Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο ΘΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο ΘΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο ΘΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Εαρινό Τετράμηνο 2006

2 Σε τι μπορούμε να μοιάσουμε στον Θεό;
Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2006 Σε τι μπορούμε να μοιάσουμε στον Θεό;

3 Οι μεταδοτές ιδιότητες του Θεού
Οι μεταδοτές ιδιότητες του Θεού A. Ιδιότητες που περιγράφουν την ύπαρξη του Θεού 1. Πνευματικότητα 2. Αορατότητα B. Διανοητικές ιδιότητες 3. Γνώση (ή παντογνωσία) 4. Σοφία 5. Αξιοπιστία (και πίστη) Γ. Ηθικές ιδιότητες 6. Καλοσύνη 7. Αγάπη 8. Έλεος-χάρις- μακροθυμία) 9. Αγιότητα 10. Ειρήνη (ή τάξη) 11, Ευθύτητα (ή δικαιοσύνη) 12. Ζηλοτυπία 13. Οργή

4 Οι μεταδοτές ιδιότητες του Θεού
Οι μεταδοτές ιδιότητες του Θεού Δ. Ιδιότητες του σκοπού 14, Βούληση 15, Ελευθερία 16, Παντοδυναμία (ή δύναμη, και κυριαρχία) Ε. "Συνοπτικές" ιδιότητες 17, Τελειότητα 18, Μακαριότητα 19, Ομορφιά 20. Δόξα

5 A. Ιδιότητες της ύπαρξης του Θεού: 1. πνευματικότητα
Ο Θεός είναι Πνεύμα (Ιωάν. δ’ 24) Δεν έχει σώμα ή μέγεθος. Ούτε είναι ενέργεια, αέρας, ατμός. Επιπλέον δεν μοιάζει ούτε με το δικό μας πνεύμα, διότι και αυτό είναι κτιστό και άρα πεπερασμένο. Η ύπαρξή του δεν μοιάζει με τίποτε που γνωρίζουμε από τη δημιουργία. Δεν μπορούμε να τον συλλάβουμε με τις αισθήσεις μας. Ωστόσο έχει δώσει και σε εμάς πνεύματα με τα οποία μπορούμε να τον λατρεύουμε εν Πνεύματι και να κοινωνούμε μαζί του. «δεν θέλομεν υποταχθή πολλώ μάλλον εις τον Πατέρα των πνευμάτων και ζήσει;» Εβρ. ιβ’ 9

6 Συνέπειες για μας: Ο Θεός δεν πρέπει να λατρεύεται μέσω απεικονίσεων, και μάλιστα σαν να είναι όμοιος με κάποιο από τα δημιουργήματά του. «Μη κάμης εις σεαυτόν είδωλον, μηδέ ομοίωμά τινός, όσα είναι εν τω ουρανώ άνω, ή όσα εν τη γη κάτω, όσα εν τοις ύδασιν υποκάτω της γής·μη προσκυνήσης αυτά μηδέ λατρεύσης αυτά» Έξοδος κ’ 4. Η λατρεία του Θεού δεν σχετίζεται με συγκεκριμένο τόπο, αφού ο Θεός είναι όλος παντού. Ο Θεός πρέπει να λατρεύεται εν Πνεύματι (Ιωάν. δ’ 21). «Όστις όμως προσκολλάται με τον Κύριον είναι εν πνεύμα». (Α’ Κορ. ς’ 17)

7 Ιδιότητες της ύπαρξης του Θεού: 2. αορατότητα
Κανείς δεν έχει δει ούτε μπορεί να δει τον Θεό στην πλήρη του ουσία. «όστις μόνος έχει την αθανασίαν, κατοικών φως απρόσιτον, τον οποίον ουδείς των ανθρώπων είδεν ουδέ δύναται να ίδη· εις τον οποίον έστω τιμή και κράτος αιώνιον· αμήν» Α’ Τιμ. ς’ 16 Ωστόσο υπάρχει κάποια έννοια με την οποία ο Θεός μπορεί να κάνει τον εαυτό του εν μέρει ορατό μέσω κάποιας εξωτερικής εκδήλωσης.

