Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών
ERASMUS+ Σχολική Εκπαίδευση Βασική Δράση 2 Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών Μαρία Χριστοφίδου Λειτουργός ΙΔΕΠ – ΒΔ2

2 Key Action 2: Cooperation for innovation and exchange of good practices
Η Βασική Δράση 2 υποστηρίζει: Strategic Partnerships (Στρατηγικές Συμπράξεις) μεταξύ Ιδρυμάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης ή μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και άλλων σχετικών φορέων Knowledge Alliances (Συμμαχίες Γνώσης) – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Sector Skills Alliances (Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων) – Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Capacity Building (Ανάπτυξη Ικανοτήτων) – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Νεολαία

3 Στρατηγικές Συμπράξεις στη Σχολική Εκπαίδευση (1/3)
Στρατηγικές Συμπράξεις στη Σχολική Εκπαίδευση (1/3) Στόχοι: Η ανάπτυξη, εφαρμογή και μεταφορά καινοτόμων πρακτικών από σχολεία, τοπικές και επαρχιακές σχολικές αρχές, ιδρύματα κατάρτισης εκπαιδευτικών και άλλους τύπους οργανισμών/ιδρυμάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης από διάφορες χώρες.

4 Στρατηγικές Συμπράξεις στη Σχολική Εκπαίδευση (2/3)
Στρατηγικές Συμπράξεις στη Σχολική Εκπαίδευση (2/3) Κύριες δραστηριότητες: Συνεργασίες μεταξύ σχολείων, τοπικών/περιφερειακών αρχών και άλλων οργανισμών εκπαίδευσης/κατάρτισης με στόχο την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, την ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία. Ανταλλαγές μαθητών για περίοδο μελέτης/μάθησης στα πλαίσια ενός σχεδίου με στόχο την ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων και της διαπολιτισμικής συνειδητοποίησης. eTwinning για on line συνεργασίες για εκπαιδευτικούς/online εργαστήρια/ επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, και συνεργασίες μεταξύ μαθητών.

5 Στρατηγικές Συμπράξεις στη Σχολική Εκπαίδευση (3/3)
Στρατηγικές Συμπράξεις στη Σχολική Εκπαίδευση (3/3) Μπορεί να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός συγκεκριμένου τομέα ή να είναι διατομεακές (στην πρόταση θα φαίνεται εάν είναι διατομεακή συνεργασία μέσω των προτεραιοτήτων). Τομείς: Σχολική Εκπαίδευση, Ανώτερη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Νεολαία. Μόνο Ιδρύματα από χώρες του Προγράμματος μπορούν να υποβάλουν πρόταση (ως συντονιστές). Μπορεί να συμμετέχει και ίδρυμα από χώρα εταίρο, αν η συμμετοχή του κριθεί ότι θα προσφέρει αξία στη σύμπραξη (essential added value). Στην περίπτωση συμπράξεων μόνο μεταξύ σχολείων, σχολεία από χώρες εταίρους δεν είναι επιλέξιμα.

6 Δομές Στρατηγικών Συμπράξεων
Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ οργανισμών από διάφορους τομείς: είναι απαραίτητη η συμμετοχή 3 ιδρυμάτων/οργανισμών από 3 διαφορετικές χώρες του Προγράμματος. Στρατηγικές Συμπράξεις που εμπλέκονται μόνο σχολεία: μπορούν να συμμετάσχουν δύο σχολεία από δύο διαφορετικές χώρες του Προγράμματος (δύο ή περισσότερα σχολεία). Στρατηγικές Συμπράξεις που προωθούν τη συνεργασία μεταξύ τοπικών/περιφερειακών Σχολικών Αρχών: αυτά τα σχέδια θα πρέπει να εμπλέκουν τουλάχιστο δύο τοπικές/περιφερειακές σχολικές αρχές από δύο διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Σε κάθε αντίστοιχη χώρα, επιπλέον της σχολικής αρχής, η σύμπραξη θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο: ένα σχολείο ένα τοπικό οργανισμό ενεργό σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας ή στην αγορά εργασίας.

7 Χρονοδιαγράμματα Διάρκεια σχεδίου: 2 - 3 χρόνια
Μέγιστη χρηματοδότηση: 150 χιλιάδες το χρόνο Υποβολή αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μόνο από το συντονιστικό ίδρυμα της σύμπραξης στον ΕΦ της χώρας του Προθεσμία υποβολής αίτησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2015: 31 Μαρτίου 2015, 12:00 μμ (μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) Επιλέξιμη περίοδος συμπράξεων στα πλαίσια της πρόσκλησης 2015: Έναρξη: Μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2015 Ολοκλήρωση: το αργότερο μέχρι την 31η Αυγούστου 2018

8 Χρηματοδότηση (1/9) Οι στρατηγικές συμπράξεις κυμαίνονται από απλά έως αρκετά εξελιγμένα και μεγάλης κλίμακας σχέδια με επίκεντρο την ανάπτυξη και την ανταλλαγή καινοτόμων αποτελεσμάτων. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα διάφορα είδη σχεδίων θα ποικίλλουν κατ 'ανάγκη ανάλογα. Συνεπώς, το προτεινόμενο μοντέλο χρηματοδότησης αποτελείται από ένα μενού στοιχείων κόστους (cost items) από τα οποία οι αιτούντες θα επιλέξουν ανάλογα με τις δραστηριότητες που θέλουν να αναλάβουν και τα αποτελέσματα που θέλουν να πετύχουν.

