Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επαγγελματικά Δικαιώματα και Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων Νοσηλευτικής Τραυματολογίας του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Χαλκιδικής 2013 Α Ι.Ε.Κ. Χαλκιδικής Τηλέφωνο :

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επαγγελματικά Δικαιώματα και Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων Νοσηλευτικής Τραυματολογίας του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Χαλκιδικής 2013 Α Ι.Ε.Κ. Χαλκιδικής Τηλέφωνο :"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επαγγελματικά Δικαιώματα και Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων Νοσηλευτικής Τραυματολογίας του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Χαλκιδικής 2013 Α Ι.Ε.Κ. Χαλκιδικής Τηλέφωνο : FAX :

2 ΦΕΚ 165/Α’/24-07-01 Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 210
Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης των ειδικοτήτων Νοσηλευτικής Τραυματολογίας, Νοσηλευτικής Χειρουργείου, … των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), …, καθώς και καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης της άδειας ασκήσεως των ανωτέρω επαγγελμάτων.

3 Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή
ΦΕΚ 165/Α’/ (άρθρο 3) Χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

4 Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος για Αποφοίτους Ι. Ε
Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος για Αποφοίτους Ι.Ε.Κ. (άρθρο 3) 1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (μετά την Πιστοποίηση) ΚΑΙ 2α. 3μηνη υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση (μετά την Πιστοποίηση, μέσω Δημοσίων / Ιδιωτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων) Ή 2β. 6μηνη προαιρετική Πρακτική Άσκηση (πριν την Πιστοποίηση, μέσω Δ.Ι.Ε.Κ.).

5 Επαγγελματικός Τίτλος (άρθρο 4)
Επαγγελματικός τίτλος Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος των κατόχων πτυχίων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικοτήτων Νοσηλευτικής: Βοηθός Νοσηλευτή-τριας

6 Προαιρετική Πρακτική Άσκηση
Σύμφωνα με την αριθ. Ζ/1802/ απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρακτική άσκηση αποφοίτων ΙΕΚ» (ΦΕΚ 104 Β’) καθιερώνεται ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ενός εξαμήνου των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

7 ΦΕΚ 1082/Β’/ Σύμφωνα με την Αριθ. Υ7β/οικ 4756/ Υπουργική Απόφαση «Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Βοηθών Νοσηλευτών», άρθρο 2, η Πρακτική Άσκηση αποφοίτων νοσηλευτικών ειδικοτήτων θα πραγματοποιείται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

8 Κέντρα Υγείας (1/2) Ο πρακτικά ασκούμενος σε Δημόσιο Νοσοκομείο μπορεί να μετακινηθεί σε Κέντρο Υγείας κατόπιν αιτήματος του προς τη Διοικητική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, η οποία και αποφασίζει για το αν θα γίνει ή όχι δεκτό το αίτημα.

9 Κέντρα Υγείας (2/2) Μέγιστος χρόνος Πρακτικής Άσκησης σε Κ.Υ.: περίπου δύο (02) μήνες. Το υπόλοιπο της Πρακτικής Άσκησης γίνεται στο Νοσοκομείο. Η Πρακτική Άσκηση σε Κέντρο Υγείας εξισώνεται με πρακτική μόνο στους χώρους των εξωτερικών ιατρείων.

10 Η Προαιρετική Πρακτική Άσκηση:
Πραγματοποιείται: απαραίτητα πριν από τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης του αποφοίτου. Διαρκεί: έξι (6) μήνες. Θεωρείται: αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

11 Προαιρετική Πρακτική Άσκηση
Έναρξη: την πρώτη (1η) ή τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα κάθε μήνα. Απασχόληση: πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, πλην τα Σαββατοκύριακα και τις επίσημες αργίες. Ωράριο εργασίας: εξάωρο (6ωρο) έως οχτάωρο (8ωρο) ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα.

12 ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ.
Κατά τη Διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης Ο Ασκούμενος δεν μπορεί να απουσιάσει περισσότερο από δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ.

13 Διακοπή / Αλλαγή Εργοδοσίας
Δεν επιτρέπεται ο Ασκούμενος να αλλάζει Εργοδότη, παρά μόνο όταν συντρέχει σοβαρότατος λόγος. Εάν ο Ασκούμενος διακόψει την Πρακτική Άσκηση πριν την ολοκλήρωσή της, μπορεί να συνεχίσει σε άλλο εργοδότη για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται ώστε να συμπληρωθεί το εξάμηνο, πάντα σε συνεννόηση με το Ι.Ε.Κ. που εποπτεύει την Πρακτική.

