Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Επικοινωνία σε μια ξένη γλώσσα Μάθημα 2 Μαθαίνοντας βασικές έννοιες σε μία ξένη γλώσσα - Γαλλικά

2 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Ρήματα List κατάγομαι κατοικώ ζω ονομάζομαι είμαι Venir de venir habiter vivre S’appeler être έρχομαι

3 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. être (είμαι) ) Εγώ είμαι Je suis [zie soui ] Εσύ είσαι Tu es [tu é] Αυτός είναι Il est [il é] Αυτή είναι Elle est [el é] Αυτό είναι C’est [sé]

4 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. être (είμαι) Present Simple ) Εμείς είμαστε Nous sommes [nou som] Εσείς είστε Vous êtes [vouzét] Αυτοί είναι Ils sont [il son] (αρσενικό) Elles sont [el son] (θηλυκό) Ce sont [se son] (ουδέτερο)

5 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. S’appeler (ονομάζομαι) ) Εγώ ονομάζομαι Je m’ appelle [zie mapel] Εσύ ονομάζεσαι Tu t’appelles [tu tapel] Αυτός ονομάζεται Il s’appelle [il sapel] Αυτή ονομάζεται Elle s’appelle [el sapel] Αυτό ονομάζεται Cela (Ça) s’appelle [sa sapel]

6 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. S’appeler (ονομάζομαι) Εμείς ονομαζόμαστε Nous nous appelons [nou nou zapelon] Εσείς ονομάζεστε Vous vous appelez [vous vous zapelé] Αυτοί ονομάζονται Ils s’appellent [il sapel] (αρσενικό) Elles s’appellent [el sapel] (θηλυκό) Ils s’appellent [il sapel] (ουδέτερο)

7 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. vivre (ζω) Εγώ ζω Je vis [zie vi] Εσύ ζεις Tu vis [tu vi] Αυτός ζει Il vit [il vi] Αυτή ζει Elle vit [el vi] Αυτό ζει Cela (ça) vit [sela / sa vit]

8 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. vivre (ζω) Εμείς ζούμε Nous vivons [nou vivon] Εσείς ζείτε Vous vivez [vou vivé] Αυτοί ζουν Ils vivent [il viv] (αρσενικό) eIles vivent [il viv] (θηλυκό) Ils vivent [il viv] (ουδέτερο)

9 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. habiter (κατοικώ) Εγώ κατοικώ J’habite [ziabit] Εσύ κατοικείς Tu habites [tu habit] Αυτός κατοικεί Il habite [il abit] Αυτή κατοικεί Elle habite [el abit] Αυτό κατοικεί Il habite [il abit]

10 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. habiter (κατοικώ) Εμείς κατοικούμε Nous habitons [nouzabiton] Εσείς κατοικείτε Vous habitez [vouzabité] Αυτοί κατοικούν ils/ elles habitent [il / el zabit]

11 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. venir (έρχομαι) Εγώ έρχομαι Je viens [zie vien] Εσύ έρχεσαι Tu viens [tu vien] Αυτός έρχεται Il vient [il vién] Αυτή έρχεται Elle vient [el vién]

12 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. venir (έρχομαι) Εμείς ερχόμαστε Nous venons [nou venon] Εσείς έρχεστε Vous venez [vou vené] Αυτοί έρχονται Ils / elles viennent [il / el viénne]

13 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. venir de (κατάγομαι) Εγώ κατάγομαι Je viens de [zie vién de] Εσύ κατάγεσαι Tu viens de [tu viens de] Αυτός κατάγεται Il vient de [il vién de] Αυτή κατάγεται Elle vient de [el vién de] Αυτό κατάγεται Il vient de [il vién de]

14 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. venir de (κατάγομαι) Εμείς καταγόμαστε Nous venons de [nou venon de] Εσείς κατάγεστε Vous venez de [vou vené de] Αυτοί κατάγονται Ils/ elles viennent de [il / el viénne de ]

15 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Κτητικά επίθετα και Κτητικές αντωνυμίες C’est mon sac C’est ton sac C’est son sac C’est notre sac C’est votre sac C’est leur sac Αυτή είναι η τσάντα μου Αυτή είναι η τσάντα σου Αυτή είναι η τσάντα του Αυτή είναι η τσάντα της Αυτή είναι η τσάντα μας Αυτή είναι η τσάντα σας Αυτή είναι η τσάντα τους Τσάντα  sac (sak) Αυτό  ce (sé) Κτητικά Επίθετα Possessive Pronouns Αυτό είναι δικό μου Αυτό είναι δικό σου Αυτό είναι δικό του Αυτό είναι δικό της Αυτό είναι δικό τους Αυτό είναι δικό σας Αυτό είναι δικό μας C’est le mien C’est le tien C’est le sien C’est le notre C’est le votre C’est le leur