9 Χρηματοδότηση (2/9) Τα πιο κάτω στοιχεία κόστους είναι στοιχεία για τα οποία όλες οι συμπράξεις μπορούν να αιτηθούν Project management and implementation Transnational project meetings Τα παρακάτω στοιχεία κόστους μπορούν να επιλεγούν από τα σχέδια που θα επιδιώξουν πιο ουσιώδεις στόχους όσον αφορά αποτελέσματα/προϊόντα (intellectual outputs), διάδοση ή ενσωματωμένη διδασκαλία, κατάρτιση και δράσεις μάθησης Intellectual outputs/products Multiplier events Transnational training, teaching and learning activities Επιπρόσθετα, εάν δικαιολογούνται από τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του σχεδίου, τότε μπορούν να καλυφθούν και τα πιο κάτω στοιχεία κόστους: Exceptional costs Special needs

10 Χρηματοδότηση (3/9) Project Management and implementation
Πιθανές δραστηριότητες διαχείριση του σχεδίου (πχ. σχεδιασμός/προγραμματισμός, οικονομικά, συντονισμός και επικοινωνία μεταξύ των εταίρων, κλπ.) μικρής κλίμακας υλικά μάθησης/διδασκαλίας, εργαλεία, προσεγγίσεις κλπ. εικονική συνεργασία και τοπικές δραστηριότητες (πχ. ένταξη εργασιών του σχεδίου στην τάξη, διοργάνωση και παρακολούθηση ενσωματωμένων δραστηριοτήτων μάθησης/κατάρτισης, κλπ) πληροφόρηση, προώθηση και διάδοση (πχ. brochures, φυλλάδια, πληροφόρηση στο διαδίκτυο, κλπ) Επιχορήγηση Μοναδιαίο κόστος ανά ίδρυμα ανά μήνα (το συντονιστικό ίδρυμα δικαιούται διπλάσιο ποσό από τους εταίρους : 500€ και 250€ αντίστοιχα) . Ανώτατο ποσό: € το μήνα

11 Χρηματοδότηση (4/9) Transnational project meetings
Δραστηριότητες Συμμετοχή σε συναντήσεις μεταξύ των εταίρων και οι οποίες φιλοξενούνται από συμμετέχοντα οργανισμό για σκοπούς υλοποίησης και συντονισμού. Οι αιτούντες θα πρέπει να δικαιολογήσουν την ανάγκη για τις συναντήσεις όσον αφορά στον αριθμό των συναντήσεων καθώς και στον αριθμό των συμμετεχόντων. Δεν ενθαρρύνεται η συμμετοχή των μαθητών στις διακρατικές συναντήσεις. Επιχορήγηση Μοναδιαίο κόστος που περιλαμβάνει ταξιδιωτικά και διαβίωση ανά συμμετέχοντα. Μικρές αποστάσεις από 100 μέχρι 1999 χμ: 575€. Μεγάλες αποστάσεις από 2000χμ και άνω: 760€. Οι αποστάσεις θα υπολογίζονται από εργαλείο της ΕΕ (distance calculator) Ανώτατο ποσό επιχορήγησης: € το χρόνο

12 Χρηματοδότηση (5/9) Intellectual outputs/products
Πνευματικά αποτελέσματα/ απτά παραδοτέα του σχεδίου όπως αναλυτικά προγράμματα σπουδών, παιδαγωγικό υλικό, ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (Open Educational Resources), εργαλεία, αναλύσεις, μελέτες, μέθοδοι μάθησης από ομότιμους (peer learning methods), κ.λπ. Επιχορήγηση Μοναδιαίο κόστος προσωπικού ανά ημέρα το οποίο βασίζεται στην κατηγορία του προσωπικού, καθώς και στη χώρα προέλευσής του (κατά βάση όχι διευθυντικού ή διοικητικού γιατί αυτά καλύπτονται από το κόστος διαχείρισης). Βλ. πίνακες Α και Β στον Οδηγό προγράμματος και στην ιστοσελίδα ΙΔΕΠ. Τα αποτελέσματα (outputs) θα πρέπει να είναι ουσιώδη σε ποιότητα και ποσότητα για να πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτόν τον τύπο χρηματοδότησης . Οι αιτούντες θα πρέπει να δικαιολογήσουν τον τύπο και τον όγκο του κόστους προσωπικού για κάθε προτεινόμενο αποτέλεσμα (output).

