Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ > Εισηγητής: Χριστίνα Τερζή Επιβλέπων: Ιωάννης Καλόμοιρος, Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ > Εισηγητής: Χριστίνα Τερζή Επιβλέπων: Ιωάννης Καλόμοιρος, Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ > Εισηγητής: Χριστίνα Τερζή Επιβλέπων: Ιωάννης Καλόμοιρος, Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών

2 Παρουσιάζεται μια σειρά νέων εργαστηριακών ασκήσεων με βάση το εργαστηριακό ράστερ, καθώς και μια σειρά εργασιών μέσω του λογισμικού π ροσομοίωσης TinaPro. Παρουσιάζεται μια σειρά νέων εργαστηριακών ασκήσεων με βάση το εργαστηριακό ράστερ, καθώς και μια σειρά εργασιών μέσω του λογισμικού π ροσομοίωσης TinaPro.

3 αναβάθμιση του υλικού π ου σχετίζεται με το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος « Αναλογικά Ηλεκτρονικά ». H αναβάθμιση του υλικού π ου σχετίζεται με το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος « Αναλογικά Ηλεκτρονικά ». Εμ π λουτισμό υ π αρχόντων φύλλων έργου. Εμ π λουτισμό υ π αρχόντων φύλλων έργου. Βοηθητικό υλικό για την π ληρέστερη π ροσέγγιση του μαθήματος των Αναλογικών Ηλεκτρονικών, για τον ενδιαφερόμενο σ π ουδαστή. Βοηθητικό υλικό για την π ληρέστερη π ροσέγγιση του μαθήματος των Αναλογικών Ηλεκτρονικών, για τον ενδιαφερόμενο σ π ουδαστή.

4 Τα θέματα π ου εξετάζουμε είναι : Εισαγωγή στα εργαστηριακά όργανα και στο εργαστηριακό ράστερ ό π ου με την κατανόηση του θέματος αυτού γνωρίζουμε τον π αλμογράφο, τη γεννήτρια και το π ολύμετρο. Εισαγωγή στα εργαστηριακά όργανα και στο εργαστηριακό ράστερ ό π ου με την κατανόηση του θέματος αυτού γνωρίζουμε τον π αλμογράφο, τη γεννήτρια και το π ολύμετρο. Εφαρμογές των διόδων. Σε αυτές τις εφαρμογές έχουμε εξοικείωση με το σταθερο π οιητή τάσης με δίοδο zener και με τους ολοκληρωμένους σταθερο π οιητές, με τον ψαλιδιστή καθώς και με το δι π λασιαστή τάσης. Εφαρμογές των διόδων. Σε αυτές τις εφαρμογές έχουμε εξοικείωση με το σταθερο π οιητή τάσης με δίοδο zener και με τους ολοκληρωμένους σταθερο π οιητές, με τον ψαλιδιστή καθώς και με το δι π λασιαστή τάσης. Ενισχυτή κοινού εκ π ομ π ού με αντίσταση εξουδετέρωσης. Ενισχυτή κοινού εκ π ομ π ού με αντίσταση εξουδετέρωσης. Ενισχυτές δύο βαθμίδων με αρνητική ανάδραση. Ενισχυτές δύο βαθμίδων με αρνητική ανάδραση. Τελεστικοί ενισχυτές. Με την κατανόηση του θέματος αυτού γνωρίζουμε τον αναστρέφοντα ενισχυτή, τον αναστροφικό αθροιστικό ενισχυτή, το μη αναστρέφοντα ενισχυτή, το μίκτη και τέλος το συγκριτή. Τελεστικοί ενισχυτές. Με την κατανόηση του θέματος αυτού γνωρίζουμε τον αναστρέφοντα ενισχυτή, τον αναστροφικό αθροιστικό ενισχυτή, το μη αναστρέφοντα ενισχυτή, το μίκτη και τέλος το συγκριτή.

5 Η κάθε εργαστηριακή άσκηση π εριλαμβάνει : Η κάθε εργαστηριακή άσκηση π εριλαμβάνει : Την π ροεργασία π ου κάνει ο σ π ουδαστής στο σ π ίτι, π ροτού π ροσέλθει για άσκηση στο εργαστήριο. Για να υ π οστηρίξουμε αυτή την π ροεργασία συντάξαμε μια σειρά ασκήσεων, π ου εκτελούνται στον π ροσομοιωτή Tina Pro. Την π ροεργασία π ου κάνει ο σ π ουδαστής στο σ π ίτι, π ροτού π ροσέλθει για άσκηση στο εργαστήριο. Για να υ π οστηρίξουμε αυτή την π ροεργασία συντάξαμε μια σειρά ασκήσεων, π ου εκτελούνται στον π ροσομοιωτή Tina Pro. Τη μελέτη της αντίστοιχης θεωρίας. Στην αρχή κάθε εργαστηριακής άσκησης, θα υ π άρχει ολιγοσέλιδη βασική θεωρία, α π αραίτητη για να εκτελεστεί α π ό τον φοιτητή η εργαστηριακή άσκηση. Ε π ι π λέον, θα υ π άρχουν π ληροφορίες γύρω α π ό τα υλικά και τα όργανα π ου χρησιμο π οιούνται στην άσκηση. Τη μελέτη της αντίστοιχης θεωρίας. Στην αρχή κάθε εργαστηριακής άσκησης, θα υ π άρχει ολιγοσέλιδη βασική θεωρία, α π αραίτητη για να εκτελεστεί α π ό τον φοιτητή η εργαστηριακή άσκηση. Ε π ι π λέον, θα υ π άρχουν π ληροφορίες γύρω α π ό τα υλικά και τα όργανα π ου χρησιμο π οιούνται στην άσκηση. Τα εργαστηριακά βήματα π ου εκτελεί ο σ π ουδαστής στο εργαστήριο. Αυτά ανα π τύσσονται διεξοδικά σε κάθε φύλλο έργου.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Ο σπουδαστής εξοικειώνεται περισσότερο με το μάθημα. Ο σπουδαστής μπορεί να βοηθηθεί και σε άλλους γνωστικούς τομείς όπου τα αναλογικά ηλεκτρονικά βρίσκουν εφαρμογή. Σημαντικό βοήθημα και πηγή νέου εκπαιδευτικού υλικού για όσους ασχολούνται με τη διδασκαλία του μαθήματος. Η πρακτική εφαρμογή με τη χρήση του προσομοιωτή TinaPro δίνει μια διαφορετική προσέγγιση στο μάθημα και διευρύνει την κατανόηση του αντικειμένου.

21


Κατέβασμα ppt "ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ > Εισηγητής: Χριστίνα Τερζή Επιβλέπων: Ιωάννης Καλόμοιρος, Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Σερρών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google