Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 «Παροχή Υπηρεσιών για την εκ των προτέρων αξιολόγηση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την προγραμματική περίοδο » Σύμβουλος για την εκ των προτέρων αξιολόγηση της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την Προγραμματική Περίοδο Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής Λευκωσία, 8 – 12 – 2014

2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
1. Αξιολόγηση της κοινωνικοοικονομικής ανάλυσης και των προσδιορισθεισών αναγκών 2. Αξιολόγηση της συνέπειας της στρατηγικής (Εσωτερική Συνάφεια) 3. Εξέταση της συνεκτικότητας της στρατηγικής με τους στόχους του ΕΜΠ και τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020» 4. Αξιολόγηση των Αναμενόμενων Αποτελεσμάτων 5. Αξιολόγηση των μέτρων προώθησης των οριζόντιων αρχών και της χωρικής ανάπτυξης 6. Αξιολόγηση των ρυθμίσεων για την αποτελεσματική υλοποίηση (εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, πλαίσιο επίδοσης, συντονισμός των Ταμείων και εργαλείων της Ε.Ε.)

3 Σχεδιασμός της λογικής της παρέμβασης.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Υποβολή γνωμοδοτήσεων προς την Αναθέτουσα Αρχή επί των αλλεπάλληλων σχεδίων του Ε.Π. Σχεδιασμός της λογικής της παρέμβασης. Επιλογή δεικτών και δυνατότητες μέτρησής τους. Κατάρτιση Πλαισίου Επίδοσης. Προσδιορισμός Κατηγοριών δράσεων και παρεμβάσεων. Συναντήσεις με φορείς προγραμματισμού της χώρας. Συμμετοχή σε διαδικασίες διαβούλευσης.

4 ΕΠ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ »: ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (1/5) Κοινωνικοικονομική ανάλυση Επαρκής στους βασικούς τομείς άσκησης πολιτικής μέσω των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, ενώ η επισήμανση των αναγκών αποτελεί ικανή βάση για την χάραξη της στρατηγικής για τη νέα προγραμματική περίοδο. Τεκμηριώνει τη στρατηγική επιδίωξη του αναπροσανατολισμού της οικονομίας, με την ανάπτυξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, σε συνάφεια με τα πλεονεκτήματα και τις ανάγκες του κοινωνικοοικονομικού ιστού και στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020. Υποστηρίζει την εκπόνηση και εφαρμογή της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κύπρο. Λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων και ορισμένα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την προγραμματική περίοδο Εσωτερική και εξωτερική συνάφεια Η εσωτερική συνάφεια του Προγράμματος διαμορφώνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα. Οι παρεμβάσεις που εντάσσονται στους ΑΠ συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στους ειδικούς στόχους που έχουν τεθεί στις επενδυτικές προτεραιότητες. Η εξωτερική συνάφεια (HORIZON 2020, ΠΑΑ, ΕΠΑΑΠΚΣ) είναι σημαντική και στρέφεται προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης στην Κύπρο.

5 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (2/5)
Λογική της παρέμβασης Το ΕΠ περιγράφει συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα της παρέμβασης, τα οποία βρίσκονται σε ευθεία αντιστοίχιση με τους Ειδικούς Στόχους. Η λογική της παρέμβασης εκκινεί από την ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών. Περιλαμβάνει τις ανάγκες και προκλήσεις ανά ΘΣ, τη στρατηγική για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων και την επιλογή των επενδυτικών προτεραιοτήτων και των ΕΣ ανά επενδυτική προτεραιότητα. Στηρίζεται στην εξειδίκευση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και στις Εθνικές Στρατηγικές στους επιμέρους τομείς παρέμβασης, σε αντιστοιχία με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους του Κοινού Πλαισίου Στους ΑΠ ορίζονται οι επενδυτικές προτεραιότητες και οι ΕΣ προσδιορίζοντας τις αλλαγές που επιδιώκονται ανά τομέα. Σε αντιστοιχία με τους ΕΣ προσδιορίζονται οι κατηγορίες παρεμβάσεων, τα αποτελέσματα καθώς και ο τρόπος μέτρησης και παρακολούθησης των εκτιμώμενων εκροών. Επιλέγονται κατάλληλοι δείκτες αποτελεσμάτων που αντιστοιχούν στις ευρύτερες αλλαγές που εκτιμώνται να σημειωθούν στους τομείς παρέμβασης του ΕΠ.