13 Χρηματοδότηση (6/9) Multiplier events
Δραστηριότητες Συνεισφορά σε έξοδα διοργάνωσης τοπικών και διακρατικών συνεδρίων/σεμιναρίων/εκδηλώσεων με σκοπό την ανταλλαγή και τη διάδοση των αποτελεσμάτων που πραγματοποιήθηκαν από το σχέδιο. Επιχορήγηση Μόνο αν υπάρχουν intellectual outputs για πολλαπλασιασμό / διάδοση. Κόστος για διοργάνωση μόνο. Μοναδιαίο κόστος με βάση τον αριθμό συμμετεχόντων (100€ για κάθε τοπικό συμμετέχοντα και 200€ για κάθε διεθνή. Άτομα από τους συμμετέχοντες οργανισμούς δεν είναι επιλέξιμα για επιχορήγηση. Ανώτατο ποσό: € το σχέδιο

14 Χρηματοδότηση (7/9) Transnational training, teaching and learning activities (1/2) Μικρής και μεγάλης διάρκειας κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών. Οι αιτούντες θα πρέπει να δικαιολογήσουν την αναγκαιότητα αυτών των κινητικοτήτων όσον αφορά στην υλοποίηση των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του σχεδίου. Ι. Μικρής διάρκειας ανταλλαγές ομάδων μαθητών (5 μέρες έως 2 μήνες, χωρίς τις ημέρες ταξιδίου) με συνοδεία εκπαιδευτικών. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας των μαθητών. Έξοδα ταξιδιού: km=275€, 2.000km ή περισσότερα= 360€ Έξοδα διαβίωσης: Ανά συμμετέχοντα, το ίδιο μοναδιαίο κόστος για όλες τις χώρες προορισμού 55€ ανά ημέρα για περίοδο ημερών 40 € ανά ημέρα για περίοδο 15 – 60 ημερών ΙΙ. Μεγάλης διάρκειας κινητικότητα μαθητών για φοίτηση σε εταιρικό σχολείο (2-12 μήνες). Ηλικία: 14 ετών και άνω. Ατομική κινητικότητα. έξοδα ταξιδίου όπως πιο πάνω. Μοναδιαίο κόστος διαβίωσης ανά συμμετέχοντα, μήνα και χώρα προορισμού (πίνακας C, Β1.8).

15 Χρηματοδότηση (8/9) Transnational training, teaching and learning activities (2/2) II. Μικρής διάρκειας κινητικότητα προσωπικού για κοινές δραστηριότητες κατάρτισης προσωπικού (5 μέρες έως 2 μήνες χωρίς τις ημέρες ταξιδίου) Έξοδα ταξιδιού: km=275€, 2.000km ή περισσότερα= 360€ Έξοδα διαβίωσης: Ανά συμμετέχοντα, το ίδιο μοναδιαίο κόστος για όλες τις χώρες προορισμού: 100€ ανά ημέρα για περίοδο ημερών 70 € ανά ημέρα για περίοδο 15 – 60 ημερών IV. Μεγάλης διάρκειας κινητικότητα προσωπικού για αναθέσεις διδασκαλίας ή κατάρτισης -teaching or training assignments (2-12 μήνες) Έξοδα ταξιδιού: όπως πιο πάνω Έξοδα διαβίωσης: Μοναδιαίο κόστος ανά συμμετέχοντα, ημέρα και χώρα προορισμού (πίνακας C, Β1.5, B1.6, B1.7)

16 Χρηματοδότηση (9/9) Exceptional costs
Συνεισφορά σε πραγματικά έξοδα για υπεργολαβίες ή αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Η υπεργολαβία θα πρέπει να σχετίζεται με υπηρεσίες που δεν μπορούν να παρέχονται άμεσα από τους οργανισμούς, για λόγους δεόντως αιτιολογημένους (η εξωτερική αξιολόγηση του σχεδίου δεν είναι επιλέξιμη) Ο εξοπλισμός δεν μπορεί να αφορά κανονικό εξοπλισμό γραφείου ή εξοπλισμό που κανονικά χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς (όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, εκτυπωτές, δείκτες laser για παρουσιάσεις, κλπ.) Επιχορήγηση 75% των πραγματικών επιλέξιμων δαπανών. Ανώτατο ποσό επιχορήγησης: ανά σχέδιο (εξαιρουμένων των εξόδων για την παροχή οικονομικής εγγύησης) Special needs support Επιπρόσθετα κόστα άμεσα συνδεδεμένα με συμμετέχοντες με ειδικές ανάγκες Επιχορήγηση 100% των επιλέξιμων δαπανών

17 Στρατηγικές Συμπράξεις στη Σχολική Εκπαίδευση
Στρατηγικές Συμπράξεις στη Σχολική Εκπαίδευση ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

18 Προτεραιότητες πολιτικής για το 2015 (1/3)
Προτεραιότητες πολιτικής για το 2015 (1/3) Για να χρηματοδοτηθεί μια Στρατηγική συνεργασία πρέπει να περιλαμβάνει είτε: α) τουλάχιστον μία οριζόντια προτεραιότητα ή β) τουλάχιστον μια ειδική προτεραιότητα που σχετίζεται με τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, από την οποία ως επί το πλείστον επηρεάζεται.

