Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ερευνητική Εργασία Β’ Λυκείου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ερευνητική Εργασία Β’ Λυκείου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ερευνητική Εργασία Β’ Λυκείου
Επιχειρήσεις ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

2 Ποια είναι η έννοια του «επιχειρείν»;
Σημαίνει το συνδυασμό των συντελεστών παραγωγής με σκοπό τη δημιουργία υλικών αγαθών και υπηρεσιών , Εμπεριέχει το στοιχείο της εισαγωγής και εφαρμογής καινοτομιών , Εμπεριέχει το στοιχείο του κινδύνου, που σημαίνει ότι κάθε επιχειρούμενος συνδυασμός συντελεστών παραγωγής μπορεί να αποτύχει στο σκοπό τους.

3 Τι σημαίνει ο όρος αγορά και ποια τα χαρακτηριστικά του;
Αγορά είναι ο τόπος μεγάλος ή μικρός που αγοράζονται ή πουλιούνται τα αγαθά. Συμπεριλαμβάνονται οι αγορές υπηρεσιών, πρώτων υλών κλπ. Είναι αρκετό να βρίσκονται οι αγοραστές και πωλητές σε ικανοποιητική επαφή μεταξύ τους ενώ είναι όμως απαραίτητο στοιχείο οι επιθυμίες τους να αναφέρονται σε ορισμένο χρόνο.

4 Οι αγορές διακρίνονται κατά:
Τόπο δραστηριότητας: τοπικές εθνικές διεθνείς Τύπο ή μορφή: ελεύθερη αγορά ή αγορά ελεύθερου συναγωνισμού αγορά ευτελούς συναγωνισμού αγορά άνευ συναγωνισμού Διακινούμενα αγαθά: αγορά πρωτογενών προϊόντων βιομηχανικών προϊόντων αγορά υπηρεσιών παροχής Μια συμφωνία αγοράς: Π.χ. αγορά ενός οικοπέδου, δηλαδή να πληρώνει κανείς για να αποκτήσει κάτι

5 Ποιές είναι οι μορφές της αγοράς στις οποίες μπορεί να δραστηριοποιηθεί μια επιχείρηση;
Με κριτήριο το βαθμό ανταγωνισμού, στην αγορά μπορεί να επικρατεί: πλήρης ανταγωνισμός καθαρό μονοπώλιο μονοπωλιακός ανταγωνισμός ολιγοπώλιο.

6 Τι είναι, τι εμπεριέχει και που χρησιμεύει το καταστατικό μιας επιχείρησης;
Το καταστατικό μιας επιχείρησης είναι ένα συμβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με: Τη διάρκεια της επιχείρησης, την έδρα της, την επωνυμία και το σκοπό της, το ύψος και τον τρόπο καταβολής του κεφαλαίου, τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τα δικαιώματα των μετόχων, τον ισολογισμό και τη διάθεση των κερδών, τη λύση της εταιρείας και την εκκαθάριση της περιουσίας της.

7 Τι σημαίνει ο όρος κοινωνική-εταιρική ευθύνη, γιατί είναι αναγκαία και ποιες οι σημαντικότερες ευθύνες των επιχειρήσεων; Ο όρος Εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Οι επιχειρήσεις οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό οι εταιρίες δημιουργούν προσδοκίες στους πολίτες δείχνουν τον καλό τους χαρακτήρα σε εργαζόμενους, σε πελάτες και σε προμηθευτές

8 Ποιες είναι οι βασικές αρχές του management;
Management θεωρείται η διαδικασία του προγραμματισμού (planning), της οργάνωσης (organizing), της διεύθυνσης (directing), και του ελέγχου (controlling) που ασκούνται σε μια επιχείρηση, προκειμένου να επιτευχθούν αποτελεσματικά οι στόχοι τους. Η διαδικασία της αποτελεσματικής διοίκησης ξεκινά με τον προγραμματισμό, συνεχίζει με την οργάνωση και τη διεύθυνση και καταλήγει στον έλεγχο, ο οποίος με τη σειρά του οδηγεί στην αναθεώρηση ή μη του προγραμματισμού. Βασική επίσης λειτουργία είναι και αποφάσεων στην επιχείρηση η οποία εμπλέκεται σε όλες τις άλλες και γι' αυτό συνήθως δεν αναφέρεται ως ξεχωριστή λειτουργία της διοίκησης.

9 Ποιες οι βασικές αρχές του marketing;
To marketing περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, οι οποίες αποβλέπουν: στην αναγνώριση των αναγκών του καταναλωτή, στην ανάπτυξη των απαραίτητων προϊόντων και υπηρεσιών που τις ικανοποιούν και στη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων ζήτησης, οι οποίες θα οδηγήσουν σε επιτυχείς πωλήσεις.