8 «Και είπεν ο Κύριος, Ιδού, τόπος πλησίον μου, και θέλεις σταθή επί της πέτρας· και όταν η δόξα μου διαβαίνη, θέλω σε βάλει εις το σχίσμα της πέτρας και θέλω σε σκεπάσει με την χείρα μου, εωσού παρέλθω· και θέλω σηκώσει την χείρα μου και θέλεις ιδεί τα οπίσω μου· το δε πρόσωπόν μου δεν θέλεις ιδεί". Έξοδος λγ’ 21-23

9 Αορατότητα: οι θεοφάνειες της ΠΔ
Αορατότητα: οι θεοφάνειες της ΠΔ Θεοφάνεια = εμφάνιση του Θεού μέσω κάποιας ορατής μορφής για να μιλήσει στους ανθρώπους. «Και εκάλεσεν Ιακώβ το όνομα του τόπου εκείνον Φανουήλ, λέγων, Διότι είδον τον Θεόν πρόσωπον προς πρόσωπον, και εφυλάχθη η ζωή μου" Γένεσις λβ’ 30 «Και δεν εφάνη πλέον ο άγγελος του Κυρίου εις τον Μανωέ και εις την γυναίκα αυτού. Τότε εγνώρισεν ο Μανωέ ότι ήτο άγγελος Κυρίου. Και είπεν ο Μανωέ προς την γυναίκα αυτού, Βεβαίως θέλομεν αποθάνει, διότι είδομεν τον Θεόν". Κριτές ιγ’ 21-22 Η πληρέστερη θεοφάνεια είναι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού: «όστις είδεν εμέ είδε τον Πατέρα». Ιωάν. ιδ’ 9

10 Αορατότητα: θα δούμε ποτέ τον Θεό;
Αορατότητα: θα δούμε ποτέ τον Θεό; Κανείς δεν μπορεί να δει τον Θεό στην πληρότητά του, στην ουσία του, διότι είναι ανεξιχνίαστος. Ωστόσο, στη Νέα Ιερουσαλήμ θα δούμε αληθινά τον Θεό στη δόξα Του. Ο Κύριος είπε: «Μακάριοι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ιδεί τον Θεόν". Ματθ. ε’ 8 Ο απ. Παύλος: «Διότι τώρα βλέπομεν διά κατόπτρου αινιγματωδώς, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον". Α’ Κορ. ιγ’ 12. Ο απ. Ιωάννης: «Αγαπητοί, τώρα είμεθα τέκνα Θεού, και έτι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είσθαι· εξεύρομεν όμως ότι όταν φανερωθή, θέλομεν είσθαι όμοιοι με αυτόν, διότι θέλομεν ιδεί αυτόν καθώς είναι". Α’ Ιωάν. γ’ 2 «και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θέλει είσθαι εν αυτή (Νέα Ιερουσαλήμ), και οι δούλοι αυτού θέλουσι λατρεύσει αυτόν και θέλουσιν ιδεί το πρόσωπον αυτού» Αποκ. κβ’ 3-4

11 B. Διανοητικές ιδιότητες: 3. γνώση-παντογνωσία
Ο Θεός γνωρίζει πλήρως τον εαυτό του και τα πάντα, πραγματικά και δυνατά, σε μια απλή και αιώνια πράξη. Γνωρίζει τον εαυτό του: «Ούτω και τα του Θεού ουδείς γινώσκει ειμή το Πνεύμα του Θεού" Α’ Κορ. β’ 11 Όλα τα πράγματα: «Και δεν είναι ουδέν κτίσμα αφανές ενώπιον αυτού, αλλά πάντα είναι γυμνά και τετραχηλισμένα εις τους οφθαλμούς αυτού» Εβρ. δ’ 13.

