Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ τομεακό πρόγραμμα Erasmus ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS Oδηγίες Διοικητικής & οικονομικής διαχείρισης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ τομεακό πρόγραμμα Erasmus ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS Oδηγίες Διοικητικής & οικονομικής διαχείρισης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ τομεακό πρόγραμμα Erasmus ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS Oδηγίες Διοικητικής & οικονομικής διαχείρισης για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Φ. Παπασταματίου, Συντονίστρια του τμήματος ERASMUS Ελίνα Μαυρογιώργου-υπεύθυνη για τα Εντατικά Προγράμματα ERASMUS

2 Συνολική διάρκεια χρηματοδότησης :1-3 χρόνια ( κάθε χρόνο αίτηση ανανέωσης ) ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 10 ΗΜΕΡΕΣ -6 E ΒΔΟΜΑΔΕΣ (7 ημέρες =1 εβδομάδα ) ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

3 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ERASMUS (EUC) ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΝΕΟ ! ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΧΩΡΕΣ :O ι συμμετέχοντες φοιτητές και καθηγητές θα π ρέ π ει να είναι εγγεγραμμένοι / να εργάζονται σε ένα α π ό τα Ιδρύματα π ου μετέχουν στο Εντατικό Πρόγραμμα ΝΕΟ : ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΛΒΕΤΙΑ & ΚΡΟΑΤΙΑ Ιδρύματα π ου δεν είναι κάτοχοι EUC, μ π ορούν να συμμετάσχουν μόνο ως εξωτερικοί εμ π ειρογνώμονες (external experts) και όχι ως εταίροι. Ενεργή συμμετοχή φοιτητών : Min:10 φοιτητές – max 60 φοιτητές Max 20 καθηγητές Ενεργή συμμετοχή φοιτητών : Min:10 φοιτητές – max 60 φοιτητές Max 20 καθηγητές

4 OXI ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΧΙ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - K ΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ! Συμμετοχή φοιτητών και καθηγητών α π αραιτήτως και α π ό το Ίδρυμα - Συντονιστή ΟΧΙ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝ ΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (π ρόσβαση στη γνώση, ευκαιρίες για μάθηση και ανά π τυξη ικανοτήτων )

5 -- ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ - ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6 Επικοινωνία με τους εταίρους Επιλογή φοιτητών - κριτήρια διαμόρφωση τελικού προγράμματος διδασκαλίας Πολιτιστικό πρόγραμμα έλεγχος προϋπολογισμού - ΕΛΚΕ δημιουργία ιστοσελίδας – διαφημιστική αφίσα - ενημέρωση πρακτικά ζητήματα : εισιτήρια, διαμονή, μετακίνηση Αναζήτηση χορηγών

7 Διοικητική Υποστήριξη Καταγραφή δαπανών και διαχείριση προϋπολογισμού Συγκέντρωση παραστατικών Πληρωμή δικαιούχων Αξιολόγηση ( εσωτερική - ΙΚΥ ) Συλλογή υλικού διδασκαλίας Συλλογή στατιστικών στοιχείων για τον τελικό απολογισμό

8 Οικονομικός απολογισμός Αξιολόγηση IP – Στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων συμμετεχόντων Σύνταξη τελικής έκθεσης Η Εθνική Μονάδα διατηρεί το δικαίωμα να μην καταβάλει τη χρηματοδότηση για εγκεκριμένες ανανεώσεις ΙΡ χωρίς την προηγούμενη έγκριση του τελικού απολογισμού της προηγούμενης χρονιάς

9 Αλλαγή του νόμιμου εκ π ροσώ π ου του Ιδρύματος - Συντονιστή Αλλαγή διεύθυνσης, τηλεφώνου, e-mail Μεταφορά κονδυλίων έως 10% μεταξύ π ροϋ π ολογισμού για δα π άνες διαμονής και ταξιδίου αντίστοιχα Αλλαγή στον τό π ο και στις ημερομηνίες διεξαγωγής του ΙΡ

10 αλλαγή Ιδρύματος - Συντονιστή ( στην ίδια χώρα ) Αλλαγή Συντονιστή ( στο ίδιο ίδρυμα ) Προσθήκη ή α π οχώρηση εταίρου Αλλαγή στο π ρόγραμμα εργασίας ( διακο π ή ή κατάργηση δραστηριότητας, αλλαγή στο μέσο διάδοσης του ΙΡ, αλλαγή στις γλώσσες διάδοσης του ΙΡ, αλλαγή στον αριθμό των π ροϊόντων ) Αλλαγή τρα π εζικού λογαριασμού

