Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δημήτριος Ι. Φωτιάδης Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Μηχανική Εγκεφάλου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δημήτριος Ι. Φωτιάδης Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Μηχανική Εγκεφάλου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δημήτριος Ι. Φωτιάδης Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας fotiadis@cc.uoi.gr Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Μηχανική Εγκεφάλου

2 Περιεχόμενα  Φυσιολογία  Διαίρεση του εγκεφάλου  Λοβοί του εγκεφάλου  Λειτουργίες  Νευροεπιστήμες

3 Φυσιολογία

4  Ο εγκέφαλος αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του κεντρικού νευρικού συστήματος.  Αποτελείται από δύο ημισφαίρια τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους από την επιμήκη σχισμή.  Από την κάτω πλευρά εκφύονται οι εγκεφαλικές συζυγίες ή νεύρα και ξεκινά ο νωτιαίος μυελός.  Η άνω και οι πλάγιες επιφάνειες του εγκεφάλου αποτελούν τον εγκεφαλικό φλοιό. παρεγκεφαλίδα εγκεφαλικό στέλεχος

5 Οι κύριες περιοχές του εγκεφάλου είναι τρεις :  το εγκεφαλικό στέλεχος, υπεύθυνο για τις σημαντικές λειτουργίες,  η παρεγκεφαλίδα, υπεύθυνη για τη διατήρηση της ισορροπίας και τον συντονισμό των κινήσεων του σώματος,  ο κυρίως εγκέφαλος που αποτελείται από δύο ημισφαίρια που ενώνονται με το μεσολόβιο. Είναι το κέντρο των περισσότερων συνειδητών και νοητικών λειτουργιών. Φυσιολογία

6 Διαίρεση του εγκεφάλου  Τελικός εγκέφαλος  Διάμεσος εγκέφαλος  Μέσος εγκέφαλος  Ο π ίσθιος εγκέφαλος  Έσχατος εγκέφαλος  Τελικός εγκέφαλος  Διάμεσος εγκέφαλος  Μέσος εγκέφαλος  Ο π ίσθιος εγκέφαλος  Έσχατος εγκέφαλος

7 Τελικός εγκέφαλος Α π οτελεί το μεγαλύτερο μέρος και α π οτελείται α π ό τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια, τους συνδέσμους των ημισφαιρίων και τις δύο π λάγιες κοιλίες του εγκεφάλου.  Ημισφαίρια : κάθε ημισφαίριο α π οτελείται α π ό π έντε λοβούς ( μετω π ιαίος, βρεγματικός, ινιακός, κροταφικός και υ π ερμεσολόβιος ), λευκή ουσία και βασικά γάγγλια.  Σύνδεσμοι των ημισφαιρίων : μεσολόβιο, π ρόσθιος σύνδεσμος του εγκεφάλου, σύνδεσμος των ι ππ οκάμ π ων, διαφανές διάφραγμα, ψαλίδα.  Ρινικός εγκέφαλος : α π οτελείται α π ό μια π εριφερική μοίρα ( οσφρητικός βολβός, οσφρητική ταινία, οσφρητικό τρίγωνο, οσφρητικές χορδές, π ρόσθια διάτρητη ουσία, υ π ομεσολόβια έλικα, π αροσφρητική άλως ) και μια κεντρική μοίρα ( α π ιοειδής λοβός και ι ππ οκάμ π ειος σχηματισμός ) Τελικός εγκέφαλος Α π οτελεί το μεγαλύτερο μέρος και α π οτελείται α π ό τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια, τους συνδέσμους των ημισφαιρίων και τις δύο π λάγιες κοιλίες του εγκεφάλου.  Ημισφαίρια : κάθε ημισφαίριο α π οτελείται α π ό π έντε λοβούς ( μετω π ιαίος, βρεγματικός, ινιακός, κροταφικός και υ π ερμεσολόβιος ), λευκή ουσία και βασικά γάγγλια.  Σύνδεσμοι των ημισφαιρίων : μεσολόβιο, π ρόσθιος σύνδεσμος του εγκεφάλου, σύνδεσμος των ι ππ οκάμ π ων, διαφανές διάφραγμα, ψαλίδα.  Ρινικός εγκέφαλος : α π οτελείται α π ό μια π εριφερική μοίρα ( οσφρητικός βολβός, οσφρητική ταινία, οσφρητικό τρίγωνο, οσφρητικές χορδές, π ρόσθια διάτρητη ουσία, υ π ομεσολόβια έλικα, π αροσφρητική άλως ) και μια κεντρική μοίρα ( α π ιοειδής λοβός και ι ππ οκάμ π ειος σχηματισμός ) Διαίρεση του εγκεφάλου