12 Γνωρίζει όλες τις δυνατότητες: «Ουαί εις σε, Χοραζίν, ουαί εις σε, Βηθσαϊδάν· διότι εάν τα θαύματα τα γενόμενα εν υμίν εγίνοντο εν τη Τύρω και Σιδώνι προ πολλού ήθελον μετανοήσει εν σάκκω και σποδώ". Ματθ. ια’ 21 Σε μια απλή και αιώνια πράξη: Γνωρίζει πλήρως τα πάντα πάντοτε. «Διότι χίλια έτη ενώπιόν σου είναι ως ημέρα η χθές, ήτις παρήλθε, και ως φυλακή νυκτός". Ψαλμ. 90: 4 Ο Θεός γνωρίζει ό,τι θα συμβεί και ό,τι θα πράξει ως το τέλος της αιωνιότητας.

13 Ερωτήσεις: Τι σημαίνουν τότε εδάφια όπως: «Εγώ, εγώ είμαι, όστις εξαλείφω τας παραβάσεις σου ένεκεν εμού, και δεν θέλω ενθυμηθή τας αμαρτίας σου". Ησ. μδ’ 25 Πόσο ελεύθεροι είμαστε αν ο Θεός ξέρει τι θα κάνουμε στο μέλλον;

14 B. Διανοητικές ιδιότητες: 4. σοφία
Η σοφία του Θεού σημαίνει ότι ο Θεός επιλέγει πάντα τους καλύτερους στόχους και τα καλύτερα μέσα για την επίτευξή τους. «εις τον μόνον σοφόν Θεόν έστω η δόξα διά Ιησού Χριστού εις τους αιώνας· αμήν". Ρωμ. η’ 27. Φαίνεται στη φύση: «Πόσον μεγάλα είναι τα έργα σου, Κύριε· τα πάντα εν σοφία εποίησας· η γη είναι πλήρης των ποιημάτων σου". Ψαλμ. ρδ’ 4 Φαίνεται στο έργο της λύτρωσης: «διά να γνωρισθή τώρα διά της εκκλησίας εν τοις επουρανίοις εις τας αρχάς και τας εξουσίας η πολυποίκιλος σοφία του Θεού,» Εφεσ. γ’ 10

15 Συνέπειες για μας Η σοφία του Θεού στη ζωή μας: «Εξεύρομεν δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλημένους κατά τον προορισμόν αυτού…» Ρωμ. η’ 28 Μπορούμε να λάβουμε και εμείς σοφία: «Εάν δε τις από σας ήναι ελλιπής σοφίας, ας ζητή παρά του Θεού του δίδοντος εις πάντας πλουσίως και μη ονειδίζοντος, και θέλει δοθή εις αυτόν". Ιακ. α’ 5 Δείγματα σοφίας: «Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου» Παρ. α’ 7

16 B. Διανοητικές ιδιότητες: 5. αξιοπιστία-πιστότητα
Η αξιοπιστία του Θεού σημαίνει ότι είναι ο αληθινός Θεός, και ότι όλη η γνώση και οι υποσχέσεις του είναι και αληθινές και τα τελικά πρότυπα της αλήθειας. Είναι ο αληθινός Θεός: «Αύτη δε είναι η αιώνιος ζωή, το να γνωρίζωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χριστόν" Ιωάν. ιζ’ 3

17 Είναι αληθινός στους λόγους του: «Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου· ο λόγος ο ιδικός σου είναι αλήθεια". Ιωάν. ιζ’ 17 Είναι αληθινός στις υποσχέσεις του: «Ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να ψευσθή, ούτε υιός ανθρώπου να μεταμεληθή· αυτός είπε και δεν θέλει εκτελέσει; ή ελάλησε και δεν θέλει εμμείνει;» Αριθμοί κγ’ 19 «επ' ελπίδι ζωής αιωνίου, την οποίαν υπεσχέθη ο αψευδής Θεός προ χρόνων αιωνίων…» Τίτος α’ 2

