Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισηγητής: Γ. Ντέτσικας (Προϊστάμενος Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών) Η παρουσίαση αυτή ίσως προκαλέσει συζήτηση με το κοινό από την οποία θα προκύψουν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισηγητής: Γ. Ντέτσικας (Προϊστάμενος Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών) Η παρουσίαση αυτή ίσως προκαλέσει συζήτηση με το κοινό από την οποία θα προκύψουν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισηγητής: Γ. Ντέτσικας (Προϊστάμενος Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών) Η παρουσίαση αυτή ίσως προκαλέσει συζήτηση με το κοινό από την οποία θα προκύψουν ενέργειες. Χρησιμοποιήστε το PowerPoint για να καταγράψετε τις ενέργειες αυτές. Σε Προβολή παρουσίασης, κάντε δεξί κλικ Επιλέξτε 'Υπενθύμιση σύσκεψης' Επιλέξτε την καρτέλα 'Ενέργειες' Πληκτρολογήστε τις διάφορες ενέργειες καθώς αναφέρονται Για να κλείσετε το πλαίσιο, κάντε κλικ στο ΟΚ Δημιουργείται αυτόματα η διαφάνεια 'Ενέργειες' στο τέλος της παρουσίασής σας με τα κύρια σημεία δράσης. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Διοίκηση & Διαχείριση Έργων μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας

2 Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1982. Η Επιτροπή Ερευνών είναι συλλογικό αιρετό όργανο του Πανεπιστημίου (επιφορτισμένο από το νόμο με τη διοίκηση και διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας) και αποτελείται από ισάριθμα με τα Τμήματα του Π.Ι. μέλη ΔΕΠ εκλεγόμενα μαζί με τα αναπληρωματικά από τις Γ.Σ. Ε.Σ. των Τμημάτων.

3 Θεσμικό Πλαίσιο Το θεσμικό πλαίσιο της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού στηρίζεται στα παρακάτω: κατά νομοθετική εξουσιοδότηση στον Ν.706/1997 προβλέπεται η έκδοση του Π.Δ. 432/1981 με το οποίο συνιστώνται οι Επιτροπές Ερευνών στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Στον Ν.1514/1985 προβλέπεται η τροποποίηση του Π.Δ. 432/1981 με την έκδοση της Κ.Υ.Α. Β1/819/1988 Στον Ν.2413/1996, προβλέπεται η τροποποίηση της Κ.Υ.Α. Β1/819/1988 με την έκδοση της Κ.Υ.Α. ΚΑ/679/22.8.1996 και επίσης στον Ν.3027/2002 προβλέπεται η σύνταξη «Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης». Οι διατάξεις της ΚΥ.Α. ΚΑ/679/1996 έχουν κανονιστικό χαρακτήρα και ισοδυναμούν με ρυθμίσεις νόμου. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρ. 1 της ΚΥ.Α. ΚΑ/679/1996 σε κάθε Α.Ε.Ι. συνιστάται Ειδικός Λογαριασμός για την αξιοποίηση των κονδυλίων Επιστημονικής Έρευνας, Κατάρτισης, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και παροχής σχετικών υπηρεσιών. Η διάθεση και διαχείριση των κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού γίνεται όπως ορίζεται στις διατάξεις της κοινής Κ.Υ.Α. ΚΑ/679/1996 και του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού.

4 Οργάνωση Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Επιτροπή Ερευνών (Πρόεδρος) Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας (Προϊστάμενος)

5 Όργανα Διοίκησης – Διαχείρισης, Αρμοδιότητες α. Η Επιτροπή Ερευνών Α ρμοδιότητες χάραξης ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος και συναφείς ενέργειες Α ρμοδιότητες έγκρισης, αποδοχής, διάθεσης, κονδυλίων για την υλοποίηση των έργων Α ρμοδιότητες κατάρτισης ετήσιων, οικονομικών και επιστημονικών προγραμματισμών και απολογισμών Α ρμοδιότητες για την εξασφάλιση της λειτουργίας και ανάπτυξης του ειδικού λογαριασμού β. Η Γραμματεία του Λογαριασμού Π αρακολούθηση λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης του ειδικού λογαριασμού Ε κτέλεση αποφάσεων Επιτροπής Ερευνών και γραμματειακή της εξυπηρέτηση Ε ισηγήσεις, συνεργασία για θέματα λειτουργίας και ανάπτυξης του ειδικού λογαριασμού

6 Χρηματοδοτούμενο Έργο Χρηματοδοτούμενο έργο νοείται η σχεδιασμένη επιστημονική δραστηριότητα με καθορισμένο αντικείμενο, στόχους, χρονοδιάγραμμα, μεθοδολογία, κόστος, πόρους και αποτέλεσμα

7 Κατηγορίες Έργων Σκοπός της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από διάφορες πηγές και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες: Ερευνητικών, Εκπαιδευτικών, Επιμορφωτικών, Αναπτυξιακών, Έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, Έργων για την παροχή επιστημονικών & τεχνολογικών υπηρεσιών,

8 Κατηγορίες Έργων Εκπόνηση ειδικών μελετών, εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, Την παροχή γνωμοδοτήσεων, Την σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, Ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή και με τη συνεργασία άλλων ειδικών ή εξωπανεπιστημιακών επιστημόνων.