8 Διάμεσος εγκέφαλος Α π οτελείται α π ό τους δύο θαλάμους, τον υ π οθάλαμο, τον ε π ιθάλαμο, τον μεταθάλαμο και την τρίτη κοιλία του εγκεφάλου.  Θάλαμοι : α π οτελούν δύο μάζες φαιάς ουσίας ωοειδούς σχήματος.  Υ π οθάλαμος : α π οτελείται α π ό τον ιδίως υ π οθάλαμο ( μαστία, φαιό φύμα, μίσχος υ π όφυσης, υ π όφυση, ο π τικό χίασμα, τελικό π έταλο ) και την υ π οθαλάμια χώρα.  Ε π ιθάλαμος : α π οτελείται α π ό το ε π ιθηλιακό π έταλο της τρίτης κοιλίας, την ε π ίφυση, το τρίγωνο της ηνίας και τον ο π ίσθιο σύνδεσμο του εγκεφάλου  Μεταθάλαμος : α π ότελείται α π ό το έσω και έξω γονατώδες σώμα. Διάμεσος εγκέφαλος Α π οτελείται α π ό τους δύο θαλάμους, τον υ π οθάλαμο, τον ε π ιθάλαμο, τον μεταθάλαμο και την τρίτη κοιλία του εγκεφάλου.  Θάλαμοι : α π οτελούν δύο μάζες φαιάς ουσίας ωοειδούς σχήματος.  Υ π οθάλαμος : α π οτελείται α π ό τον ιδίως υ π οθάλαμο ( μαστία, φαιό φύμα, μίσχος υ π όφυσης, υ π όφυση, ο π τικό χίασμα, τελικό π έταλο ) και την υ π οθαλάμια χώρα.  Ε π ιθάλαμος : α π οτελείται α π ό το ε π ιθηλιακό π έταλο της τρίτης κοιλίας, την ε π ίφυση, το τρίγωνο της ηνίας και τον ο π ίσθιο σύνδεσμο του εγκεφάλου  Μεταθάλαμος : α π ότελείται α π ό το έσω και έξω γονατώδες σώμα. Διαίρεση του εγκεφάλου

9 Μέσος εγκέφαλος Α π οτελείται α π ό το τετράδυμο π έταλο, τα δύο εγκεφαλικά σκέλη και τον υδραγωγό του Sylvius.  Τετράδυμο π έταλο : π έταλο φαιάς ουσίας π ου α π οτελείται α π ό τα π ρόσθια και ο π ίσθια διδύμια και τον άνω και κάτω βραχίονα του τετραδύμου.  Εγκεφαλικά σκέλη : α π οτελούν 90 λε π τές α π ο π ε π λατυσμένες ταινίες λευκής ουσίας. Ο π ίσθιος εγκέφαλος Α π οτελείται α π ό την γέφυρα, την π αρεγκεφαλίδα και την τέταρτη κοιλία του εγκεφάλου.  Γέφυρα : α π ο π ε π λατυσμένο όγκωμα λευκής ουσίας  Παρεγκεφαλίδα : στο κέντρο εμφανίζει τον σκώληκα και στα π λάγια τα ημισφαίρια της π αρεγκεφαλίδας. Μέσος εγκέφαλος Α π οτελείται α π ό το τετράδυμο π έταλο, τα δύο εγκεφαλικά σκέλη και τον υδραγωγό του Sylvius.  Τετράδυμο π έταλο : π έταλο φαιάς ουσίας π ου α π οτελείται α π ό τα π ρόσθια και ο π ίσθια διδύμια και τον άνω και κάτω βραχίονα του τετραδύμου.  Εγκεφαλικά σκέλη : α π οτελούν 90 λε π τές α π ο π ε π λατυσμένες ταινίες λευκής ουσίας. Ο π ίσθιος εγκέφαλος Α π οτελείται α π ό την γέφυρα, την π αρεγκεφαλίδα και την τέταρτη κοιλία του εγκεφάλου.  Γέφυρα : α π ο π ε π λατυσμένο όγκωμα λευκής ουσίας  Παρεγκεφαλίδα : στο κέντρο εμφανίζει τον σκώληκα και στα π λάγια τα ημισφαίρια της π αρεγκεφαλίδας. Διαίρεση του εγκεφάλου