11 Οργάνωση του εντατικού π ρογράμματος Πρακτικά ζητήματα ( μετακίνηση, διαμονή συμμετεχόντων ) Υ π οβολή Τελικής Έκθεσης στο Ι. Κ. Υ. δύο μήνες μετά το π έρας της π εριόδου ε π ιλεξιμότητας Υ π ογραφή διμερών Συμφωνιών με τους εταίρους

12 Συμμετοχή στη διαμόρφωση του π ρογράμματος διδασκαλίας Οργάνωση π ρακτικών ζητημάτων για τους φοιτητές και καθηγητές του Ιδρύματός τους Οικονομική συμμετοχή, εφόσον αυτό έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εταίρων για την κάλυψη εξόδων των συμμετεχόντων α π ό το κάθε Ίδρυμα - εταίρο ΠΡΟΣΟΧΗ ! Πρέ π ει όλοι οι εταίροι να είναι ενεργοί !

13 Ρεαλιστικοί στόχοι - διδασκόμενο και όχι ερευνητικό θέμα Μαθησιακά α π οτελέσματα - σαφήνεια - Αναγνώριση - χρήση ECTS Δομή μαθημάτων - διδασκαλία α π ό ειδικούς στον τομέα Προστιθέμενη αξία για φοιτητές / καθηγητές Εργαλείο για την ανά π τυξη / βελτίωση υ π αρχόντων π ρογραμμάτων σ π ουδών Καινοτομία σε έναν εξειδικευμένο τομέα / κλάδο / στην Ελλάδα

14 Διαχείριση σχεδίου Χρονοδιάγρα μμα (6 μήνες για νέα σχέδια ) O μάδες - Στόχοι Εταιρική σχέση : Αριθμός εταίρων Κατανομή καθηκόντων - σαφήνεια Τρό π οι ε π ικοινωνίας

15 Οικονομικά -π ρακτικά ζητήματα : διαμονή - διαβίωση συμμετεχόντων - Σ π όνσορες Σχέση κόστους / ωφέλειας Παράγοντες κινδύνου - λήψη μέτρων για διασφάλιση π οιότητας - σωστή π ροετοιμασία -π ροσαρμοστικότητα Διοικητική υ π οστήριξηΈλεγχος και ΑξιολόγησηΕσωτερική αξιολόγηση - ερωτηματολόγιο

16 Ε π ιρροή του ΙΡ στην ακαδημαϊκή κοινότητα των συμμετεχόντων ιδρυμάτων - νέες συνεργασίες Μελλοντική ένταξη σε π ρόγραμμα σ π ουδών - δημιουργία κοινού μετα π τυχιακού π ρογράμματος / ERASMUS MUNDUS Το ΙΡ μετά το τέλος της χρηματοδότησης ΕΕ Μακρο π ρόθεσμες ε π ιδράσεις του ΙΡ Καλύ π τει υ π άρχουσες ελλείψεις Παραγωγή διδακτικού υλικού Στρατηγική διάδοσης

17 Διάδοση σε ευρύτερο κοινό E κδηλώσεις / ανα - κοινώσεις σε συνέδρια / δημοσί - ευση σε ε π ιστημονικά π εριοδικά / Τύ π ο Ιστοσελίδα : Χρη - στική, Ενημερωτική, E-Learning Oπ τική Ταυτο π οίηση Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης : Facebook, Υο u Τ ube

18 Έγκαιρη αποστολή ! Πλήρης Φάκελος Διηγηματική έκθεση - σύγκριση με αίτηση και τυχόν προηγούμενο τελικό απολογισμό - Οικονομικός απολογισμός - παραστατικά Αξιολόγηση IP – καλή πρακτική : εσωτερική αξιολόγηση - Επεξεργασία ερωτηματολογίων φοιτητών - έλεγχος ιστοσελίδας ΙΡ Weblink στην ιστοσελίδα του ιδρύματος / τμήματος, στην ιστοσελίδα των ιδρυμάτων - εταίρων Disclaimer E-learning Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα LLP-ERASMUS Σήματα ERASMUS-IKY

19 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

20 Η επιχορήγηση για την κάλυψη των οργανωτικών δαπανών : Αφορά στην οργάνωση και στην υλοποίηση του Εντατικού Προγράμματος. Καταβάλλεται ως ενιαίο ποσό (Lump sum) - 6.500 Ευρώ. Η Εθνική Μονάδα δεν ελέγχει τα παραστατικά των δαπανών. Παραστατικά μπορεί να ζητηθούν από εθνικούς ελεγκτικούς οργανισμούς ( Ελεγκτικό Συνέδριο). Ελέγχεται βάσει των αποδεικτικών συμμετοχής του απαραίτητου αριθμού φοιτητών και καθηγητών στα μαθήματα.