9 Κατηγορίες Έργων - Κριτήρια Κατάταξης Ερευνητικά & Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Κατάρτισης Μελέτες - Έργα Παροχής Υπηρεσιών

10 Κύρια στοιχεία ενός έργου Στόχοι (διατύπωση απώτερων-τελικών επιδιώξεων) Αντικείμενο (ενέργειες, πακέτα εργασίας) Κόστος (προϋπολογισμός δαπανών) Πόροι (χρηματοδότηση) Ανθρώπινο δυναμικό (ομάδα) Διάρκεια (χρόνος εκτέλεσης) Αποτελέσματα (ενδιάμεσα, τελικά-παραδοτέα)

11 Κύκλος ζωής ενός έργου Ποσοστό ολοκλήρωσης Χρόνος Τέλος Αρχή

12 Διοίκηση - Διαχείριση Έργου (Project Management) Τα στάδια: Σχεδιασμός έργου - Σύνταξη πρότασης Υποβολή Αξιολόγηση της πρότασης-Επιλογή-Έγκριση από τον φορέα χρηματοδότησης Υλοποίηση του έργου Αξιολόγηση αποτελεσμάτων - Προτάσεις για αξιοποίησή τους

13 Διοίκηση - Διαχείριση Έργου Χ ρονοδιάγραμμα Π ροϋπολογισμός Χ ρηματορροή Α νθρώπινο Δυναμικό Π αραδοτέα

14 Υλοποίηση του έργου Ο επιστημονικά υπεύθυνος  Ευθύνη για την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου - επίβλεψη, συντονισμός - οργάνωση, ανάδραση - βελτιώσεις, αξιολόγηση  Τήρηση κανόνων, παράδοση αποτελεσμάτων Η Επιτροπή Ερευνών και η Γραμματεία της Συμβουλευτική (οδηγίες) Διενέργεια διοικητικών και οικονομικών πράξεων Παρακολούθηση - έλεγχος για εκτέλεση συμβατικών όρων σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο

15 Διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και δικαιολόγησης των κονδυλίων του λογαριασμού Τ ρόπος κατάθεσης, ανάληψης, διάθεσης κεφαλαίων του ειδικού λογαριασμού Δ ιατάξεις που διέπουν τη διάθεση, κατανομή και ανάλωση των κεφαλαίων Ε ιδικές διατάξεις που συγκροτούν τη νομική βάση για την πραγματοποίηση δαπανών

16 Νομική Βάση για την εκτέλεση των δαπανών (Διοικητικές ενέργειες, πράξεις που προηγούνται των δαπανών) Α πασχόληση προσωπικού (εγκρίσεις, υπογραφή σύμβασης) Μ ετακινήσεις προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό (άδειες μετακίνησης, προϋποθέσεις) Π ρομήθειες και εκτελέσεις εργασιών (διαγωνισμοί, συμβάσεις) Μ ισθώσεις ακινήτων, μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού (διαγωνισμοί, συμβάσεις) Φ ορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις (σχετική νομοθεσία, εγκύκλιοι) Π αρακράτηση (Γενικά Έξοδα)

17 Διαδικασίες πληρωμής και δικαιολόγησης δαπανών Όπως αυτές περιγράφονται στην Κ.Υ.Α. ΚΑ679/1996 και στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας, αξιοπιστίας και διαφάνειας, σε ένα πλαίσιο χρηστής διαχείρισης

18 Δαπάνες  Νόμιμες: Τήρηση προϋποθέσεων νομιμότητας (Ειδικές Διατάξεις Υ.Α.679/96 και ΚΒΣ, Οδηγός Διαχείρισης, Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία)  Επιλέξιμες: Να περιλαμβάνονται κατά κατηγορία και είδος στον προϋπολογισμό του έργου (ρητή αναφορά)  Λογικές: Να αιτιολογούνται και να συνδέονται με το φυσικό αντικείμενο του έργου (σκοπιμότητα-αποτελεσματικότητα)

19 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ως ερευνητικά προϊόντα ή αποτελέσματα χαρακτηρίζονται τα προϊόντα τα οποία είναι αποτέλεσμα της ερευνητικής δραστηριότητας που επιτελείται και είτε προέρχονται από χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων είτε όχι. Τα προϊόντα έρευνας μπορεί να είναι απτά με την έννοια των συσκευών, μηχανημάτων ή κυκλωμάτων, λογισμικού, φαρμάκων κ.λ.π. ή όχι όπως π.χ. οι δημοσιεύσεις, τα συγγράμματα, επιστημονικές ανακοινώσεις κλπ.