10 Έσχατος εγκέφαλος Α π οτελείται α π ό τον π ρομήκη μυελό και το κάτω τριτημόριο της τέταρτης κοιλίας.  Προμήκης μυελός : εμφανίζει σχήμα α π ο π ε π λατυσμένου κώνου, π ρος τα άνω συνδέεται με την γέφυρα και π ρος τα κάτω με τον νωτιαίο μυελό.  Ο π ρομήκης μυελός, η γέφυρα και ο μέσος εγκέφαλος α π οτελούν το εγκεφαλικό στέλεχος. Έσχατος εγκέφαλος Α π οτελείται α π ό τον π ρομήκη μυελό και το κάτω τριτημόριο της τέταρτης κοιλίας.  Προμήκης μυελός : εμφανίζει σχήμα α π ο π ε π λατυσμένου κώνου, π ρος τα άνω συνδέεται με την γέφυρα και π ρος τα κάτω με τον νωτιαίο μυελό.  Ο π ρομήκης μυελός, η γέφυρα και ο μέσος εγκέφαλος α π οτελούν το εγκεφαλικό στέλεχος. Διαίρεση του εγκεφάλου

11 Ο ανθρώπινος εγκέφαλος χωρίζεται σε τεσσερις λοβούς : Ινιακός Μετωπιαίος Βρεγματικός Ινιακός Μετωπιαίος Κροταφικός παρεγκεφαλίδα εγκεφαλικό στέλεχος Λοβοί του εγκεφάλου http://mybrainonline.ca

12 Λοβοί του εγκεφάλου Βρεγματικός Μετωπιαίος Ινιακός Κροταφικός παρεγκεφαλίδα εγκεφαλικό στέλεχος http://www.ganino.com

13 Λειτουργίες  Μία από τις κύριες λειτουργίες του εγκεφάλου είναι να εξάγει βιολογικά σχετικές πληροφορίες από αισθητήριες εισόδους. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει εφοδιασθεί με πληροφορίες σχετικά με το φως, ήχο, προσανατολισμό, θέση των άκρων, την χημική σύνθεση του αίματος, κλπ.  ‘ Ολες αυτές οι πληροφορίες ανιχνεύονται αρχικά από εξειδικευμένους αισθητήρες που προβάλλουν σήματα στον εγκέφαλο.  Οι λειτουργίες του εγκεφάλου εξαρτώνται από την ικανότητα των νευρώνων να μεταδίδουν ηλεκτροχημικά σήματα σε άλλα κύτταρα, και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται κατάλληλα σε ηλεκτροχημικά σήματα που λαμβάνονται από άλλα κύτταρα.

14  Κάθε αισθητήριο σύστημα αρχίζει με εξειδικευμένα κύτταρα υποδοχέα, όπως οι ειδικοί νευρώνες στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού, οι ευαίσθητοι στη δόνηση νευρώνες στον κοχλία του αυτιού, ή οι ευαίσθητοι σε πίεση νευρώνες στο δέρμα.  Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των νευρώνων, ελέγχονται από μια ευρεία ποικιλία βιοχημικών και μεταβολικών διεργασιών, και κυρίως από αλληλεπιδράσεις μεταξύ νευροδιαβιβαστών και υποδοχέων που λαμβάνουν χώρα σε συνάψεις.  Νευροδιαβιβαστές είναι οι βιοχημικές ενώσεις, οι οποίες χρησιμεύουν στην μεταβίβαση πληροφοριών από ένα νευρώνα στον επόμενο. Λειτουργίες

15 Περιοχές υπεύθυνες για κάθε λειτουργία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1: Κίνηση ματιών 2: Υψηλότερες νοητικές λειτουργίες 3: Ομιλία 4: Κίνηση 5: Ακοή 6: Συντονισμός 7: Συνειρμικό κέντρο 8: Όραση 9: Κατανόηση ομιλίας 10: Κέντρο αισθήσεων Λειτουργίες

16 Περιοχές υπεύθυνες για κάθε λειτουργία Κίνηση ματιών Υψηλότερες νοητικές λειτουργίες Κίνηση Συντονισμός 11: Συναισθήματα Όραση Κέντρο αισθήσεων 11 12 12: Σωματοαισθητηριακό κέντρο Λειτουργίες

17 Περιοχές υπεύθυνες για κάθε λειτουργία 13: Όσφρηση 13 Συντονισμός Υψηλότερες νοητικές λειτουργίες Συνειρμικό κέντρο Λειτουργίες