21 Έξοδα συμμετοχής των φοιτητών του Ιδρύματος - Συντονιστή, έξοδα π ολιτιστικού π ρογράμματος, έξοδα ταξιδίου και διαμονής εξωτερικών εμ π ειρογνωμόνων π ου α π ασχολούνται στο ΙΡ με στόχο την π αροχή εξειδικευμένων υ π ηρεσιών και π ροσω π ικού π ου εργάζεται για το IP κατά τη διάρκεια π ροετοιμασίας και αξιολόγησης - αξιο π οίησης των α π οτελεσμάτων του, εκ π όνηση διδακτικού υλικού, εκτυ π ώσεις, μεταφράσεις, ενοικίαση χώρου στον ο π οίο διεξάγεται το IP, ενοικίαση υλικοτεχνικού εξο π λισμού, γραμματειακή υ π οστήριξη, διοικητικές υ π ηρεσίες, έξοδα ε π ικοινωνίας, δραστηριότητες ενημέρωσης, ε π ί τό π ου ε π ισκέψεις π ου α π οτελούν μέρος του π ρογράμματος του ΙΡ κ. α.

22 Η επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης : Θα αποτελεί ένα κατ’αποκοπήν ποσό. Θα υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των ημερών /εβδομάδων με την ημερήσια /εβδομαδιαία αποζημίωση των φοιτητών και των καθηγητών και σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία των ημερομηνιών ταξιδίου. Καθηγητές: max 20 καθηγητές Φοιτητές : min 10-max 60 φοιτητές Επιλέξιμα έξοδα ασφάλισης ταξιδίου +ακυρωτικά

23 GR-Ellas Ημερήσια α π οζημίωση : 20 €

24 Οι δα π άνες διαβίωσης είναι ε π ιλέξιμες μόνο για τους φοιτητές και καθηγητές π ου μετακινούνται π ρος τον τό π ο διεξαγωγής του Εντατικού Προγράμματος και δεν ανήκουν στο ίδρυμα στο ο π οίο π ραγματο π οιείται το ΙΡ. Σε π ερί π τωση π ου το Εντατικό Πρόγραμμα π ραγματο π οιείται σε διαφορετική χώρα α π ό εκείνη του Ιδρύματος - Συντονιστή, ο υ π ολογισμός του π οσού γίνεται με βάση το ανώτατο ε π ιτρε π όμενο π οσό στη χώρα ό π ου τελικά π ραγματο π οιείται το Εντατικό Πρόγραμμα, με βάση τους π ίνακες τιμών.

25 GR – Ellas 2011-2012 Ημερήσια α π οζημίωση : 153 € 1 εβδομάδα : 1071€2 εβδομάδες : 1499 €3-6 εβδομάδες : 171 €

26 Για ΙΡ π ου διαρκούν π άνω α π ό 10 μέρες (minimum) αλλά λιγότερες α π ό 14, ο αριθμός των ε π ι π λέον ημερών π ολλα π λασιάζεται με το 1/7 του π οσού π ου π ροκύ π τει α π ό τη διαφορά μεταξύ του π οσού της δεύτερης και της π ρώτης εβδομάδας ανά χώρα π ροορισμού. Σε π ερί π τωση π ου το ΙΡ διαρκεί π άνω α π ό δύο εβδομάδες, ο αριθμός των ε π ι π λέον ημερών π ολλα π λασιάζεται με το 1/7 του π οσού π ου αναφέρεται στη στήλη « ε π ι π λέον π οσό για τις εβδομάδες 3-6».