6 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (3/5)
Οριζόντιες αρχές Το ΕΠ ενσωματώνει το σύνολο της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς της ισότητας των φύλων και ισότητας ευκαιριών για όλους και μη διάκρισης. Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων 52 δείκτες εκροών (κυρίως Κοινοί Δείκτες Εκροών - Common Indicators) 30 δείκτες αποτελεσμάτων (τουλάχιστον ένας δείκτης για κάθε ΕΣ του Προγράμματος)

7 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (4/5)
Πλαίσιο Επίδοσης Το Πλαίσιο Επίδοσης του ΕΠ αποτελείται από 13 δείκτες εκροών, οι οποίοι ποσοτικοποιούν περισσότερο από το 50% της Συνδρομής των ΕΔΕΤ ανά Άξονα Προτεραιότητας. Σε κάθε Άξονα Προτεραιότητας έχει προστεθεί ένας χρηματοοικονομικής δείκτης πλαισίου επίδοσης «Πιστοποιημένη Δημόσια Δαπάνη» ο οποίος αντιστοιχεί στο 100% της Δημόσιας Δαπάνης κάθε άξονα. To EΠ περιλαμβάνει την αναγκαία μεθοδολογία εκτίμησης των δεικτών και του Πλαισίου Επίδοσης Σύστημα Παρακολούθησης Αναγκαία η αναμόρφωση του ΟΠΣ, προκειμένου να συνοδεύεται από την προσπάθεια ομοιογενοποίησης των πρακτικών παρακολούθησης των δεικτών φυσικού αντικειμένου. Αναγκαία η υποστήριξη των Ενδιαμέσων Φορέων ως προς την παρακολούθηση των δεικτών. Αναγκαία η υποστήριξη ορισμένων κατηγοριών δικαιούχων και κυρίως των ΟΤΑ στην υλοποίηση παρεμβάσεων στον τομέα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

8 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (5/5)
Ανθρώπινοι Πόροι Το ΕΠ αναφέρεται σε αδυναμίες υλοποίησης κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, προτείνοντας μέτρα για την άρση παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον (ενίσχυση διαδικασιών διαβούλευσης, τεχνική υποστήριξη φορέων της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, απλούστευση διαδικασιών ένταξης έργων, κλπ), λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις του Κειμένου Θέσεων της Επιτροπής για την Κύπρο. Οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις, τόσο από το ΕΠ όσο και από τη ΣΕΣ, εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση του διοικητικού πλαισίου υλοποίησης των παρεμβάσεων. Συνέπεια Χρηματοοικονομικών Κατανομών Η χρηματοδοτική κατανομή των διαθέσιμων πόρων από τα ΕΔΕΤ στους ΘΣ του ΕΠ λαμβάνει υπόψη της σημαντικές μεταβολές που έχουν επέλθει στο ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών και τις έντονες επιπτώσεις της στον κοινωνικο-οικονομικό της ιστό, καθώς και τις συγκεκριμένες ανάγκες που καταγράφει το Πρόγραμμα. Επιπλέον, λαμβάνει υπόψη του τις απαιτήσεις θεματικής επικέντρωσης της ΣΕΣ σε εθνικό επίπεδο, συμβάλλοντας κατ’ αναλογία στις απαιτήσεις αυτές. Συνεισφορά του Προγράμματος στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 Συνολικά το 97,1% των πόρων του ΕΤΠΑ (Κοινοτική Συνδρομή) και 87,9% των πόρων του Ταμείου Συνοχής πρόκειται να χρηματοδοτήσουν παρεμβάσεις οι οποίες συνδέονται με τις προτεραιότητες και τις επιμέρους διαστάσεις της Στρατηγικής.