18 Συνέπειες για μας: Ως τέκνα Θεού πρέπει να του μοιάζουμε:
«Μη ψευδομαρτυρήσης κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή". Έξοδος κ’ 16. «Και μη βουλεύεσθε κακόν εν ταις καρδίαις σας έκαστος κατά του πλησίον αυτού και όρκον ψευδή μη αγαπάτε· διότι πάντα ταύτα είναι εκείνα, τα οποία μισώ, λέγει Κύριος". Ζαχ. η’ 17 «μη ψεύδεσθε εις αλλήλους, αφού απεξεδύθητε τον παλαιόν άνθρωπον μετά των πράξεων αυτού και ενεδύθητε τον νέον, τον ανακαινιζόμενον εις επίγνωσιν κατά την εικόνα του κτίσαντος αυτόν» Κολ. γ’ 9-10

19 Γ. Ηθικές ιδιότητες: 6. Καλοσύνη
Η καλοσύνη του Θεού σημαίνει ότι ο Θεός είναι το ύψιστο πρότυπο του καλού, και πως οτιδήποτε ο Θεός είναι και κάνει είναι άξιο της επιδοκιμασίας μας. Ορισμός του καλού: καλό είναι αυτό που επιδοκιμάζει ο Θεός. «Γεύθητε και ιδέτε ότι αγαθός ο Κύριος· μακάριος ο άνθρωπος ο ελπίζων επ' αυτόν" Ψαλμ. λδ’ 8 «Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Τι με λέγεις αγαθόν; ουδείς αγαθός ειμή εις ο Θεός" Λουκάς ιη’ 19

20 Κάθε τι που ο Θεός κάνει ή θέλει είναι καλό.
«Και είδεν ο Θεός πάντα όσα εποίησε· και ιδού, ήσαν καλά λίαν". Γεν. α’ 31 «εάν λοιπόν σεις, πονηροί όντες, εξεύρητε να δίδητε καλάς δόσεις εις τα τέκνα σας, πόσω μάλλον ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς θέλει δώσει αγαθά εις τους ζητούντας παρ' αυτού;» Ματθ. ζ’ 11 «και μη συμμορφόνεσθε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφόνεσθε διά της ανακαινίσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζητε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον". Ρωμ. ιβ’ 2

21 Συνέπειες για μας «Άρα λοιπόν ενόσω έχομεν καιρόν, ας εργαζώμεθα το καλόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως". Γαλ. ς’ 10 «Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά, τα οποία προητοίμασεν ο Θεός διά να περιπατήσωμεν εν αυτοίς". Εφ. β’ 10 «… διά να ήναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν» Β’ Τιμ. γ’ 17

22 Γ. Ηθικές ιδιότητες: 7. Αγάπη
Ένας ορισμός της αγάπης είναι να δίνεις τον εαυτό σου για το καλό των άλλων. «Ο Θεός είναι αγάπη» Α’ Ιωάν. δ’ 8 Προαιωνίως υπήρχαν σχέσεις αγάπης ανάμεσα στα πρόσωπα της Τριάδος. «Πάτερ, εκείνους τους οποίους μοι έδωκας, θέλω, όπου είμαι εγώ, να ήναι και εκείνοι μετ' εμού, διά να θεωρώσι την δόξαν μου, την οποίαν μοι έδωκας, διότι με ηγάπησας προ καταβολής κόσμου". Ιωάν. ιζ’ 24.

23 Ο Θεός έδειξε έμπρακτα την αγάπη Του
Ο Θεός έδειξε έμπρακτα την αγάπη Του «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον". Ιωάν. γ’ 16 «αλλ' ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι ενώ ημείς ήμεθα έτι αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών". Ρωμ. ε’ 8 «Εν τούτω είναι η αγάπη, ουχί ότι ημείς ηγαπήσαμεν τον Θεόν, αλλ' ότι αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλε τον Υιόν αυτού ιλασμόν περί των αμαρτιών ημών" Α’ Ιωάν. δ’ 10