18 Νευροεπιστήμες  Το π εδίο της νευροε π ιστήμης (neuroscience) π εριλαμβάνει όλες τις π ροσεγγίσεις π ου π ροσ π αθούν να κατανοήσουν τον εγκέφαλο και το υ π όλοι π ο νευρικό σύστημα.  Η π αλαιότερη μέθοδος για τη μελέτη του εγκεφάλου ήταν ανατομική.  O ι νευροανατόμοι (neuroanatomists) μελετούσαν τη δομή του εγκεφάλου, καθώς και τη μικροσκο π ική δομή των νευρώνων και των συστατικών τους, ιδιαίτερα τις συνάψεις.  Η λειτουργική νευροανατομία (functional neuroanatomy) χρησιμο π οιεί ιατρικές τεχνικές α π εικόνισης για να συσχετίσει π αραλλαγές στην δομή του ανθρώ π ινου εγκεφάλου με τις διαφορές στη γνωστική λειτουργία ή τη συμ π εριφορά.  Το π εδίο της νευροε π ιστήμης (neuroscience) π εριλαμβάνει όλες τις π ροσεγγίσεις π ου π ροσ π αθούν να κατανοήσουν τον εγκέφαλο και το υ π όλοι π ο νευρικό σύστημα.  Η π αλαιότερη μέθοδος για τη μελέτη του εγκεφάλου ήταν ανατομική.  O ι νευροανατόμοι (neuroanatomists) μελετούσαν τη δομή του εγκεφάλου, καθώς και τη μικροσκο π ική δομή των νευρώνων και των συστατικών τους, ιδιαίτερα τις συνάψεις.  Η λειτουργική νευροανατομία (functional neuroanatomy) χρησιμο π οιεί ιατρικές τεχνικές α π εικόνισης για να συσχετίσει π αραλλαγές στην δομή του ανθρώ π ινου εγκεφάλου με τις διαφορές στη γνωστική λειτουργία ή τη συμ π εριφορά.

19  Οι νευροφυσιολόγοι (neurophysiologists) μελετούν τις χημικές, φαρμακευτικές και ηλεκτρικές ιδιότητες του εγκεφάλου : τα κύρια εργαλεία τους είναι φάρμακα και συσκευές εγγραφής.  Οι λειτουργικές τεχνικές α π εικόνισης ό π ως η λειτουργική μαγνητική τομογραφία (FMRI) χρησιμο π οιούνται ε π ίσης για τη μελέτη της δραστηριότητας του εγκεφάλου.  Υ π ολογιστική Νευροε π ιστήμη είναι η μελέτη της λειτουργίας του εγκεφάλου σε σχέση με τις ιδιότητες ε π εξεργασίας π ληροφοριών των δομών π ου α π αρτίζουν το νευρικό σύστημα.  Yπ ολογιστικά π ρογράμματα π ροσομοιώνουν τη λειτουργία μιας ομάδας νευρώνων κάνοντας χρήση των εξισώσεων π ου π εριγράφουν την ηλεκτροχημική δραστηριότητα τους. Τέτοιες π ροσομοιώσεις είναι γνωστές ως ρεαλιστικά νευρωνικά δίκτυα (realistic neural networks).  Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι εφαρμογές των γενετικών και γονιδιωματικών τεχνικών για τη μελέτη του εγκεφάλου.  Οι νευροφυσιολόγοι (neurophysiologists) μελετούν τις χημικές, φαρμακευτικές και ηλεκτρικές ιδιότητες του εγκεφάλου : τα κύρια εργαλεία τους είναι φάρμακα και συσκευές εγγραφής.  Οι λειτουργικές τεχνικές α π εικόνισης ό π ως η λειτουργική μαγνητική τομογραφία (FMRI) χρησιμο π οιούνται ε π ίσης για τη μελέτη της δραστηριότητας του εγκεφάλου.  Υ π ολογιστική Νευροε π ιστήμη είναι η μελέτη της λειτουργίας του εγκεφάλου σε σχέση με τις ιδιότητες ε π εξεργασίας π ληροφοριών των δομών π ου α π αρτίζουν το νευρικό σύστημα.  Yπ ολογιστικά π ρογράμματα π ροσομοιώνουν τη λειτουργία μιας ομάδας νευρώνων κάνοντας χρήση των εξισώσεων π ου π εριγράφουν την ηλεκτροχημική δραστηριότητα τους. Τέτοιες π ροσομοιώσεις είναι γνωστές ως ρεαλιστικά νευρωνικά δίκτυα (realistic neural networks).  Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι εφαρμογές των γενετικών και γονιδιωματικών τεχνικών για τη μελέτη του εγκεφάλου. Νευροεπιστήμες

20 Μοντελοποίηση ανατομίας

21 Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού - MRI  Magnetic Resonance Imaging – MRI  Μορφή ιατρικής απεικόνισης.  Παριστά τη σχετική απόκριση συγκεκριμένου πυρήνα ( πρωτόνια ) στην απορροφούμενη ενέργεια από τα ραδιοκύματα.  Απεικονίζει την ανατομία.  Διαδικασία λήψης  Τοποθέτηση εξεταζομένου στο μαγνήτη Εκπομπή ραδιοκύματος Παύση εκπομπής ραδιοκύματος Εκπομπή σήματος Σχηματισμός εικόνας.