10 Πώς καθορίζονται οι τιμές των προϊόντων στην αγορά;
Η τιμή των προϊόντων προέρχεται από τα συγκρουόμενα συμφέροντα των δύο δυνάμεων που λειτουργούν στην αγορά: τους παραγωγούς ή πωλητές και τους καταναλωτές. Οι πρώτο προσφέρουν ενώ οι δεύτεροι ζητάνε αγαθά. Η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μεγαλύτερου κέρδους και η πώληση μεγάλων ποσοτήτων σε υψηλή τιμή. Η επιδίωξη των καταναλωτών είναι να λάβει τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση από το αγαθό που αγοράζει, με δεδομένο το εισόδημα του.

11 Πώς προκύπτει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος–ζημία);
Οι εισπράξεις μιας επιχείρησης από την πώληση των εμπορευμάτων που παράγει ονομάζονται έσοδα της επιχείρησης, ενώ οι δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται για να καλύψει τις υποχρεώσεις της ονομάζονται κόστος. Το κέδρος προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ εσόδων και κόστους και είναι τόσο μεγαλύτερο όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η διαφορά. Δηλαδή όσο μεγαλύτερα είναι τα έσοδα και όσο μικρότερο είναι το κόστος. ΚΕΡΔΟΣ= ΕΣΟΔΑ – ΚΟΣΤΟΣ Αν το κόστος είναι μεγαλύτερο από τα έσοδα, τότε η επιχείρηση εμφανίζει ζημία.

12 Ποιές μέθοδοι ή τεχνικές μπορούν να παρακινήσουν το εργατικό δυναμικό;
Μέθοδοι: Οι πρόσθετες αµοιβές για παραγωγικότητα (πριµ παραγωγικότητας), οικονοµικά βραβεία (bonus) επίτευξης στόχων, οι µισθολογικές προαγωγές ανάλογα µε τις επιδόσεις, η συµµετοχή στα κέρδη της εταιρείας, τα µη οικονοµικά βραβεία (π.χ. έπαινοι, σύµβολα αναγνώρισης κλπ.), ο σχεδιασµός και η εναλλαγή των θέσεων εργασίας των εργαζομένων σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ώστε να µειώνεται η ρουτίνα και η µονοτονία, η συµµετοχή των εργαζοµένων στη λήψη αποφάσεων, η ανάθεση δελεαστικών στόχων στους εργαζόµενους, οι κοινωνικές δραστηριότητες.

13 Τεχνικές: Η συµπεριφορά του προϊσταμένου παίζει σηµαντικότατο ρόλο στην παρακίνηση των εργαζοµένων. Ενδεικτικές ενέργειές του είναι: Η αναγνώριση της καλής προσπάθειας και της απόδοσής τους σε καθηµερινή βάση, η δηµιουργία καλού κλίµατος στην οµάδα, η εκτίµηση και ο σεβασµός που τους δείχνει, η ενδυνάµωση της αυτό-εκτίµησης των συνεργατών του, µε την επισήµανση των θετικών τους στοιχείων και της σηµαντικότητας της εργασίας που κάνουν, η συνεχής εξέλιξη των συνεργατών του, η ελευθερία των πρωτοβουλιών που τους παρέχει και η ενθάρρυνση για συµµετοχή µε ιδέες και προτάσεις.

14 Ποιες μέθοδοι και τεχνικές μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση των πωλήσεων;
Υιοθέτηση πολιτικής επιστροφής χρημάτων, Δωρεάν τηλεφωνική γραμμή για εξυπηρέτηση, Παροχή ελκυστικής εγγύησης για ένα προϊόν, Προσφορά δώρων κατά καιρούς, Παροχή υπηρεσίας παράδοσης, Αποδοχή πιστωτικών καρτών για πληρωμή, Διαπροσωπική επικοινωνία με τους αγοραστές, Δημιουργία προϊοντικών πακέτων σε τιμές χαμηλότερες από τις αρχικές.

15 Ποιες είναι οι λειτουργίες της επιχείρησης;
Οι πιο σημαντικές λειτουργίες της επιχείρησης είναι η Παραγωγική, η Εμπορική και η Οικονομική λειτουργία, οι οποίες την βοηθούν να ανταποκριθεί στην αποστολή της και να πετύχει τους σκοπούς της. Η παραγωγική λειτουργία Η πιο βασική λειτουργία της οικονομικής μονάδας, διότι το προϊόν που παράγεται είναι το επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων και ο λόγος ύπαρξης της επιχείρησης. Η λειτουργία της παραγωγής αποτελείται από ένα σύνολο ενεργειών οι οποίες συνδέονται άμεσα με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών. Τέτοιες ενέργειες συνήθως είναι η επεξεργασία υλικών ή πληροφοριών, ο έλεγχος της ποιότητας των παραγόμενων αγαθών κτλ.

