Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ασθένειες και καταστάσεις π ου οφείλονται στην κακή διατροφή η π αχυσαρκία οι διαταραχές στη λειτουργία του εντέρου, π. χ. σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ασθένειες και καταστάσεις π ου οφείλονται στην κακή διατροφή η π αχυσαρκία οι διαταραχές στη λειτουργία του εντέρου, π. χ. σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ασθένειες και καταστάσεις π ου οφείλονται στην κακή διατροφή η π αχυσαρκία οι διαταραχές στη λειτουργία του εντέρου, π. χ. σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, δυσ π εψίες, καούρες η οστεοπόρωση ο σακχαρώδης διαβήτης η αναιμία τα καρδιαγγειακά νοσήματα: υπέρταση, υπερχοληστεριναιμία, αθηρωμάτωση, στεφανιαία νόσος ο καρκίνος οι διαταραχές στην πρόσληψη τροφής: ψυχογενής ανορεξία, ψυχογενής βουλιμία τροφικές αλλεργίες

2 ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ Η οστεο π όρωση α π οτελεί τη συνηθέστερη μεταβολική νόσο των οστών. Δεν υ π άρχει θερα π εία π ου να αντικαταστήσει την α π ώλεια οστικής μάζας π ου έχει ήδη συμβεί. Η καλύτερη λύση είναι να π ροληφθεί η οστεο π όρωση. Ο καλύτερος τρό π ος είναι : να οικοδομούνται γερά οστά α π ό τα π ρώτα χρόνια της ζωής και να μειώνεται η α π ώλεια οστικής μάζας τα τελευταία χρόνια.

3 Οστεο π όρωση στους άνδρες

4 Οστεο π όρωση στη γυναίκα

5 ΑΝΑΙΜΙΑ Η πιο συχνή μορφή αναιμίας είναι η σιδηροπενική. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κόπωση, αδυναμία, μειωμένες επιδόσεις, αργή διανοητική ανάπτυξη, δυσκολία στη διατήρηση θερμοκρασίας σώματος, μειωμένο ανοσοποιητικό και γλωσσίτιδα.

6 Καρδιαγγειακά νοσήματα Χοληστερόλη: Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι λιποπρωτεϊνών: η ΗDL «καλή» χοληστερόλη και η LDL «κακή» χοληστερόλη. Η LDL μεταφέρει την χοληστερίνη στα κύτταρα. Η πιθανότητα θανάτου από στεφανιαία νόσο αυξάνεται όταν τα επίπεδα χοληστερόλης και ειδικά της LDL- χοληστερόλης «κακής χοληστερόλης» είναι αυξημένα.

7

8 Παχυσαρκία Παχυσαρκία π ροκαλείται α π ό υ π ερβολική συσσώρευση λί π ους. Στους π αχύσαρκους ο λι π ώδης ιστός αναλογεί σε π οσοστό μεγαλύτερο του 25% και 30% του σωματικού βάρους στους άνδρες και στις γυναίκες αντίστοιχα, π οσοστό π ου μ π ορεί να φτάσει ή να υ π ερβεί το 50% του βάρους.

9

10 Σακχαρώδης διαβήτης Είναι μια π αθολογική κατάσταση π ου χαρακτηρίζεται α π ό υψηλά ε π ί π εδα γλυκόζης ( σακχάρου ) στο αίμα. Οφείλεται σε ανε π άρκεια έκκρισης ινσουλίνης α π ό το π άγκρεας ή σε μειωμένη α π οτελεσματικότητα της ινσουλίνης π ου π αράγεται.

11

12 Διατροφή και καρκίνος Η διατροφή συνδέεται με την π ιθανότητα εμφάνισης καρκίνου σε σημαντικό βαθμό. Οι διατροφικές συνήθειες μ π ορεί να σχετίζονται με το 30% των καρκίνων στις ανα π τυγμένες χώρες και π ιθανώς με το 20% των καρκίνων στις ανα π τυσσόμενες χώρες.

13 Είδη καρκίνων Καρκίνος Παχέος Εντέρου Καρκίνος Στομάχου Καρκίνος Μαστού Καρκίνος του οισοφάγου Καρκίνο του ή π ατος. Αντίθετα η ε π αρκής π ρόσληψη βιταμίνης Α μ π ορεί να έχει π ροστατευτική δράση έναντι του καρκίνου του π νεύμονα.

14 Ψυχογενείς Διατροφικές Διαταραχές Οι κυριότερες είναι : Η Ψυχογενής Ανορεξία Η Ψυχογενής Βουλιμία Η Διαταραχή π ρόσληψης τροφής

15 Ακραίες π ερι π τώσεις

16 Διαταραχές στη λειτουργία του εντέρου Ένας α π ό τους σημαντικότερους π αράγοντες π ου ε π ηρεάζουν την καλή λειτουργία του εντέρου είναι η εντερική χλωρίδα. Η ισορρο π ία αυτή διαταράσσεται αρκετά συχνά ως α π οτέλεσμα λήψης φαρμάκων ( αντιβιοτικά ), κακής διατροφής, άγχους και άλλων στρεσογόνων π αραγόντων π ου οδηγούν σε μια σειρά α π ό συμ π τώματα π ου ονομάζονται π ε π τικές διαταραχές.

17 Τροφικές αλλεργίες Οι συχνότερες εκδηλώσεις τροφικής αλλεργίας κατά σειρά συχνότητας είναι : Άσθμα. Γαστρεντερικές διαταραχές (π όνοι, διάρροιες, έμετοι, φουσκώματα, δυσ π εψία ). Έκζεμα. Ουρτικάρια. Αλλεργική ρινίτιδα. Αγγειο - οίδημα


Κατέβασμα ppt "Ασθένειες και καταστάσεις π ου οφείλονται στην κακή διατροφή η π αχυσαρκία οι διαταραχές στη λειτουργία του εντέρου, π. χ. σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google