22  MRI - Βήματα απεικόνισης  Επιλεκτική διέγερση των πρωτονίων που βρίσκονται σε μια τομή ιστού  Προσδιορισμός του σημείου από το οποίο κάθε στοιχειακός όγκος δίνει το σήμα Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού - MRI

23 Ανακατασκευή εικόνας  Μία ακολουθία 2 Δ εικόνων μετατρέπεται σε volume δεδομένα.  Χρησιμοποιώντας τεχνικές ανακατασκευής (rendering) απεικονίζονται τα volume δεδομένα σε μία 3 Δ εικόνα.

24 Ανακατασκευή εικόνας - Rendering τεχνικές Mutli-planar rendering  Η αναπαράσταση μιας τρισδιάστατης δομής σε τρεις διαφορετικές προβολές : στεφανιαία (coronal), εγκάρσια (transverse), οβελιαία (sagittal).  Ειδικές μέθοδοι προβολής :  Προβολή μέγιστης φωτεινότητας (maximum intensity projection).  Προβολή ελάχιστης φωτεινότητας (minimum intensity projection ).

25 3D rendering τεχνικές  Surface rendering:  Αναπαριστά το τρισδιάστατο μοντέλο με τη χρήση ενός συνόλου επιφανειών (surfaces). Κάθε επιφάνεια αποτελείται από σημεία τα οποία έχουν την ίδια τιμή φωτεινότητας. Οι επιφάνειες αυτές καλούνται iso-surfaces.  Μέθοδοι surface rendering:  Μέθοδοι που βασίζονται σε περιγράμματα (Contour based).  Μέθοδοι που βασίζονται σε voxel (Voxel based). Ανακατασκευή εικόνας - Rendering τεχνικές

26 3D rendering τεχνικές  Volume rendering  Εξάγει επιφάνειες από τα volume δεδομένα όπως οι surface rendering τεχνικές αλλά επιπλέον χρησιμοποιεί πολυγωνικά πλέγματα, διαφάνεια και χρώματα για την καλύτερη αναπαράσταση της ανατομικής δομής. Ανακατασκευή εικόνας - Rendering τεχνικές

27 Mutli-planar rendering Εγκάρσια ΣτεφανιαίαΟβελιαία

28 Κατάτμηση εικόνας  Υποδιαίρεση της εικόνας στα συστατικά της μέρη ή αντικείμενα.  Το επίπεδο στο οποίο θα σταματήσει η διαδικασία της υποδιαίρεσης εξαρτάται από το πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί.  Η κατάτμηση θα σταματήσει όταν τα αντικείμενα - περιοχές ενδιαφέροντος έχουν απομονωθεί από την εικόνα.

29 Single contrast  Ανίχνευση ακμών ( edge detection)  Εντοπισμός ορίων αντικειμένου (boundary tracing)  Τιμή κατωφλίου (thresholding )  Seed growing  Παραμορφώσιμα μοντέλα (template models)  Random field Multi-spectral  Με εκπαίδευση  Pattern recognition  Parametric  Non parametric  Νευρωνικά δίκτυα  Αλγεβρικές προσεγγίσεις  Χωρίς εκπαίδευση  Ομαδοποίηση Hu, Grossberg and Mageras, Survey of Recent Volumetric Medical Image Segmentation Techniques, Eds. Carlos Alexandre Barros de Mello InTech, 2009 Κατάτμηση εικόνας

30 Κατάτμηση περιοχών του εγκεφάλου Linda Marrakchi-Kacem et al., ESMRMB 2009, Antalia, Turky

31 Κατάτμηση των ιστών του εγκεφάλου Φαιά ουσίαΛευκή ουσίαΕγκεφαλονωτιαίο υγρό Structural Brain Mapping Group, http://dbm.neuro.uni-jena.de/vbm/vbm5-for-spm5/use-of-tissue-priors-experimental/