19 Προτεραιότητες πολιτικής για το 2015 (2/3)
Προτεραιότητες πολιτικής για το 2015 (2/3) Οριζόντιες προτεραιότητες: ανάπτυξη βασικών και εγκάρσιων δεξιοτήτων (όπως η επιχειρηματικότητα, οι ψηφιακές δεξιότητες και οι γλωσσικές ικανότητες) ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για την ενίσχυση των οδών εκπαίδευσης και κατάρτισης υποψηφίων και εν ενεργεία εκπαιδευτικών ενίσχυση της ψηφιακής ολοκλήρωσης στη μάθηση, τη διδασκαλία, την κατάρτιση, όπως η προώθηση της πρόσβασης στους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους (ΑΕΠ) συμβολή στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων στήριξη καινοτόμων σχεδίων που αποσκοπούν στη μείωση των ανισοτήτων σε σχέση με εκπαιδευομένους που προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα/με λιγότερες ευκαιρίες –περιλαμβανομένων των εκπαιδευομένων με αναπηρία. ενίσχυση της ανάπτυξης και της χρήσης καινοτόμων προσεγγίσεων και εργαλείων για την αξιολόγηση και την αύξηση της αποδοτικότητας των δημοσίων δαπανών

20 Προτεραιότητες πολιτικής για το 2015 (3/3)
Προτεραιότητες πολιτικής για το 2015 (3/3) Προτεραιότητες που αφορούν στη σχολική εκπαίδευση Ι. Στήριξη των σχολείων για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και των μειονεκτούντων μαθητών ΙΙ. Αντιμετώπιση των χαμηλών επιδόσεων σε βασικές δεξιότητες μέσω πιο αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας ΙΙΙ. Βελτίωση της ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας IV. Αναθεώρηση και ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ των διδακτικών επαγγελμάτων

21 Κριτήρια Επιλογής (Award Criteria) (1/3)
Συνάφεια του σχεδίου (max. 30 points) - Συνάφεια του σχεδίου ως προς τις προτεραιότητες πολιτικής και τους γενικούς στόχους των στρατηγικών συμπράξεων - Η πρόταση είναι καινοτόμος και/ή συμπληρώνει άλλες πρωτοβουλίες που πραγματοποίησαν οι συμμετέχοντες οργανισμοί. - Οι στόχοι είναι σαφώς καθορισμένοι και μπορούν να πραγματοποιηθούν. - Η πρόταση προσφέρει προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. b) Ποιότητα του σχεδιασμού και της υλοποίησης του σχεδίου (max.20 points) - η σαφήνεια και η πληρότητα του προγράμματος εργασίας. - η συνοχή μεταξύ των στόχων και των δραστηριοτήτων. - η ύπαρξη μέτρων ελέγχου της ποιότητας. - (σε περιπτώσεις δραστηριοτήτων κατάρτισης/μάθησης) η καταλληλότητα των δραστηριοτήτων σε σχέση με τους στόχους της σύμπραξης και οι διευθετήσεις για αναγνώριση και πιστοποίηση των δραστηριοτήτων

22 Κριτήρια Επιλογής (Award Criteria) (2/3)
c) Ποιότητα της ομάδας του σχεδίου και του καθεστώτος συνεργασίας (max. 20 points) Οι συμμετέχοντες οργανισμοί έχουν την πείρα και εξειδίκευση για να υλοποιήσουν το σχέδιο. Η κατανομή των ευθυνών και εργασιών αποδεικνύει την ενεργό συμμετοχή και αφοσίωση όλων των συμμετεχόντων οργανισμών. το σχέδιο περιλαμβάνει νεοεισερχόμενους στη δράση φορείς. το σχέδιο εμπλέκει οργανισμούς από διαφορετικούς τομείς( σε διατομεακές συμπράξεις) . Υπάρχουν αποτελεσματικοί μηχανισμοί για συντονισμό και επικοινωνία μεταξύ των εταίρων.

23 Κριτήρια Επιλογής (Award Criteria) (3/3)
d) Αντίκτυπος και διάδοση (max. 30 points) - Η ποιότητα των μέτρων για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Ο αναμενόμενος αντίκτυπος στα άτομα και ιδρύματα που συμμετέχουν κατά και μετά τη διάρκεια του σχεδίου. Ο αναμενόμενος αντίκτυπος πέραν των οργανισμών που συμμετέχουν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και/ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ποιότητα του σχεδίου διάδοσης. Όπου ισχύει, ο βαθμός που περιγράφεται πώς τα αποτελέσματα που θα παραχθούν θα διατίθενται ελεύθερα μέσω ανοικτών αδειών κλπ Ο βαθμός που περιγράφεται ο σχεδιασμός για βιωσιμότητα του σχεδίου Για να μπορεί να επιχορηγηθεί ένα σχέδιο θα πρέπει να λάβει τουλάχιστο τους μισούς βαθμούς σε κάθε επί μέρους κριτήριο και 60 βαθμούς στο σύνολο.

24 Χρήσιμα εργαλεία για το σχεδιασμό του σχεδίου
Χρήσιμα εργαλεία για το σχεδιασμό του σχεδίου Οδηγός Προγράμματος (Programme Guide) Ιδιαίτερα χρήσιμα τα πιο κάτω μέρη: Μέρος Β – πληροφορίες για κάθε δράση καθώς και λεπτομέρειες/κανόνες για την επιχορήγηση (οικονομικοί πίνακες κλπ) Μέρος C – Διαδικασία για την υποβολή μιας πρότασης Annex I – Δείγματα σχεδίων για στρατηγικές συμπράξεις (eg. cooperation between local authorities - improvement of the quality of education in Science, Maths and technology) Annex IΙ – Διάδοση και αξιοποίηση αποτελεσμάτων Οδηγός για αξιολόγηση των σχεδίων (Guide for Experts) (και τα δύο εργαλεία θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της ΕΕ και του ΙΔΕΠ)