14 Πληρωμή και Ασφάλιση Ο Εργοδότης:
δεν είναι υπόχρεος οικονομικής επιβάρυνσης. Ο Ασκούμενος: ασφαλίζεται στο ΙΚΑ για την περίπτωση ατυχήματος που οφείλεται στην άσκησή του (άρθρο 12 του ν. 2009/1992, ΦΕΚ 18 Α’).

15 Δικαιολογητικά Αίτησης (1/3)
Αίτηση-Δήλωση έναρξης Πρακτικής Άσκησης: υποβάλλεται στο πλησιέστερο Δ.Ι.Ε.Κ. στην έδρα της επιχείρησης απασχόλησης (Νοσηλευτικό Ίδρυμα), στην περίπτωση που ο τόπος κατοικίας διαφέρει του τόπου απασχόλησης (διαφορετικά στο πλησιέστερο Ι.Ε.Κ. του τόπου κατοικίας). Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης και Αναλυτική Βαθμολογία. Βεβαίωση Εργοδότη με τα χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης.

16 Δικαιολογητικά Αίτησης (2/3)
Επικυρωμένη φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας. Αποδεικτικό ΑΦΜ. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ. Αποδεικτικό Αριθμού Μητρώου Ασφαλιζομένου ΙΚΑ (ΑΜΑ ΙΚΑ). Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος.

17 Δικαιολογητικά Αίτησης (3/3)
Βεβαίωση από το Δήμο για το όριο πληθυσμού του τόπου μόνιμης διαμονής. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει πιστοποιηθεί. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος θα ειδοποιήσει το Ι.Ε.Κ. άμεσα σε περίπτωση διακοπής της Πρακτικής Άσκησης (πριν από τη λήξη της) για οποιαδήποτε αιτία.

18 Υποβολή Δικαιολογητικών – Έγκριση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Ι.Ε.Κ. λίγες μέρες πριν την έναρξη της Πρακτικής. Ο Διευθυντής του Δ.Ι.Ε.Κ. εγκρίνει ή απορρίπτει το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι: ο υποψήφιος θα απασχολείται σε θέματα της ειδικότητάς του και σε κάθε περίπτωση δεν θα ετερο-απασχολείται για τη συγκεκριμένη περίοδο.

19 Κατά τη Διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης
Πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων από τη διεύθυνση του Δ.Ι.Ε.Κ. (Διευθυντή-Συντονιστή Πρακτικής Άσκησης), προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή και ουσιαστική πραγματοποίηση της άσκησης των αποφοίτων. Κάθε ασκούμενος τηρεί Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο διατίθεται από το Δ.Ι.Ε.Κ., όπου πρέπει να καταγράφει τις καθημερινές του εργασίες.

20 Μετά την Ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης
Ο ασκούμενος υποβάλλει στο Δ.Ι.Ε.Κ.: το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης πλήρως συμπληρωμένο. τη Βεβαίωση του Εργοδότη για το πέρας της Πρακτικής Άσκησης. Ο ασκούμενος παραλαμβάνει από το Δ.Ι.Ε.Κ.: τη Βεβαίωση Προϋπηρεσίας.

21 Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος για Αποφοίτους Ι. Ε
Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος για Αποφοίτους Ι.Ε.Κ. 1. Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (μετά την Πιστοποίηση) ΚΑΙ 2α. 3μηνη υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση (μετά την Πιστοποίηση, μέσω Δημοσίων / Ιδιωτικών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων) Ή 2β. 6μηνη προαιρετική Πρακτική Άσκηση (πριν την Πιστοποίηση, μέσω Δ.Ι.Ε.Κ.).

22 Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή
Υπεύθυνη Υπηρεσία: Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής Πόλη: Πολύγυρος Διεύθυνση: Διοικητήριο Τηλέφωνα: FAX:

23 Αποκλειστικοί Αδελφοί Νοσοκόμοι
Αποκλειστικοί Αδελφοί Νοσοκόμοι Έκδοση άδειας εργασίας Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων: Προϋπόθεση η άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-τριας ή Βοηθού Νοσηλευτή-τριας (Φ.Ε.Κ. 1175/ ) Αρμόδια Υπηρεσία: Ι.Κ.Α.


Κατέβασμα ppt "Επαγγελματικά Δικαιώματα και Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων Νοσηλευτικής Τραυματολογίας του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Χαλκιδικής 2013 Α Ι.Ε.Κ. Χαλκιδικής Τηλέφωνο :"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google