32 Μοντελοποίηση των ινών λευκής ουσίας

33 Απεικόνιση τανυστών μοριακής διάχυσης  Η απεικόνιση τανυστών μοριακής διάχυσης είναι μία μη επεμβατική τεχνική η οποία πρόσφατα έχει εμφανιστεί ως μέθοδος αναπαράστασης των ινών της λευκής ουσίας του εγκεφάλου.  Η μοριακή διάχυση αναφέρεται στην τυχαία, μικροσκοπική κίνηση του ύδατος και άλλων μικρών μορίων σε έναν ιστό, λόγω της θερμικής διαδικασίας.  Η απεικόνιση διάχυσης γίνεται με εφαρμογή βαθμιδωτών πεδίων σε τουλάχιστον 6 διαφορετικές διευθύνσεις και μία χωρίς την εφαρμογή παλμών διάχυσης. Tripoliti et al., Diffusion Tensor Imaging and Fiber Tractography, Eds. Th. Exarchos, A. Papadopoulos, D.I. Fotiadis, IGI Global 2009

34 (0, 0, 0)(x, 0, 0)(0, y, 0)(0, 0, z) (x, y, 0)(x, 0, z)(0, y, z) Tripoliti et al., Diffusion Tensor Imaging and Fiber Tractography, Eds. Th. Exarchos, A. Papadopoulos, D.I. Fotiadis, IGI Global 2009 Απεικόνιση τανυστών μοριακής διάχυσης

35 Υπολογισμός τανυστών μοριακής διάχυσης  H ανισότροπη διάχυση δεν χαρακτηρίζεται από έναν συντελεστή D.  Η αναπαράσταση των τανυστών γίνεται μέσω του ακόλουθου συμμετρικού πίνακα : Tripoliti et al., Diffusion Tensor Imaging and Fiber Tractography, Eds. Th. Exarchos, A. Papadopoulos, D.I. Fotiadis, IGI Global 2009

36  Για να καθοριστούν οι βασικές κατευθύνσεις διάχυσης θα πρέπει να γίνει διαγωνοποίηση του πίνακα D.  Η διαγωνοποίηση θα δώσει τρία μη μηδενικά στοιχεία στη διαγώνιο του πίνακα τα οποία αποκαλούνται ιδιοτιμές.  Σε κάθε ιδιοτιμή λ αντιστοιχεί ένα ιδιοδιάνυσμα ν το οποίο προσδιορίζει την κατεύθυνση της διάχυσης.  Το ιδιοδιάνυσμα που αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη ιδιοτιμή είναι η βασική κατεύθυνση διάχυσης. Tripoliti et al., Diffusion Tensor Imaging and Fiber Tractography, Eds. Th. Exarchos, A. Papadopoulos, D.I. Fotiadis, IGI Global 2009 Υπολογισμός τανυστών μοριακής διάχυσης

37

38 Εξαγόμενη πληροφορία Fractional Anisotropy Relative Anisotropy Volume Ratio Mean Diffusivity Tripoliti et al., Diffusion Tensor Imaging and Fiber Tractography, Eds. Th. Exarchos, A. Papadopoulos, D.I. Fotiadis, IGI Global 2009

39 Fractional Anisotropy Relative Anisotropy Volume Ratio Mean Diffusivity Right-left Anterior- posterior Superior- inferior Color map Εξαγόμενη πληροφορία

40 Μοντελοποίηση λειτουργίας

41 Λειτουργική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού functional Magnetic Resonance Imaging – fMRI  Αναδεικνύει περιοχές ενεργοποίησης κατά τη διάρκεια ενός ερεθίσματος ή κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης κάποιας άσκησης.  Η δραστηριότητα του εγκεφάλου αντανακλάται στις τοπικές μεταβολές του μεταβολισμού και των αιμοδυναμικών συνθηκών.  Ο μηχανισμός αντίθεσης που χαρτογραφεί τις αιμοδυναμικές μεταβολές ονομάζεται BOLD (Blood Oxygen Level Dependent). P. Jezzard, P.M. Matthews, S.M. Smith, Functional MRI: An Introduction to Methods (Oxford University Press, USA, 2001).

42 Όταν ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεχθεί μία διέγερση... Η ενέργεια χορηγείται με τη μορφή γλυκόζης και οξυγόνου ( το οξυγόνο μεταφέρεται στην αιμοσφαιρίνη ).... ενεργοποιούνται οι νευρώνες του εγκεφάλου. Όταν οι νευρώνες ενεργοποιούνται χρειάζονται ενέργεια. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η οξυ - αιμοσφαιρίνη και να μειώνεται η δεοξυ - αιμοσφαιρίνη. Κατάσταση ηρεμίας Κατάσταση ενεργοποίησης  T2*  Σήμα Μ R Σχηματισμός εικόνας Η αυξημένη ανάγκη για οξυγόνο αντισταθμίζεται με αύξηση της αιμάτωσης. Η δεοξυ - αιμοσφαιρίνη έχει παραμαγνητικές ιδιότητες οπότε επηρεάζει το χρόνο T2*, ο οποίος αυξάνεται