24 Συνέπειες για μας «Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της διανοίας σου. Αύτη είναι πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτής· Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως σεαυτόν" Ματθ. κβ’ 37-38 «Αγαπητοί επειδή ούτως ηγάπησεν ημάς ο Θεός και ημείς χρεωστούμεν να αγαπώμεν αλλήλους". Α’ Ιωάν. δ’ 11 «Εκ τούτου θέλουσι γνωρίσει πάντες ότι είσθε μαθηταί μου, εάν έχητε αγάπην προς αλλήλους». Ιωάν. ιγ’ 35 «Εγώ όμως σας λέγω, Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους, οίτινες σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους, οίτινες σας μισούσι, και προσεύχεσθε υπέρ εκείνων, οίτινες σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι, διά να γείνητε υιοί του Πατρός σας του εν τοις ουρανοίς, διότι αυτός ανατέλλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους" Ματθ. ε’ 44-45

25 Γ. Ηθικές ιδιότητες: 8. Έλεος–χάρις–μακροθυμία
Γ. Ηθικές ιδιότητες: Έλεος–χάρις–μακροθυμία Έλεος, χάρις, υπομονή. Το έλεος, η υπομονή, και η χάρις του Θεού μπορούν να θεωρηθούν ως τρεις ξεχωριστές ιδιότητες ή ως συγκεκριμένες πτυχές της καλοσύνης του Θεού. Το έλεος του Θεού σημαίνει την καλοσύνη του Θεού προς εκείνους που βρίσκονται στη δυστυχία και τον κίνδυνο. Η χάρις του Θεού σημαίνει την καλοσύνη του Θεού προς εκείνους που αξίζουν μόνο την τιμωρία. Η μακροθυμία του Θεού σημαίνει την καλοσύνη του Θεού στην παρακράτηση της τιμωρίας προς εκείνους που αμαρτάνουν για μια χρονική περίοδο.

26 Έλεος «Και παρήλθε Κύριος έμπροσθεν αυτού και εκήρυξε, Κύριος, Κύριος ο Θεός, οικτίρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, και αληθινός, φυλάττων έλεος εις χιλιάδας, συγχωρών ανομίαν και παράβασιν και αμαρτίαν και ουδόλως αθωόνων τον ένοχον". Έξοδος λδ’ 6-7 «Και ενώ ανεχώρει εκείθεν ο Ιησούς, ηκολούθησαν αυτόν δύο τυφλοί, κράζοντες και λέγοντες· Ελέησον ημάς, υιέ του Δαβίδ". Ματθ. θ’ 27 «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των οικτιρμών και Θεός πάσης παρηγορίας» Β’ Κορ. α’ 3

27 Χάρις «Εάν δε κατά χάριν, δεν είναι πλέον εξ έργων· επειδή τότε η χάρις δεν γίνεται πλέον χάρις. Εάν δε εξ έργων, δεν είναι πλέον χάρις· επειδή το έργον δεν είναι πλέον έργον". Ρωμ. γ’ 23-24 «Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον· ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις" Εφεσ. β’ 8

28 Μακροθυμία «Ο Κύριος είναι μακρόθυμος και πολυέλεος, συγχωρών ανομίαν και παράβασιν, και όστις κατ' ουδένα τρόπον δεν θέλει αθωώσει τον ένοχον, ανταποδίδων την ανομίαν των πατέρων επί τα τέκνα έως τρίτης και τετάρτης γενεάς». Αριθ. ιδ’ 18 «Η καταφρονείς τον πλούτον της χρηστότητος αυτού και της υπομονής και της μακροθυμίας, αγνοών ότι η χρηστότης του Θεού σε φέρει εις μετάνοιαν;» Ρωμ. β’ 4 «Δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσιν αυτού, ως τινές λογίζονται τούτο βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλων να απολεσθώσι τινές, αλλά πάντες να έλθωσιν εις μετάνοιαν». Β’ Πέτρου γ’ 9

29 Συνέπειες για μας «Μακάριοι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουσιν ελεηθή». Ματθ. ε’ 7 «Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια· κατά των τοιούτων δεν υπάρχει νόμος". Γαλ. ε’ 22-23 «Λοιπόν, αδελφοί μου αγαπητοί, ας είναι πας άνθρωπος ταχύς εις το να ακούη, βραδύς εις το να λαλή, βραδύς εις οργήν». Ιακ. α’ 19 «Μακροθυμήσατε και σεις, στηρίξατε τας καρδίας σας, διότι η παρουσία του Κυρίου επλησίασε". Ιακ. ε’ 8