16 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. L’heure (leur ) / Ώρα Η ώρα είναι μία Il est une heure Il é iouneur Η ώρα είναι δύο Il est deux heures il é deuzeur Η ώρα είναι τρεις Il est trois heures il é trouazeur Η ώρα είναι τέσσερις Il est quatre heures Il é katreur Η ώρα είναι πέντε Il est cinq heures Il é sénkeur Η ώρα είναι έξι Il est six heures Il é sizeur

17 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. L’heure (leur ) / Ώρα Η ώρα είναι επτά Il est sept heures Il é séteur Η ώρα είναι οκτώ Il est huit heures Il é ouiiteur Η ώρα είναι εννιά Il est neuf heures Iil é neveur Η ώρα είναι δέκα Il est dix heures Il é dizeur Η ώρα είναι έντεκα Il est onze heures Il é onzeur Είναι μεσάνυχτα Il est minuit Il é minoui

18 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. L’heure (leur ) / Ώρα Δώδεκα και δεκαπέντε ή Δώδεκα και τέταρτο Δώδεκα και σαράντα πέντε ή Μία παρά τέταρτο Le quart= Τέταρτο Il est une une heure moins le quart ( mouàn le kar) Il est treize heures moins le quart( trezeur mouàn le kar) Il est midi quinze Ou midi et quart (,midi é kar /,midi kiànz)

19 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Καλημέρα bonjour [bonziour] Γεια salut [salù] Saluer - Χαιρετισμοί

20 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Καληνύχτα bonnenuit [bonoui] Saluer - Χαιρετισμοι Αντίο aurevoir [orevouàr]

21 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Καλησπέρα bonsoir [bonsouàr] Saluer - Χαιρετισμοί

22 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Ευχαριστώ merci [merssi] Παρακαλώ Je vous en prie [zie vouzen pri] Ευχαριστώ, παρακαλώ

23 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Οι αριθμοί - les chiffres 1 ένα un [yn] 2 δύο deux [deu] 3 τρία trois [troua]

24 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Οι αριθμοί - les chiffres 4 τέσσερα quatre [katr] 5 πέντε cinq [sénk] 6 έξι six [sis]

25 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Οι αριθμοί - les chiffres 7 επτά sept [sét] 8 οκτώ huit [ouiit] 9 εννιά neuf [neuf]

26 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Οι αριθμοί - les chiffres 10 δέκα dix [dis] 11 έντεκα onze [onz] 12 δώδεκα douze [douz]

27 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Οι αριθμοί - les chiffres 13 δεκατρία treize [tréz] 14 δεκατέσσερα quatorze [katorz] 15 δεκαπέντε quinze [kénz]

28 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Οι αριθμοί - les chiffres 16 δεκαέξι seize [séz] 17 δεκαεπτά Dix-sept [dissét] 18 δεκαοκτώ Dix-huit [dizouiit]

29 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Οι αριθμοί - les chiffres 19 δεκαεννιά Dix-neuf [diz neuf] 20 είκοσι vingt [vén] 21 είκοσι ένα Vingt et un [vénte an ( nasal vowel) ]

30 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Οι αριθμοί - les chiffres 30 τριάντα trente [trent] 40 σαράντα quarante [karànt] 50 πενήντα cinquante [senkànt]

31 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Οι αριθμοί - les chiffres 60 εξήντα soixante [souassànt] 70 εβδομήντα Soixante-dix [souassànt dis] 80 ογδόντα Quatre-vingt [kàtre vén]

32 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Οι αριθμοί - les chiffres 90 ενενήντα Quatre-vingt-dix [katre vén dis] 100 εκατό cent [sen ( nasal vowel ]

33 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Οι αριθμοί - les chiffres 51 (50+1) πενήντα ένα Cinquante et un [senkànte an ( nasal vowel ] 73 (70+3) εβδομήντα τρία soixante-treize [souassànt tréz]

34 Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Έχετε ολοκληρώσει το μάθημα με επιτυχία. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Και να θυμάστε: να συμμετέχετε πάντα ενεργά στη διαδικασία της μάθησης. Σας ευχαριστούμε


Κατέβασμα ppt "Communication in foreign language Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση(ανακοίνωση) δεσμεύει."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google