43 Εντοπισμός περιοχών ενεργοποίησης  Προεπεξεργασία των εικόνων  Slice timing  Διόρθωση κίνησης  Κανονικοποίηση φωτεινότητας  Χωρική κανονικοποίηση  Φιλτράρισμα στο πεδίο του χώρου  Φιλτράρισμα στο πεδίο του χρόνου  Μοντελοποίηση των χρονοσειρών P. Jezzard, P.M. Matthews, S.M. Smith, Functional MRI: An Introduction to Methods (Oxford University Press, USA, 2001).

44 1 st 3D volume image τομές 1 2 3 N T th 3D volume image 1 2 3 N τομές Volume 1 Ένταση Χρόνος 1.....T Χρονοσειρά εικονοστοιχείου Χρονοσειρές P. Jezzard, P.M. Matthews, S.M. Smith, Functional MRI: An Introduction to Methods (Oxford University Press, USA, 2001).

45 Μοντελοποίηση χρονοσειρών Δεδομένα GLM Χρονοσειρά εικονοστοιχείου Nx1 Εύρος αντιδράσεων (magnitude of responses) px1 Design matrix Nxp Τυχαίο σφάλμα (random error) Nx1 Επιδράσεις ενδιαφέροντος (effects of interest) Tripoliti et al., Recent developments in computer methods for fMRI data processing, Eds. Carlos Alexandre Barros de Mello InTech, 2009 Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (Generalized Linear Models)

46 Data GLM Στατιστικό τεστ Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα (Generalized Linear Models) Μοντελοποίηση χρονοσειρών Tripoliti et al., Recent developments in computer methods for fMRI data processing, Eds. Carlos Alexandre Barros de Mello InTech, 2009

47 Συνεκτικότητα των περιοχών του εγκεφάλου  Functional connectivity  Effective connectivity Είδη συνεκτικότητας P. Jezzard, P.M. Matthews, S.M. Smith, Functional MRI: An Introduction to Methods (Oxford University Press, USA, 2001).

48 Functional connectivity  Περιγράφει τις χρονικές συσχετίσεις νευρο - φυσιολογικών γεγονότων τα οποία λαμβάνουν χώρα σε χωρικά απομακρυσμένες περιοχές.  Χαρακτηρίζει τις αλληλεπιδράσεις που λαμβάνουν χώρα αλλά δεν καθορίζει τι μεσολαβεί μεταξύ των αλληλεπιδράσεων. P. Jezzard, P.M. Matthews, S.M. Smith, Functional MRI: An Introduction to Methods (Oxford University Press, USA, 2001).

49 Effective connectivity  Περιγράφει την επίδραση που ασκεί το ένα νευρικό σύστημα στο άλλο.  Βασίζεται σε δύο μοντέλα :  Ένα μαθηματικό μοντέλο το οποίο περιγράφει πως συνδέονται τα συστήματα.  Ένα νευρο - ανατομικό μοντέλο το οποίο περιγράφει ποιες περιοχές των νευρικών συστημάτων συνδέονται. P. Jezzard, P.M. Matthews, S.M. Smith, Functional MRI: An Introduction to Methods (Oxford University Press, USA, 2001).

50 Functional connectivity - Δυναμικά αιτιοκρατικά μοντέλα (dynamic causal models ) K.E. Stephan and K.J. Friston. Analyzing effective connectivity with functional magnetic resonance imaging. WIREs Cognitive Sience, 1:446-459, 2010. Εννοιολογική βάση του δυναμικού αιτιοκρατικού μοντέλου

51 Δυναμικά αιτιοκρατικά μοντέλα ( dynamic causal models)  Εξισώσεις  νευρικής κατάστασης (neural state equation)  μοντέλου αιμοδυναμικής απόκρισης ( hemodynamic forward model ) K.E. Stephan and K.J. Friston. Analyzing effective connectivity with functional magnetic resonance imaging. WIREs Cognitive Sience, 1:446-459, 2010.

52 Παράδειγμα των νευρικών (neuronal) και αιμοδυναμικών (hemodynamic) παραμέτρων Δυναμικά αιτιοκρατικά μοντέλα (dynamic causal models) K.E. Stephan and K.J. Friston. Analyzing effective connectivity with functional magnetic resonance imaging. WIREs Cognitive Sience, 1:446-459, 2010.