20 … Ένα ερευνητικό προϊόν, το οποίο μπορεί να έχει πιθανότητες βιομηχανικής αξιοποίησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης είναι συνήθως: 1.Τεχνολογία παραγωγής ενός νέου προϊόντος. 2.Βελτίωση υπάρχουσας τεχνολογίας με προσθήκη νέων ιδιοτήτων στο παραγόμενο προϊόν. 3.Τροποποίηση ή/και ενίσχυση υπάρχουσας τεχνολογίας για εφαρμογές σε νέους τομείς. 4.Μεγάλη μείωση του κόστους υπάρχουσας τεχνολογίας μέσα από νέες η βελτιωμένες διαδικασίες. 5.Δημιουργία νέας επιχείρησης η οποία στηρίζεται αποκλειστικά στην ανακάλυψη.

21 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Στους στόχους των χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων είναι η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται από αυτά. Στις προτάσεις για χρηματοδότηση αλλά και στα τελικά παραδοτέα (exploitation reports), απαιτείται σ’ αυτά να υπάρχει περιγραφή της εκμετάλλευσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, ευνοώντας έμμεσα με τον τρόπο αυτό την επωφελέστερη αξιοποίησή τους. Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας σέβεται και τηρεί τις αρχές που διέπουν τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως αυτές έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

22 Διενέργεια Ελέγχων Οι έλεγχοι γίνονται από τους: Από Φορείς Χρηματοδότησης (κατά έργο και κατά περίπτωση) Σώμα ορκωτών λογιστών (τακτικός – ετήσιος) Ελεγκτικό Συνέδριο Ελλάδος (έκτακτος) Ελεγκτικό Συνέδριο Ευρωπαϊκής Ένωσης. (έκτακτος) Γ.Γ. Ευρωπαϊκής Επιτροπής (UKLAF) (Για την καταπολέμηση της απάτης - έκτακτος) Υπουργεία Παιδείας, Οικονομικών και Γ. Λ. Κράτους (έκτακτος) Ειδικές Επιτροπές από Δημοσιονομικούς Υπαλλήλους σε προγράμματα από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

23 Σκοπός των ελέγχων Η Τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών διατάξεων στη διαχείριση των έργων Η Επιλεξιμότητα των δαπανών και η αιτιολόγησή τους Η Ορθή υλοποίηση των έργων σύμφωνα με τις συμβατικές ρυθμίσεις Η Πρόληψη ή διαπίστωση τυχών παραβάσεων και η επιβολή κυρώσεων Η Επιστροφή καταβληθέντων κεφαλαίων κατά τη διαπίστωση παράβασης

24 Αντικείμενο Ελέγχου Τ εχνικός (φυσικό αντικείμενο) Λ ογιστικός (τήρηση λογιστικών κανόνων) Ο ικονομικός - Δ ιαχειριστικός (τήρηση αρχών οικονομίας και δημοσίου συμφέροντος, κανόνες διαχείρισης, επιλεξιμότητας, νομιμότητας)

25 Υποχρεώσεις Ελεγχόμενων Π ροσβασιμότητα σε στοιχεία, αρχεία, χώρους, αντικείμενα, προσωπικό Ε πίδειξη των φυσικών παραδοτέων Ν όμιμα παραστατικά δαπανών Ε πιλέξιμες κατηγορίες δαπάνης, είδη δαπανών Τ εκμηρίωση δαπανών (σκοπιμότητα – αποτελεσματικότητα) Ε σωτερική οργάνωση φορέα (σύστημα διαχείρισης – λογιστικής απεικόνισης )

26 Κυρώσεις Ε πιστροφή ποσών Α κύρωση, διακοπή έργου Α ποκλεισμός του φορέα από χρηματοδοτήσεις

27 Συνήθεις Παραλείψεις Αναμόρφωση προϋπολογισμού Αιτήσεις για έγκριση απασχόλησης (μη υποβολή αιτήσεων και υπογραφή συμβάσεων) Αιτήσεις με υποβολή αναδρομικών προσλήψεων Υποβολή εκπρόθεσμων δικαιολογητικών Διάφορες παραλείψεις σε παραστατικά (λάθος ΑΦΜ, επωνυμίας, πρωτότυπων τιμολογίων) Μη επιλεξιμότητα δαπανών (προμήθειες, ταξίδια κλπ.) Αποφυγή προμηθειών μέσω διαγωνισμών …

28 Συνέπειες από παραλείψεις υποχρεώσεων Αυξάνονται: Ο χρόνος διεκπεραίωσης της ενέργειας Τ ο πλήθος των εισερχομένων Τ ο πλήθος των παραστατικών/εγγράφων που εκδίδονται Ο ι ανθρωποώρες των εργαζομένων Ο ι ανθρωποώρες των διοικητικών οργάνων σε συνεδριάσεις Ο ι ανθρωποώρες των συναλλασσομένων

29 Επιστημονικά Υπεύθυνος Ο ρόλος του Απασχόληση με: Οργάνωση του έργου Νέες ευκαιρίες Διαπραγματεύσεις – συμφωνίες Μόνιμες - μακροχρόνιες συνεργασίες Ανάπτυξη καινοτομίας

30 Τέλος Παρουσίασης Ευχαριστούμε για την προσοχή σας.


Κατέβασμα ppt "Εισηγητής: Γ. Ντέτσικας (Προϊστάμενος Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών) Η παρουσίαση αυτή ίσως προκαλέσει συζήτηση με το κοινό από την οποία θα προκύψουν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google