9 Σχεδιασμός της λογικής της παρέμβασης.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ » - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Υποβολή γνωμοδοτήσεων προς την Αναθέτουσα Αρχή επί των αλλεπάλληλων σχεδίων του Ε.Π. Σχεδιασμός της λογικής της παρέμβασης. Επιλογή δεικτών, ποσοτικοποίηση και δυνατότητες μέτρησής τους. Κατάρτιση Πλαισίου Επίδοσης. Προσδιορισμός Κατηγοριών δράσεων και παρεμβάσεων. Συναντήσεις με φορείς προγραμματισμού της χώρας. Συμμετοχή σε διαδικασίες διαβούλευσης.

10 ΕΠ ««ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ »: ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (1/6) Κοινωνικοικονομική ανάλυση Στο κείμενο του ΕΠ περιέχεται εκτενής ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης με χρήση και ποσοτικών στοιχείων. Σύμφωνα με την ανάλυση προκύπτει ότι το Ε.Π. καλείται να σχεδιάσει και να υλοποιήσει μια σειρά παρεμβάσεων, οι οποίες να καλύψουν άμεσα και αποτελεσματικά τις βασικές αναπτυξιακές ανάγκες του τομέα της απασχόλησης, της εκπαίδευσης/ δια βίου μάθησης, της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας αλλά και της δημόσιας διοίκησης σε ότι φορά παρεμβάσεις ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από τις επικρατούσες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης σε κάθε πεδίο (Αγορά εργασίας, Απασχόληση των Νέων, Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, Κατάρτιση, Κοινωνική Συνοχή, Εκπαίδευση – Διά Βίου Μάθηση και Δημόσια Διοίκηση) είναι γενικά επαρκής και αιτιολογεί τον προσδιορισμό των αναπτυξιακών αναγκών. Εσωτερική και εξωτερική συνάφεια Η εσωτερική συνάφεια του Προγράμματος διαμορφώνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα (>60%). Οι παρεμβάσεις που εντάσσονται στους ΑΠ συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στους ειδικούς στόχους που έχουν τεθεί στις επενδυτικές προτεραιότητες. Η εξωτερική συνάφεια (HORIZON 2020, ΠΑΑ, ΕΠΑΑΑ) είναι σημαντική, λειτουργώντας κυρίως συμπληρωματικά σε θέματα απασχόλησης και στρέφεται προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κρίσης στην Κύπρο.

11 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (2/6)
Λογική της παρέμβασης Το ΕΠ περιγράφει συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα της παρέμβασης, τα οποία βρίσκονται σε ευθεία αντιστοίχιση με τους Ειδικούς Στόχους. Η λογική της παρέμβασης εκκινεί από την ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών. Περιλαμβάνει τις ανάγκες και προκλήσεις ανά ΘΣ, τη στρατηγική για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων και την επιλογή των επενδυτικών προτεραιοτήτων και των ΕΣ ανά επενδυτική προτεραιότητα. Στο πλαίσιο του ΕΠ δεν προσδιορίζονται σαφώς δράσεις ΕΚΤ που μπορούν να υποστηρίξουν την στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης της Κύπρου, γίνονται όμως συγκεκριμένες αναφορές στους τομείς προτεραιότητας. Στους ΑΠ ορίζονται οι επενδυτικές προτεραιότητες και οι ΕΣ προσδιορίζοντας τις αλλαγές που επιδιώκονται ανά τομέα. Σε αντιστοιχία με τους ΕΣ προσδιορίζονται οι κατηγορίες παρεμβάσεων, τα αποτελέσματα καθώς και ο τρόπος μέτρησης και παρακολούθησης των εκτιμώμενων εκροών. Επιλέγονται κατάλληλοι δείκτες αποτελεσμάτων που αντιστοιχούν στις ευρύτερες αλλαγές που εκτιμώνται να σημειωθούν στους τομείς παρέμβασης του ΕΠ. Η η στρατηγική του ΕΠ σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη Σύσταση του Συμβουλίου της ΕΕ περί της αρχής «Εγγυήσεις για τη νεολαία» (προσφορά απασχόλησης καλής ποιότητας, συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτική άσκηση σε όλους τους νέους <25 ετών εντός περιόδου 4 μηνών από τη στιγμή που καθίστανται άνεργοι ή εξέρχονται από την επίσημη εκπαίδευση). Το Ε.Π. αποτελεί το αποκλειστικό μέσο για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative).