53 Μοντελοποίηση της αιμάτωσης

54 Perfusion MRI  Το ποσοστό του αίματος το οποίο μεταφέρεται στα τριχοειδή ενός ιστού σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή :  σχετίζεται με το ποσοστό του οξυγόνου και άλλων θρεπτικών συστατικών του ιστού,  χρησιμοποιείται για να εκφράσει την πυκνότητα της μικρο - αγγειακής κυκλοφορίας στον ιστό. A.P. Crawley, Basics of diffusion and perfusion MRI, Applied Radiology, vol. 32, no. 4, 2003

55 Perfusion MRI – Μέθοδοι  Εξωγενείς  Έγχυση ενδοαγγειακού σκιαγραφικού μέσου  Μέτρηση Cerebral Blood Volume (CBV) και Cerebral Blood Flow (CBF)  Dynamic Susceptibility Contrast (DSC)  Ενδογενείς  Παρακολούθηση συγκεκριμένου τύπου ροής  Μέτρηση CBF  Arterial Spin Labeling - ASL A.P. Crawley, Basics of diffusion and perfusion MRI, Applied Radiology, vol. 32, no. 4, 2003

56 Υπολογισμός CBF, CBV & transit time J.R. Petrella and J.M. Provenzale, MR Perfusion Imaging of the Brain Techniques and Applications, AJR vol. 175, pp. 207-219, 2000

57 Arterial Spin Labeling-ASL 1. Το εισρέον αρτηριακό αίμα λόγω της αναστροφής της μαγνήτισης 2. Λήψη της tag εικόνας tag image 3. Επανάληψη πειράματος χωρίς tag 4. Λήψης της control εικόνας - control image Arterial Spin Labeling http://www.umich.edu/~fmri/asl.html

58 Arterial Spin Labeling-ASL Pulsed ASL  Η επισήμανση επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ενός σύντομου RF παλμού που αναστρέφει τη μαγνήτιση σε ένα τμήμα ιστού. Continuous ASL  Η επισήμανση επιτυγχάνεται κατ’ εξακολούθηση καθώς τα πρωτόνια του νερού ρέουν στο επίπεδο το οποίο ορίζεται από την περιοχή όπου το RF B1 πεδίο βρίσκεται στη συχνότητα συντονισμού. A.P. Crawley, Basics of diffusion and perfusion MRI, Applied Radiology, vol. 32, no. 4, 2003

59 Μοντελοποίηση & πεπερασμένα στοιχεία

60  Χρήση πεπερασμένων στοιχείων και μεθόδων αριθμητικής ανάλυσης για τη μοντελοποίηση :  των μηχανικών ιδιοτήτων των ιστών,  των δυναμικών (potentials) που δέχεται το κρανίο και ο εγκέφαλος,  της ανατομίας του κρανίου και του εντοπισμού του εγκεφάλου (brain localization). Finite Element Model of the human head. Developed by Dr Svein Kleiven, KTH. Software: LSDYNA by courtesy of ERAB, Sweden.

61 Λευκή ουσία Φαιά ουσία Εγκεφαλονωτιαίο υγρό Δέρμα Κρανίο Πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων (Volume conductor Finite Element mesh generation) Τανυστές αγωγιμότητας του κρανίου (The modeled conductivity tensors of the skull) Εγκεφαλονωτιαίο υγρό Κρανίο C.H. Wolters et al. / NeuroImage 30 (2006) 813– 826 Μοντελοποίηση & πεπερασμένα στοιχεία

62 Βιβλιογραφία  C.H. Wolters et al. / NeuroImage 30 (2006) 813– 826.  A.P. Crawley, Basics of diffusion and perfusion MRI, Applied Radiology, 2003.  K.E. Stephan and K.J. Friston. Analyzing effective connectivity with functional magnetic resonance imaging. WIREs Cognitive Sience, 2010.  P. Jezzard, P.M. Matthews, S.M. Smith, Functional MRI: An Introduction to Methods (Oxford University Press, USA, 2001.  Tripoliti et al., Recent developments in computer methods for fMRI data processing, Eds. Carlos Alexandre Barros de Mello InTech, 2009.  Hu, Grossberg and Mageras, Survey of Recent Volumetric Medical Image Segmentation Techniques, Eds. Carlos Alexandre Barros de Mello InTech, 2009.  Linda Marrakchi-Kacem et al., ESMRMB 2009, Antalia, Turky.  Tripoliti et al., Diffusion Tensor Imaging and Fiber Tractography, Eds. Th. Exarchos, A. Papadopoulos, D.I. Fotiadis, IGI Global 2009.


Κατέβασμα ppt "Δημήτριος Ι. Φωτιάδης Καθηγητής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Μηχανική Εγκεφάλου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google