16 Η οικονομική λειτουργία
Έχει ως συνέπεια την απόκτηση και χρήση κεφαλαίου. Το περιεχόμενο αυτής της λειτουργίας είναι: η εξεύρεση του κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση της οικονομικής μονάδας, η αντιμετώπιση των νομικών και φορολογικών της υποχρεώσεων, η εξακρίβωση των αποτελεσμάτων της. Η εμπορική λειτουργία Περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου η επιχείρηση να διαθέτει τα προϊόντα της ή τις υπηρεσίες της στην αγορά, ώστε να αγοράζονται από τους καταναλωτές. Οι ενέργειες αυτές συνήθως είναι: η έρευνα των αναγκών των καταναλωτών, ο σχεδιασμός προϊόντων ή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες των καταναλωτών, η προβολή και η προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών, η πώληση και η διανομή.

17 Ποια στοιχεία είναι οι παραγωγικοί συντελεστές και τι εμπεριέχουν;
Οι παραγωγικοί συντελεστές είναι οι εξής: οι πρώτες ύλες της παραγωγικής διαδικασίας. Δηλαδή τα εμπορεύματα που ενσωματώνονται σε ένα νέο εμπόρευμα, η ανθρώπινη εργασία, τα μέσα που χρησιμοποιεί η ανθρώπινη εργασία για το μετασχηματισμό των πρώτων υλών , δηλαδή τα μηχανήματα, τα εργαλεία, τα οικήματα, οι συσκευές, τα μέσα μεταφοράς τα οποία καλούνται και μέσα παραγωγής ή κεφαλαιουχικός εξοπλισμός .

18 Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης;
Υποχρεώσεις Προς το κράτος Φορολογία Προς τους εργαζομένους Πληρωμή μισθού Διαμόρφωση συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας Σεβασμός εργασιακών και ατομικών δικαιωμάτων Προς τους προμηθευτές (όσοι προμηθεύουν πρώτες ύλες, μέσα παραγωγής, υπηρεσίες ) Να πληρώνει το αντίτιμο μέσα στις προθεσμίες που έχουν συμφωνηθεί.

19 Προς το κοινωνικό σύνολο
Προς τους πελάτες Να παραδίδει το εμπόρευμα στην τιμή, την ποσότητα, την ποιότητα και στον χρόνο που έχει συμφωνηθεί. Προς το κοινωνικό σύνολο Να μην καταστρέφει το περιβάλλον, να καταστρέφει με ασφαλή τρόπο τα βλαπτικά απόβλητα να εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων Κίνδυνοι Ο κίνδυνος να μην μπορέσει η επιχείρηση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της (επειδή π.χ. δεν προέβλεψε σωστά ή λόγω απρόβλεπτων γεγονότων π.χ. θεομηνία) ονομάζεται επιχειρηματικός. Σε αντιστάθμισμα των υποχρεώσεων και των κινδύνων που αναλαμβάνει η επιχείρηση έχει ως αμοιβή το κέρδος.

20 Ποιες μορφές, ποια είδη, ποιους τροπούς επικοινωνίας χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για διοίκηθουν αποτελεσματικά; Μορφές H τυπική και άτυπη επικοινωνία Τυπική είναι η μορφή η οποία έχει καθιερωθεί από την επικοινωνιακή πολιτική της εταιρίας και περιλαμβάνει συγκεκριμένα κανάλια ροής της πληροφορίας, σαφείς τρόπους επαφής μεταξύ των εμπλεκομένων μερών και αυστηρή τήρηση της ροής της πληροφόρησης και της ιεραρχίας. Αντίθετα, η άτυπη μορφή σημαίνει πως οι πληροφορίες και τα μηνύματα δεν ακολουθούν σαφείς διαδρομές, αλλά κινούνται ελεύθερα μεταξύ κάθε ιεραρχικού επιπέδου του οργανισμού και φέρνουν σε επαφή ομάδες εργασίας οι οποίες ανήκουν σε ξεχωριστές υπομονάδες της εταιρίας. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, χρησιμοποιούνται ευρέως και οι δύο μορφές

21 Είδη επικοινωνιών Η ατομική επικοινωνία (συνομιλίες, έγγραφες προσωπικές εντολές κλπ.). Η συλλογική επικοινωνία (συνεδριάσεις, συσκέψεις κλπ.). Η επικοινωνία αποφάσεων, οι σκέψεις δηλαδή που οδηγούν στη λήψη αποφάσεων. Η εξω-επιχειρησιακή επικοινωνία που αφορά την επικοινωνία με τους προμηθευτές, τους πελάτες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις διαφημιστικές εταιρίες, τις τράπεζες κλπ.


Κατέβασμα ppt "Ερευνητική Εργασία Β’ Λυκείου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google