25 Γενικές Πληροφορίες για τη συμπλήρωση της αίτησης
Γενικές Πληροφορίες για τη συμπλήρωση της αίτησης Για τη συμπλήρωση της αίτησης απαιτείται η αποθήκευση της αίτησης στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του αιτητή. Υπάρχουν δύο διαφορετικές αιτήσεις για τη σχολική εκπαίδευση: η ΚΑ201 αφορά γενικά συμπράξεις για τη σχολική εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων των Περιφερειακών συμπράξεων) και η ΚΑ219 αφορά συμπράξεις μεταξύ σχολείων μόνο. Τα γκρίζα πεδία είναι προσυπληρωμένα - συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα ροζ πεδία και προαιρετικά τα κίτρινα. Όπου υπάρχει τόξο στα δεξιά εμφανίζεται drop-down menu από το οποίο ο αιτητής μπορεί να επιλέξει. Όπου υπάρχει «+» και «-» μπορεί να προστεθεί ή να αφαιρεθεί επιλογή. Στο τέλος κάθε σελίδας υπάρχει το κουμπί «validate», πατώντας το οποίο μπορεί κάποιος να δει αν είναι ολοκληρωμένη η συμπλήρωση της σελίδας.

26 Σημεία άξια σχολιασμού για τη συμπλήρωση της αίτησης (1/2)
Σημεία άξια σχολιασμού για τη συμπλήρωση της αίτησης (1/2) Μέρος Β: Επιλογή για Περιφερειακή Σύμπραξη ή όχι. Μέρος Β1: Η ημερομηνία έναρξης του σχεδίου επιλέγεται από ημερολόγιο που εμφανίζεται στα δεξιά - πρέπει να είναι μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2015. Μέρος C: Επιλογή από drop-down menu της πιο σχετικής οριζόντιας ή τομεακής προτεραιότητας σύμφωνα με τους στόχους του σχεδίου και μέχρι δύο άλλων προτεραιοτήτων. Χρειάζεται αιτιολόγηση της επιλογής.

27 Σημεία άξια σχολιασμού για τη συμπλήρωση της αίτησης (2/2)
Σημεία άξια σχολιασμού για τη συμπλήρωση της αίτησης (2/2) Μέρος D: Εισαγωγή του PIC του οργανισμού-αιτητή στο έντυπο της αίτησης. Πατώντας στο κουμπί «Check PIC» όλα τα στοιχεία του οργανισμού που έχουν καταχωρηθεί στο URF μεταφέρονται στην αίτηση. Η ίδια πρακτική ακολουθείται για όλους τους εταίρους (add partner). Μέρος D.1.2: Για κάθε συμμετέχοντα οργανισμό γίνεται μια σύντομη περιγραφή του τύπου, του μεγέθους και των δραστηριοτήτων του, του προσωπικού του, της εμπειρίας του που σχετίζεται με το σχέδιο και της συμμετοχής του σε προηγούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Μέρος D.1.3: Δηλώνεται το άτομο που εκπροσωπεί/μπορεί να δεσμεύσει νομικά το ίδρυμα (και τα στοιχεία επικοινωνίας του). Μέρος D.1.4: Δηλώνεται το άτομο επαφής/συντονιστής για το κάθε ίδρυμα (και τα στοιχεία επικοινωνίας του).

28 Μέρος Ε: Περιγραφή του Σχεδίου (1/2)
Σημαντικό μέρος της αίτησης - Πρέπει να συμπληρώνεται από κοινού, με όλους τους εταίρους της Σύμπραξης. Περιγραφή των στόχων και των ομάδων-στόχων του σχεδίου. Αιτιολόγηση της αναγκαιότητας και του καινοτόμου χαρακτήρα της Σύμπραξης. Περιγραφή της Ευρωπαϊκής διάστασης του σχεδίου και της αναγκαιότητας για διακρατική συνεργασία. Αιτιολόγηση της επιλογής των εταίρων, περιγραφή της εμπειρίας που θα φέρει ο κάθε συμμετέχων στο σχέδιο και κατανομή καθηκόντων και ευθυνών

29 Μέρος Ε: Περιγραφή του Σχεδίου (2/2)
Ο τρόπος επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εταίρων. Περιγραφή της αναγκαιότητας των διακρατικών συναντήσεων και λεπτομέρειες (σκοπός, συχνότητα και συμμετέχοντες). Καταγραφή των αναμενόμενων αποτελεσμάτων (στην περίπτωση που δεν κατατάσσονται στην κατηγορία των πνευματικών αποτελεσμάτων, Πολλαπλασιαστικών δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων εκμάθησης, εκπαίδευσης, διδασκαλίας), όπως βιβλιαράκια, ημερολόγια, Blogs, wikis, ιστοσελίδα, CD, DVD, power-point εργασίες, ενημερωτικά δελτία, κλπ. – καλύπτονται από την κατηγορία «έξοδα διαχείρισης».