12 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (3/6)
Οριζόντιες αρχές Το ΕΠ ενσωματώνει το σύνολο της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς της ισότητας των φύλων και ισότητας ευκαιριών για όλους και μη διάκρισης. Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων 14 δείκτες εκροών (Κοινοί Δείκτες Εκροών - Common Indicators και Ειδικοί Δείκτες) 25 δείκτες αποτελεσμάτων (τουλάχιστον ένας δείκτης για κάθε ΕΣ του Προγράμματος)

13 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (4/6)
Πλαίσιο Επίδοσης Το Πλαίσιο Επίδοσης του ΕΠ αποτελείται από επτά (7) δείκτες εκροών, οι οποίοι ποσοτικοποιούν περισσότερο από το 50% της Δημόσιας Δαπάνης ανά Άξονα Προτεραιότητας και συνολικά περίπου το 79%. Επίσης, συμπεριλαμβάνονται τέσσερις (4) οικονομικοί δείκτες, που αφορούν πιστοποιημένες δαπάνες. Σε κάθε Άξονα Προτεραιότητας έχει προστεθεί ένας οικονομικός δείκτης πλαισίου επίδοσης «Πιστοποιημένη Δημόσια Δαπάνη» ο οποίος αντιστοιχεί στο 100% της Δημόσιας Δαπάνης κάθε άξονα (2023), ενώ υπερκαλύπτει τις δεσμεύσεις του ν+3 για το 2018. To EΠ περιλαμβάνει την αναγκαία μεθοδολογία εκτίμησης των δεικτών και του Πλαισίου Επίδοσης. Σύστημα Παρακολούθησης Αναγκαία η αναμόρφωση του ΟΠΣ, προκειμένου να συνοδεύεται από την προσπάθεια ομοιογενοποίησης των πρακτικών παρακολούθησης των δεικτών φυσικού αντικειμένου. Αναγκαία η υποστήριξη των Ενδιαμέσων Φορέων ως προς την παρακολούθηση των δεικτών. (ειδικά για τα Σχέδια Χορηγιών για την ενίσχυση της απασχόλησης). Αναγκαία η υποστήριξη ορισμένων κατηγοριών δικαιούχων και κυρίως της ΔΥΑ για την υλοποίηση των παρεμβάσεων για τους Νέους.

