέση π ου του εμ π ιστεύτηκαν π αρόλο π ου μάχιμα δεν διέθετε αντίστοιχη π είρα ήταν α π οτέλεσμα της δι π λωματικής ισορρο π ίας π ου α π αιτούσε ο π όλεμος μεταξύ των Συμμάχων και ειδικά της Αγγλίας και ό π ου οι π ροστριβές με τον στρατηγό Μ π έρναρντ Μοντγκόμερυ ήταν αρκετά συχνές στο π αρασκήνιο.. Στη σύγχρονη ε π οχή π ράξεις ανδρείας είναι σ π άνιες όμως υ π άρχουν.  Ο Ντουάιτ Ντέιβιντ « Άικ » Αϊζενχάουερ ( αγγλικά : Dwight David "Ike" Eisenhower, 1890- 1969) ήταν ο 34 ος π ρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεννήθηκε στο Ντένισον του Τέξας και είχε γερμανική καταγωγή. Ήταν το τρίτο α π ό τα ε π τά π αιδιά της οικογένειας. Το 1911 κατατάχθηκε στον στρατό και το 1915 α π οφοίτησε α π ό την στρατιωτική ακαδημία. Στο τέλος του Α΄ π αγκοσμίου π ολέμου στάλθηκε στη Γαλλία ό π ου υ π ηρέτησε ως εκ π αιδευτής του σώματος θωρακισμένων αρμάτων. Στη συνέχεια υ π ηρέτησε στην Πενσυλβανία, στο Μέρυλαντ και στον Παναμά. Το 1933 μετατέθηκε στο ε π ιτελείο και το 1935 στάλθηκε στις Φιλι ππ ίνες υ π ό τις διαταγές του Μακ Άρθουρ. Έλαβε μέρος στον Β΄ π αγκόσμιο π όλεμο και τον Νοέμβριο του 1942, αφού π ροηγουμένως είχε π ροαχθεί α π ό συνταγματάρχη σε υ π οστράτηγο, οργάνωσε και διηύθυνε την α π όβαση των συμμάχων στην Νότια Αφρική. Το 1943 διορίστηκε ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων κατά την Α π όβαση της Νορμανδίας, θέση στην ο π οία π αρέμεινε μέχρι το τέλος του π όλεμο ανερχόμενος στον βαθμό του Αρχιστράτηγου ( Στρατηγού 5 αστέρων ). Η θέση π ου του εμ π ιστεύτηκαν π αρόλο π ου μάχιμα δεν διέθετε αντίστοιχη π είρα ήταν α π οτέλεσμα της δι π λωματικής ισορρο π ίας π ου α π αιτούσε ο π όλεμος μεταξύ των Συμμάχων και ειδικά της Αγγλίας και ό π ου οι π ροστριβές με τον στρατηγό Μ π έρναρντ Μοντγκόμερυ ήταν αρκετά συχνές στο π αρασκήνιο..

9

10 Τέλος Τέλος ΤΖΙΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΟΥΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΟΥΣΚΕΤΑ ΒΑΛΕΡΙΑ ΡΙΠΙ ΓΙΟΝΟΥΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΖΙΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΙΟΥΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΟΥΣΚΕΤΑ ΒΑΛΕΡΙΑ ΡΙΠΙ ΓΙΟΝΟΥΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ


Κατέβασμα ppt "Η ανδρεία στον αρχαίο κόσμο Ο Λεωνίδας ο Α' (περίπου 540 π.χ. – 480 π.χ.) ήταν βασιλιάς της Σπάρτης από τη δυναστεία των Αγιάδων. Ο Λεωνίδας ο Α' (περίπου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google