30 F. Preparation Αυτό το μέρος επικεντρώνεται στις προπαρασκευαστικές δραστηριότητες και ρυθμίσεις, πριν την υλοποίηση του σχεδίου για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής του, όπως είναι: Διαχειριστικές ρυθμίσεις Ενημέρωση προσωπικού των συμμετεχόντων οργανισμών Επιλογή συμμετεχόντων Επικοινωνία με τους εταίρους Κατανομή καθηκόντων Συγκέντρωση υλικού, έρευνα και μελέτη Γλωσσική και άλλη προετοιμασία

31 F.1. Project Management Περιγραφή των ρυθμίσεων για την εξασφάλιση αποτελεσματικού ελέγχου του κονδυλίου και σωστής διαχείρισης του χρόνου. Μέθοδοι και εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης των δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων του σχεδίου (π.χ. ερωτηματολόγια, πιλοτικές εφαρμογές, αναλύσεις) – είναι σημαντικό τα άτομα που θα εμπλακούν στη διαδικασία να έχουν σχετική εμπειρία Περιγραφή των μέτρων διαχείρισης κινδύνων (όπως διαφωνίες μεταξύ εταίρων, απόσυρση εταίρου, μη σωστή κατανομή καθηκόντων, έλλειψη χρόνου και πόρων κλπ.). Τέτοια μέτρα μπορεί να είναι συμφωνημένοι κώδικες συμπεριφοράς, συμφωνίες εταιρικής σχέσης, συμφωνημένη διαδικασία διαμεσολάβησης κλπ. Αναφορά σε αριθμό ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών (2-3) με τα κατάλληλα εργαλεία μέτρησης (έρευνες, ερωτηματολόγια, εκθέσεις κλπ.) για την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του σχεδίου

32 G. Implementation Στο μέρος αυτό της αίτησης περιγράφονται τα αποτελέσματα και τα παραδοτέα που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν από το σχέδιο. Είναι σημαντικό να επεξηγηθεί η σημασία τους στην υλοποίηση των στόχων του σχεδίου: Intellectual outputs: Κάθε παραδοτέο περιγράφεται ξεχωριστά (τίτλος, περιγραφή, αιτιολόγηση, εταίροι που θα το υλοποιήσουν – συνιστάται η συμμετοχή περισσοτέρων του ενός) Multiplier Events: Κάθε εκδήλωση εισάγεται ξεχωριστά (τίτλος, περιγραφή, αιτιολόγηση, αριθμός και προφίλ των ατόμων που θα συμμετέχουν) Learning/teaching/training activities: Κάθε δραστηριότητα ξεχωριστά. Επιλογή του είδους από drop down menu. (Περιγραφή, αριθμός συμμετεχόντων περιλαμβανομένων των συνοδών, διάρκεια)

33 Intellectual Outputs Πνευματικά παραδοτέα θεωρούνται τα εξής:
Computerized databases, academic papers, policy recommendations at different levels, curricula, case studies and good practice, pedagogical materials, educational portals, training courses, methodological guides, specific software, original ICT tools, analysis and studies, peer learning methods, Open Educational Resources (OER): multimedia materials for teaching and learning freely available under open license, etc. Πνευματικά παραδοτέα δεν θεωρούνται τα εξής: Webpages, dissemination material (booklets, leaflets, banners, Facebook pages etc.), evaluation reports

34 H. Follow-up H.1. Impact: Περιγραφή του αναμενόμενου αντίκτυπου στους συμμετέχοντες οργανισμούς, στις ομάδες στόχους και στους άλλους σχετικούς φορείς, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή/και διεθνές επίπεδο. Είναι σημαντικό να αναφερθούν ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες (2-3) και κατάλληλα εργαλεία μέτρησης (συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, εκθέσεις κλπ.). H.2. Dissemination and Use of Projects' Results: Περιγραφή του σχεδίου διάδοσης των αποτελεσμάτων (σε ποιους, από ποιον εταίρο, τα μέσα, δραστηριότητες). Το Erasmus+ προωθεί την ανοικτή πρόσβαση για όλα τα αποτελέσματα που υλοποιούνται στα πλαίσια των σχεδίων. H.3. Sustainability: Περιγραφή των μέτρων που θα παρθούν για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου (επαφή με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, με μέσα ενημέρωσης, δραστηριότητες κατάρτισης, δημιουργία δικτύων συνεργασίας, κλπ.).

35 I. Budget Πληροφορίες για τους κανονισμούς χρηματοδότησης των σχεδίων παρέχονται στον Οδηγό Προγράμματος (σελ ). Τονίζεται ότι όλα τα ποσά πρέπει να εκφράζονται σε ευρώ. Σημειώνεται ότι αν σε μια κατηγορία προϋπολογισμού γίνει υπέρβαση του ποσού για ένα τύπο δραστηριότητας, με το πάτημα του κουμπιού «validate» θα βγει ειδοποίηση με το μέγιστο ποσό που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κατηγορία/ δραστηριότητα. Για κάθε κατηγορία κόστους που γίνεται αίτημα για χρηματοδότηση επιλέγεται (από drop down menu) το PIC Number των οργανισμών που θα χρηματοδοτηθούν στη συγκεκριμένη κατηγορία

36 I.1. Project Management and Implementation
Ο πίνακας θα συμπληρωθεί αυτόματα ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων οργανισμών και τη διάρκεια του σχεδίου. Επισημαίνεται ότι για τα σχέδια που αφορούν περισσότερους από 10 εταίρους, η μηνιαία επιχορήγηση περιορίζεται στο ποσό το οποίο αντιστοιχεί με 10 συμμετέχοντες οργανισμούς, δηλαδή € 2,750 ανά μήνα για όλη τη σύμπραξη.

