Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δευτερεύουσες προτάσεις

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δευτερεύουσες προτάσεις"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δευτερεύουσες προτάσεις
Ονοματικές

2 Δευτερεύουσες προτάσεις
ονοματικές επιρρηματικές χρονικές Ειδικές αιτιολογικές Ενδοιαστικές εναντιωματικές Πλάγιες Ερωτήσεις υποθετικές Αναφορικές τελικές συμπερασματικές αναφορικές

3 Ειδικές (κρίσεως) εξάρτηση
από ρήματα: λεκτικά (όχι το φημί), δεικτικά, γνωστικά, αισθητικά εισαγωγή ὅτι (αντικ. γνώμη), ὡς (υποκ. γνώμη) εκφορά οριστική, δυν. οριστική, δυν. ευκτική, ευκτική πλαγίου λόγου χρήση Υποκείμενο, αντικείμενο, επεξήγηση σχεδιάγραμμα

4 Ειδικές (κρίσεως) Παραδείγματα Δῆλόν ἐστί ὅτι ἐγγύς ἦν βασιλεύς.
Λέγει ὡς ὑβριστής εἰμί. Ταῦτα λέγω, ὡς τό παράπαν οὐ νομίζεις θεούς. Κῦρος ἔλεγεν ὅτι ἡ ὁδός ἔσοιτο πρός βασιλέα.. σχεδιάγραμμα

5 Ενδοιαστικές (κυρίως επιθυμίας)
εξάρτηση από ρήματα που δηλώνουν: φόβο, κίνδυνο, προσοχή, υποψία, δισταγμό εισαγωγή μή (μήπως γίνει…), μή οὐ (μήπως δεν γίνει…), σπν. ὅπως μη (=μήπως) εκφορά Υποτακτική, οριστ. μέλλοντα (φόβος προσδοκώμενος), οριστική (φόβος πραγματικός), δυν.ευκτ. (φόβος αβέβαιος), ευκτική πλαγίου λόγου χρήση Υποκείμενο, αντικείμενο, επεξήγηση σχεδιάγραμμα

6 Ενδοιαστικές (κυρίως επιθυμίας)
Παραδείγματα Κίνδυνός ἐστι μή οὐ δυνηθῶ δηλῶσαι ταῦτα. Φοβεῖται μή τά ἔσχατα πάθῃ. Δέδοικα μή οὐκ ἔχω ταύτην τήν σοφίαν. Δέδοικα ὅπως μή μοι λίαν φανῆς σοφή. σχεδιάγραμμα

7 ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ (κρίσεως ή επιθυμίας)
εξάρτηση από ρήματα: λεκτικά, δεικτικά, γνωστικά, από ρήματα που δηλώνουν: θαυμασμό, απορία, απόπειρα, προσοχή, σκέψη, επιμέλεια (όπως + μέλλοντας) οριστ. ή ευκτ. εισαγωγή Α. Ολικής αγνοίας 1. Μονομελείς: εἰ (σπν. ἐάν, ἄν, ἤν) 2. Διμελείς: εἰ …ἤ, πότερον …ἤ, πότερα …ἤ, εἴτε …εἴτε Β. Μερικής αγνοίας ερωτ. αντων. ή επίρρ. αναφ. αντων. ή επίρρ σχεδιάγραμμα

8 ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ (κρίσεως ή επιθυμίας)
εκφορά Αν είναι κρίσεως: Οριστική, δυν. Οριστική, δυν. Ευκτική Αν είναι επιθυμίας: υποτακτική απορηματική, οριστική μέλλοντα κυρίως: ευκτική πλαγίου λόγου χρήση Υποκείμενο, αντικείμενο, επεξήγηση σχεδιάγραμμα

9 ΠΛΑΓΙΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ (κρίσεως ή επιθυμίας)
Παραδείγματα Από τούτου γενήσεται φανερόν τις αἴτιός εστιν. Κῦρος ἤρετο τίς ὁ θόρυβος εἴη. Τοῦτο δεῖ σκοπεῖν, εἰ δίκαια λέγει ἤ μή. Ἐβουλεύοντο οἱ Πλαταιεῖς εἴτε κατακαύσωσιν αυτούς εἴτε τί ἄλλο χρήσωνται. Κῦρος ἐπεμέλετο ὅπως οἱ δουλεύοντες μή ἄσιτοι ἔσοιντο. σχεδιάγραμμα

10 Θα παρουσιαστούν ξεχωριστά
αναφορικές Θα παρουσιαστούν ξεχωριστά σχεδιάγραμμα

11 τέλος σχεδιάγραμμα


Κατέβασμα ppt "Δευτερεύουσες προτάσεις"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google