30 Γ. Ηθικές ιδιότητες: 9. Αγιότητα
Γ. Ηθικές ιδιότητες: Αγιότητα Η αγιότητα του Θεού σημαίνει ότι δεν έχει σχέση με την αμαρτία και ότι είναι αφοσιωμένος στην επιδίωξη της δόξας του. «Άγιος, άγιος, άγιος ο Κύριος των δυνάμεων πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού». Ησ. ς’ 3 «Υψούτε Κύριον τον Θεόν ημών και προσκυνείτε εις το όρος το άγιον αυτού· διότι άγιος Κύριος ο Θεός ημών». Ψαλμ. 99:9

31 Συνέπειες για μας «αλλά καθώς είναι άγιος εκείνος, όστις σας εκάλεσεν, ούτω και σεις γίνεσθε άγιοι εν πάση διαγωγή· διότι είναι γεγραμμένον· Άγιοι γίνεσθε, διότι εγώ είμαι άγιος». Α’ Πέτρ. α’ 16 «Έχοντες λοιπόν, αγαπητοί, ταύτας τας επαγγελίας, ας καθαρίσωμεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιωσύνην εν φόβω Θεού». Β’ Κορ. ζ’ 1

32 Γ. Ηθικές ιδιότητες: 10. Ειρήνη - τάξη
Γ. Ηθικές ιδιότητες: 10. Ειρήνη - τάξη Η ειρήνη του Θεού σημαίνει ότι η ύπαρξη και οι ενέργειες του Θεού είναι ελεύθερος από κάθε σύγχυση και αναταραχή. Ειρήνη δεν σημαίνει αδράνεια, αλλά ελεγχόμενη και οργανωμένη δράση. Ο Θεός είναι συνεχώς ενεργός σε αναρίθμητες καλά-διαταγμένες, πλήρως ελεγχόμενες, ταυτόχρονες ενέργειες.

33 «… ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας, αλλ' ειρήνης». Α’ Κορ. ιδ’ 33
«εκείνα τα οποία και εμάθετε και παρελάβετε και ηκούσατε και είδετε εν εμοί, ταύτα πράττετε και ο Θεός της ειρήνης θέλει είσθαι μεθ' υμών». Φιλ. δ’ 9 «Ο δε Θεός της ειρήνης, όστις ανεβίβασεν εκ των νεκρών τον μέγαν ποιμένα των προβάτων διά του αίματος της αιωνίου διαθήκης, τον Κύριον ημών Ιησούν, είθε να σας κάμη τελείους εις παν έργον αγαθόν…» Εβρ. ιγ’ 20

34 Συνέπειες για μας «Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια· κατά των τοιούτων δεν υπάρχει νόμος». Γαλ. ε’ 22-23 «Ει δυνατόν, όσον το αφ' υμών ειρηνεύετε μετά πάντων ανθρώπων». Ρωμ. ιβ’ 18 «Λοιπόν, αδελφοί, χαίρετε, τελειοποιείσθε, παραμυθείσθε, φρονείτε το αυτό, ειρηνεύετε· και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θέλει είσθαι μεθ' υμών». Β’ Κορ. ιγ’ 11

35 Βιβλιογραφία Η. Βavinck, The Doctrine of God (1951) σελ. 118-172.
L. Berkhof, Θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, (Εκδ. Επιτροπή Παιδείας Ε.Ε.Ε.) σελ Grudem, Systematic Theology, κεφ. 11.

36 Προσευχή και περισυλλογή
Δοξολογία στον Θεό, γιατί είναι Πνεύμα Αόρατος Παντογνώστης Πάνσοφος Αληθινός και αξιόπιστος Καλός Αγάπη Ελεήμων και Οικτίρμων Άγιος Θεός ειρήνης


Κατέβασμα ppt "Ο ΘΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google