37 I.2. Transnational Project Meetings
Επιλογή PIC για κάθε οργανισμό αποστολής (Drop down menu). Εισαγωγή συνολικού αριθμού των συναντήσεων στις οποίες ο κάθε οργανισμός θα παρευρεθεί, ανά κατηγορία απόστασης (μικρή ή μεγάλη). Η κατηγορία απόστασης επιλέγεται από drop down menu. Κάθε εταίρος μπορεί να συμμετάσχει σε περισσότερες από μια κατηγορία απόστασης (Χρησιμοποιείται το κουμπί «+» για προσθήκη γραμμής). Εισαγωγή συνολικού αριθμού συμμετεχόντων σε όλες τις συναντήσεις της κατηγορίας. (π.χ. 4 meetings όπου θα συμμετάσχουν 2 άτομα σε κάθε meeting, τότε το σύνολο είναι 8). Τα ποσά υπολογίζονται αυτόματα. Για υπολογισμό της απόστασης μεταξύ πόλεων (προέλευσης και υποδοχής) χρησιμοποιείται το εργαλείο Distance Calculator.

38 I.3. Intellectual Outputs
Επιλογή PIC για κάθε οργανισμό που σχετίζεται με ένα πνευματικό παραδοτέο (drop down menu). Επιλογή του «output identification» και της κατηγορίας προσωπικού από drop down menu. Εισαγωγή εργάσιμων ημερών ανά παραδοτέο και ανά κατηγορία προσωπικού. Το ποσό υπολογίζεται αυτόματα. Σημειώσεις: Χρησιμοποιείται το κουμπί «+» για προσθήκη γραμμής. Χρειάζεται η προσθήκη γραμμής για κάθε οργανισμό, για κάθε Output, για κάθε κατηγορία προσωπικού . Για να δικαιούται χρηματοδότηση ένας εταίρος για συγκεκριμένο output πρέπει να έχει δηλωθεί ως συμμετέχων στο αντίστοιχο μέρος της αίτησης (G).

39 I.4. Multiplier Events Επιλογή PIC για κάθε οργανισμό που διοργανώνει μια εκδήλωση (drop down menu.) Επιλογή του «event identification» από drop down menu. Εισαγωγή αριθμoύ τοπικών και ξένων συμμετεχόντων. Το ποσό υπολογίζεται αυτόματα. Σημειώσεις: Χρησιμοποιείται το κουμπί «+» για προσθήκη γραμμής. Χρειάζεται η προσθήκη γραμμής για κάθε εκδήλωση. Επειδή η χρηματοδότηση αφορά έξοδα διοργάνωσης, χρηματοδότηση για μια εκδήλωση δικαιούνται μόνο οργανισμοί/εταίροι που βρίσκονται στην ίδια χώρα.

40 I.5. Learning/Teaching/Training Activities I.5.1. Travel
Επιλογή PIC για κάθε οργανισμό αποστολής (drop down menu). Επιλογή του «Activity No» και του «distance band» από drop down menu. Εισαγωγή αριθμoύ των συμμετεχόντων (περιλαμβανομένων των συνοδών όπου υφίστανται). Το ποσό υπολογίζεται αυτόματα. Σημειώσεις: Χρησιμοποιείται το κουμπί «+» για προσθήκη γραμμής. Χρειάζεται η προσθήκη γραμμής για κάθε οργανισμό αποστολής και για κάθε δραστηριότητα.

41 I.5. Learning/Teaching/Training Activities I.5.2. Individual Support
Χρησιμοποίηση του σωστού πίνακα που αντιστοιχεί στον τύπο της δραστηριότητας (μικρής ή μεγάλης διάρκειας). Επιλογή PIC για κάθε οργανισμό αποστολής (drop down menu). Επιλογή του «Activity No» και της χώρας προορισμού (μόνο στην περίπτωση μεγάλης διάρκειας κινητικότητας) από drop down menu. Εισαγωγή αριθμoύ των συμμετεχόντων - ξεχωριστά των εκπαιδευομένων και ξεχωριστά των συνοδών, αν υπάρχουν. Προσοχή: ο αριθμός των ημερών της δραστηριότητας βγαίνει αυτόματα, γι’ αυτό στην περιγραφή της δραστηριότητας πρέπει να προστίθενται οι ημέρες ταξιδίου στη διάρκειά της. Το ποσό υπολογίζεται αυτόματα. Χρειάζεται η προσθήκη γραμμής για κάθε οργανισμό αποστολής και για κάθε δραστηριότητα.

42 I.5.3. Linguistic Support Χρηματοδότηση παρέχεται μόνο αν έχει προγραμματιστεί μεγάλης διάρκειας κινητικότητα (2-12 μήνες). Επιλογή PIC για κάθε οργανισμό αποστολής (drop down menu). Επιλογή του «Activity No» από drop down menu. Εισαγωγή αριθμoύ των συμμετεχόντων. Το ποσό υπολογίζεται αυτόματα. Χρειάζεται η προσθήκη γραμμής για κάθε οργανισμό αποστολής και για κάθε δραστηριότητα.