27 Η επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου θα καθορισθεί βάσει των πραγματικών δαπανών και σύμφωνα με τα παραστατικά. Ευρωπαϊκή επιχορήγηση:75 % για τους καθηγητές και 90% για τους φοιτητές. Οι δαπάνες ταξιδίου είναι επιλέξιμες μόνο για τους φοιτητές και καθηγητές που μετακινούνται προς τον τόπο διεξαγωγής του Εντατικού Προγράμματος και δεν ανήκουν στο ίδρυμα, στο οποίο πραγματοποιείται το ΙΡ. Δαπάνες ταξιδίου για φοιτητές και καθηγητές ιδρυμάτων-εταίρων στην ίδια χώρα με το Ίδρυμα-Συντονιστή είναι επιλέξιμες. Εάν το ΙΡ πραγματοποιείται σε διαφορετικό τόπο από αυτό του Ιδρύματος- Συντονιστή, οι δαπάνες ταξιδίου είναι επιλέξιμες για τους φοιτητές και καθηγητές του ιδρύματος συντονιστή. Εκπαιδευτικοί: / max 20 καθηγητές Φοιτητές : /min 10-max 60 φοιτητές Εισιτήρια οικονομικής θέσης/ απαραίτητα τα παραστατικά ταξιδίου Συμπεριλαμβάνονται έξοδα visa

28 Α ’ Δόση 80% : Μετά την υ π ογραφή της σύμβασης Β ’ δόση 20% : Μετά τον έλεγχο του τελικού α π ολογισμού.

29 Ε π ιτρέ π εται η μεταφορά των κονδυλίων μεταξύ της κατηγορίας εξόδων για δα π άνες διαβίωσης και ταξιδίου με την π ροϋ π όθεση ότι δεν ε π ιφέρει αλλαγές στην π ραγματο π οίηση της δράσης και το π οσό π ου μεταφέρεται μεταξύ των δύο κατηγοριών δεν υ π ερβαίνει το 10% του π οσού της κάθε κατηγορίας εξόδων για την ο π οία π ροορίζεται η μεταφορά. Ο δικαιούχος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως σχετικά την Εθνική Μονάδα.

30 Κατατίθεται από τον Συντονιστή μέχρι 31/10/2012 A φηγηματική έκθεση ( συνοδεύεται από αντίγραφο προωθητικού και διδακτικού υλικού, τυχόν αναφορές στον τοπικό τύπο ) / στατιστικά δεδομένα / οικονομικός απολογισμός Ο Συντονιστής υποβάλει επιπλέον : - ημερήσια λίστα συμμετεχόντων ( φοιτητών & καθηγητών, υπογεγραμμένη ) - Ερωτηματολόγια φοιτητών - αποδείξεις αγοράς εισιτηρίων, ή εκτυπώσεις e-ticket, κάρτες επιβίβασης ( σύμφωνα με τη λίστα συμμετεχόντων ) - βεβαιώσεις συμμετοχής ( αρχή - τέλος δραστηριότητας ) Ή και αποδείξεις ξενοδοχείου με ονομαστικές λίστες ΠΡΟΣΟΧΗ ! Εάν οι συνεχείς μέρες μαθημάτων είναι λιγότερες από 10, ή ο αριθμός των συμμετεχόντων φοιτητών που μετακινούνται προς τον τόπο διεξαγωγής του ΙΡ, μικρότερος από 10, η ΕΜ θα ζητήσει μερική ή ολική επιστροφή της προχρηματοδότησης

31 Παρακράτηση : δεν επιτρέπεται εκτός από 5% επί των οργανωτικών εξόδων. Δαπάνες διαμονής : Συνιστάται να οργανώνεται από το Ίδρυμα – Συντονιστή η διαμονή και η διαβίωση των συμμετεχόντων. Δαπάνες εισιτηρίων : μπορούν να σταλούν χρήματα στα συνεργαζόμενα ιδρύματα - εταίρους / επιμέρους σύμβαση. Boarding pass:check-in 48 ώρες πριν την επιστροφή

32 Οργανωτικά έξοδα : lump sum, αλλά έλεγχος από το ελληνικό ελεγκτικό συνέδριο. Αποζημίωση μέσω χιλιομετρικής απόστασης (km x 0, 15 €): μόνο εάν είναι ο πιο οικονομικός τρόπος. Προσκεκλημένος ομιλητής : επιλέξιμες δαπάνες διαμονής, διαβίωσης και ταξιδίου από τα οργανωτικά έξοδα.

33 Erasmus Ιστοσελίδες: http://www.iky.grhttp://ec.europa.eu/education/erasmus/doc900_en.htm http://eacea.ec.europa.eu/index_en.phphttp://www.iky.grhttp://ec.europa.eu/education/erasmus/doc900_en.htm European Commission on EUROPA


Κατέβασμα ppt "ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ’ τομεακό πρόγραμμα Erasmus ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS Oδηγίες Διοικητικής & οικονομικής διαχείρισης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google