14 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (5/6)
Ανθρώπινοι Πόροι Το ΕΠ αναφέρεται σε αδυναμίες υλοποίησης κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, προτείνοντας μέτρα για την άρση παρόμοιων προβλημάτων στο μέλλον (ενίσχυση διαδικασιών διαβούλευσης, τεχνική υποστήριξη φορέων της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, απλούστευση διαδικασιών ένταξης έργων, κλπ), λαμβάνοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις του Κειμένου Θέσεων της Επιτροπής για την Κύπρο. Οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις, τόσο από το ΕΠ όσο και από τη ΣΕΣ, εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στη βελτίωση του διοικητικού πλαισίου υλοποίησης των παρεμβάσεων. Συνέπεια Χρηματοοικονομικών Κατανομών Η πρώτη υποχρέωση για την ικανοποίηση των αρχών θεματικής συγκέντρωσης έγκειται στην κατανομή των πόρων ΕΚΤ σε επενδυτικές προτεραιότητες. Στη περίπτωση του ΕΠ που αφορά τις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες ο περιορισμός του 80 % του κονδυλίου ΕΚΤ σε έως πέντε από τις επενδυτικές προτεραιότητες επί του συνόλου των επενδυτικών προτεραιοτήτων καλύπτεται, καθώς η συγκέντρωση των πόρων στις πέντε σημαντικότερες, από χρηματοδοτικής άποψης Επ, ανέρχεται στο 80,1%, ήτοι 92,9 εκ. €. Επιπρόσθετα, σε εθνικό επίπεδο υφίσταται υποχρέωση δεύτερης θεματικής συγκέντρωσης για τον ΘΣ9 (ΕΚΤ), καθώς τουλάχιστον 20 % των συνολικών πόρων του ΕΚΤ σε κάθε Κ-Μ διατίθενται για τον θεματικό στόχο «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων». Η χρηματοδοτική κατανομή ανταποκρίνεται πλήρως, καθώς συνολικά για τον Θ.Σ 9 η συγκέντρωση των πόρων ανέρχεται στο 23%, ήτοι 27 εκ. €. Επιπλέον, λαμβάνει υπόψη του τις απαιτήσεις θεματικής επικέντρωσης της ΣΕΣ σε εθνικό επίπεδο, συμβάλλοντας κατ’ αναλογία στις απαιτήσεις αυτές.

15 ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (6/6)
Συνεισφορά του Προγράμματος στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 Ο στόχος για την απασχόληση της ηλικιακής ομάδας 20‐64 ετών, 75‐77% μέχρι το 2020, φαίνεται υψηλός (67,1% το 2013) καθόσον η ύφεση είναι εμφανής και οι ρυθμοί αύξησης της ανεργίας πολύ υψηλοί. Το ΕΠ θα συμβάλει στην προσπάθεια επίτευξης του εθνικού στόχου με συνδυασμό δράσεων επιδοτούμενης απασχόλησης, ενώ το 61% των πόρων του ΕΠ θα κατευθυνθεί για την επίτευξη του παραπάνω στόχου. Ο στόχος της πρόωρης εγκατάλειψης σχολείου (10%) έχει κατά το 2013 επιτευχθεί (9,1% το 2013) και το ΕΠ συμβάλλει κυρίως μέσω των σχολικών δράσεων εκπαιδευτικής προτεραιότητας σε περιοχές με ευάλωτες ομάδες μαθητών, ενώ περίπου το 15% των πόρων του ΕΠ θα κατευθυνθεί έμμεσα για την περαιτέρω μείωση της σχολικής διαρροής (αποκλειστικά για ευπαθείς ομάδες). Ο στόχος ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (46% του πληθυσμού ηλικίας 30‐34 ετών) έχει επιτευχθεί (47,8% το 2013) και το ΕΠ εστιάζει στην ομαλότερη μετάβαση στην αγορά εργασίας των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσω πρακτικής άσκησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, ενώ το 20,6% των πόρων του ΕΠ θα κατευθυνθεί, μεταξύ άλλων και για την περαιτέρω αύξηση του ποσοστού ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο στόχος της μείωσης των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας ή αποκλεισμού (19.3%) παραμένει σε χαμηλότερο βαθμό επίτευξης (ποσοστό κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού αυξήθηκε από 23,3 % το 2008 σε 27,1% το 2012) και το ΕΠ θα συμβάλει ως προς το στόχο αυτό μέσω παρεμβάσεων ενεργού ένταξης και καταπολέμησης των διακρίσεων, ενώ το 15% των πόρων του ΕΠ θα συμβάλει στον στόχο αυτό.

16 Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


Κατέβασμα ppt "Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google