43 I.6. Special Needs Επιλογή PIC για κάθε οργανισμό (drop down menu) με άτομα με ειδικές ανάγκες. Εισαγωγή αριθμoύ ατόμων με ειδικές ανάγκες που θα συμμετάσχει στις δραστηριότητες του σχεδίου. Αιτιολόγηση του αιτούμενου επιπλέον ποσού χρηματοδότησης (π.χ. πρόσθετες δαπάνες που σχετίζονται με τα ταξιδιωτικά για ένα χρήστη αναπηρικού τροχοκαθίσματος). Εισαγωγή του αιτούμενου ποσού με βάση τα προβλεπόμενα πραγματικά έξοδα.

44 I.7. Exceptional Costs Επιλογή PIC για κάθε οργανισμό (drop down menu) που αιτείται ειδικές δαπάνες. Αιτιολόγηση της ανάγκης για αγορά υπηρεσιών ή/και ειδικού εξοπλισμού. Εισαγωγή του αιτούμενου ποσού που πρέπει να αντιστοιχεί στο 75% των προβλεπόμενων επιλέξιμων δαπανών. Χρειάζεται η προσθήκη γραμμής για κάθε οργανισμό που αιτείται ειδικές δαπάνες.

45 J. Project Summary Σύντομη περίληψη του σχεδίου στη γλώσσα εργασίας του (μια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ). Στην αίτηση γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο. Η περίληψη πρέπει να είναι καλογραμμένη γιατί θα χρησιμοποιηθεί για λόγους δημοσίευσης του σχεδίου. Η μετάφραση στα Αγγλικά είναι υποχρεωτικό πεδίο, ακόμα και αν η γλώσσα εργασίας είναι η Αγγλική.

46 Timeline Πριν την υποβολή της αίτησης χρειάζεται να συμπληρωθεί το χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων του σχεδίου (μηνιαίο) το οποίο πρέπει να επισυναφθεί στην αίτηση. Σ’ αυτό δηλώνεται ο χρόνος και η διάρκεια υλοποίησης κάθε δραστηριότητας. Οι δραστηριότητες τύπου «Α» (που καλύπτονται από τα διαχειριστικά έξοδα) δεν αριθμούνται στην αίτηση, γίνεται όμως εισήγηση στα μέρη Ε (τελευταία ερώτηση) και G να αριθμηθούν από το συντονιστή, για να φαίνονται καθαρά στο χρονοδιάγραμμα και να είναι έτσι πιο διαφανής ο κύκλος ζωής του σχεδίου. Το χρονοδιάγραμμα πρέπει να έχει μια λογική σειρά για καλύτερη αξιολόγηση του σχεδίου.

47 Υποβολή αίτησης (1/2) Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το συντονιστικό ίδρυμα στην Εθνική Υπηρεσία της χώρας του. Πριν την υποβολή βεβαιώνεται ότι: όλοι οι εταίροι έχουν εγγραφεί στο URF και έχουν πάρει αριθμό PIC όλοι οι εταίροι έχουν ανεβάσει στο URF τα απαραίτητα έντυπα που αποδεικνύουν τη νομική τους οντότητα Το συντονιστικό ίδρυμα πρέπει να ανεβάσει τα απαραίτητα έντυπα που αποδεικνύουν τη χρηματοοικoνομική του ικανότητα (financial capacity), σε περίπτωση που δεν είναι δημόσιος οργανισμός και το συνολικό αιτούμενο ποσό είναι άνω των € (για συμπράξεις μεταξύ σχολείων μόνο: δεν λαμβάνεται υπόψη όλο το ποσό αλλά το ποσό που αντιστοιχεί στο κάθε σχολείο . Εάν υπερβαίνει τις , τότε ισχύουν οι πιο πάνω κανονισμοί).

48 Υποβολή αίτησης (2/2) Επίσης, πριν την υποβολή πρέπει να τυπωθεί το μέρος «declaration of honour», το οποίο αφού υπογραφεί από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του συντονιστικού ιδρύματος και σφραγιστεί, θα σκαναριστεί και θα ανεβαστεί ως επισυναπτόμενο της αίτησης (attachment). Στην αίτηση πρέπει ακόμα να επισυναφθούν οι εντολές ανάθεσης (mandates) από όλα τα συνεργαζόμενα ιδρύματα Το συντονιστικό ίδρυμα αφού υποβάλει την αίτηση, τη φυλάει στον ΗΥ του για δική του αναφορά αλλά και των εταίρων του.

49 Προσοχή! Ακόμα και αν δεν είσαστε συντονιστές εμπλακείτε στη διαμόρφωση της αίτησης, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του οργανισμού σας καθώς και οι απόψεις σας. Μην αιτείστε περισσότερα κονδύλια από αυτά που μπορείτε να απορροφήσετε! Στερείτε από συναδέλφους σας τα αναξιοποίητα κονδύλια που επιστρέφονται στην ΕΕ. Τα σχολεία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους κανονισμούς του ΥΠΠ για την κινητικότητα των εκπαιδευτικών.

50 Χρήσιμες ιστοσελίδες Ιστοσελίδα της ΕΕ για το Erasmus+
Επικοινωνία με το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης Ιστοσελίδα: Τηλέφωνο: Ιστοσελίδα για εγγραφή στο URF

51 ERASMUS+ Η Ευρώπη δημιουργεί ευκαιρίες ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!
Η αίτησή σας είναι το εισιτήριό σας για επιχορήγηση και συνεργασία ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!


Κατέβασμα ppt "Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google